Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zebrać/zbierać (się), zbiec/zbiegać się; pozyskać/pozyskiwać, odzyskać/odzyskiwać; (z)mobilizować, (z)mobilizować się; dojść/dochodzić do siebie, zebrać/zbierać siły; poprawić/poprawiać się, wzrastać, ożywić/ożywiać się, zwyżkować; sport wymienić/wymieniać piłki; militarny (z)robić zbiórkę, ponownie zbierać;
rally to the cause - zjednoczyć się dla sprawy;
rally from illness - przyjść do siebie po chorobie;
rally sb around - wspierać kogoś;
rally round - gromadzić się wokół, łączyć siły, skupiać się wokół;
rally one’s spirits - podnosić na duchu, odzyskać energię;
rally one’s spirits - podnosić na duchu, odzyskać energię;

(Adjective) rajdowy;
rally driving - sport rajdy samochodowe;

(Noun) wiec, zjazd, rajd, zlot; ożywienie; zbiórka, ponowne zebranie się; sygnał do zbiórki; sport wymiana piłek; powrót do zdrowia; finanse gwałtowny wzrost, poprawa, ożywienie;
peace rally - wiec pokojowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(assembly) zbiórka.
2.
(recovery, revival) powrót (do zdrowia, si) .
3.
(at tennis etc.) szybka wymiana uderzeń.
4.
(motor race) rajd
~ driver rajdowiec.vt
1.
(reassemble) zbierać.
2.
(revive) odnawiać
his words ~ied their spirits jego słowa podniosły ich na duchu.vi
1.
(reassemble) zbierać się
we ~ied to the cause zjednoczyliśmy się dla sprawy.
2.
(revive) ożywiać się
she ~ied from her illness przyszła do siebie po chorobie
the market ~ied rynek ożywił się

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zbierać się, gromadzić, skupiać, jednoczyć, otrząsać się (po porażce) , nabierać (sił) , pozyskiwać, mobilizować, przychodzić do siebie, dodawać nowych sił, rozbawiać, żartować, opowiadać dowcipy
rajd, zawody, wiec, wymiana (ciosów, piłek w meczu)
~ round gromadzić się wokół (kogoś, czegoś), łączyć siły, skupiać się wokół

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rajdowy

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. gwałtowny wzrost 2. ożywieniemarket ~ poprawa koniunktury

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. gwałtowny wzrost 2. poprawa koniunktury, ożywieniemarket rally poprawa sytuacji rynkowej

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

masówka f, wiec m, mityng m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zjazd, zlot, zbiórka
poprawa (zdrowia itp.)
vt vi zbiegać się, gromadzić (się)
zebrać siły (np. po chorobie)
przyjść do siebie
to ~ troops ześrodkować wojska

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZBIÓRKA

ZJAZD

ZLOT

RAJD

WIEC

OPRZYTOMNIENIE

OŻYWIENIE

ZBIERAĆ

OŻYĆ

POWRACAĆ DO ZDROWIA

OTRZĄSAĆ

NAIGRAWAĆ SIĘ

DROCZYĆ SIĘ

PRZEKOMARZAĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N wiec
N rajd
N wymiana piłek
V zbierać się na pomoc
V wydobrzeć
V Phras zbierać się wokół kogoś do pomocy

Wordnet angielsko-polski


1. (an automobile race run over public roads)
rajd


2. (a large gathering of people intended to arouse enthusiasm)
wiec: : synonim: mass meeting

Słownik internautów

wiec
wyścig, rajd

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl. rallies)] ] zjazd
zbiórka

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

impreza, prywatka, balanga, balety, biba

imprezować, bawić się, balować

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gromadzić

masówka

Poprawa

szydzić

żartować

zbiegać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(pl. rallies -) zjazd; zlot; zbiórka
~, aircraft - zbiórka samolotów
~, combattant - zlot kombatantów
~, crew - zbiórka załóg/załogi
~, Nazi - zlot nazistowski
~, party - zjazd partyjny
~, veteran - zjazd weteranów

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

These opposition rallies are due to last for three days, despite a government ban.
Demonstracje opozycji mają trwać trzy dni, pomimo zakazu wydanego przez rząd.

statmt.org

Since the rallies began at the end of January, hundreds of people have been injured.
Od stycznia, kiedy to rozpoczęły się demonstracje, setki ludzi odniosło obrażenia.

statmt.org

And journalists are in the street rallying to improve the shield laws.
Reporterzy pikietują na ulicach w celu polepszenia prawa prywatności źródeł.

TED

The EU and the entire world must now rally behind this demand: free Perwiz Kambakhsh.
UE i cały świat muszą poprzeć to żądanie: uwolnić Perwiza Kambakhsha.

statmt.org

We are now seeking to rally all our key players around the strategy.
Obecnie dążymy do zmobilizowania wszystkich naszych najważniejszych partnerów wokół strategii.

statmt.org

A "night of support" on 4 October will aim to rally the troops.

www.guardian.co.uk

Last February, it cancelled plans for a rally on the anniversary of the 1979 revolution.

www.guardian.co.uk

Ahmadinejad used the annual al-Quds (Jerusalem) Day rally in Tehran to scorn the Obama administration's efforts in launching the first Arab-Israeli negotiations in nearly two years.

www.guardian.co.uk

The night before the protest, the group created a Twitter account - @ukuncut - and the accompanying hashtag that would allow others to rally around the issue.

www.guardian.co.uk

How do you make a car ready for a rally?
Jak przygotujesz samochód do rajdu?

Tell us what we do to get people to the rally.
Tylko powiedz nam, co mamy zrobić, by zmusić ludzi do przyjścia na wiec.

John says everyone who went to the rally are so proud of you.
Jan mówi, że wszyscy są z Ciebie bardzo dumni.

