Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wycofywać się;
retreat before sth - wycofywać się przed czymś;
retreat into one’s thoughts - zamyślić się;
retreat behind sth - wycofywać się za coś;
retreat into silence - zamilknąć;

(Noun) odwrót, wycofanie się; kryjówka, ustronie; religia rekolekcje;
beat the retreat - militarny dać sygnał do odwrotu;
country retreat - wiejskie ustronie;
be in retreat - być w odwrocie, spadać;
retreat from sth - wycofywać się z czegoś; odwrót/wycofanie się z czegoś;
go into a retreat - religia udać się na rekolekcje; udać się na odosobnienie;
beat a hasty retreat - wycofać się w pośpiechu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(withdrawal) odwrót.
2.
(secluded place) ustronie.vi (withdraw) wycofywać się

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(from) (to) odsuwać się (od), wycofywać się (do), uciekać, umykać, uchodzić, usuwać się
usunięcie się, wycofanie się, odwrót, ucieczka, opuszczenie, schronienie, ustronie, ograniczenie (działalności)
beat a hasty ~ zaniechać, wycofać się

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wycofywać się (o armii)

kryjówka

azyl

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

cofanie się

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vi cofać się
s odwrót
usunięcie się
rel. rekolekcje

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODWRÓT

CAPSTRZYK

COFANIE

WYCOFANIE SIĘ

SCHRONIENIE

REKOLEKCJE [KOŚC.]

MEDYTACJA

ODSUNIĘCIE SIĘ

ZACISZE

REJTERADA

UJŚCIE

COFAĆ

WYCOFAĆ

COFAĆ SIĘ

WYCOFAĆ SIĘ

ODSTĄPIĆ

ODSUNĄĆ

UJŚĆ

USTĄPIĆ

ZREJTEROWAĆ

REJTEROWAĆ

KRYĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V odsuwać się
V wycofywać się
N odwrót
N schronienie
N uciekać

Wordnet angielsko-polski


1. (a place of privacy
a place affording peace and quiet)
zacisze, ustronie


2. (an area where you can be alone)
samotnia, pustelnia: : synonim: hideaway

3. ( (military) withdrawal of troops to a more favorable position to escape the enemy's superior forces or after a defeat
"the disorderly retreat of French troops")
odwrót, rejterada: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

1. relig. rekolekcje
2. odosobnienie
zacisze
schronienie
azyl
3. odwrót
ustąpienie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ucieczka

ustępować

ustronie

wycofywać

wypoczywać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

takt. odwrót; wycofanie (się); wojsk. apel wieczorny; capstrzyk
~, defensive - odwrót defensywny
~, disordered - wycofanie się w nieładzie
~, disorderly - odwrót chaotyczny
~, enemy's - wycofanie się nieprzyjaciela
~, feigned - odwrót pozorowany, wycofanie pozorowane
~, fighting - wycofanie się w walce
~, general - odwrót na całej linii, odwrót powszechny
~, hasty - odwrót pospieszny
~, hurried - wycofanie pospieszne
~ in disorder - wycofanie się w nieładzie
~, orderly - odwrót planowy
~, panic(ky) - odwrót w panice, wycofywanie w panice

Przykłady użycia

These twin dangers carry the threat of a retreat into a Fortress Europe.
Te podwójne niebezpieczeństwa niosą zagrożenie powrotu do "Fortecy Europa”.

statmt.org

The banks have retreated into their shells and are not serving their purpose.
Banki zamknęły się w swojej skorupie i nie pomagają im w tym zakresie.

statmt.org

To do otherwise is to invite the disintegration of Europe and a retreat into protectionism.
W przeciwnym razie doprowadzimy do dezintegracji Europy i powrotu do protekcjonizmu.

statmt.org

The risk of a David win is the entrenchment of a New Labour politics whose time has gone - and a retreat to a better yesterday.

www.guardian.co.uk

The retreat includes three days' tuition (chi gong, tai chi etc) in a house in Saint-Martin-d'Arrossa, and costs -950.

www.guardian.co.uk

The site was a retreat for affluent Nabataeans.

www.guardian.co.uk

After this, they will each retreat to their own tree to reflect on their personal journeys, and pick out a totem for the exercise - it could be a pod, a seed, a twig, a handful of earth - that they will use to represent themselves.

www.guardian.co.uk

Tell the general the Americans are learning how to retreat.
Powiedz generałowi, że Amerykanie uczą się odwrotu.

And this may be the reason that the child retreat into his own world.
I to może być powodem, że dziecko wycofuje się do własnego świata.

If we can hold out long enough, she'll be forced to retreat.
Jeśli uda nam się wytrzymać wystarczająco długo, będzie zmuszona do odwrotu.

The retreat was exactly what I needed to clear my conscience.
Rekolekcje były dokładnie takie jakich potrzebowałam by oczyścić sumienie

The orders are, from this wall we do not retreat.
Oto rozkazy, od tego muru nie ma odwrotu.

I suggest a retreat to another part of the wood.
Proponuję wycofać się do innej części lasu.

It says he goes on an annual retreat around this time of year.
On mówi, że idzie na roczną rekreację w tej porze roku.

The god of Moses is a poor general, to leave him no retreat.
Bóg Mojżesza jest marnym generałem... nie zostawił im drogi do ucieczki.

Why did California retreat from the bold law it created?
Dlaczego Kalifornia wycofała się ze śmiałego prawa, które utworzyła?

Tell all Greek troops to retreat before they're cut off.
Powiedz wszystkim Grekom, by uciekali zanim ich odetną.

