Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna tomograf; technika skaner; czytnik; technika antena radarowa przeszukująca; korektor, korektorka;
price scanner - biznes czytnik cen;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (comput, med) skaner

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skaner, analizator obrazu, antena radarowa, antena przeszukująca

Słownik morski angielsko-polskiIwona Kienzler

n 1. antena radarowa, antena przeszukująca 2. skaner

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

analizator obrazu, przeszukiwacz m, skener m

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s komp. skaner

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n komp. med. skaner, tomograf

Wordnet angielsko-polski

(an electronic device that generates a digital representation of an image for data input to a computer)
skaner
synonim: digital scanner
synonim: image scanner

Słownik internautów

skaner

Słownik audio-video Montevideo

skaner
urządzenie wybierające, wybierak [TV] , teledetektor

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

czytnik

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

urządzenie przeszukujące; inf. skaner
~, radar - skaner radiolokatora

Słownik techniczny angielsko-polski

1. antena radarowa, antena przeszukująca
2. urządzenie wybierające, wybierak
3. układ wybierający
4. teledetektor 5 skaner (do wykonywania skorygowanych wyciągów barwnych)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A very important question is, of course, the safety of the scanners for health.
Bardzo ważną kwestią jest oczywiście bezpieczeństwo skanerów dla zdrowia.

statmt.org

There is, in fact, a whole series of questions relating to body scanners.
Istnieje w istocie cała seria pytań dotycząca urządzeń prześwietlających pasażerów.

statmt.org

Alongside the current forms of security, full body scanners have been brought into use.
Obok dotychczasowych form zabezpieczeń, zaczęto używać skanerów całego ciała.

statmt.org

(DE) Mr President, in two days' time, we will be debating the question of body scanners.
(DE) Panie przewodniczący! Za dwa dni będziemy dyskutować nad kwestią skanerów ciała.

statmt.org

The latest generation of scanners satisfy the requirements that Parliament has laid down.
Skanery najnowszej generacji spełniają wymagania określone przez Parlament.

statmt.org

We only have the scanner for the next half hour.
Mamy skaner tylko na najbliższe pół godziny.

Something which could change your life, and every other scanner.
Coś co może zmienić życie twoje, i każdego telepaty.

Now you know, we can see everything with the scanner.
Teraz wiesz, możemy widzieć wszystko z pomocą skanerów.

You need some kind of special scanner to get it out.
By go wyjąć potrzebujesz jakiegoś specjalnego skanera.

Pass your case to the left and walk through the scanner.
Podaj swoją teczkę na lewo i przejdź przez skaner.

Those who haven't finished can use the scanner any time.
Ci, którzy nie potrafią... ...mogą użyć w każdej chwili skanera.

If this guy's a scanner they don't want him down at central.
Jeżeli ten gość jest telepatą, to nie chcą go w centrali.

We have our volunteer here who is being put into the scanner.
Mamy tu dziś rano ochotnika Zostanie wstawiony do skanera.

Yeah, well he won't be when I finish my scanner.
Jeah, nie będzie gdy skończę mój skaner.

I've been working on a scanner to try and locate mine.
Pracowałem nad skanerem żeby go znaleźć

Now you're seeing it from a viewing scanner we have on the surface.
Ogląda go pan teraz przez skaner podglądu, który mamy na powierzchni.

You got the scanner going day and night, chasing the bizarre.
Twój skaner chodzi dzień i noc, szukając spraw dziwacznych i niewyjaśnionych.

It's also a very sophisticated medical scanner and surgical instrument.
To skomplikowanyskaner medyczny i instrument chirurgiczny.

I saw it on the scanner, but I don't know how far.
Widziałem je na radarze, ale nie wiem, jak jest daleko.

Now, there must be a scanner interlock button on it.
Na niej musi być przycisk blokady skanera.

That first scanner that found my cancer was built by this company.
Ten tomograf, który wykrył raka został zbudowany przez tą firmę.

I just heard on the scanner, they come.
Właśnie słyszałem przez skaner, nadjeżdżają.

There could be something wrong with your scanner.
Może pani skaner źle działa?

I don't want a scanner or a $20 detector tanking this operation.
Nie chcę, żeby skaner lub wykrywacz podsłuchów za 20 dolców pogrążył tę operację.

