Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zachęcać, nakłaniać, pobudzać, skłaniać do, budzić, spowodować, prowadzić do, doprowadzić do, sprowokować, wywołać, zasugerować; podpowiedzieć, podpowiadać, suflerować, podsuwać;

(Adjective) natychmiastowy, szybki, punktualny, bezzwłoczny, terminowy;

(Adverb) dokładnie, punktualnie;
command prompt - informatyka wiersz poleceń;
prompt cash - biznes płatne gotówką od ręki;

(Noun) podpowiedź, przypomnienie, podpowiedzenie; informatyka znak zachęty, monit;
prompt book - egzemplarz suflerski;
prompt box - budka suflera;
prompt side - strona suflerska, lewa kulisa, prawa kulisa;
prompt note - biznes przypomnienie o terminie płatności, monit;
give sb a prompt - podpowiedzieć komuś;
give sb a prompt - podpowiedzieć komuś;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (theatre) podpowiedź, wskazówka.vt/vi
1.
(theatre) suflerować
podpowiadać.
2.
(impel, induce) powodować, doprowadzać do czegoś, prowokować.
3.
(suggest) sugerować, podsuwać

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

podpowiadać, pobudzać, podsuwać (myśl) , nakłaniać, zachęcać
natychmiastowy, bezzwłoczny, terminowy, szybki
(pot.) dokładnie, punktualnie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

akuratny

Słownik finansowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

ostateczny, termin płatności at a ~ of ... płatne w terminie do …

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

n ostateczny, termin płatności prompt note przypomnienie o terminie płatnościadj. szybki, natychmiastowyprompt answer szybka odpowiedźprompt delivery natychmiastowa dostawaprompt cash natychmiastowa płatność gotówkąprompt goods towar dostarczony natychmiastprompt payer punktualny płatnikprompt payment płatność natychmiastowaprompt reply szybka odpowiedźprompt shipment wysyłka natychmiastowa

Słownik morski angielsko-polskiIwona Kienzler

adj szybki, bezzwłoczny

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj szybki
gotowy, zdecydowany
natychmiastowy
vt vi pobudzić, nakłonić
podpowiadać

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SKORY

ŚPIESZNY

PRĘDKI

RYCHŁY

NATYCHMIASTOWY

PUNKTUALNY

BEZZWŁOCZNY

NIEZWŁOCZNY

PUNKTUALNIE

PODPOWIEDŹ

SKŁONIĆ

POBUDZAĆ

NAMÓWIĆ

NAMAWIAĆ

PODSZEPNĄĆ

SKUSIĆ

SZEPTAĆ

SUFLOWAĆ [TEATR.]

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V pobudzać
V podpowiadać
Adj bezzwłoczny
Adv dokładnie
N znacznik systemowy

Wordnet angielsko-polski

(according to schedule or without delay
on time
"the train is prompt")
punktualny

Słownik internautów

szybki
bezzwłoczny
podpowiadać, sugerować

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

adj. skory
niezwłoczny

Słownik audio-video Montevideo

szybki, natychmiastowy

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gotowy

ożywić

pytajnik

symbol

szybki

zdecydowany

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. natychmiastowy; szybki; punktualny; terminowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I expect the Commission to take a legislative initiative on this matter very promptly.
Oczekuję, że Komisja pilnie przyjmie inicjatywę legislacyjną w tej sprawie.

statmt.org

Florian Fiedler discovered the theatre when he was working as a prompter.
Florian Fiedler odkrył całe piękno teatru w czasach, gdy dorabiał sobie jako sufler.

Goethe Institut

Unless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
Jeśli nie będziemy działać mądrze, konsekwentnie i terminowo, może powstać błędne koło.

statmt.org

Analysts predicted that the stronger-than-expected inflation would worry the Bank of England, and might prompt it to raise interest rates earlier than previously expected.

www.guardian.co.uk

Cholera can lead to severe dehydration and death without prompt treatment, and containing cholera outbreaks is a priority following floods.

www.guardian.co.uk

5% well into 2011, stubbornly high inflation - currently at 3% - could prompt a rate increase sooner than expected.

www.guardian.co.uk

An evolutionary psychologist might say we're designed to thrive outside, not at a desk; a scholar of the psychological phenomenon of "priming" might point to studies suggesting that high ceilings - and also, perhaps, the sky - prompt unrestrained thinking.

www.guardian.co.uk

If there was ever a time to take prompt action, it is now.
Jeżeli kiedykolwiek był odpowiedni moment na podjęcie natychmiastowego działania to właśnie teraz.

Your suggestion was enough to prompt these men to action.
Pańska sugestia wystarczyła, by zachęcić tych ludzi do działania.

