Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lingwistyka przedostatnia sylaba;

(Adjective) przedostatni, na przedostatnią sylabę/samogłoskę;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj przedostatni

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przedostatni

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj form. przedostatni

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

sylaba

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

2012 is the penultimate year in the current financial period.
Rok 2012 jest przedostatnim rokiem bieżącego okresu finansowego.

statmt.org

My penultimate point concerns the Ombudsman's Statute.
Przedostatnia sprawa, jaką chcę poruszyć, dotyczy statutu Rzecznika Praw Obywatelskich.

statmt.org

Your penultimate question asks if the Commission should propose a concrete solution to the MIF issue.
Przedostatnie pytanie dotyczy tego, Komisja mogłaby zaproponować konkretne rozwiązanie problemów związanych z istniejącą opłatą MIF.

statmt.org

The increase and/ or decrease in a nation's productivity...... or other such political aggregate...... can be regarded as the penultimate indicator of a nation...
Wzrost lub spadek produktu krajowego, i innych kryteriów ekonomicznych, to ważne wskaźniki świadczące o poziomie gospodarki...

OpenSubtitles

50  % of the share of its respective Member State in the population of the Union in the penultimate year preceding the establishment of the European System of Central Banks;
50  % udziału ludności danego Państwa Członkowskiego w ludności Unii w przedostatnim roku poprzedzającym ustanowienie Europejskiego Systemu Banków Centralnych,

EU Constitution

2012 is the penultimate year in the current financial period.
Rok 2012 jest przedostatnim rokiem bieżącego okresu finansowego.

Your award be the penultimate.
Nagroda będzie Twoja.

My penultimate point concerns the Ombudsman's Statute.
Przedostatnia sprawa, jaką chcę poruszyć, dotyczy statutu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Your penultimate question asks if the Commission should propose a concrete solution to the MIF issue.
Przedostatnie pytanie dotyczy tego, Komisja mogłaby zaproponować konkretne rozwiązanie problemów związanych z istniejącą opłatą MIF.

The penultimate aspect is that solidarity mechanisms are undoubtedly fundamental for the Union's energy policies, as well as in relation to the Treaty of Lisbon.
Przedostatni aspekt to fakt, że fundamentalne znaczenie dla polityki energetycznej Unii, jak również w odniesieniu do traktatu lizbońskiego, mają bez wątpienia mechanizmy solidarnościowe.

Nor did it get into the G20 conclusions, other than as the penultimate point in the penultimate point, which talked about examples of other critical challenges, mentioning climate change as No 2.
Nie zostało również uwzględnione w konkluzjach na szczyt G20, nie licząc przedostatniego punktu w przedostatnim punkcie, w którym wspomniano o przykładach innych ważnych wyzwań, gdzie zmiany klimatyczne znalazły się na drugim miejscu.

It is the EU country with the highest number of tuberculosis patients and it is in the penultimate place when it comes to the quality of diabetes treatment although diabetes is the disease with the highest predisposition.
Jest to kraj członkowski UE o najwyższej liczbie chorych na gruźlicę, który ponadto znajduje się na przedostatnim miejscu pod względem jakości leczenia cukrzycy, mimo że jesteśmy bardzo podatni na tę chorobę.

(FR) Mr President, Mr Barrot, ladies and gentlemen, I too am pleased to be able to give my opinion on such a crucial debate as the asylum package, especially on the penultimate day of the parliamentary term.
(FR) Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący Barrot, panie i panowie! I ja jestem zadowolona ze sposobności wyrażenia opinii w tak istotnej debacie, zwłaszcza w przedostatnim dniu kadencji poselskiej.

The Committee on Industry, Research and Energy approved in April the penultimate stage in the legislative process by adopting by a very large majority the overall compromise on my report and the report by Mrs del Castillo Vera.
W kwietniu Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zatwierdziła przedostatni etap procesu legislacyjnego, przyjmując dużą większością głosów powszechny kompromis w sprawie mojego sprawozdania oraz sprawozdania pani poseł del Castillo Very.