Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika radar, radiolokator, radiolokacja;

(Adjective) technika radarowy;
radar trap - technika kontrola radarowa, pułapka radarowa;
radar trap - technika kontrola radarowa, pułapka radarowa;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(system) radiolokacja.
2.
(ap-paratus) radar.
3.
(attrib) radarowy

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

radar, radiolokator

Słownik morski angielsko-polskiIwona Kienzler

n radar, radiolokator

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

radar m

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s radiolokacja
radiolokator, stacja radiolokacyjna
acquisition ~ radiolokator wykrywający
airborne ~ pracująca w powietrzu (powietrzna) stacja radiolokacyjna
aerodrome control ~ (skr. ACR) lotniskowy radar kontroli ruchu
advance early warning ~ radiolokator wczesnego o-strzegania
Doppler ~ radiolokator ~dopplerowski
illuminating ~ stacja radiolokacyjna do opromieniowania celu
look-down ~ radiolokator obserwacji dolnej półsfery (obserwacji pionowej)
missile-borne ~ rlok. stacja przenoszona przez pocisk
mortar locating ~ rlok. stacja do wykrywania moździerzy
phased array ~ radiolokator z fazowym szykiem antenowym
reconaissance ~ rlok. stacja wstępnego poszukiwania
search ~ rlok. stacja wykrywania
sidelooking (air-borne) ~ (skr. SLAR) radiolokator obserwacji bocznej
surveil-lance ~ radiolokator obserwacji okrężnej
adj radiolokacyjny
~ beacon radiolokacyjna latarnia nawigacyjna
~ camouflage maskowanie radiolokacyjne
~ clut-ter zakłócenia radiolokacyjne
~ countermeasures przeciwdziałanie radiolokacyjne
~ coverage zasięg (pokrycie) systemu stacji radiolokacyjnych
~ echo odbicie (echo) radiolokacyjne
~ fuse zapalnik radiolokacyjny
~ guidance naprowadzanie radiolokacyjne
~ locating namierzanie radiolokacyjne
~ picket posterunek radiolokacyjny
~ range-finding radiolokacyjny pomiar odległości
~ rangefinder dalmierz radiolokacyjny
~ silence cisza radiolokacyjna

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n radar
adj attr radarowy
radar trap - kontrola radarowa

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RADAROWY

RADAR

RADIOLOKACJA

Wordnet angielsko-polski

(measuring instrument in which the echo of a pulse of microwave radiation is used to detect and locate distant objects)
radar
synonim: microwave radar
synonim: radio detection and ranging
synonim: radiolocation

Słownik internautów

stacja radiolokacyjna, radar

Słownik audio-video Montevideo

radar, system umiejscowienia ruchomych obiektów mikrofalowo

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

radiolokator

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

radar
~, meteorological - radar meteorologiczny
~, weather radar meteorologiczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You've seen them all around, especially these days as radars are cheaper.
Widzieliście je wielokrotnie, szczególnie ostatnio, od kiedy radary potaniały.

TED

We have a responsibility to ensure that events in this country do not 'fall off the radar'.
Mamy obowiązek zadbać, aby wydarzenia w tym kraju "nie zniknęły z pola widzenia”.

statmt.org

The aim of the EU must therefore be to keep Ukraine on the Union's radar screen.
Celem UE musi być zatem utrzymanie Ukrainy w jej polu widzenia.

statmt.org

Is not the real issue of stationing the radar in the Czech Republic also about gaining advantage?
Czy nie prawdziwym zamierzeniem ulokowania radaru w Czechach także jest osiągnięcie przewagi?

statmt.org

Unfortunately it is a problem that is frequently off our radar.
Niestety jest to problem, który często umyka naszej uwadze.

statmt.org

I do not understand why they we see on our radar.
Nie rozumiem, dlaczego ich widzimy na radarze.

Look, my radar for that kind of thing is so bad.
Mój radar nie działa dobrze w tych sprawach.

We have something on radar over the impact site, sir.
Mamy coś na radarze nad celem, Sir!

I'm in the moment, on the edge, over the top but under the radar.
W danej chwili, na krawędzi, Ponad szczytami ale poza zasięgiem radarów.

But this is a guy who's flying under the radar.
Ale to jest typ gościa, który lata poniżej radaru.

Chief says we've picked up a radar contact at 070°.
Szef powiedział że odebraliśmy sygnał z radaru na zero-siedem-zero.

They don't know if he's under the radar coverage out there or not.
Nie wiedzą... czy jest poza zasięgiem radaru czy nie.

It's just, I don't know how to use a computer or a radar.
Tylko nie wiem jak używać komputera czy radaru.

We go in under the radar, gather information, and get out fast.
Wchodzimy na teren niezauważeni, zbieramy informacje i szybko znikamy.

That little black box goes beyond any normal, conventional radar.
Ta mała czarna skrzynka jest lepsza niż każdy normalny radar.

Stand next to the radar and set it to extra sensitive.
Masz stanąć przy radarze i ustawić go na bardzo czuły.

