Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biznes premia, dodatkowa zapłata, dopłata; składka; finanse składka ubezpieczeniowa;
premium pay - (Noun) dodatek za nadgodziny; premia, premia specjalna;
premium gasoline - benzyna super;
at a premium - cenny, poszukiwany, po wyższej cenie, wysokiej jakości;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(reward
additional charge or payment) premia
dodatkowa zapłata, dopłata.
2.
(amount paid for insurance) składka ubezpieczeniowa.
3.
at a ~ na wagę złota

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

premia, nagroda, składka, opłata
at a ~ po wyższej cenie
poszukiwany, potrzebny
put/place a high ~ cenić

Nowoczesny słownik angielsko-polski

składka ubezpieczeniowa

dopłata

dodatkowa zapłata

składka na ubezpieczenie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

nagroda pieniężna, odstępne n

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s premia

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'primi@m(też premium gas) n Benzyna wysokooktanowa; etylina super Use premium gas only (Używajcie tylko etyliny) - Student University of Alabama (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n premia
składka (ubezpieczeniowa)
at a premium - cenny, poszukiwany
po wyższej cenie
adj wysokiej jakości

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PREMIOWY

NAGRODA

OPŁATA ZA NAUKĘ

PREMIA

UBEZPIECZENIE

AŻIO

Słownik trudnych zwrotów 'Awangarda' udostępniony dzięki agencji Awangarda

składka

Wordnet angielsko-polski

(a fee charged for exchanging currencies)
ażio, agio, ażjo, ażyo
synonim: agio
synonim: agiotage
synonim: exchange premium

Słownik internautów

nagroda
odstępne
składka ubezpieczeniowa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dodatek

opłata

stawka

wynagrodzenie

Słownik techniczny angielsko-polski

premia f

Przykłady użycia

Importantly, these figures include premiums not only under Axis 1 but also other Axes.
Co ważne, dane te uwzględniają składki nie tylko z linii 1, ale także z innych linii.

statmt.org

The banking sector is asking for more collateral and higher risk premiums.
Sektor bankowy domaga się większych zabezpieczeń i żąda wyższych premii z tytułu ryzyka.

statmt.org

Those who do not take the premiums cannot have their premiums cut.
Ci, którzy nie pobierają dotacji, nie mogą cierpieć z powodu ich zmniejszenia.

statmt.org

The result is that women will have to pay higher premiums and men will receive lower pensions.
W efekcie kobiety będą musiały płacić wyższe składki, a mężczyźni otrzymają niższe emerytury.

statmt.org

When it comes to the structure of direct payments I completely support retaining the basic premium.
Jeśli chodzi o strukturę płatności bezpośrednich, w pełni popieram utrzymanie premii podstawowej.

statmt.org

Today Clegg repeatedly described the funds for his fairness premium as "additional" - making clear he wants the money to come mostly from outside the education department rather than merely outside the schools budget by cutting "non-essential" education projects such as youth clubsand after-school activities, as had been suggested.

www.guardian.co.uk

The education secretary promised that the pupil premium - the coalition's promise of extra cash for schools for poor children - will survive the spending review.

www.guardian.co.uk

Her virginity had been auctioned to a Thai casino manager who later died of Aids, and now she was on offer to local punters at a premium price by dint of her youth and light skin.

www.guardian.co.uk

But he believes that the premium service offered by .

www.guardian.co.uk

And at a premium now that the restaurant moved in.
I są na wagę złota od czasu, gdy otwarto restaurację.

Why is it that people place no premium on quiet these days?
Dlaczego jest tak, że miejsce ludzi nie jest w ciszy w dzisiejszych dniach?

In the premium market, for example, Europe has been setting the standard at international level.
Przykładowo, jeśli chodzi o rynek produktów najwyższej jakości, Europa wyznacza standardy na szczeblu międzynarodowym.

Also sir, have you heard about our premium plus service call package?
Czy słyszał pan o naszych pakietach premium?

Grandfather says you should look out the window at the premium countryside.
Dziadek mówi, że powinieneś wyglądać przez okno i podziwiać krajobraz.

Many girls want to be carnal with me because I'm such a premium dancer.
Wiele dziewczyn chce się ze mną ucieleśniać bo jestem takim pierwszorzędnym tancerzem.

This takes care ofthe bail, but what about my premium?
To wystarczy na kaucję, a co z moją działką?.

The market in this premium price bracket was not put at risk by this.
Nie zagrażało to rynkowi towarów z tej półki cenowej.

When it comes to the structure of direct payments I completely support retaining the basic premium.
Jeśli chodzi o strukturę płatności bezpośrednich, w pełni popieram utrzymanie premii podstawowej.

As you were saying, you pay a premium for history, architectural significance.
Tak jak pani mówiła, zapłacisz premię za historię, architektoniczne znacznie.

Now, does that include all the premium channels and the sports package? Sure does.
A czy ta oferta zawiera wszystkie programy... i pakiet sportowy?

Each of these folders is a multimillion-dollar offer from a premium brand.
Każdy z tych folderów jest wielomilionową ofertą - z cenionej marki.

They're gonna get room service for two months. Premium cable.
Przez dwa miesiące będą mieli obsługę hotelową, darmową kablówkę.

Similarly, there can be no European regulation that the level of the premium must be the same everywhere.
Podobnie nie może być mowy o europejskiej regulacji zrównującej stawkę dopłat.

I can't flush this, mama. this is premium island lady.
Nie mogę tego spuścić. To jest Premium Island Lady.

You have a queen bed and premium channels.
Masz królewskie łóżko i kanały premium.

