Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika promiennik, element promieniujący; astronomia radiant;

(Adjective) promienny, rozjarzony; rozpromieniony, olśniewający; fizyka promienisty, promieniujący, radiacyjny;
radiant heat - fizyka ciepło promieniowania;
be radiant with sth - promieniować czymś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(lit, fig) promienny
he was ~ with happiness promieniał szczęściem
she is in ~ health jestw doskonałym zdrowiu.
2.
(transmitted by radiation) promieniujący
~ heat ciepło promieniowania

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

promienisty, promieniujący, rozpromieniony, rozjarzony

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj promieniujący
promienny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROMIENIEJĄCY

PROMIENNY

OGNISKO PROMIENIOWANIA

PUNKT ŚWIETLNY

Słownik internautów

rozpromieniony

Słownik astronomiczny aut. K. Czart, słownik udostępniony dzięki portalowi Astronomia.pl

radiant

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

promieniujący

Słownik techniczny angielsko-polski

radiant m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They looked unto him, and were radiant; And their faces shall never be confounded.
Bom szukał Pana, i wysłuchał mię, a ze wszystkich strachów moich wyrwał mię.

Jesus Army

Then thou shalt see and be radiant, and thy heart shall thrill and be enlarged; because the abundance of the sea shall be turned unto thee, the wealth of the nations shall come unto thee.
Tedy oglądasz to, a rozweselisz się; tedy się zdumieje i rozszerzy serce twoje, gdy się obróci ku tobie zgraja morska, a moc narodów przyjdzie do ciebie.

Jesus Army

Like a bottle of Cristal on a shelf of Pabst Blue Ribbon, Jennifer Lawrence's self-reliant, irrepressibly radiant Ree stood out a country mile in this lawless Ozark landscape of Cro-Magnon meth cookers and manky-toothed matriarchs.

www.guardian.co.uk

Some of the radiant scenes from the world created by Renoir, starting with a jewel-like dancing Krishna and Radha, now seemed to be lying in front of me in Lewis's show-room, and could be picked up and held in my hand.

www.guardian.co.uk

Far too young and radiant to belong to just one man!
Zbyt młoda i piękna, by należeć do jednego mężczyzny.

Now, all substances are opaque to some form or other of radiant energy.
A więc, wszystkie substancje są nieprzenikliwe dla pewnych form lub rodzajów energii promienistej.

Ah, when creation shows so much beauty, how radiant must be its source!
Ach, kiedy kreacja jest tak bardzo piękna, jak promienne musi być jego źródło!

And her future would be radiant also, if she would listen to good advice.
I jej przyszłość będzie wyglądać wspaniale, jeśli posłucha dobrej rady.

Now, here comes Miss Yugoslavia, a picture of radiant health.
A oto nadchodzi Miss Jugosławii, obraz promiennego zdrowia.

When he came in, his face was radiant.
Kiedy wszedł, jego twarz była rozpromieniona.

Love is Iike a radiant dream that quickly turns into a nightmare.
Miłość jest jak promienny sen, które zamienia się w koszmar.

Since he died, I see him every night... my great and radiant sin.
Odkąd zmarł, widuję go co noc. Mój wielki, świetlisty grzech.

Then you see the beautiful, radiant young mother.
I widzisz piękną, rozpromienioną młodą matkę

These wonderful pressures make every day radiant and glowing.
Istnieje wspaniała presja, która czyni każdy mój dzień... świecący, promienny dzień życia.

Look to him, and be radiant. Your faces shall not be ashamed.
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu.

Your sister, radiant with health and you who'il never know who you are.
Twoja siostra- okaz zdrowia i ty, który nigdy nie wiedziałes kim jesteś.

Wonderful pressures that make every day a glowing, radiant day in your life.
Istnieje wspaniała presja, która czyni każdy mój dzień... świecący, promienny dzień życia.

The room is boundless and radiant with light.
Pokój jest nieograniczony i promieniuje światłem.

They make the morning radiant and light.
Robią poranek promienny i rozświecony.

She looks positively radiant after her little vacation.
Wygląda pozytywnie promieniejąco po tych jej małych wakacjach.

We'il walk under those radiant, cold northern lights.
Będziemy spacerować pod tym promiennym, zimnym północnym światłem.

Fine wine in a radiant cup is necessity
Dobre wino w kielichu to podstawa.

That rat is going to pay! Radiant.
Nie, nie w porządku, ten szczur nam zwiał.

A radiant abyss, where men meet themselves.
W najgłębszej otchłani, w której ludzie poznają siebie samych.

Nikola Tesla believed he had tapped into what he called radiant energy.
Nikola Tesla wierzył, że podłączył się do - jak to nazywał - "promieniejącej energii".

You are as radiant as ever, Violet.
Jesteś jak zawsze promienna, Violet.

This morning she was radiant.
Dziś rano była taka rozpromieniona.

No, happy, confident and radiant. - I am happy.
Nie, jesteś taka zadowolona, pewna siebie, rozpromieniona.

I have a radiant smile.
Mam promienny uśmiech.

The incompetence here is absolutely radiant!
Niekompetencja tutaj jest tak oczywista!

A vast, radiant beach... and a cool, jeweled moon.
Ogromna, promieniująca plaża... i łagodny, szlachetny księżyc.

You gazed at me, radiant, tender
Wpatrywałaś się we mnie, promienna i czuła

You're so radiant.
Jesteś taka rozpromieniona.

While I hid in the radiant light of Athos' island... thousands suffocated in darkness.
Gdy ja ukrywałem się w blasku wyspy Athosa... tysiące cierpiały w ciemnościach.

No, she's... She's sort of like a queen. A radiant, glorious queen.
Jest jak królowa... promieniująca, wspaniała królowa.

Mrs. MacMorrow, you look radiant.
Pani MacMorrow, wygląda pani olśniewająco.

And, Molly... radiant, beautiful Molly.
A ty, Molly? Promienna i piekna Molly.

While in England, Tesla befriended Sir William Crookes, the discoverer of radiant matter.
Podczas pobytu w Anglii, Tesla zaprzyjaźnił się z Sir Williamem'em Crookes'em, odkrywcą promieniowania rentgenowskiego.