Słownik polsko-angielski

count; bill; calculation; mat. calculus (pl. calculi, calculuses); ekon. account; bill
~ całkowy - integral calculus
~ ekonomiczny - economic calculus
~ kosztów - cost account
~ kosztów i zysków - cost benefit account
~ kosztów własnych - cost account
~ strat - calculus of losses
~ strategiczny - strategic calculus
~ wojny na dwa fronty - calculus of a two-front war
~ za zbrojenia - armament bill

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(spis należności) bill, account
rachunek dłużnika: debtor accountrachunek dochodów: income accountrachunek fikcyjny: fictitious accountrachunek finansowy: financial accountrachunek kosztów adwokackich: bill of solicitor's costsrachunek kosztów sądowych: bill of court costsrachunek nieruchomości: property accountrachunek osoby fizycznej: personal accountrachunek środków trwałych: fixed assets accountrachunek własny: own accountrachunek wspólny: joint account
(br.) amnibus accountrachunek zysków i strat: profit and loss accountna czyjś rachunek: for the account of sb

Wordnet polsko-angielski


1. (an itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered
"he paid his bill and left"
"send me an account of what I owe")
bill, account, invoice
synonim: regestr

2. (a document showing credits and debits)
statement, financial statement: : synonim: konto

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(rachowanie, obliczanie) calculation, computation
(konto w banku) account
(należność za coś) bill, (US) check
~ bieżący (konto w banku) current account
~ kosztów własnych cost account (ing)
~ kredytowy loan account
~ oszczędnościowy savings/deposit account
~ prawdopodobieństwa probability theory
~ różniczkowy/całkowy differential/integral calculus
~ zysków i strat profit and loss account
wpłacać na ~ to pay into an account
kupować na ~ to buy on account

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C 1. (obliczenie) calculation; reckoning; count; computation; (maths) : ~ całkowy/różniczkowy integral/differential calculus; ~ prawdopodobieństwa calculus of probability; (relig) : ~ sumienia self-examination; ~nki domowe household accounts; robić ~ czegoś to count/calculate sth. 2. (stan pieniężny) accounts; (konto) account; pl ~nki (rachunkowość) accountancy; book-keeping; ~ bieżący current account; ~ oszczędnościowo-rozliczeniowy clearing and savings account; kupować na ~ to buy on credit; na własny ~ on one's own account. 3. (spis należności) bill; (w restauracji, GB) bill; (US) check; wystawiać ~ to make out a bill; płacić/wyrównywać ~ to pay the bill; to settle the account; (fig) : wyrównywać ~nki to settle the score; to get even (with)

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m reckoning
account
calculation (w sklepie, w restauracji) bill
rachunek bieżący - current account
rachunek bankowy - banking account
rachunek oszczędnościowy - savings account
biz.
rachunek inwestycyjny - investment account
biz.
rachunek zysków i strat - profit and loss account
mat.
rachunek różniczkowy - differential calculus
na własny rachunek - on one’s own account
biz.
zgodnie z rachunkiem - as per account
biz.
obciążyć rachunek - to debit an account
biz.
rozliczyć rachunek - to settle an account
pl
rachunki - (lekcja) arithmetic (gospodarskie) housekeeping accounts

