Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Pendżab

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Pakistan: murder of the Governor of Punjab, Salmaan Taseer (
Pakistan: zabójstwo Salmana Taseera, gubernatora Pendżabu (

statmt.org

Pakistan: murder of the Governor of Punjab, Salmaan Taseer
Pakistan: zabójstwo Salmana Taseera, gubernatora Pendżabu

statmt.org

From this perspective, the assassination of the Governor of Punjab, Salmaan Taseer, is a classic example.
Z tej perspektywy zabójstwo gubernatora Pendżabu Salmaana Taseera stanowi klasyczny przykład.

statmt.org

The Taliban Movement in Punjab has claimed responsibility for the assassination of Minister Shahbaz Bhatti.
Ruch talibów w Pendżabie przyznał się do zamordowania ministra Shahbaza Bhattiego.

statmt.org

Salmaan wrote to me at Parliament to invite me to stay as his personal guest at the Governor's house in the Punjab.
Salmaan napisał do mnie do Parlamentu z zaproszeniem jako osobistego gościa do rezydencji gubernatora w Pendżabie.

statmt.org

In Punjab every mother sends at least one son to the army.
W Punjabie każda matka wysyła przynajmniej jednego syn do armii.

In Punjab they hit you like this, and show their affection.
W Pendżabie uderzając cię tak, okazują swoje uczucie Krzesło, proszę pana!

And this person was frequently calling another man in Punjab.
Z kolei ta osoba często dzwoniła do innego mężczyzny w Pendżab.

He has come to Punjab and nobody gave him buttermilk?
Przyjechał do Pendżabu i nikt nie dał mu maślanki?

Oh forget it and drink Punjab's number one tea.
Zapomnij o tym, i napij się najlepszej herbaty w Punjabie.

That's interesting when did you go to Punjab?
A kiedy byłeś w Punjab?

Sirsa is the name of my village, in Punjab.
Sirsa to nazwa mojej wioski w Pendżabie.

A small man comes from Punjab here, to Canada.
mały człowiek pochodzi z Pendżabu tutaj, do Kanady.

He came over to Punjab three months ago
On przybył do Pendżabu trzy miesiące temu

I should see punjab too with you people
Powinienem zobaczyć Pendżab z tobą.

They've sold out and moved to Punjab
Sprzedali wszystko i wyjechali do Punjab.

I'm from Punjab and I've completed my graduation.
Jestem z Punjabu i zakończyłem już naukę.

On top of that I was from Madras and he from Punjab.
Poza tym ja byłam z Madrasu a on z Punjabu.

The one outside Punjab and Allahabad is called World Bank.
Ten, który jest poza Punjabem i Allahabad, to właśnie Bank Światowy.

That's what I'm saying that it isn't Punjab.
To mój świat. Właśnie mówię, to nie Punjab.

You are not Suri I work For Punjab power anymore.
Teraz nie jesteś Suri i nie pracujesz w For Punjab Power.

It's beCause the girl is here in Egypt and I'm in Punjab.
Dlatego, że ta dziewczyna jest w Egipcie, a ja byłem w Punjabie.

His name is Surinder Sahni and he works for Punjab Power.
Nazywa się Surinder Sahni i pracuje w 'Punjab Power'.

One that New York becomed a part of Punjab
Pierwsze to żeby Nowy Jork został częścią Punjabu

After settling in Canada, Dad brought Mom from Punjab.
Po osiedleniu się w Kanadzie, tata przywiózł mamę z Punjabi.

I missed my village in Punjab
Tęsknię za moją wsią w Punjab

Anyone who opposes or merely expresses their disapproval of this rule, as the Governor of Punjab did, is suppressed.
Niszczy się każdego, kto sprzeciwia się tym przepisom, lub choćby tylko krytycznie się o nich wyraża, jak to uczynił gubernator Pendżabu.

She's Iike a miss world and you are Suri I work for Punjab power...
Ona tęskni za światem, a ty jesteś Suri i pracujesz w Punjab Power.

From this perspective, the assassination of the Governor of Punjab, Salmaan Taseer, is a classic example.
Z tej perspektywy zabójstwo gubernatora Pendżabu Salmaana Taseera stanowi klasyczny przykład.

Salmaan wrote to me at Parliament to invite me to stay as his personal guest at the Governor's house in the Punjab.
Salmaan napisał do mnie do Parlamentu z zaproszeniem jako osobistego gościa do rezydencji gubernatora w Pendżabie.

Pakistan: murder of the Governor of Punjab, Salmaan Taseer (
Pakistan: zabójstwo Salmana Taseera, gubernatora Pendżabu (

Anyone else who is playing for Punjab, Himachal, Tamil Nadu, Railways?
Jest tu jeszcze ktoś, kto gra dla Punjabu, Himachal, Tamil Nadu, Railways?

We've lands in Punjab too but... ...I never saw such beautiful orchards.
My też mamy ziemie w Pendżabie... ...ale nigdy nie widziałam takich pięknych sadów.

If you happen to visit Punjab.. ..just reach Londwal and ask for Mehendi's house.
lf zdarzasz się odwiedzić Pendżab.. ..właśnie osiągają Londwal i proszą o dom Mehendi.

The Taliban Movement in Punjab has claimed responsibility for the assassination of Minister Shahbaz Bhatti.
Ruch talibów w Pendżabie przyznał się do zamordowania ministra Shahbaza Bhattiego.

