Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kwadrant; ćwiartka koła;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (maths) ćwiartka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kwadrant (przyrząd), ćwiartka (czwarta część) koła

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kwadrant
jedna czwarta (np. koła)

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n 1. kwadrant, ćwiartka 2. prowadnica w kształcie wycinka koła 3. kwadrant, przyrząd do mierzenia odległości kątowych

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kwadrant
elevation ~ art. kąt podniesienia
mechanizm kąta podniesienia
gunner's ~ kwadrant artyleryjski

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KWADRANT

ĆWIARTKA KOŁA

Wordnet angielsko-polski


1. (a measuring instrument for measuring altitude of heavenly bodies)
kwadrant


2. (a quarter of the circumference of a circle)
kwadrant: : synonim: quarter-circle

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ćwiartka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

instr. kwadrant
~, gunner's - kwadrant artyleryjski
~, rudder - mar. kwadrant sterowy

Słownik techniczny angielsko-polski

1. kwadrant m, ćwierć płaszczyzny ), ćwierć okręgu koła, ćwiartka koła

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And he did and when he noticed some tenderness in the right lower quadrant, called the surgeons.
Zbadał i kiedy zauważył wrażliwość w prawej dolnej ćwiartce brzucha, wezwał chirurgów.

TED

You can see that the black regions in the upper right quadrant are the areas where he had surgery.
Widać czarne miejsca w prawym górnym rogu, które wskazują operowane miejsca.

TED

Tell your government you will take care of Quadrant 37.
Przekaż twojemu rządowi że zajmiesz się Kwadrantem 37.

Yeah, but they're both active in the same quadrant right now.
Tak, ale obie są teraz aktywne w tym samym kwadrancie.

It can't be gas, they turned off the whole quadrant.
To nie może być gaz. Odłączyli cały obszar.

The only thing visible is in the lower left quadrant.
Jedyna widoczna rzecz jest w lewym dolnym kwadrancie.

All right, there's possible blood on the upper left quadrant.
Prawdopodobnie jest krew w prawej górnej ćwiartce. - Świetnie.

You should feel a hole in that bottom left quadrant.
Powinieneś poczuć dziurę w dolnym lewym kwadrancie.

He left to investigate the attack on our base in Quadrant 37.
Poleciał aby zbadać sprawę ataku na naszą bazę w kwadrancie 37.

Is this the way you behave in your quadrant, mister?
Czy w taki sposób zachowujecie się w swoim kwadrancie, żołnierzu?

Tell them I will take care of the problem in Quadrant 37.
Powiedz im... ...powiedz im że zajmę się osobiście problemem w Kwadrancie 37.

I think the people at this table comprise the finest crew in the quadrant.
Ja sądzę, że najlepsza załoga w kwadrancie, siedzi wokół tego stołu.

Maybe they think that they've dealt with this quadrant.
Może myślą, że w tym rejonie już wszystko zrobione.

It looks like they've spread through the Quadrant like a plague.
Wygląda na to, że rozprzestrzenili się po kwadrancie Delta jak jakaś plaga.

I'm not getting sound pickup from the tenth quadrant.
Nie odbieram dźwięków z dziesiątego kwadrantu.

First Officer on one of the most important military installations in the Quadrant.
Pierwszy oficer na jednym z najważniejszych instalacji militarnych w Kwadrancie.

Security check, alpha two... nothing to report in this quadrant.
Procedura sprawdzania bezpieczeństwa, alfa 2... nic się nie dzieje w tym kwadrancie.

At this point in history, the anomaly fills your entire quadrant of the galaxy.
W tym okresie, anomalia wypełnia cały kwadrant galaktyki.

Could you just... free fluid in the upper left quadrant.
A czy Ty mógłbyś... wolny płyn w górnej lewej ćwiartce

An unstable Empire could mean trouble for the quadrant.
Chaos w Imperium oznaczać będzie kłopoty dla całego kwadrantu.