We try to make this a real retreat. That suits me.
Próbujemy zrobić to rzeczywistym wycofaniem się . , którzy pasują mi.

Retreat you must, on the moon below, is my mission.
Wycofać się musisz. Na księżycu poniżej moja misja jest.

It says here they don't allow any form of communication technology in the retreat.
Tu jest napisane, że nie umożliwiona jest żadna forma technologii komunikacyjnej w rekreacji.

Tell me something. Why are you driving up to a couples retreat alone?
Proszę mi coś powiedzieć. Dlaczego przyjechała pani sama na odnowienie małżeństwa?

If not, the drum will give a signal to retreat.
Jeśli nie, wielki bęben da znak do odwrotu.

So you had to use deadly force because he blocked your retreat.
Więc musiałaś użyć siły, bo blokował ci drogę ucieczki.

The Obama government was forced to retreat by the scale of the disaster.
Skala tej katastrofy pokonała nawet rząd prezydenta Obamy.

Then swallows it whole and comes back up here into its cool retreat.
Połyka to w całości i wraca na górę do swojego chłodnego azylu.

Two months ago, people from a financial company came for a company retreat.
Dwa miesiące temu, ludzie z branży finansowej przybyli na spotkanie firmowe.

The current financial and economic crisis is a reason to move forward and not to retreat.
Obecny kryzys finansowy i gospodarczy powoduje, że należy pójść się do przodu, a nie cofać się.

How could you consider a hit man? And I heard about this retreat.
Jak ty możesz myśleć ...o wynajęciu mordercy? ' I powiedział mi o tym miejscu.

I don't know why, but he started to retreat.
Zaczął się jednak wycofywać, nie wiem dlaczego.

If we ordered your retreat, the entire regiment may have been in serious trouble.
Gdybyśmy wydali rozkaz do odwrotu, cały pułk mógłby być w poważnych opałach.

No, just a stupid retreat thing with idiots from the office.
Nie, tylko jakieś głupki z biura.

When it came time for our own retreat, it was already too late.
Kiedy przyszedł czas na nasz odwrót, było już za późno.

To seal off this place until the evil spirits retreat.
Odciąć to potępione miejsce, póki złe duchy nie odejdą.

We lost more men on that retreat than we did at the battle.
Straciliśmy więcej ludzi w czasie odwrotu niż w czasie bitwy.

It seems that the order to retreat was not conveyed to all sectors.
Wygląda na to, że rozkaz nie dotarł do wszystkich sektorów.

If you're stuck in a difficult situation, it's okay to retreat to somewhere safer.
Jeśli jesteście w trudnej sytuacji, Zwródźcie się do kogoś przyjaznego.

If your army does not retreat from the outpost before noon. I'll kill you.
Jeśli twoja armia się nie wycofa przed południem, to zabiję cię.

You know it was a retreat for French soldiers.
To jest teren, z którego wycofały się francuskie oddziały.

But I've gotta see him before I leave on the retreat.
Ale muszę się z nim zobaczyć zanim wyjadę na obóz.

I've always wanted to go to a yoga retreat.
Zawsze chciałam się wybrać do centrum jogi.

The retreat of Soviet military power from Afghanistan is complete.
Odwrót sowieckich sił z Afganistanu jest już prawie zakończony

Mr. Kennedy, we will retreat to the beach and make our stand from there.
Panie Kennedy, wycofamy się do plaży i tam będziemy się bronić.

We're dealing with a retreat or a surprise attack.
Albo zarządzili odwrót, albo atak z zaskoczenia.

No matter whether the heart prompts one to retreat!
Nieważne, czy serce podpowiada, by się wycofać!

You know, Stephane, usually when a woman gets that far, she's unlikely to retreat.
Stéphane, kiedy kobieta się tak zaangażuje, to nie chce się wycofywać.

On a 30 count, give us crossfire on a retreat.
Policz do 30, w chwili odwrotu wspomóż nas ogniem krzyżowym.

Are you ready to cover the group's retreat, if you see red flare?
Czy jesteście gotowi osłaniać ich jak zobaczycie czerwona racę?

Once used by the kings as a royal retreat.
Raz użył przez królów jako królewskie wycofanie się.

We used to come here for school retreat.
Przychodziłam tu zawsze po szkole.

When threatened, a snake will retreat to a place that is quiet, safe, remote.
W razie zagrożenia wąż ucieka w odległe, ciche i bezpieczne miejsce.

We hope we can fight another day and£ when we retreat!
Mam nadzieję, że zmierzymy się! Innego dnia! Ale teraz wycofujemy się!

Lonely game, silly game, There can be no retreat from night and day?
Samotna gra, głupia gra, nie ma ucieczki od noc i dnia?

Only Kristatos would make an abandoned monastery his personal retreat.
Tylko Kristatos z opuszczonego klasztoru zrobiłby swoją osobistą kryjówkę.

I saw sergeant command raising his hand, no retreat, nosurrender.
Widziałem jak major podnosi rękę, nie ma odwrotu, niepoddajemy się.

Jenna's going to my church and probably coming to my retreat this weekend.
Jenna chodzi do mojego kościoła i prawdopodobnie wpadnie na rekolekcje w weekend

There was a girl in the retreat photo.
Na zdjęciu ojca była taka dziewczyna.

What’s a retreat? Oh, l’m not sure, but I think it’s a religious thing.
Oh, nie jestem pewien, ale przypuszczam że to jakieś religijne rzeczy.