We expect the Commission to give us a prompt answer and then to take the appropriate action.
Oczekujemy od Komisji szybkiej odpowiedzi, a potem odpowiedniego działania.

How can we ensure both effectiveness and a prompt response?
W jaki sposób możemy zapewnić zarówno wydajność, jak i szybką odpowiedź?

Thank you for your prompt attention to this matter.
Z góry dziękuję za przyjrzenie się tej sprawie.

In some cases, prompt cross-border medical assistance can save lives.
W niektórych przypadkach szybka transgraniczna pomoc medyczna może uratować życie.

And what would prompt such an act of charity?
A co cię skłania do takiego aktu miłosierdzia?

It was as if the world did not appear sufficiently interesting to man to prompt him to bring children into existence.
Jak gdyby świat nie wydawał się ludziom na tyle interesujący, by powoływać do istnienia swoje dzieci.

On the other hand, the Commission still overlooks several issues that require a prompt response.
Z drugiej strony Komisja wciąż nie dostrzega wielu kwestii, które wymagają szybkiej reakcji.

What we need is a prompt, calm evacuation. Exit immediately! now!
Potrzebujemy natychmiastowej, spokojnej ewakuacji wyjście natychmiast! teraz!

All this will prompt significant changes in the EU's production model.
Wszystko to doprowadzi do znaczących zmian w zakresie wspólnotowego modelu produkcji.

Can you give me a prompt on screen?
Da się włączyć linię poleceń na ekranie

My fights finish prompt so we can get out before the authorities find out.
Moje walki kończą się punktualnie więc zmyjemy się zanim władze sie zorientują.

Italy immediately turned to the European Union to request prompt action.
Włochy niezwłocznie zwróciły się do Unii Europejskiej z prośbą o podjęcie szybkich działań.

Adverse and painful events which affect others should always prompt us to take effective action in solidarity with those who have suffered.
Negatywne i bolesne wydarzenia dotykające ludzi są zawsze powodem skutecznego, solidarnego działania.

Prompt action would avoid the risk of that happening and, at the same time, it would ensure greater effectiveness.
Szybkie działanie pomoże uniknąć ryzyka takiego obrotu spraw i jednocześnie zapewni większą skuteczność.

Nonetheless, I hope that this motion might prompt among some colleagues a measure of self-analysis.
Mam jednak nadzieję, że omawiany projekt rezolucji może przyspieszyć u niektórych kolegów proces samooceny.

We await a prompt amendment of this legal enactment.
Oczekujemy szybkiej nowelizacji tego aktu prawnego.

The EU is determined to take prompt action to cut greenhouse gas emissions.
UE jest zdeterminowana, aby podjąć szybkie działania ograniczające emisje gazów cieplarnianych.

Prompt. Efficient. He even brought his own food.
Szybki, wydajny i nawet przyniósł ze sobą jedzenie.

Police arrest the protagonists but intervention of E.'s family secures their prompt release.
Policja aresztuje uczestników pojedynku, lecz interwencja rodziny E. zapewnia ich natychmiastowe uwolnienie.

Vulcan science teaches us to prompt our bodies... to create their own medicines.
Wolkańska nauka mówi, by uczyć nasze ciała tworzenia własnych leków.

We firmly believe that flood protection is one of the areas where prompt and vigorous action is needed.
Stanowczo uważamy, że ochrona przeciwpowodziowa jest jednym z obszarów, gdzie konieczne są szybkie i energiczne działania.

Therefore, I endorse the idea proposed in the resolution for independent 'triggers' which will allow a prompt response to human rights crises.
Dlatego wspieram zaproponowaną w rezolucji ideę niezależnych "alarmów” pozwalających na szybkie reagowanie na kryzysy w zakresie przestrzegania praw człowieka.

This accident must prompt us to work towards developing alternative, efficient and competitive modes of transport.
Te wydarzenia muszą nakłonić nas do pracy na rzecz rozwoju alternatywnych, wydajnych i konkurencyjnych środków transportu.

Parliament calls on the Commission to take action to ensure prompt recovery of those funds, especially in Italy.
Parlament wzywa Komisję do podjęcia działań w celu szybkiego odzyskania tych środków, co dotyczy zwłaszcza Włoch.

It would be good to have a prompt response to these questions and to take remedial steps now, and not wait to the end of 2008.
Warto dać szybką odpowiedź na takie pytania i podjąć już teraz kroki naprawcze, nie czekając do końca 2008 roku.

The direction of research is also important; it should be pro-market and have practical applications that are as prompt as possible.
Ważny jest również kierunek badań, które powinny być prorynkowe i mieć możliwie szybkie zastosowania praktyczne.

