Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kanty, kantowanie, machlojki, gangsterstwo, wymuszanie okupu, nielegalna działalność;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gangsterstwo, wymuszanie okupu, nielegalna działalność

Nowoczesny słownik języka angielskiego

oszustwa, machlojki, nielegalna działalność

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wymuszanie okupu

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

prowadzenie nielegalnego przedsiębiorstwa, gangsterstwo n, gangsterstwo gospodarcze

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KANCIARSTWO

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Through their inaction, they are turning into accomplices in crimes and are being used solely for political racketeering of nonconformists.
Poprzez brak działań stają się wspólnikami zbrodni i są wykorzystywane jedynie do wywierania presji na nonkonformistów.

statmt.org

The services that are supposed to prevent crime are used only for political and economic racketeering, and for squaring accounts with the opposition.
Służby, które mają zapobiegać przestępczości, są wykorzystywane do politycznego i gospodarczego gangsterstwa i porachunków z opozycją.

statmt.org

We have been endeavouring to tackle the Roma issue for years: exploitation of minors, begging, racketeering, robbery and other pathological phenomena.
Próbowaliśmy zająć się kwestią romską przez lata: wykorzystywanie nieletnich, żebranie, machlojki, rozboje i inne patologiczne zjawiska.

statmt.org

I hope that the banks will then pay more attention to their customers and look after them better because, at the moment, they are simply a daily target for racketeering.
Mam nadzieję, że banki będą zwracały większą uwagę na swoich klientów i lepiej o nich dbały, bo w tej chwili są oni tylko celem codziennego ściągania haraczy.

statmt.org

Namely, the police force is changing from an organisation intended to protect the public into an agency involved in political racketeering and carrying out gangsters' orders.
Chodzi o to, że z organizacji powołanej do ochrony społeczeństwa policja zmienia się w agencję zaangażowaną w przestępczość zorganizowaną i wypełniającą rozkazy gangsterów.

statmt.org

But, but, as a result of a recent racketeering trial,his life is in danger.
Ale po niedawnym procesie gangsterów, jego życie było w niebezpieczeństwie.

He's under house arrest for tax fraud, embezzlement, and racketeering.
Ma areszt domowy za oszustwa podatkowe, sprzeniewierzenia i kanciarstwo.

You are under arrest for suspicion of conspiracy, racketeering and tax evasion.
Jesteś aresztowany pod zarzutem konspiracji, wymuszenia okupu i uchylania się od płacenia podatków.

As is being an accessory to bribery, embezzlement, tax evasion and racketeering.
Dodatkowo jesteś oskarżona o korupcję, defraudację, uchylanie się od podatków i próbę przekupstwa.

Fraud, racketeering, extortion, couple of violent crimes sprinkled in.
Oszustwa, nielegalny handel, wymuszenia. Kilka przestępstw z użyciem siły.

You're under arrest for murder, racketeering, and bookmaking.
Jesteś aresztowany pod zarzutem morderstw, oszustw i hazardu.

That's racketeering, conspiracy to manipulate the union.
To wymuszenie haraczu, spisek, żeby manipulować związkami.

I'm arresting you for theft, fraud, embezzlement, larceny, racketeering and extortion.
Aresztuję cię za kradzież, oszustwo, przywłaszczenie, wyłudzenie i wymuszenie.

Through their inaction, they are turning into accomplices in crimes and are being used solely for political racketeering of nonconformists.
Poprzez brak działań stają się wspólnikami zbrodni i są wykorzystywane jedynie do wywierania presji na nonkonformistów.

The services that are supposed to prevent crime are used only for political and economic racketeering, and for squaring accounts with the opposition.
Służby, które mają zapobiegać przestępczości, są wykorzystywane do politycznego i gospodarczego gangsterstwa i porachunków z opozycją.

We have been endeavouring to tackle the Roma issue for years: exploitation of minors, begging, racketeering, robbery and other pathological phenomena.
Próbowaliśmy zająć się kwestią romską przez lata: wykorzystywanie nieletnich, żebranie, machlojki, rozboje i inne patologiczne zjawiska.

Our office has investigated them for loansharking... ...illegal gambling, racketeering.
Nasze biuro podejrzewa ich o lichwiarstwo, nielegalny hazard, gangsterstwo...

Gambling, racketeering, narcotics distribution, conspiracy-
Hazard, gangsterka, narkotyki, dystrybucja, konspiracja...

Marcus Duvall, Organized Crime and Racketeering squad.
Ken Pallavetti. - Marcus Duvall, przestępczość zorganizowana i grupa uderzeniowa.

Right from the outset, Ataka Party has always opposed the existence of this mafiotized structure whose funds are used for vote shopping, as well as for economic racketeering and horrendous discrimination of Bulgarians in their own country.
Od samego początku, partia Ataka sprzeciwiała się istnieniu tej mafijnej struktury, której zasoby finansowe są wykorzystane do kupowania głosów wyborczych, a także wymuszania haraczu i straszliwej dyskryminacji Bułgarów w ich własnym kraju.

The identification of Roma children and not them alone is a guarantee for those involved and essential for combating racketeering and trafficking in minors, but it may not be done on an ethnic basis using invasive methods such as fingerprinting.
Identyfikacja dzieci romskich i nie tylko ich jest gwarancją osób zainteresowanych i jest konieczna dla walki z machlojkami i handlem dziećmi, jednak nie może się odbywać na podstawie pochodzenia etnicznego przy użyciu inwazyjnych metod takich jak zdejmowanie odcisków palców.