Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) recital; recytacja, deklamacja; prawniczy deklaratywna część dokumentu; wyliczenie; przedstawianie faktów; prawniczy preambuła;
recital of facts - prawniczy przedstawienie stanu faktycznego;
recital hall - muzyka sala koncertowa;
poetry recital - wieczór poetycki;
give a piano recital - muzyka wystąpić z recitalem fortepianowym;
poetry recital - wieczór poetycki;
give a piano recital - muzyka wystąpić z recitalem fortepianowym;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(narration) wyliczenie
opis.
2.
(music) recital

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

recital (odtworzenie z pamięci utworu poetyckiego lub muzycznego) , deklamacja, opowiadanie, przedstawianie (wyliczanie) faktów

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wyliczanka

wyliczenie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s recytacja
wyłożenie, przedstawienie (faktów itp.)
muz. recital

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n muz. recital

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OPOWIADANIE

PRZYTOCZENIE FAKTÓW

RECITAL

RELACJA

RECYTOWANIE

Słownik trudnych zwrotów 'Awangarda' udostępniony dzięki agencji Awangarda

klauzula opisowa polisy

Wordnet angielsko-polski


1. (performance of music or dance especially by soloists)
recital


2. (a public instance of reciting or repeating (from memory) something prepared in advance
"the program included songs and recitations of well-loved poems")
deklamacja, recytacja: : synonim: recitation
synonim: reading

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

recytacja
recytowanie
muz. recital

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

amendments 2, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 26, 27, 31, 35, 36, 37, 38 (on the recitals)
poprawki 2, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 26, 27, 31, 35, 36, 37, 38 (do motywów preambuły)

statmt.org

Recital K deplores the situation of Assyrian villages in Turkish border areas.
Punkt preambuły K ubolewa nad sytuacją w asyryjskich wioskach na granicy tureckiej.

statmt.org

In this case we could not even agree on this principle being laid down in a recital.
W tym przypadku nie moglibyśmy zgodzić się nawet na zawarcie tej zasady w wywodzie.

statmt.org

I fully subscribe to the description of lobbying provided in recital D of the report.
W pełni zgadzam się z definicją lobbingu podaną w punkcie D preambuły sprawozdania.

statmt.org

amendments 1, 10, 17, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42 (on the recitals)
poprawki 1, 10, 17, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42 (do motywów preambuły)

statmt.org

Jackson is a master of it, peppering his rousing oratory with biblical passages and an impressive recital of dates and facts relating to anything from the colonial history of Haiti to the football tactics of Chelsea.

www.guardian.co.uk

In the dressing room afterwards, Keri Lynn Zwicker, in Elko with country/folk crossover group Cowboy Celtic, performs an impromptu recital of 80s rock standards arranged for the harp: AC/DC and Bryan Adams have never sounded so stately.

www.guardian.co.uk

Apart from Stylo, featuring a mesmerising Bobby Womack, the set is loaded with introspective songs and grinds to a halt all together with a recital by a Syrian ensemble that seems to last longer than Mahut v Isner.

www.guardian.co.uk

Significantly, when Bartoli tells me of her forthcoming plans, she speaks not of a recital tour or an operatic engagement, even though her diary teems with them, but that she is going to curate the Salzburg Whitsun festival in 2012 - as if to say there is more to life and she would be kinder to herself and career to step off the endless globetrotting drudgery of recitals.

www.guardian.co.uk

But I still put on the recital every year in his honour.
Ale nadal organizuję coroczny koncert, każdego roku na jego cześć.

I was coming back to the garage after a recital.
Aż pewnej nocy, 3 lata temu, po przedstawieniu wracałam do garażu.

I should therefore like to draw attention again to recital 13.
Chciałbym dlatego skierować państwa uwagę na motyw 13 przedmiotowego sprawozdania.

This Larry and me, we're working up a dance recital.
Ten Larry i ja pracowaliśmy nad przedstawieniem tanecznym.

She's my roommate and I know what she put into this recital.
Ona jest moją współlokatorką i wiem co włożyła do tego motywu.

Father, want to see my routine for the ballet recital?
Tato, chcesz zobaczyć mój układ na pokaz baletowy?

I voted for both parts of recital 17, Amendment 28.
Głosowałem za przyjęciem obu części punktu 17 preambuły, poprawki 28.

This is a lot of pressure for a recital.
Jest duży nacisk przed tym występem.

Who, as it says for example in recital J, needs to increase the financial priority of water?
Kto, jak twierdzi przykładowo w punkcie uzasadnienia J, powinien przyznać wodzie wyższy priorytet pod względem finansowym?

And your daughter has a dance recital on Friday.
A twoja córka ma występ taneczny w piątek.

The 'etc.' should also include the recital, which is Amendment 126.
W określeniu "itd.” należałoby również uwzględnić motyw, czyli poprawkę 126.

My second concern is the poor administrative organisation in the country, see recital 28 of the resolution.
Ponadto moją troskę budzi kiepsko zorganizowana administracja w kraju - patrz motyw 28 rezolucji.