So, you're going to join us at the rally today?
Dołączysz dzisiaj do nas na demonstracji?

No, sir, but they had the same rally point as us.
Nie, ale mieli ten sam punkt zborny, co my.

Do you think your band could play at Jackson's rally next week?
Czy twój zespół mógłby zagrać na wyścigu wyborczym Jacksona w przyszłym tygodniu?

We are now seeking to rally all our key players around the strategy.
Obecnie dążymy do zmobilizowania wszystkich naszych najważniejszych partnerów wokół strategii.

The first team to get all 20 and reach the rally point wins.
Kto pierwszy zdejmie wszystkie cele i dotrze do punktu spotkania wygra

Other than those tiny things, it's ready to rally, this one.
Reszta tych malutkich rzeczy jest gotowa do rajdu.

Rusty, needed an issue to rally people and now we have one.
Rusty, potrzebował problemu żeby zebrać ludzi i teraz mamy jeden.

Hundreds of thousands have gathered in each rally across the country.
W całym kraju na każdym wiecu zebrały się setki tysięcy osób.

I have never driven a rally stage, and I'm not going to now.
Nigdy nie jechałem w rajdzie i nie zamierzam robić tego teraz.

I have no doubt that many supporters will rally to my defense.
Nie mam wątpliwości, że staną w mej obronie.

Day one, then, 'of our first classic rally hadn't been a total success.
Dzień pierwszy naszego pierwszego klasycznego rajdu nie zakończył się sukcesem.

Hey, I hate to break up the road rally, guys, but they're here!
Hej, niestety muszę wam przerwać zjazd, ale oni już tu są!

We need to rally behind her, and move on.
Musimy stać za nią murem i ruszyć dalej.

That was a bit weird today, Wasn't it, with the rally?
To był trochę dziwny dzisiaj, nie był tym, ze zjazdem?

Look for a big protest rally. Then find the nearest bar.
Szukaj dużego zgromadzenia protestantów, a potem najbliższego baru.

I imagine it's James's fault, but we thought the rally started tomorrow morning.
Myślę, że to wina Jamesa, A ale myśleliśmy, że rajd zaczyna się jutro rano.

Joey, you can't expect people to rally around a cause that doesn't exist.
Joey, nie możesz oczekiwać, że ludzie podejmą się służenia sprawie, która nie istnieje.

I just really needed to tell you that I want to do the rally.
Tylko musiałam ci powiedzieć, że zgadzam się na wiec.

This rally, this game is not just for the students.
To mecz nie tylko dla uczniów.

This is possibly our last opportunity to rally behind Nabucco.
Prawdopodobnie jest to ostatnia szansa, abyśmy zjednoczyli się wokół Nabucco.

But with me, I couldn't even rally for that.
Ale ja nie mogłam się z tego otrząsnąć.

Nothing like a pep rally to warm up our prince.
Nie ma to jak dobry show żeby rozgrzać naszego księcia.

This is a meeting, young lady, not a pep rally.
To jest spotkanie komitetu rodzicielskiego, młoda damo, a nie dopingowanie drużyny.

Murdering only one will allow the survivor to rally the city against us.
Zamordowanie tylko jednego pozwoli niedobitkowi zwrócić miasto przeciwko nam.

If anybody can find a way to rally, it's Shay.
Jeśli ktoś ma z tego wyjść to na pewno Shay.

You could impersonate them and rally the land to rebellion.
Podszyjecie się pod nich i wywołacie powstanie...

Did you give that woman permission for a temperance rally?
Czy dałeś tej kobiecie pozwolenie na antyalkoholowy wiec?

And you go to the rally with your landlord.
A ty pójdziesz na wiec z gospodarzem swojego domu.

There was going to be a big rally at Victoria Park.
Miał być wielki wiec w Victoria Park.

I missed the dinner to be at that rally.
Opuściłem kolację, aby być na tej zbiórce.

I think we should rally, and demonstrate our strength.
Myślę, że powinnyśmy się zebrać i zademonstrować naszą siłę.

It's not a rally to strengthen the unity but a farewell party.
To nie jest zjazd, by podnieść morale, ale przyjęcie pożegnalne.

And thereby rally our weaker brothers to fight on until the day of victory!
Zmobilizujmy naszych słabszych braci do walki aż do dnia zwycięstwa!

Workers held a massive peace rally in Athens today.
Robotnicy odbywali dziś w Atenach masowy pokojowy wiec.

She wants us to rally and support her claim to the throne
Chce, żebyśmy zebrali się... i poparli jej roszczenia do tronu.

What about last spring break at the Promise Maker's rally?
A co z ostatnią wiosenną przerwą na zbiórce Robiących Obietnice?

Hey, ese, you got balls coming here and break up our rally.
Macie jaja, że tu przyszliście i próbujecie zerwać wiec.

Saturday night will be our first pep rally and bonfire.
W sobotę wieczór odbędzie się pierwsze spotkanie i ognisko.

We are five miles from the rally point.
Jesteśmy pięć mil od punktu zbiórki.

What we need is someone to rally behind.
To co potrzebujemy to kogoś aby zgromadził to.

And I want him at that pep rally tonight.
I chcę, żeby przyszedł dziś na halę.

Yeah. A Bentley on a rally is a stupid idea.
Bentley w wyścigach to trochę głupi pomysł.

Someone tried to kill me at that rally.
Ktoś próbował mnie zabić podczas wiecu.

We got a few rally points around Miami we use for emergencies.
Mamy w Miami kilka punktów zbiórki w sytuacji awaryjnej.

Julian and Theo met among a million protestors in a rally by chance.
Julian i Theo spotkali się wśród milionów protestantów, goniących... ...za szansą.

They will rebel. and rally to death watch.
Będą rebeliantów. i rajd do oglądania śmierci.