Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) regent(ka); członek ciała zarządzającego uniwersytetem;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C regent

Nowoczesny słownik angielsko-polski

regent (osoba sprawująca rządy w okresie nieobecności prawowitego władcy)

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

regent m

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n regent

Wordnet angielsko-polski

(someone who rules during the absence or incapacity or minority of the country's monarch)
regent

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

polit. regent

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

regent

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

polit.,hist. regent

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

She went on to the Tesco Express on regent Street, a quarter of a mile from her flat.

www.guardian.co.uk

Early in the war his gang staged a series of jewellery robberies in the West End, including one in which they smashed their way with a car-jack into Carringtons in regent Street and made off with Â?6,000 worth of goods.

www.guardian.co.uk

The level of violence used by student protesters against the increase in tuition fees seemed to rise yesterday, culminating in an attack on a car carrying Prince Charles and his wife Camilla through regent Street in central London.

www.guardian.co.uk

His department, the Home Office, has chartered a float at this year's event, which will wind its way down Oxford Street and regent Street towards Trafalgar Square from 1pm.

www.guardian.co.uk

Until then, my sister will take her place as Regent.
Do tego czasu, moja siostra zajmie jej miejsce jako Regent.

A bill has been prepared to make the son regent.
Została przygotowana ustawa, powołująca twojego syna na regenta.

If the Regent wants your opinion, he'll ask for it.
Jeżeli Regent chciałby twojej opinii, to by o nią zapytał.

Reminding me, what do you know about this whole Regent issue?
Co wiesz o tej całej sprawie z Regentami?

Now I am a general and you a regent.
A teraz jestem generałem, a ty regentką.

My son will be king, and I his regent.
Mój syn zostanie królem, a ja jego regentką.

Though you act as regent, I am still the king
Choć działasz jako regent, to ja jestem królem.

The Regent never gets rid of anyone he finds useful.
Regent nigdy nie pozbywa się nikogo, kto jest użyteczny.

But he didn't make you Regent, so how can you do anything?
Ale nie mianował cię regentem, więc jak możesz zrobić cokolwiek?

When will we see the bill appointing the prince regent?
Kiedy doczekamy się ustawy mianującej Księcia regentem?

Excellent company, like his brother, the Regent, but not quite so extravagant.
Wspaniały towarzysz, jak jego brat, Regent, choć może nie tak ekstrawagancki.

Iris checked into the Regent last night under a false name.
Iris zameldowała się wczoraj wieczorem w hotelu Regan pod fałszywym nazwiskiem.

You want me to ask the Regent to make you a duke?
Chcesz prosić regenta, aby uczynił cię księciem?

The date was a in Regent's Park, with everyone bringing their kids.
Ta randka to piknik w Regent's Park. Wszyscy mieli przyjść z dziećmi.

And he won't make me Regent, Edward, which is what we agreed.
I nie uczyni mnie regentem Edward, a tak ustaliliśmy.

Besides, when your people give the Regent the cloaking device, we'll both be free.
Poza tym, gdy twoi ludzie dostarczą Regentowi urządzenie maskujące, - obydwoje będziemy wolni.

I want you to be my new regent.
Chcę, żebyś ty był moim nowym Regentem.

I believe this soiree brings us more joy than the Regent's ball.
Wierzę, że ten wieczór przyniesie nam więcej radości niż bal u regenta.

They can't let the Regent get that technology.
Nie pozwolą, by Regent zdobył tę technologię.

That guy's got Regent written all over him.
Ten gość ma na sobie wypisane Regent.

Just the prince regent I was looking for.
Właśnie tego księcia regenta szukałem.

I hope the prince is enjoying the spectacle as much as our regent.
Mam nadzieję, że książę będzie się tak dobrze bawił, jak nasz regent.

Mr. Jackson is the head of regent security.
Pan Jackson jest szefem ochrony Regentów.

I am the regent of this empire.
Jestem Regentem tego Imperium.

Remember that necklace you admired in the shop window in Regent Street?
Nie cofnij się Beaky. Pamiętasz ten naszyjnik, który tak podziwiałaś na Regent Street?

Olivia Regent, the victim, is part of an ongoing investigation in my department, Lieutenant.
Ofiara, Olivia Regent, jest częścią trwającego już śledztwa prowadzonego przez mój wydział, poruczniku.

Here's me and your father in Regent's Park.
To ja i twój ojciec w Parku Królewskim.

I've always been a fan of yours, Miss Regent.
Zawsze byłem pani fanem, panno Regent.

Call your sitter, tell him to take Max for a walk in Regent's Park.
Każ opiekunowi zabrać Maxa na spacer do Regent's Park.

My Lord, to the devil with the Regent!
Panie, do diabła z regentem!

I'm talking about this thing that's going on at the Grandview Regent this week.
Mówię o tej imprezie, która odbywa się w tym tygodniu w Grandview Regent.

Reting Rinpoche thought he could return as regent.
Reting Rinpoche myślał, że może powrócić jako Regent.

Regent Horthy cares about us after all!
A jednak regent Horthy troszczy się o nas!

Go to the Sunset Regent right now.
Jedź na Sunset Regent w tej chwili.

The Prince Regent heard of it and Brand did rather well from it.
Książę Regent usłyszał o tym i Brand nieźle na tym wyszedł.

And followed two gentlemen down Regent Street.
I śledził potem dwóch panów. wzdłuż Regent Street.

Can we trust the Regent?
Na pewno możemy ufać Regentowi?

Your Regent needs you.
Twój Regent cię potrzebuje.

Empress Wu a regent for 7 years
Cesarzowa Wu, która sprawowała władze jako regent od 7 lat

Copy to the Prince Regent himself.
Odpowiadają przed samym księciem regentem

Then lshido will appoint another regent.
Zatem lshido wyznaczy kolejnego regenta.

We're at the Park Regent, too.
My również jesteśmy w Regent Park.

Regent, please respond.
Regencie, proszę odpowiedz.

Joffrey and the Queen Regent must renounce all claim to dominion of the North.
Joffrey i Królowa Regentka muszą zrzec się roszczeń do Północy.

I'm at the Regent Beverly Wilshire.
Hotel nazywa się Regent Beverly Wilshire.

Sir John Conroy would be Regent.
Sir John Conroy będzie Regentem.

Tommy O'Shea was released after questioning in the murder of Olivia Regent.
Tommy O'Shea został zwolniony po przesłuchaniu w sprawie zabójstwa Olivii Regent.

If we take... When we take France, you will need a Regent.
Jeśli zajmiemy... kiedy zajmiemy Francję, będziesz potrzebował regenta.

It's moving faster now. Up Regent Avenue. Up to the end of Smallhouse Road.
Porusza się teraz szybciej, nad Regent Avenue, na koniec Smallhouse Road.

Well,the Duke of Disco,the Regent of Rock and the Lord of Love.
Książę dyskotek, regent rocka i władca miłości.