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. account
2. bill
3. calculation~ek aktywów asset account ~ek amortyzacyjny depreciation account ~ek bankowy banking account~ek bez pokrycia uncovered account~ek bieżący current account~ek bilansowy balance account ~ek depozytowy deposit account~ek dewizowy currency account~ek dla płacącego kartą kredytową credit card slip ~ek dłużników debtor account ~ek do zainkasowania collectible account ~ek dochodów income account~ek dolarowy dollar account ~ek dyskrecjonalny discretionary account ~ek dywidendy kapitałowej income account~ek efektywności calculation of effectiveness ~ek ekonomiczny economic calculation~ek ekwiwalentny equivalent account ~ek emisyjny issue account ~ek finansowy financial account ~ek funduszu rezerwowego impound account ~ek główny main account~ek gotówkowy cash account~ek gwarancyjny collateral account ~ek hipoteczny mortgage account ~ek kapitałowy capital account~ek klubowy US club account ~ek korygujący adjustment account ~ek kosztów cost accounting~ek kosztów bezpośrednich direct costing~ek kosztów celu zob. ~ek kosztów docelowych~ek kosztów czynników produkcji (~ek zastosowania czynników ~ek kosztów docelowych (~ek kosztów celu) target costing ~ek kosztów działalności activity based account~ek kosztów i dochodów cost and income accounting ~ek kosztów krańcowych marginal costing ~ek kosztów pełnych full absorption costing~ek kosztów standardowych standard costing~ek kosztów zmiennych variable costing, contribution approach, direct costing ~ek kredytowy credit account ~ek majątkowy property account~ek marginalny marginal account~ek martwy dead account ~ek na debecie overdrawn account ~ek nakładów expense account~ek niepodlegający opodatkowaniu tax-free account ~ek niepokryty uncovered account~ek nieściągalnych należności uncpllective account~ek odsetek interest account ~ek ograniczony restricted account ~ek operacji otwartego rynku US open market account~ek opiekuńczy custodian account ~ek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) personal account~ek oszczędnościowy savings account ~ek otwarty open account ~ek papierów wartościowych securities account ~ek pełnych kosztów absorption costing~ek płatności payment bill~ek pomocniczy subsidiary account ~ek powierniczy fiduciary account ~ek pozycji pozabilansowych below-line balance account~ek pożyczkowy loan account ~ek pro forma pro forma invoice~ek przeciwstawny contra account ~ek przekroczony overdrawn account ~ek przelewowy transferable account ~ek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) cash flow statement ~ek przepływu funduszy flow-of-funds account~ek przeterminowany stretching account ~ek rezerw reserve account ~ek rozliczeń oficjalnych US official settlement accounts ~ek rozliczeń zagranicznych external account ~ek rozliczeniowy clearing account ~ek sozoekonomiczny sozoeconomic accounting ~ek środków asygnowanych appriopriation account ~ek środków pozabudżetowych extra-budgetary account~ek środków trwałych fixed account ~ek stabilizowanych narzutów zob. ~ek kosztów absorpcyjnych~ek stanu zapasów stock account~ek statystyczny prowadzony w banku statistical account~ek strat i zysków profit and loss account ~ek szczegółowy itemized account~ek terminowy term account~ek transferowy transferable account~ek tymczasowy temporary account ~ek udziałów participation account~ek uregulowany settled account ~ek usług w bilansie płatniczym service account ~ek VAT-owski Vat invoice~ek vostro vostro account ~ek w euro euro account ~ek w księdze głównej general account~ek walutowy currency account ~ek weksli bills account~ek wkładów joint account~ek wydatków expense account ~ek wydatków bieżących current expense account ~ek wyników income statement~ek wyników brutto
1. GB gross profit and loss account
2. US gross income statement~ek wyników ewidencyjny records profit and loss account~ek wyników krótkookresowy shortterm profit and loss account ~ek wyników mieszany mixed profit and loss account~ek wyników netto net profit and loss account~ek wyników retrospektywny retrospective income accounts ~ek wyników sprawozdawczy reporting profit and loss account~ek wypłat disbursement account ~ek wypłat z tytułu prowizji commission account~ek z otwartym kredytem open account ~ek zabezpieczony pledge account ~ek zablokowany blocked account~ek zaksięgowany booked account ~ek zamknięty closed account~ek zamrożony frozen account ~ek zarządzania aktywami asset management~ek zarządzania gotówką cash management account~ek zastosowania czynników produkcji zob. ~ek kosztów czynników ~ek zbiorczy summaring account ~ek żyrowy giro account~ek zysków i strat profit and loss account~ki aktualizacji wyceny revaluation accounts ~ki skonsolidowane group accounts podstawa ~ku bases of calculationposiadacz ~ku account holderotwierać ~ek to open an account płacić ~ek to pay an accountprowadzić ~ek to carry an account przekraczać ~ek to overdraw an accountregulować ~ek to settle an account rozliczać ~ek to settle an account sprawdzać ~ek to check an account uznawać ~ek to credit an accountwystawiać ~ek to draw up a bill