I follow, but I plot new route through safer quadrant.
Dobra, polecę, ale wyznaczę nową trasę przez bezpieczniejszy kwadrant.

There must be other ships in the quadrant.
Mamy statki w tym kwadrancie.

Everyone immediately report to the quadrant for entrance topside.
Wszyscy mają się natychmiast stawić przy wejściu do kwadranta.

There's no localized tenderness in the right lower quadrant.
Brak bolesności w prawym dolnym kwadrancie.

There's a mass in the upper left quadrant.
Masa w górnym lewym kwadrancie.

Call in every ship in the quadrant. We'll meet them in the air.
Zbierz wszystkie statki z kwadrantu, przywitamy ich w powietrzu.

Southeast Quadrant, and I had to take a leak.
Kładliśmy zbrojenie w południowo-wschodniej ćwiartce i musiałem pójść się wylać.

Got some bleeding in the upper right quadrant.
Mamy jakieś krwawienie w prawej, górnej ćwiartce.

You could have sat there quietly and gathered up information about the Gamma Quadrant.
Mogłeś tam odpoczywać i zbierać informacje o Kwadrancie Gamma. A on?

Tell Quinn to focus on the northeast quadrant. Good.
Przekaż Qiunn żeby się skupiła na północno-wschodnim kwadracie. Dobrze.

You think they're planning to attack the Alpha Quadrant?
Myślisz, że planują atak na Kwadrant Alpha?

Quantonium has been located on a distant planet in the omega quadrant.
Klantoria została zlokalizowana w pobliżu odległej planety w kwadrancie Omega.

Report no movement of the Proteus since entering quadrant 7-4 at level D.
Melduję brak ruchu Proteusza odkąd wpłynęli do kwadrantu 7-4 na poziomie D.

Ready for clean up, Cathedral quadrant 39.
Gotów do sprzątania, kwadrat Katedra 39.

Quadrant 9, sector 4013, in the Terackian system.
Kwadrant 9, sektor 4013, układ Terackian.

Our influence in the quadrant has diminished.
Nasz wpływ w Kwadrancie zmniejszył się.

All right, we've got the sunflower patch in quadrant nine...
No dobra, mamy grządkę słoneczników w kwadrancie dziewiątym.

Reliant in our section, this quadrant, sir, and slowing.
Reliant jest w naszej sekcji, w tym kwadrancie, sir. Zwalnia.

It has very fluid right upper quadrant.
Mam tu dużo płynu w prawym górnym rogu.

They want to hear about the Gamma Quadrant.
Naukowcy chcą posłuchać o życiu w kwadrancie gamma.

In the north quadrant of Santa Fe Springs, driving west.
W północnym sektorze, przy Santa Fe Springs. Kierował się na zachód.

Two days ago we made contact 'with an Earth-type planet in our West Quadrant.
Dwa dni temu natknęliśmy się w Zachodnim Kwadrancie na planetę ziemskiego typu.

We have ships in the quadrant.
Mamy statki w tym kwadrancie.

Leaving the Alpha Quadrant wide open for a Dominion invasion.
Pozostawiając kwadrant Alpha otwartym na inwazję Dominium.

They're trapped right here, in the Northwest Quadrant.
Są uwięzieni tutaj, w północno-zachodniej ćwiartce.

Our mission was originally in the Alpha Quadrant.
Wykonywaliśmy zadanie w kwadrancie Alfa.

There's pain in his lower quadrant.
Odczuwa ból w dolnej części brzucha.

But the Borg are still in the Delta Quadrant.
Ale Borg są wciąż w Kwadrancie Delta.

Carlos Garcia, acute abdominal pain, right lower quadrant.
Carlos Garcia, ostry ból brzucha.

And your mission in the Delta Quadrant?
Tak. - Z misją w kwadrancie Delta?

We found her in the Gamma Quadrant.
Znaleźliśmy ją w Kwadrancie Gamma.

Fourth quadrant, top level, easy access.
Czwarta przecznica, nawyższe piętro, łatwy dostęp.