Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) rasowy, na tle rasowym;
racial minorities - mniejszości narodowe;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj rasowy
na tle rasowym

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rasowy (dotyczący rasy)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. rasowy racial prejudice uprzedzenie rasowe

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RASISTOWSKI

Wordnet angielsko-polski

(of or related to genetically distinguished groups of people
"racial groups")
rasowy

Słownik internautów

rasowy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

rasowy
racial prejudice: uprzedzenie rasowe

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

plemienny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj.,etn. rasowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Of course issues relating to racial hatred must be treated very seriously indeed.
Oczywiście kwestie dotyczące nienawiści rasowej trzeba traktować bardzo poważnie.

statmt.org

in writing. - (EL) The Roma are almost invariably victims of racial discrimination.
na piśmie. - (EL) Prawie wszyscy Romowie są ofiarami dyskryminacji rasowej.

statmt.org

And there are stand-up comics who are talking about racial issues, about ethnic issues.
Są też artyści kabaretowi, którzy mówią o problemach rasowych i etnicznych.

TED

Then a little accidental racial slur... and everything fell into place.
I jeszcze ten mały rasistowski wybryk... i wszystko było już ustawione.

OpenSubtitles

Are we exploiting a history of divisive racial struggle in this country?
Czy wykorzystujemy historię, dzielącego walkami rasizmu w tym kraju?

OpenSubtitles

However the new mayor, who runs his own private medical practice and is a member of Slovenia's governing centre-left Social Democrat party, said he had not suffered racial discrimination.

www.guardian.co.uk

Sure, there were massive problems of discrimination and unequal opportunities and racial violence before.

www.guardian.co.uk

"The prohibition of discrimination based on racial and ethnic origin is one of the EU's fundamental principles.

www.guardian.co.uk

It's difficult to accuse someone of selling out their racial identity these days.

www.guardian.co.uk

What difference does it make if a few racial minorities lose their rights?
Jaką różnicę zrobi, jeśli kilka mniejszości rasowych straci swoje prawa?

Racial blood must, then, be preserved in its purity at all costs.
Rasowa krew musi być zachowana bez wzglądu na koszty w całej swojej czystości.

Racial epithets. Why does it always come down to that?
Ordynarne epitety, dlaczego zawsze musi do tego dochodzić?

The church has a very progressive attitude toward racial equality.
Kościół ma bardzo postępowe podejście w sprawie równości rasowej.

Information on ethnic or racial origin is not normally included in that.
Informacje dotyczące pochodzenia etnicznego lub rasowego nie są na ogół objęte taką analizą.

It was supposed to be business. It came out racial.
To miał być biznes... ...a wyszedł rasizm.

Their hatred toward the Negroes was not just a racial issue.
Ich nienawiść do Murzynów nie była wyłącznie kwestią rasową.

It don't give her the right to perpetuate racial stereotypes.
To nie daje jej prawa do rzucania rasistowskimi tekstami.

To the racial and religious hatred act of 2006.
Do rasowych i religijnych czyn nienawiści 2006.

You'll be up there on the stand with your friends, inciting racial hatred.
Zasiądziesz tam na ławie oskarżonych razem z twoimi koleżkami, za wzburzanie nienawiści rasowej.

Will you explain what is meant by racial pollution?
Może Pan wytłumaczyć co rozumiano przez rasowe zanieczyszczenie?

Far too many whites are afflicted with the disease of racial hatred.
Zbyt wielu białych nękanych jest chorą rasową nienawiścią.

Of course issues relating to racial hatred must be treated very seriously indeed.
Oczywiście kwestie dotyczące nienawiści rasowej trzeba traktować bardzo poważnie.

Tomorrow night I got this benefit for racial unity.
Leon, mam jutro imprezę w sprawie jedności rasowej.

Is that a coincidence... or do these people have a racial commitment to crime?
Czy to zbieg okoliczności, czy też ci ludzie mają rasową skłonność do przestępstw?

The witness is not an expert in racial classification.
Świadek nie jest ekspertem od spraw klasyfikacji ras.

Discrimination on the basis of ethnic or racial origin is forbidden both in the labour market and outside it.
Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne bądź rasowe jest zakazana zarówno na rynku pracy, jak i poza nim.

Racial discrimination of this lady here, violation of my civil rights.
Dyskryminacja rasowa tej kobiety. Pogwałcenie moich praw cywilnych.

You were finishing point five of the white man's predilection for racial eradication.
Kończyłeś punkt piąty predylekcji białego człowieka dla rasowego wykorzenienia.