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m 1. calculation 2. account 3. check 4. bill ~ek a vista sight account ~ek akceptów bankowych acceptance account ~ek aktywny active account ~ek aktywów asset account ~ek amortyzacyjny depreciation account ~ek bankowy banking account ~ek bez pokrycia uncovered account ~ek bieżący current account ~ek bieżący siły nabywczej current purchasing power account ~ek bilansowy balance account ~ek budżetowy budgetary account ~ek certyfikatów specjalnych praw ciągnienia special drawing rights certificate account ~ek cudzy third party account ~ek czekowy cheque account ~ek depozytowy deposit account ~ek dewizowy currency account ~ek dla płacącego kartą kredytową credit card slip ~ek dłużników debtor account ~ek „dłużnicy” accounts receivable ~ek dochodów income account ~ek dochodu narodowego rational income account ~ek dolarowy dollar account ~ek do zainkasowania collectible account ~ek dyskrecjonalny discretionary account ~ek dywidendy kapitałowej income account ~ek ekonomiczny economic account ~ek ekwiwalentny equivalent account ~ek fikcyjny simulated account ~ek finansowy financial account ~ek firmy company’s account ~ek główny mainccount ~ek gotówkowy cash account ~ek handlowy commercial account ~ek hipoteczny mortgage account ~ek inwentarza inventory and fixtures account ~ek inwestycji brutto gross-investment account ~ek kapitałowy capital account ~ek korygujący adjustment account ~ek kosztów cost accounting, costing ~ek kosztów bezpośrednich direct costing ~ek kosztów celu target costing ~ek kosztów docelowych target costing ~ek kosztów działalności activity based account ~ek kosztów działań activity based accounting (ABA) , activity based costing (ABC) ~ek kosztów krańcowych direct costing, marginal costing ~ek kosztów normalnych normal costing ~ek kosztów pełnych absorption costing, full absorption costing, full cost method, total costing ~ek kosztów wytwarzania manufacturing account ~ek kosztów zmiennych contribution approach, direct costing, marginal costing, variable costing ~ek kredytowy credit account ~ek kroczący overdrawn account ~ek majątkowy property account ~ek martwy dead account ~ek na debecie overdrawn account ~ek nakładów expense account ~ek na kredycie account in credit ~ek na żądanie instant access account ~ek nie podlegający opodatkowaniu tax-free account ~ek nie pokryty uncovered account ~ek nierezydenta non-resident account ~ek nieściągalnych należności uncpllective account ~ek nie uregulowany outstanding account ~ek nostro external account ~ek oddzielny separate account ~ek odsetek interest account ~ek oszczędnościowy savings account ~ek otwarty open account ~ek papierów wartościowych securities account ~ek pełnych kosztów absorption costing ~ek pomocniczy subsidiary account ~ek potwierdzony certified account ~ek powierniczy trust account ~ek pozycji pozabilansowych below-line balance account ~ek pożyczkowy loan account ~ek pro forma pro forma invoice ~ek prowadzony przez firmę maklerską discretionary account ~ek prowadzony w imieniu kogoś nominee account ~ek prowizji commission account ~ek przeciwstawny contra account ~ek przedsiębiorstwa business account ~ek przejściowy suspense account ~ek przekroczony overdrawn account ~ek przelewowy transferable account ~ek przepływu funduszy flow-of-funds account ~ek przepływów pieniężnych cash flow statement ~ek przeterminowany stretching account ~ek rezerw reserve account ~ek rozliczeniowy clearing account ~ek rozliczeń z odbiorcami collection account ~ek rozliczeń zagranicznych external account ~ek sprzedaży sales account ~ek sprzedaży ratalnej instalment account ~ek stanu zapasów stock account ~ek statystyczny prowadzony w banku statistical account ~ek strat i zysków profit and loss