It is therefore important that we focus more on prevention, protection and on prompt risk management, at European level, through coordinated cooperation.
Z tego względu ważne jest, byśmy w większym stopniu skoncentrowali się na zapobieganiu, ochronie i szybkim zarządzaniu ryzykiem na szczeblu europejskim za pomocą skoordynowanej współpracy.

Being able to count on prompt payment means guaranteeing these enterprises stability, growth, job creation and investments.
Terminowe regulowanie płatności jest równoznaczne z zagwarantowaniem tym przedsiębiorstwom stabilności, możliwości rozwoju, tworzenia miejsc pracy i podejmowania inwestycji.

Good of you to be so prompt, Mr. Haines.
Dobrze, że jest pan taki punktualny, panie Haines.

And you better be prompt.
I lepiej się nie spóźnij.

The consequences in Portugal are well known and prompt us to oppose this in a clear-cut fashion.
Konsekwencje w Portugalii są dobrze znane i popychają nas do zdecydowanego sprzeciwu.

The Committee recommends providing some prompt food aid and for it to be financed under Heading 4, depending on its nature.
Komisja zaleca udzielenie natychmiastowej pomocy żywnościowej i jej sfinansowanie w ramach działu 4 w związku z jej charakterem.

Adoption of this resolution cannot fail to prompt a couple of comments on its aims and content.
Choć rezolucja została przyjęta, warto poczynić kilka uwag na temat jej celów i treści.

I know, I'm always so prompt.
Wiem, zawsze jestem punktualna.

We appreciate the European institutions' prompt intervention, but we need a privileged partnership for improving our energy independence.
Doceniamy szybką interwencję instytucji europejskich, ale dla poprawy naszej niezależności energetycznej potrzebujemy uprzywilejowanego partnerstwa.

The largescale and prompt commitments in the form of assistance from the EU are obviously vital.
Niewątpliwie podstawowe znaczenie ma szeroko zakrojone i szybkie zaangażowanie w pomoc ze strony UE.

I believe that this initiative will serve as a spur to Member States to draw up prompt payment codes.
Jestem przekonany, że inicjatywa ta będzie służyć jako bodziec dla państw członkowskich do opracowania zasad terminowych płatności.

It is therefore very important for the Commission to take action to ensure that requests for access to documents receive a prompt reply.
Dlatego jest bardzo ważne, by Komisja podjęła działania w celu zapewnienia, by na wnioski o dostęp do dokumentów udzielać szybkiej odpowiedzi.

Very, very important.: pay your supplier prompt.
Bardzo, bardzo ważne: Odpowiednio opłacaj dostawców.

She's usually so prompt.
Zwykle jest taka punktualna.

For this reason, we have to support a UN-led solution that is as prompt and peaceful as possible.
Z tego względu musimy poprzeć rozwiązanie zainicjowane przez ONZ, które jest w miarę możliwości najszybsze i najbardziej pokojowe.

The price of emission rights could easily be reflected in consumer prices, which in turn would prompt consumers to choose cleaner products.
Cena praw do emisji mogłaby łatwo odzwierciedlać ceny konsumenckie, co zachęcałoby konsumentów do szybkiego wyboru czystszych produktów.

This is why first we must call for the prompt, full, thorough and concrete application of the Directive in each Member State.
Dlatego najpierw musimy wezwać wszystkie państwa członkowskie, by jak najszybciej zaczęły dokładnie i w pełni stosować dyrektywę w konkretnych przypadkach.

In order to achieve this, we need a prompt switch-over, which means that we must also invest in training the workers involved.
Aby osiągnąć ten cel, potrzebne jest szybkie przejście na nowe technologie, co oznacza, że musimy także zainwestować w szkolenie odpowiednich pracowników.

This health mobility is now recognised for both rare diseases and highly specialist diseases that require prompt responses.
Obecnie uznaje się tę mobilność zdrowotną w przypadku chorób rzadkich i wysoko wyspecjalizowanych, które wymagają szybkiej reakcji.

On the contrary, we have nothing but praise for the prompt and positive use of the funds in the LIFE programme.
Komisji udało się wydać dodatkowe przyznane przez nas środki i uczynić to w pożyteczny sposób.

However, policy means foresight, it means prompt diagnosis of problems; otherwise, we are simply conducting a post mortem.
Jednakże polityka oznacza przewidywanie, oznacza szybkie diagnozowanie problemów; w przeciwnym razie przeprowadzamy po prostu autopsję.

Unfortunately, recent, and also current, political and humanitarian crises in the world, have called for prompt, decisive action by the EU.
Niestety niedawne, jak również bieżące kryzysy polityczne i humanitarne na świecie, wymagały natychmiastowego i zdecydowanego działania ze strony UE.