Europe and the rest of the world are still wrestling with racial, sexual, cultural and national discrimination.
Europa i reszta świata nadal borykają się z dyskryminacją rasową, płciową, kulturową i narodowościową.

History has taught us a bitter lesson in what racial hatred and intolerance can do.
Historia udzieliła nam gorzkiej lekcji o tym, co potrafią uczynić nienawiść rasowa i nietolerancja.

This racial theory was around the time of the Spanish Inquisition.
To rasowa teoria w czasach hiszpańskiej inkwizycji.

Yes, um, I'm from and we're investigating claims of racial bias in arrests.
Tak, jestem z Badamy sprawę uprzedzeń rasowych podczas aresztowań.

It's an area also known for its history of racial tension and hate crimes...
Ten rejon, znany jest także z zamieszek rasowych i wysokiej przestępczości

What the region concerned needs is stabilisation, not incitement to racial and religious tension.
Region ten wymaga stabilizacji, a nie prowokowania napięć narodowościowych i religijnych.

Can we, with a clear conscience, deport people who have been the victims of racial persecution?
Czy możemy z czystym sumieniem deportować ludzi, którzy padli ofiarą prześladowań na tle rasowym?

And a racial explosion is more dangerous than an atomic explosion.
A taka eksplozja jest groźniejsza niż wybuch atomowy!

My attorney understands this concept, despite his racial handicap.
Pomimo rasowego upośledzenia mój adwokat rozumie tę kwestię.

Racism and racial rule are therefore sources of insecurity.
Rasizm i rządy jednej rasy są zatem źródłem braku bezpieczeństwa.

The American Negro can never be blamed for his racial animosities.
Amerykański murzyn nigdy nie może być obwiniany za swoje animozje rasowe.

I didn't get a trial... free from constitutional error and racial prejudice.
Mój proces zawierał błędy konstytucyjne i nie był wolny od uprzedzeń rasowych.

We witness racial discrimination on a daily basis, both at local level and in programmes which are not geared towards integration.
Codziennie jesteśmy świadkami dyskryminacji na tle rasowym, zarówno na szczeblu lokalnym, jak również w ramach programów, które w istocie nie służą integracji.

Did you hear the alleged racial slur, private?
Czy szeregowiec słyszała te rzekome rasowe obelgi?

It's a cult... a religion based on the idea of racial purity.
To jest kult,... religia bazująca na pomyśle rasowej czystości.

Removing the pants is sexual, it's not racial.
Zdejmowanie spodni jest seksualne, nie rasistowskie.

We're against racial and sexual discrimination, apartheid, and heroin.
Głosimy muzykę dla proletariatu Jesteśmy przeciwnikami rasowej i seksualnej dyskryminacji, apartheidu i heroiny.

Equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (vote)
Wprowadzenie w życie zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (głosowanie)

But surely that approach inflames racial hatred and anti-whiteism.
Ale z pewnością takie podejście rozbudza nienawiść rasową i niechęć do białych.

You, Ope and Juice start spreading the racial harmony gossip, all right?
Ty, Ope i Juice zaczniecie rozsiewać plotkę o porozumieniu rasowym, dobra?

But that kind of clueless hypersensitivity to racial matters is classic honky behavior.
Ale ten rodzaj Clueless nadwrażliwość do spraw rasowych jest klasyczny honky zachowanie.

It would be interesting to hear the Council clarify what a racial group is and which racial groups exist.
Warto by było usłyszeć od Rady wyjaśnienie, czym jest grupa rasowa i jakie grupy rasowe się wyróżnia.

The imperialist powers are, I believe, fomenting ethnic, racial and religious infighting in this country.
Uważam, że siły imperialistyczne podsycają wewnętrzne konflikty etniczne, rasowe i religijne w tym kraju.

Greed knows no racial nor ethnic boundaries.
Chciwość nie zna rasowych lub etnicznych granic.

I received the confirmation of the Department of Racial Purity.
Otrzymałem potwierdzenie z Departamentu Czystości Rasowej.

You always gotta go racial, man.
Zawsze musisz być rasistą człowieku...

My music broke down racial barriers.
Moja muzyka przełamywała bariery rasowe.

There is no racial bigotry here!
Nie ma tu miejsca na rasizm.

Two homicides have created enough racial tension…
Dwa zabójstwa wytworzyły wystarczająco dużo napięć rasowych.

My parents said that's racial profiling.
Opis? Rodzice mówią, że to profilowanie rasowe.