Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wysypisko śmieci

Nowoczesny słownik języka angielskiego

mietnik, wysypisko śmieci

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'röbIS dömpn Wysypisko śmieci On the island of Westray in Orkney, an ancient rubbish dump has been excavated by James Barrett of York University (Na wyspie Westray w archipelagu Ornkeyów James Barrett z York University odkrył starożytne wysypisko śmieci) - BBC Online Archive (2002) There's a rubbish dump near where I live (Niedaleko miejsca, w którym mieszkam, jest wy-sypisko śmieci) - BBC Online Archive (2002)

Wordnet angielsko-polski

(a piece of land where waste materials are dumped)
śmietnisko, wysypisko
synonim: dump
synonim: garbage dump
synonim: trash dump
synonim: wasteyard
synonim: waste-yard
synonim: dumpsite

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Burning is often the cheapest method to recover these valuable metals as adults and children scramble over the dumps of rubbish in their quest to earn a few cents.
Spalanie jest często najtańszą metodą odzysku tych cennych metali, gdy dorośli i dzieci przekopują się przez zwały śmieci, starając się zarobić kilka centów.

statmt.org

We saw many illegal dumping sites and burning piles of rubbish.
Zobaczyliśmy nielegalne wysypiska i palące się sterty śmieci.

statmt.org

In the past, many turned a blind eye to the rubbish that the American banks dumped on the global market, falling back on pointless formalities, even within the Union.
W przeszłości wielu ludzi przymykało oczy na śmieci, jakie amerykańskie banki wysypywały na światowy rynek, odwołując się do bezużytecznych formalności - nawet w obrębie Unii.

statmt.org