Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj ~ ballerina Cprimabalerina
~ donna Cprimadonna

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GŁÓWNY

NAJWAŻNIEJSZY

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

FACIE (łac.) - na pierwszy rzut oka
prima facie case: sprawa oparta na domniemaniu faktycznym
prima facie evidence: dowód oparty na domniemaniu faktycznym
to prove a prima facie case of guilt: przedstawić dowód wystarczający do postawienia zarzutu winy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pierwszy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

"His choice marked not only the end of the international career of the phlegmatic Benni McCarthy but also the the foreign-based prima donna .

www.guardian.co.uk

But instead of the imperious prima donna I'd envisioned, I meet a smiley 58-year-old woman thrilled to have just met Raymond Blanc ("he's a hero of mine") and fretting about her fromage.

www.guardian.co.uk

"Unless the investigation from the British police is complete and we get a prima facie report, it will be difficult for the Pakistan board to take appropriate action," he said.

www.guardian.co.uk

Why can our prisons detain someone (Assange is currently on remand in Wandsworth prison) for an offence under Swedish law that does not exist in British law? And how can a judge agree to an extradition without having enough evidence to make out a prima facie case?.

www.guardian.co.uk

Well, we have several eight to ten foot purchases of prima.
Mamy kilka transakcji zakupu Primy, od 8 do 10 stóp.

We have all been turned into prima facie suspects.
Wszyscy staliśmy się winnymi przez domniemanie.

At my age, I can not be a Prima Ballerina.
Nie jestem już w wieku, gdy mogłem być primaballeriną.

Do I look like some princess prima ballerina?
Oszalałeś? Czy ja wyglądam jak jakaś księżniczka primabalerina?

Mr President, for an arrest warrant, there has to be prima facie evidence.
Panie Przewodniczący! W przypadku nakazu aresztowania konieczne są dowody prima facie.

Prima donna, enchant us once again!
Primadonno, oczaruj nas raz jeszcze!

If a socialist head of government is voted out of office, this is prima facie a good thing.
Jeśli socjalistyczny szef rządu zostaje odsunięty od władzy, jest to prima facie dobra rzecz.

Prima facie doesn't look good, sir.
Prima facie nie wygląd to dobrze, sir.

But, shit, now, prima dogs.
A teraz, gówno, rasowe pieski.

How would you address that problem and the fact that the courts cannot take into account the prima facie evidence, or lack of it, against an accused person?
Co Pan sądzi o tym problemie oraz o fakcie, że sądy nie mogą uwzględnić dowodów prima facie lub ich braku w odniesieniu do oskarżonego?

The BBC faces a prima facie charge of breaching its Royal Charter, specifically in its failure to provide balanced and objective reporting of current affairs.
BBC postawiono uzasadniony zarzut złamania postanowień jej Karty Królewskiej, polegający w szczególności na fakcie, że nie przedstawia ona wyważonego i obiektywnego obrazu bieżących wydarzeń.

Although - prima facie - it seems that there is no direct reference to the promotion of abortion in the resolution, my delegation does not support clauses which might condone abortion.
Chociaż, jak się zdaje, w rezolucji brakuje bezpośredniego odniesienia do wspierania aborcji, moja delegacja nie popiera punktów, które mogą oznaczać przyzwolenie na aborcję.

However, under a European arrest warrant, a British court now has no right to examine prima facie evidence in order to satisfy itself that extradition is justified, and no power to prevent it.
Jednakże na mocy europejskiego nakazu aresztowania sąd brytyjski nie ma teraz prawa do sprawdzenia dowodów prima facie w celu upewnienia się, że ekstradycja jest uzasadniona ani też żadnych uprawnień, aby temu zapobiec.

The European Arrest Warrant allows any European citizen to be judicially surrendered without a court being allowed to consider the prima facie evidence against them and with almost no power to refuse surrender.
Europejski nakaz aresztowania umożliwia sądowe wydanie każdego europejskiego obywatela bez rozpatrywania przez sąd dowodów prima facie świadczących przeciwko takiemu obywatelowi i bez prawa odmowy wydania.

UK Conservatives believe that in prima facie cases of discrimination and under the British legal system it must remain up to the plaintiff to supply conclusive evidence of such cases of discrimination.
Konserwatyści brytyjscy uważają, że w przypadkach dyskryminacji prima facie i na mocy brytyjskiego systemu prawnego pozwany powinien w dalszym ciągu być zobowiązany do dostarczenia rozstrzygającego materiału dowodowego w takich przypadkach dyskryminacji.

My constituent, Andrew Symeou, is just one of a growing number of people extradited without an English court having the power to consider the prima facie evidence against them and to prevent unjust extradition.
Mój wyborca Andrew Symeou to zaledwie jedna osoba spośród rosnącej liczby obywateli poddanych ekstradycji bez właściwości angielskiego sądu do oceny dowodów prima facie przeciwko nim, oraz bez możliwości zapobieżenia bezpodstawnej ekstradycji.

Not to have done so in the past in the face of prima facie evidence demonstrates an apparent lack of EU resolve that is giving succour to those who would destroy our way of life in a democracy.
Nieuczynienie tego dotąd mimo przekonywujących dowodów obnaża oczywisty brak zdecydowania UE, sprzyjający tym, którzy są zdeterminowani niszczyć nasz model życia w demokracji.

In relation to the European arrest warrant and the trials in absentia, what I want is for an English or Scottish court to be able to consider prima facie evidence against a suspect before granting extradition and, indeed, have the power to prevent it.
Jeżeli chodzi o europejski nakaz aresztowania oraz procesy zaoczne, chcę tylko, aby angielski lub szkocki sąd miał możliwość zapoznania się z dowodami przeciwko oskarżonemu przez orzeczeniem ekstradycji, i w rzeczy samej, aby był w mocy jej zapobiec.

On behalf of the Socialist Group, I would first of all like to congratulate Mrs Napoletano on the excellent report that she is presenting to us this afternoon, but above all, and most importantly, because she has been a Euro-Mediterranean da prima ora.
W imieniu grupy socjalistycznej chciałbym przede wszystkim pogratulować pani poseł Napoletano znakomitego sprawozdania, który przedstawia nam dziś po południu, lecz przede wszystkim, i co najważniejsze, ponieważ jest ona eurośródziemnomorską da prima ora.