Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wyścigi konne;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wyścigi konne (kilkudniowe)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kilkudniowe wyścigi konne

Słownik internautów

rasy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We had relay races with condoms, we had children's condom-blowing championship.
Były wyścigi z prezerwatywą. ~~~ Zawody nadmuchiwania prezerwatyw.

TED

So if you want to address it, the goal is to facilitate interaction with people of other races.
Jeśli chce się mu przeciwdziałać trzeba uprościć obcowanie ze sobą ludzi różnych ras.

TED

Why didn't Homo erectus evolve into separate species, or sub-species rather, human races around the world?
Dlaczego Homo erectus nie wyewoluował w inne gatunki, a w zasadzie podgatunki, człowiekowatych?

TED

Undeterred, Wellington signed up for a couple of longer races, both of which she won.

www.guardian.co.uk

"The night before one of the races I had to be shown how to clip and unclip my shoes from my bike.

www.guardian.co.uk

People are more aware now of individual races and Congressional races.

www.guardian.co.uk

She tells me of the chafing, the "nasty sores and cuts" she gets on her undercarriage after five hours on a bike, blisters the size of tea cups, and how in most races she usually crosses the line with a couple fewer toenails than she set off with.

www.guardian.co.uk

An elevator races to the 39th floor - the offices of Roc Nation and as high as you can go.

www.guardian.co.uk

I go to the races to watch you make art.
Chodzę na wyścigi patrzeć, jak tworzysz sztukę.

We could begin with the things which must be common to both races.
Można by zacząć od rzeczy które muszą być wspólne dla obydwu ras.

I take special interest in the technology of other races.
Specjalnie się interesuję technologiami innych ras.

I won a couple of races for my university running club.
Wygrałem kilka wyścigów dla uniwersyteckiego klubu

I want to get in this lot to watch the races from my car.
Chcę wjechać na parking i z samochodu oglądać gonitwę.

But, one month later, that boy was caught at the races.
Ale miesiąc później młody mężczyzna został złapany na torze wyścigowym.

Yes, the one thing both races share is a love of theatre.
Tak. Rzeczą wspólną dla obu ras jest miłość do teatru.

One of the most exciting races I have ever seen.
Jeden z najbardziej zaciętych wyścigów jakie kiedykolwiek widzieliśmy.

Furthermore,he was not around during any of the earlier races.
Ponadto, nie był około w czasie jednego z wcześniejszych wyścigów.

We, the dominant race, must watch out, or these other races will take control.
My, dominująca rasa, musimy uważać, albo te inne rasy przejmą kontrolę.

Then we say we're going to the drag races the next day.
Potem powiemy, że rano idziemy na wyścigi.

You got sick of losing races to me is more like it.
Stałeś się chory przegrywanie wyścigu do mnie jest więcej jak to.

Then all our races stand on the edge of extinction.
Wtedy wszystkie nasze rasy stoją na krawędzi zagłady.

Get me a box at the dog races tonight, Gates.
Załatw mi na dzisiaj lożę na wyścigach psów, Gates.

I feel like I'm at the races, always picking the wrong horse.
Czuję się jakbym była na wyścigach i zawsze stawiała na niewłaściwego konia.

This police force is not going to mix races in the name of magic!
Służby policyjne nie będą mieszać ras w imię magii!

Our only chance is to get the other races onboard for this fight.
Naszą jedyną szansą jest skupić inne rasy do walki.

You never bring him to any of your races.
Nigdy go ze sobą nie zabierasz.

I can win races for you. I need more than ever.
Będę wygrywać wyścigi dla ciebie i potrzebujesz mnie, jak nigdy dotąd.

The first man in history to win the first four races.
Pierwszy człowiek w historii który wygrał 4 wyścigi

There was once an alliance of four great races in the galaxy.
Musisz wiedzieć, że cztery wielkie rasy galaktyki zawarły kiedyś przymierze.

So if a prisoner wins five races, he gets his freedom.
Więc jeśli więzień wygra pięć rajdów, odzyskuje wolność.

Don't expect the fate of two great races to be delivered easily.
Nie oczekuj, że los dwóch ras będzie łatwo zdefiniowany.

So he bootlegged a couple of races under another name, and they caught him.
Więc on pod innym nazwiskiem zrobił kilka wyścigów, ale go przyłapali.

Let's just see how this one concludes tomorrow before we discuss any future races.
Zobaczmy, jak ten kończy jutro Zanim omówimy wszelkie przyszłe wyścigi.

Fortunately, the days of arms races are now over.
Na szczęście wyścig zbrojeń już minął.

Maybe they also know about your distiIlery and horse races.
A może wiedzą też o gorzelni i wyścigach?

But Pedrosa will not be fit enough to win any more races this year.
Ale Pedrosa już nie wygra w tym sezonie żadnego wyścigu.

Our chapter will be open to people of all races and creeds.
Będziemy otwarci na ludzi różnych ras i wyznań.

Boston is one of the worlds most prestigious foot races.
Boston jest jednym z najbardziej prestiżowych wyścigów na świecie.

Now, gianni won the poll for both races here last year.
Gianni wygrał obydwa wyścigi w zeszłym roku.

I was thinking six races per year, three year guarantee.
Myślałam sześć wyścigów w roku, trzy lata gwarancji.

Why didn't I see you at the races lately?
Dlaczego nie widziałem cię na ostatnich wyścigach?

I see him in gym class, my heart races.
Tak. Widzę go na wf-ie, moje serce wariuje.

But the boat races are Saturday, and you said I could go.
Ale w sobotę jest wyścig łodzi i powiedziała Pani, że mogę pójść.

You drag me out to Arizona, to the goddamn horse races.
Wyciągnąłeś mnie do Arizony na cholerne wyścigi konne...

One of the most ingenious races in the galaxy, seriously.
Jedna z najgenialniejszych ras w galaktyce, serio.

There won't be any other races, or any more chances.
Nie będzie innych wyścigów, ani szans.

Her gaits! She made me a millionaire in three races.
Po trzech jej biegach można było zostać milionerem.

Two races, 600cc machines are off first at 10:45.
Dwa wyścigi, 600cc maszyny startują, pierwsze o 10:45.

Then it races like a gazelle when you can't catch your breath.
I pędzi jak gazela gdy nie możemy złapać oddechu.

As important as winning races, is not crashing out of them.
Równie ważne jak wygrana jest to, by nie wypaść z toru.

The boat races were a privilege which you've lost.
Wyścig łodzi był przywilejem, który właśnie utraciłaś.

The power of that one seminal event galvanized the eight races.
Siła tego jednego wydarzenia zelektryzowała osiem ras.

J So come along and see me riding in the races
J Więc zjaw się i zobacz mnie startującego w wyścigach

She won't win any races, but she'll run forever.
Może nie wygrał żadnego wyścigu, ale jeździ bez zarzutu.

I was only referring to the problems in assimilating new races into the Federation.
Odnosiłem się tylko do problemów z asymilowaniem nowych ras w szeregi Federacji.

I win the races and I get the money.
Wygrywam wyścigi i zdobywam pieniądze.

You and your team win five races and you go free.
Ciebie i Twojego zespołu wygra pięć wyścigów i wolni.

I don't like the idea of dog races.
Nie znam się na wyścigach psów.