The murder of the Governor of Punjab, Mr Taseer, is a tragic and appalling act in a situation which has worsened enormously over recent months.
Morderstwo gubernatora Pendżabu, Salmaana Taseera, stanowi tragiczny i przerażający akt w sytuacji, która uległa ogromnemu pogorszeniu w ciągu ostatnich miesięcy.

(SK) Mr President, what is particularly alarming about the murder of the Governor of Punjab, Salmaan Taseer, is the background to this violent act.
(SK) Panie Przewodniczący! Szczególnie niepokojące w kwestii zabójstwa gubernatora Pendżabu, Salmaana Taseera, jest tło tego aktu przemocy.

(RO) Mr President, firstly, I would like to say that, for my part, I condemn the brutal assassination of the Governor of Punjab province.
(RO) Panie Przewodniczący! Po pierwsze, chcę wyrazić potępienie brutalnego mordu dokonanego na gubernatorze prowincji Pendżab.

Member of the Commission. - Mr President, in January, we deplored the murder of the Governor of Punjab, Salman Taseer.
członek Komisji - Panie Przewodniczący! W styczniu potępiliśmy zabójstwo Salmana Taseera, gubernatora Pendżabu.

Two months ago in plenary, and it was also during a debate on human rights, we condemned the attack on the Governor of the Province of Punjab, Salman Taseer.
Dwa miesiące temu na sesji plenarnej, także podczas debat o prawach człowieka, potępialiśmy zamach na gubernatora Pendżabu Salmana Taseera.

I know everything, his name is Surinder Sahni... ... and he works for Punjab Power and you reside at B-522 Hussain Pura.
Wiem o wszystkim, on nazywa się Surinder Sahni... ... i pracuje w 'Punjab Power' i mieszkacie na B-522 Hussain Pura.

Mr President, several weeks after the governing coalition in Pakistan was on the verge of collapse, the country was rocked by the shooting, in broad daylight, of the Governor of Punjab.
Panie Przewodniczący! Kilka tygodni po tym jak na skraju upadku stanęła rządząca Pakistanem koalicja, krajem wstrząsnęło zastrzelenie w biały dzień gubernatora Pendżabu.

on behalf of the PPE Group. - Mr President, we all strongly condemn the brutal murder of the Governor of Punjab on 4 January.
w imieniu grupy PPE - Panie Przewodniczący! Wszyscy zdecydowanie potępiamy brutalne morderstwo gubernatora Pendżabu z 4 stycznia.

I have also strongly condemned the recent terrorist attacks in Iraq and Egypt targeting places of worship, as well as the assassination of Salmaan Taseer, the Governor of the Punjab in Pakistan.
Ponadto surowo potępiłam niedawne ataki terrorystyczne w Iraku i Egipcie skierowane na miejsca kultu religijnego, a także zamordowanie Salmaana Taseera, gubernatora Pendżabu w Pakistanie.

However, he was more concerned about his impression that, particularly in recent months, also in connection with the murder of Salman Taseer, the Punjab Governor, many people have shied away from the challenge of the extremists.
Bardziej martwiło go jednakże to, że odnosił wrażenie, iż w związku ze śmiercią Salmana Taseera w ostatnich miesiącach wiele osób unika problemu ekstremistów.

(DE) Mr President, the violent death of the Governor of Punjab, Salmaan Taseer, who was always a proponent of religious tolerance, brings the strengthening of extremist forces to the eyes of the world.
(DE) Panie Przewodniczący! Gwałtowna śmierć gubernatora Pendżabu, Salmaana Taseera, który zawsze był rzecznikiem tolerancji religijnej, wzmacnia w oczach świata siły ekstremistyczne.

Today, this subject has returned to our Chamber again, as a result of the religiously motivated sentence of death handed down to 45 year old Asia Bibi and the murder of the Governor of Punjab, Salmaan Taseer, who had spoken out publicly in her defence.
Dziś temat ten znowu wraca do naszej izby w następstwie motywowanego religijnie wyroku kary śmierci dla 45-letniej Asii Bibi i morderstwa gubernatora prowincji Pendżab, Salmana Taseera, który wziął ją publicznie w obronę.

Member of the Commission. - Mr President, this debate is yet more proof that the European Union is shocked by the brutal murder of Mr Salmaan Taseer, Governor of Pakistan's Punjab province, in Islamabad on 4 January.
komisarz - Panie Przewodniczący! Obecna debata stanowi jeszcze jeden dowód na to, że Unia Europejska wstrząśnięta jest brutalnym morderstwem pana Salmaana Taseera, gubernatora pakistańskiej prowincji Pendżab, popełnionym 4 stycznia w Islamabadzie.

in writing. - I would like to express my deep indignation at the murder of the Governor of the province of Punjab in Pakistan, Salmaan Taseer, on 4 January 2011, for having spoken out against Pakistan's law against blasphemy.
na piśmie - Chciałbym wyrazić głębokie oburzenie w związku z zamordowaniem 4 stycznia 2011 r. Salmaana Taseera, gubernatora prowincji Pendżab w Pakistanie, za wypowiedź przeciwko pakistańskiej ustawie o bluźnierstwie.

Shahbaz Bhatti, a minister in the Pakistani Government, Salman Taseer, Governor of the Province of Punjab, or Sabir Jamaldini, Coordinator of the Human Rights Commission of Pakistan, have become for us innocent victims of the fanatical application of Islamic law.
Shahbaz Bhatti, minister w pakistańskim rządzie, Salman Taseer, gubernator prowincji Pendżab oraz Sabir Jamaldini, koordynator Komisji Praw Człowieka w Pakistanie - to trzy niewinne ofiary fanatycznego stosowania praw islamu.