Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia szatan;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C szatan

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

szatan

Nowoczesny słownik angielsko-polski

czart

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n szatan

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANTYCHRYST

BIES

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

przen. szatan
książę ciemności
ojciec kłamstwa

Słownik religii angielsko-polski

szatan m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And Jehovah said unto Satan, Behold, he is in thy hand; only spare his life.
Tedy rzekł Pan do szatana: Oto w ręce twojej jest; wszakże żywot jego zachowaj.

Jesus Army

And he said unto them, I beheld Satan fallen as lightning from heaven.
Tedy im rzekł: Widziałem szatana, jako błyskawicę z nieba spadającego.

Jesus Army

And Jehovah said unto Satan, Hast thou considered my servant Job?
I rzekł Pan do szatana: Przypatrzyłżeś się słudze memu Ijobowi,że mu niemasz równego na ziemi?

Jesus Army

And Jehovah said unto Satan, Hast thou considered my servant Job?
Zatem rzekł Pan do szatana: Przypatrzyłżeś się słudze memu Ijobowi, że mu nie masz równego na ziemi?

Jesus Army

With your power, he will establish his counterfeit kingdom here, receiving his power directly from Satan.
Z pana wpływami ustanowi tu swoje fałszywe królestwo, czerpiąc władzę wprost od szatana.

OpenSubtitles

I can see Satan's been with you a very long time.
Widzę że szatan jest z tobą od bardzo długiego czasu.

I do not think people who use Satan really wants to rule the world.
Nie sądzę by inni ludzie, którzy to wykorzystują chcieli by szatan rządził światem.

What if the parents put in pictures of Satan or dead people?
A co jeśli rodzice włożą zdjęcia Szatana albo ludzkich zwłok?

My lover was Satan in the form of a man.
Moim kochankiem był Szatan, przyjął kształt mężczyzny.

Every man is born to be slave does not know Satan.
Każdy człowiek, który urodził się by być niewolnikiem nie zna szatana.

Counting from today, on the third day Satan will appear.
Licząc od dziś, trzeciego dnia pojawi się szatan.

Well that may be Satan say to explode the brother.
To może być Mówi ci, chce, abyś eksplodował bracie!

Satan's soldiers march the night, but God has not abandoned us.
Armie Szatana maszerują nocą, lecz Bóg nas nie opuścił.

But now it appears that Satan will literally be among us.
Okazuje się jednak, że w tym roku Szatan dosłownie pojawi się wśród nas.

I should have been a priest but Satan crossed my plans.
Miałem być księdzem a szatan pokrzyżował mi plany.

Even a Satan will look like a God in front of him.
Nawet szatan wygląda przy nim jak Bóg.

Playing that devil music, Satan was bound to find you!
Przez granie tej piekielnej muzyki szatan musiał cię znaleźć!

That is Satan making a mockery of everything we stand for.
To jest Szatan kpiący z wszystkiego za czym stoimy.

Is it not possible that Satan has deceived us all?
Czy to możliwe, aby szatan oszukał nas wszystkich?

Now it is your turn, but we are not Satan
Tym razem cytujesz Miltona? Ale my nie przypominamy Szatana.

We definitely can't kill him, because of the whole possessed by Satan thing.
Na pewno nie możemy go zabić, ze względu na to całe opętanie przez Szatana.

Satan offered me a chance to escape the pit, to become human again.
Szatan zaoferował ucieczkę z piekła, stanie się ponownie człowiekiem.

Out with you Satan, there is nothing for you here.
Wynoś się stąd szatanie, tu nie ma nic dla ciebie.

The power of Satan is in him, I can feel it.
Jest w nim moc szatana, czuję to.

Whatever has happened to your brother, I'm sure Satan had a hand in it.
Banda idiotów. Cokolwiek stało się z twoim bratem, Szatan przyłożył do tego rękę.

But when I looked in her eyes, Satan was staring back at me.
Ale gdy spojrzałem jej w oczy, patrzył na mnie szatan.

We should trust you because you wanted to free Satan from hell?
Mamy Ci zaufać, bo chciałaś uwolnić Szatana z piekła?

Maybe Satan's found someone to do his bidding again.
Może szatan znowu znalazł kogoś do spełniania jego rozkazów.

Satan is the father and I'm the virgin mother!
Szatan jest ojcem, a ja matką dziewicą!

Satan has possessed your soul on earth, as he will possess it after death.
Szatan opętał twoją duszę na ziemi i weźmie ją po śmierci.

I swear, that child has a pact with Satan to destroy me.
Ma układ z diabłem, by mnie zniszczyć.

Let's just our souls and work for Satan 'cause it's more convenient that way.
Sprzedajmy, więc dusze i pracujmy dla szatana, bo tak jest wygodniej.

They say their friend went in Satan's Den and never come out.
Mówią że ich kolega wszedł do Diabelskiej Nory i nie wyszedł.

She wasn't killed in your amphibious little operation against the corporate satan.
Nie zginęła w czasie waszej operacji przeciw korporacyjnemu Szatanowi.

Only then can we defend ourselves against Satan and his temptations.
Tylko z Nim możemy bronić się przed Szatanem i jego pokusami.

The bishop said he was in league with Satan.
Bo biskup powiedział, że on jest uczniem szatana.

The mask of Satan was nailed forever to their faces.
Przybito im na twarze maskę Szatana.

The power of Satan to change men into beasts!
Są tacy, którzy powątpiewają w moc szatana. Moc, która zmienia ludzi w bestie.

I hear Satan knocking, but he can't come in!
Słyszę pukanie szatana, ale on tu nie wejdzie!

About that, I've decided to devote my life to Satan instead.
A co do tego: zdecydowałam się jednak oddać swoje życie Szatanowi.

What makes you think this guy can conjure Satan?
Dlaczego uważasz, że ten facet potrafi wywołać szatana?

It did not taste like the fruit of Satan.
I nie smakowała mu jak szatański owoc.

I hope Satan himself burns the flesh from your miserable bones!
Mam nadzieje ze szatan osobiście zedrze mięso z twoich nędznych kości!!!

Or Satan was just pissed off you were blocking his gateway to hell.
A może Szatan się wkurzył, że blokujecie mu drogę do piekła?

You'll beg forgiveness at the house of Satan himself?
Będziecie błagać o przebaczenie w domu Samego Szatana?

I don't need lip from you, son of Satan.
Nie potrzebuje rad od Ciebie, synu Szatana.

I saw the sign of Satan on him.
Zauważyłam w nim znak szatana.

God brings into this world, Satan tries to pervert it.
Dobry Bóg sprowadził cię na ten świat, a Szatan próbuje wypaczyć.

And they don't truck with Satan... that was just me having fun.
I nie mają nic wspólnego z Szatanem. To zawsze mnie śmieszy.

Being his niece, you, too, may be corrupted by Satan.
Jesteś jego siostrzenicą, więc ty też mogłaś sprzedać się Szatanowi.

You understand that your mother is satan, right?
Zdajesz sobie sprawę, że twoja matka to szatan?

I was rebelling against Satan, and Sam is his right hand.
Buntowałam się przeciwko Szatanowi. Sam jest jego prawą ręką.

My lord Satan calls for five wretched souls to be claimed as his.
Mój pan, Szatan, żąda, aby pięć dusz nikczemników zostało oddanych jemu.

Nicky, are you a soul or the spawn of Satan?
Nicky, czy jesteś duszą, czy też pomiotem Szatana?

He claimed Satan was forcing him to do evil.
Twierdził, że szatan zmuszał go do popełniania złych czynów.