account ~ek szczegółowy itemized account ~ek środków asygnowanych appriopriation account ~ek środków pozabudżetowych extra-budgetary account ~ek środków trwałych fixed account ~ek środków własnych own resources account ~ek terminowy term account, term deposit ~ek towarów goods account ~ek transferowy transferable account ~ek tymczasowy temporary account ~ek uregulowany settled account ~ek usług w bilansie płatniczym service account ~ek uzgodniony stated account ~ek VAT-owski VAT invoice ~ek vostro vostro account ~ek walorów stock account ~ek walutowy currency account ~ek w czyimś imieniu nominee account ~ek weksli bills account ~ek w euro euro account ~ek „wierzyciele” accounts payable ~ek wkładów joint account ~ek w księdze głównej general account ~ek w sklepie charge account ~ek wspólny joint account ~ek wydatków expense account ~ek wydatków bieżących current expense account ~ek wyników income statement, profit and loss account ~ek wyodrębniony special account ~ek wypłat disbursement account ~ek wypłat z tytułu prowizji commission account ~ek zabezpieczony pledge account ~ek zablokowany blocked account ~ek zaksięgowany booked account ~ek zamknięty closed account ~ek zakupów purchase account ~ek zaliczkowy advance account ~ek zamknięty (na czeku) closed account ~ek zapasów inventory account ~ek zarządzania aktywami asset management ~ek zbiorczy summaring account ~ek zobowiązań liability account ~ek z otwartym kredytem open account ~ek zysków i strat income statement, profit and loss account ~ek żyrowy giro account, drawing account ~ki akumulacji accumulation accounts ~ki instytucji rządopwych i samorządowych accounts of general government ~ki narodowe national accounts ~ki pozostałych sektorów instytucjonalnych accounts of other institutional sectors ~ki skonsolidowane group accounts ~ki specjalne skarbu państwa special treasury accounts ~ki z zastrzeżeniami audytorów qualified accounts złożenie ~ków rendering of accounts badać ~ek to examine an account kontrolować ~ek to verify an account obciążać ~ek to charge an account odpisywać z ~ku to charge off an account otworzyć ~ek to open an account prowadzić ~ek to carry an account przekroczyć ~ek to overdraw an account rozliczyć ~ek to settle an account sfałszować ~ek to forge an account sprawdzić ~ek to check an account uregulować ~ek to settle an account uznać ~ek to credit an account wystawić ~ek to draw up a bill zaksięgować ~ek to pass an account zamknąć ~ek to close an account zamrozić ~ek to freeze an account

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

account, bill, invoice

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RECKONING

COUNT

CHECK

BILL

CALCULATION

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m reckoning; account; (w pralni, restaura-cji) bill; ~ bieżący current account

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

account

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

score
ekon. calculus (pl. calculi, calculuses)

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

mat. calculus
ekon. account
bill
~ ekonomiczny - economic account, economic calculus
~ kosztów i zysków cost-benefit account
~ kosztów własnych cost account
~ niezapłacony unpaid bill
~ symulacyjny simulation calculus
~ z gospodarstwa domowego household bill
~ za ścieki sewage bill, sewerage bill, wastewater bill
~ za wodę water bill
~ za wodę gospodarstwa domowego household water bill

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

ekon. accountbill~ kosztów cost account~ kosztów i zysków cost-benefit account~ za (odbiór) śmieci bill for refuse collection

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

calculus

computation

invoice

note

prow

score

voucher

Nowoczesny słownik polsko-angielski

chit