I set the scanner to register what it can't detect and inverted the image.
Ustawiłem skaner tak, żeby zapisywał to, czego nie może wykryć i odwróciłem obraz.

For me personally, a manual search is perhaps more invasive than being checked in a body scanner.
Osobiście uważam, że rewizja osobista jest bardziej inwazyjna niż kontrola urządzeniem do prześwietlania.

If the body scanner is a sound instrument, then it is presented in the wrong manner.
Jeżeli urządzenie do prześwietlania pasażerów jest instrumentem pewnym, to w takim razie nieprawidłowo się je przedstawia.

You may hear a little noise from the scanner, just try to ignore it...
Możesz usłyszeć mały hałas ze skanerów po prostu spróbuj je zignorować...

R2, set up the scanner, modulate for incoming, mystery weapons.
R2, włącz skaner i ustaw go na... tajemnicze bronie.

It also includes a fingerprint scanner and a 20,000-volt secourity system.
Zawiera on również skaner do odcisków palców i system bezpieczeństwa o mocy 20.000 woltów.

Put in this one here and it's a a scanner and transmitter.
Jeśli włożysz ten to masz palmtopa, skaner i nadajnik radiowy.

Take this back to the science fair and fix that Memory Scanner.
Weź to z powrotem na targi i napraw swój skaner.

I got the laser scanner in the car.
Mam skaner laserowy w samochodzie.

Send for another vehicle, and an uplink scanner so we can monitor their communications.
Poślij po inny pojazd... ...i skaner połączeń, żebyśmymogli monitorować ich komunikacje.

If anything's wrong the scanner's not reading it.
Jeśli coś jest źle, wskaźniki tego nie wychwytują...

Sid, the eighth spirit is not on our scanner.
Sid, na naszym skanerze nie ma Ósmego Ducha.

Every pharmacist can identify using a scanner whether a product is falsified or genuine.
Każdy farmaceuta może sprawdzić za pomocą skanera, czy produkt jest sfałszowany czy autentyczny.

We've picked up a minor energy flux reading on one dyno scanner.
Odczytujemy niewielki strumień energii na jednym z dynoskanerów.

The scanner is wired directly into the computer.
Skaner połączony jest bezpośrednio z komputerem.

A handheld scanner, on the other hand, will prevent any contrast or blurring problems.
Ręczny skaner, z drugiej strony, zapobiegnie wszelkim problemom z kontrastem czy rozmyciem.

Unit scanner and alarm, the best there is.
Skaner i alarm, najlepsze.

And I have a depth finder and an underwater scanner.
I także mam wykrywacz głębokościowy i podwodny skaner.

You can continue through the scanner now.
Może pan teraz przejść przez skaner.

Tell me how to use the scanner.
Powiedz mi jak używać skanera.

On the scanner,with every other cop and criminal hobbyist.
Przez radio, jak każdy inny glina i kryminalista hobbysta.

The second is the inclusion on the list of possible screening methods of the notorious body scanner.
Drugi to włączenie wykazu możliwych metod prześwietlania powszechnie znanego urządzenia do prześwietlania pasażerów.

Next stop, science fair, to fix your Memory Scanner.
Następny przystanek, targi naukowe. Naprawmy twój skaner.

See what a clean scanner can do?
Widzisz co potrafi czysty telepata?

Further tests are essential to show which types of scanner are safe for health and any possible side effects of their use.
Niezbędne są dalsze testy w celu wskazania typów skanerów bezpiecznych dla zdrowia oraz ewentualnych ubocznych skutków ich użycia.

I want him under a scanner.
Bierzemy go do ambulatorium pod skaner.

All right, then we're gonna go sell a bone-density scanner.
Dobra. A potem pójdziemy sprzedać rentgen.

I'm sure this is a print scanner.
Jestem pewna, że to skaner odcisku.

Kowalski, have you bypassed the security scanner yet?
Kowalski, udało ci się ominąć zabezpieczenia skanera?

My scanner's indicating a strong power source.
Moje skanery wykrywają silne źródło energii.

Sandra, keep searching for them with long-range scanner.
Sandra, dalej szukaj ich na skanerach dalekiego zasięgu.