I hope that recital will stay, because it is good for credibility and transparency.
Mam nadzieję, że ten punkt nie zostanie usunięty, gdyż przyczynia się do wiarygodności i przejrzystości.

After 8.30 because Miriam has to get back from her cello recital.
Po 8.30, bo Miriam musi wrócić z jej występu na wiolonczeli.

My group is able to vote in favour of recital Ae.
Moja grupa może również głosować za przyjęciem punktu preambuły Ae.

I do not fully agree with Recital T of the report.
Nie w pełni zgadzam się z punktem T sprawozdania.

The Commission has nevertheless accepted recital 16b to avoid preventing agreement at first reading.
Mimo to Komisja zaakceptowała punkt preambuły 16b, w celu uniknięcia odrzucenia porozumienia w pierwszym czytaniu.

Dad's coming to my senior recital next week.
Tata przyjdzie na mój koncert w przyszłym tygodniu.

You going to your daughter's recital this afternoon?
Wybierasz się po południu na recital swojej córki?

Therefore, our group will be voting against a dual legal base, both for these original amendments, and indeed the recital.
W związku z tym nasze ugrupowanie zagłosuje przeciwko podwójnej podstawie prawnej, zarówno w przypadku oryginalnych poprawek, jak i całego motywu.

We now have to vote on recital C.
Punkt C preambuły trzeba głosować teraz.

He's trying to arrange a recital for me.
Chce zorganizować dla mnie recital.

It is a recital, not a costume party!
To będzie recital, nie bal kostiumowy!

Perhaps I could offer, as a poor but ready substitute, a brief poetic recital,
Jednakże mogłbym zaoferować, jako kiepski ale gotowy substytut, krótkie poetyckie opowiadanie,

You'll need your voice to say, Thanks, Mom, after your next recital.
Głos będzie ci potrzebny, gdy będziesz mówił Dzięki, mamo, po twoim kolejnym recitalu.

That recital states that terrorism can no longer be eradicated.
W motywie tym czytamy, że terroryzmu nie można już zwalczyć.

What does recital R mean it states that a number of different countries, have had, historically or more recently, vested interests in the region?
Co oznacza motyw R, który stwierdza, że szereg najrozmaitszych państw miało w odległej lub niedawnej przeszłości własne interesy w regionie?

Mr President, I fully support recital 5 to this report.
Panie przewodniczący! W pełni popieram motyw 5 przedmiotowego sprawozdania.

That is why I voted against recital 25.
Dlatego zagłosowałam przeciwko przyjęciu motywu 25 przedmiotowej rezolucji.

But I'll be sure to be back before Chris's big dance class recital.
Ale będę pewny być z powrotem przed Chrisa duży tańczyć motyw klasy.

Before the vote on the first part of Recital K
Przed głosowaniem nad pierwszą częścią punktu K preambuły

I won first prize... at the old Devonshire poetry recital of 1963.
Wygrałem pierwszą nagrodę... w starym Devonshire w recytowaniu poezji w 1963.

Madison has her first ballet recital next Tuesday.
Madison pierwszy raz wystąpi w balecie w następny wtorek.

I shall therefore submit recital B as having been amended orally.
A zatem uznaję, że punkt B preambuły został poprawiony ustnie.

One is on recital B and the other is on paragraph 4.
Jedna dotyczy punktu B, a druga ustępu 4.

Recital K has a tone which is frightening.
Punkt K preambuły ma zatrważający ton.

But come to our next recital.
Ale przyjdź do nas na koncert.

Forever. And we're about to miss it for what? Another Jonah recital.
A mamy tego nie uczcić z powodu kolejnego występu Jonaha?

Cecile, my darling daughter, practice for your harp recital.
Cecile, moja droga córko, poćwicz na harfię, przed recitalem.

I want to do the recital.
Chce zrobić recital.

I guessed you were for the recital.
Domyśliłem się, że panie na recital.

I think Nathaniel should give a recital.
Myślę, że Nathaniel powinien zagrać recital.

Close your eyes, and imagine it's your recital.
Zamknij oczy, i wyobraź sobie, że to twój recital.

We need money for the dance recital, and I do an empowering lemon Bundt.
Potrzebujemy pieniędzy na festiwal tańca, a ja robię niesamowite ciasto cytrynowe.

Her year-end dance recital is coming up.
Zbliża się jej przedstawienie na koniec roku.

We go to your daughter's recital.
Możemy pójść na występ twojej córki.

We wish to add 'that sentence being the subject of a pending appeal' at the end of recital R.
Na końcu punktu R preambuły chcielibyśmy dodać słowa "odwołano się od wyroku, który zapadł w tej sprawie”.

I fully subscribe to the description of lobbying provided in recital D of the report.
W pełni zgadzam się z definicją lobbingu podaną w punkcie D preambuły sprawozdania.

In this case we could not even agree on this principle being laid down in a recital.
W tym przypadku nie moglibyśmy zgodzić się nawet na zawarcie tej zasady w wywodzie.

I totally disagree with this recital, which proposes a new system for interpretation services for 'working groups'.
Całkowicie nie zgadzam się z tym motywem, w którym proponuje się nowy system obsługi tłumaczeniowej dla "grup roboczych”.