We always act as if decoupling would deprive tobacco-growers of the premium.
Zawsze zachowujemy się tak, jak gdyby oddzielenie płatności od wielkości produkcji miało pozbawić premii naszych rolników.

The story's thrilling conclusion comes at a premium.
Ekscytujące zakończenie historii w nagrodę.

The premium on accurate and careful listening has simplydisappeared.
Premia za dokładne i uważne słuchanie po prostuzniknęła.

Nissan motors will pull a premium one week before Race Wars, huh?
Będziemy musieli sprzedać 20 motorów, i dać ci zaliczkę przed wyścigiem, co?

The premium I'm not sure about.
Ach, chodzi o cenę. Nie jestem pewna.

We have three bottles of premium whiskey here,
Mamy trzy butelki whisky premium tutaj

Microwave,spa tub and premium cable in every unit.
Mikrofalówka, wanna z hydromasażem i kablówka w każdym mieszkaniu.

Luckily for Broadman, I still have the rhinu he paid as his first premium.
Na szczęście dla Grubasa jeszcze mam rhinu, które zapłacił jako pierwszą ratę.

I put premium gasoline in her.
Wleję benzynę premium do niej.

I'd put it in premium bonds.
Ja bym je zainwestował w obligacje.

It will fetch me a great premium... here.
To mi przyniesie wielką zapłatę... tutaj.

In addition, we need to ensure that this premium is accompanied by a business plan so as not to curb the innovative spirit of young farmers.
Ponadto musimy zapewnić, aby tej premii towarzyszył biznes plan, tak by nie tłumić ducha innowacyjności młodych rolników.

And a 10% premium gross!
I z 10% premii brutto!

This is a world-famous premium natural mineral salt
To światowej sławy sól mineralna.

The Member States pay a premium into the EU budget and they can therefore acquire help from the others when their turn comes.
Państwa członkowskie wnoszą wkład do budżetu Unii Europejskiej i mogą zatem uzyskać pomoc od innych, kiedy nadejdzie ich kolej.

It's premium quality, hand-harvested Hungarian goose down.
Wysokiej jakości, ręcznie zbierane, z węgierskich gęsi.

It came up with a so-called scrapping premium, in other words, it used the national budget to finance a scheme to stabilise the automobile industry.
Wprowadzili tak zwaną premię za złomowanie, czyli sięgnęli po środki z budżetu państwa na finansowanie systemu stabilizacji przemysłu motoryzacyjnego.

It has been proposed by the Commission and Parliament that greening services be provided, in return for payment, as 'top ups' to the basic premium.
Komisja i Parlament proponują, by usługi ekologizacji były świadczone odpłatnie na zasadzie dopłat w stosunku do premii podstawowej.

Thinking premium or regular unleaded?
Była premium czy zwykła, bezołowiowa?

Regular Or premium?
Normalny czy premium?

This is premium Island Lady.
To jest Premium Island Lady.

Yeah. Premium alcohol, all-you-can-eat buffet, plus high-class adult entertainment. Kill me now.
Markowy alkohol, nieograniczony bufet i wysokiej klasy rozrywka dla dorosłych. Niech mnie ktoś zabije.

Worse still, to be certain of achieving scarcity, we went as far as the daft premium for the slaughter of cattle.
W dodatku, aby upewnić się, że osiągniemy niedobór, posunęliśmy się aż do bezsensownych dopłat do uboju bydła.

In other words, the Tobacco Fund is being used in an attempt to safeguard the coupling of the tobacco premium until 2013.
Innymi słowy, fundusz tytoniowy pełni rolę zabezpieczenia połączenia finansowania z produkcją w przypadku premii na tytoń do 2013 r.

Similar to the ones used on cable boxes... ...to receive premium channels.
Podobny do tego, jaki używa się w telewizjach kablowych... ...aby oglądać płatne programy.

Mr. Kazu sends premium fantasy.
Pan Kazu przesyła dodatkową fantazję.

I regret that the compromise did not include the temporary suspension of increased quotas or the introduction of a likewise temporary premium to reduce production.
Żałuję, że kompromis nie obejmuje tymczasowego zawieszenia wzrostu kwot lub wprowadzenia podobnej tymczasowej premii, mającej na celu ograniczenie produkcji.

Mr. Clutter's first premium on a straight life policy... ...worth $40,000.
Jego pierwsza składka na polisę na życie... ...wartą 40000 dolarów.

Premium... and Beloved.
Premium... i Ukochany.

The ESM facility, I fear, lacks flexibility and is unsustainable for recovery with a two-and-a-half to three per cent risk premium.
Obawiam się, że przy premii z tytułu ryzyka na poziomie 2,5-3% europejski mechanizm stabilności jest niewystarczająco elastyczny, by sprzyjać ożywieniu.

Mrs Leakall's Premium Reserve sausages.
Premium Reserve od pani Leakall.

The second question is: do you think that it would be possible to introduce a risk premium for derivatives which would then be used to strengthen the banks' own capital?
Drugie pytanie: czy sądzicie państwo, aby było możliwe wprowadzenie premii z tytułu ryzyka w przypadku instrumentów pochodnych, w celu późniejszego wykorzystania do wzmocnienia kapitału własnego banków?

This is not, as someone mistakenly said, another form of conditionality, but a premium allocated based on the relevance, realism and ambition of the governance plans drawn up by our partners.
Nie jest to, jak niektórzy błędnie twierdzą, nowa forma stawiania warunków, lecz nagroda oparta na stosowności, realizmie i ambicji planów zarządzania przygotowanych przez naszych partnerów.