I wish that there was a way to stay off her radar forever.
Chciałabym, żeby istniał jakiś sposób, żeby na zawsze zniknąć z jej radaru.

And if you're a radar, that's a really bad job.
I jeśli jesteś radarem, to bardzo niefortunnezajęcie,.

It could be a Russian rocket coming in under our radar.
To może być rosyjska rakieta, lecąca poniżej widoczności radarowej.

We have a responsibility to ensure that events in this country do not 'fall off the radar'.
Mamy obowiązek zadbać, aby wydarzenia w tym kraju "nie zniknęły z pola widzenia”.

The guy thought that the damn radar gun was broken.
Facet myślał, że ten cholerny radar był zepsuty.

It can project a false radar image 600 miles away from the real aircraft.
Wyświetlają fałszywy obraz na radarze, 1000 km od prawdziwego samolotu.

What does he mean they have them on radar?
Co to znaczy: mają go na radarze?

The Rulanti family has been on our radar for two years now.
Rodzina Rulanti była pod naszą obserwacją od dwóch lat.

See if you see something on the radar and tell me.
Zobacz, co pokazuje radar i informuj mnie na bieżąco. Rozumiemy się?

You're on Dick's radar, which means you don't have an old life anymore.
Jesteś na radarze Dicka, Co znaczy, że nie masz już swojego dawnego życia.

You've been on our radar for some time now, Angelus.
Angelus, obserwujemy cię już od jakiegoś czasu.

Hey, Radar, without your glasses you could almost pass for offensive.
Hej, Radar, bez okularów mogli by cię wziąć do ofensywy.

The client wants the plane fitted with the new radar.
Klient chce, aby w samolotach był zainstalowany nowy radar

He fell off our radar a couple days ago.
Zniknął z radarów parę dni temu.

Sussman wants this one kept under the radar for now.
Sussman chce to trzymał pod radarem dla teraz.

We have you in radar contact and you look good.
Mamy was na radarze, wyglądacie dobrze.

Radar, you still haven't finished your other glass pistol full of candy.
Radar, jeszcze nie skończyłeś tamtego szklanego pistoletu pełnego cukierków.

As you probably know, we returned to San Francisco to get a new radar.
Jak pewnie wiecie, wróciliśmy do San Francisco po nowy radar.

This has to be quick and under the radar.
To musi byś szybko i po cichu.

I want you to find the North Korean radar floor.
Chcę, żebyś znalazł radar w Północnej Korei.

The airfield is simply a fuzzy image on his radar.
Lotnisko to zwyczajnie niewyraźny obraz na jego radarze.

I'm just trying to fly low, avoid the radar, boss.
Staram się lecieć nisko, i uważać na radar, szefie.

We have a radar plot of flight path from feet dry to last contact.
Jeszcze nie. Mamy odczyt z radaru, drogę lotu i ostatni kontakt.

Now that I have my coffee, I'm ready to watch radar.
Skoro mam już kawę, mogę obejrzeć radar.

I have no idea why I'm suddenly on the radar of this childish blog.
Nie mam pojęcia dlaczego nagle jestem na radarze w tym dziecinnym blogu.

The Hercules flies so low that they won't find us on radar.
The Hercules lata tak nisko że nie wyłapią nas na radarze.

Put sonar and radar on automobiles so they can’t hit one another.
Założyć czujniki i radary w samochodach, żeby nie mogły się ze sobą zderzyć.

Unfortunately it is a problem that is frequently off our radar.
Niestety jest to problem, który często umyka naszej uwadze.

Large-scale, ambitious plans are important and necessary, but very often far off the radar of ordinary citizens.
Wielkie i ambitne plany są ważne i potrzebne, ale często bardzo odległe dla obywateli.

Sir,we just got an alert from one of our radar intercepts.
Dostaliśmy komunikat z jednego z naszych radarów.

It's invisible to radar but not the human eye.
Jest ona widoczna za dnia. Nie na radarze, ale gołym okiem.

You sell us the planes but not the radar.
Sprzedajecie nam samoloty, ale radarów już nie

Applecore may have been illegal, but it was completely under the radar.
AppleCore może i było nielegalne, ale także nie do odnalezienia...

What you're seeing, gentlemen, is an unidentified flying object picked up by our radar.
Widzą panowie Niezidentyfikowany Obiekt Latający... Wychwycone przez nasz radar.

Hey, vince, I'm really glad your crazy manager got you back on our radar.
Vince, cieszę się, że twój zwariowany menedżer zwrócił naszą uwagę na ciebie.

Although I still take issue with the methodology utilized in radar speed detection.
Chociaż wciąż nie zgadzam się z metodologią używaną przy radarowym pomiarze prędkości.

Your father penetrated our atmosphere with a radar beam nine days ago.
Dziewięć dni temu sygnał twojego ojca przeniknął naszą atmosferę.

And if there's anything out there, we'il see it on this radar screen here.
Jeśli jest tam jakiś statek, zobaczymy go na ekranie tego radaru.