Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Preposition) do czasu czegoś, w oczekiwaniu na coś;
pending decision - do czasu podjęcia decyzji, do momentu rozstrzygnięcia;
pending trial - do czasu procesu;
pending tray - sprawy do załatwienia;
pending tray - sprawy do załatwienia;

(Adjective) nierozstrzygnięty, w toku, trwający, w trakcie, do załatwienia, oczekujący na załatwienie, niezałatwiony; zbliżające się;
be in pending - trwać;
pending file - sprawy do załatwienia; nierozstrzygnięty, w toku, trwający;
pending file - sprawy do załatwienia; nierozstrzygnięty, w toku, trwający;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

w toku, w trakcie, nierozstrzygnięty, do czasu, do załatwienia

Nowoczesny słownik angielsko-polski

oczekiwanie

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. oczekujący
2. w trakcie realizacji ~ debt należny dług ~ taxes należne podatki

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

pa
1. oczekujący
2. będący w toku pending a decision of the court w oczekiwaniu wyroku sądu pending action sprawa sądowa w toku pending debt należny dług pending file sprawa w tokupending papers sprawy bieżące pending revenues oczekiwane dochody budżetowe pending taxes należne podatki

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

w toku

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj nierozstrzygnięty
praep w oczekiwaniu
do czasu

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj form. nadchodzący, nadciągający
nierozstrzygnięty
prep form. w oczekiwaniu na
do czasu
podczas

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIEROZSTRZYGNIĘTY

SPODZIEWANY

PODCZAS CZEGOŚ

CZAS: DO CZASU CZEGOŚ

Słownik internautów

zawisły

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

w oczekiwaniu, w trakcie realizacji
pending action: sprawa sądowa w toku
pending a decision of the court: w oczekiwaniu wyroku sądu
pending litigation: spór zawisły
pending papers: sprawy bieżące

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

oczekujący

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is exactly why these agreements are only temporary pending full agreement.
Właśnie dlatego umowy te są tymczasowe i zostaną zastąpione umowami pełnymi.

statmt.org

If the order has been cancelled, the pending authorization will not result in a charge.
W przypadku anulowania zamówienia oczekująca autoryzacja nie zakończy się obciążeniem.

Google

And there's a patent pending on these systems as well that's held by the community.
Czekamy na przyznanie patentu dla systemów stworzonych przez społeczność.

TED

(The sitting was suspended at 11.50 a.m. pending voting time and resumed at 12.05 p.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.15 w czasie głosowania i wznowione o godz.

statmt.org

There are some very pressing problems pending, a few of which you have listed.
Istnieje wiele problemów do rozwiązania, niektóre z nich wymieniliście.

statmt.org

It was his first public appearance since his release on bail on Wednesday from Florida's Coleman Federal Correctional Institution pending appeal.

www.guardian.co.uk

The court in Dublin ordered that only -500,000 be paid out pending an expected appeal.

www.guardian.co.uk

Authorities appealed to the alleged drug lord's Shower Posse militia to remain calm and promised that their leader, who was arrested yesterday without a shot being fired, would not be harmed in custody pending possible extradition to the US.

www.guardian.co.uk

The Rolling Stones also feature famous jailbirds - although Mick Jagger and Keith Richards only spent a single night in the cells in 1967 for drugs charges as they were released on bail the next day pending appeal.

www.guardian.co.uk

You know very well that the matter is still pending.
Wie pan bardzo dobrze, że ta sprawa wciąż znajduje się w zawieszeniu.

Thousands of cases are pending in our courts waiting to be heard.
Tysiące spraw jest w toku w sądach, czeka na wysłuchanie.

To be quite clear, the state aid investigation in these cases has been pending for around four years.
Mówiąc wprost, badanie dotyczące pomocy publicznej na rzecz stoczni trwa już około cztery lata.

I am very satisfied with the point we have reached on this subject, which had been pending since the 1990s.
Jestem bardzo zadowolona z osiągniętego przez nas postępu w przedmiotowej sprawie, która pozostaje nierozstrzygnięta od lat 90.

Technically, the investigation's still pending as to the quality of your care.
Technicznie, całe śledztwo wciąż trwa co do jakości opieki nad tym dzieckiem.

As of now, you are suspended without pay, pending internal review.
Jak na razie, jesteś zawieszony bez zapłaty, w oczekiwaniu na wewnętrzny przegląd.

There are some very pressing problems pending, a few of which you have listed.
Istnieje wiele problemów do rozwiązania, niektóre z nich wymieniliście.

I think you heard I've got something important pending.
Myślę, że słyszał pan, że mam coś ważnego do zrobienia.

Just not right now, while the case is pending.
Po prostu nie możesz teraz, gdy sprawa jest w toku.

I don't think I have any work pending for you.
Nie wydaję mi się żebyś mi zlecał jakąś pracę.

It was never pending on what happened to him.
Uleczenie moich ran nigdy nie zależało od tego co stało się z nim.

I therefore believe that we have a debate pending on the consolidation of this social state.
Wierzę więc, że mamy debatę w oczekiwaniu na konsolidację tego państwa socjalnego.

This is exactly why these agreements are only temporary pending full agreement.
Właśnie dlatego umowy te są tymczasowe i zostaną zastąpione umowami pełnymi.

Commissioner, this question is pending and I await an answer from you.
Panie komisarzu! To pytanie czeka na pana odpowiedź.

A solution needs to be found for Abyei, but at the moment the question is still pending.
Należy znaleźć rozwiązanie dla Abyei, ale w chwili obecnej to pytanie nadal pozostaje otwarte.

Any judgment made will be final. subject only to disqualification pending a drug test.
Każda ocena jest ostateczna i podlega dyskwalifikacji jedynie po przedstawieniu testu na narkotyki.

He's under arrest pending assault charges from the retirement home.
Został aresztowany pod zarzutem czynnej napaści w domu starców.

However, this suggestion is still pending, as you know.
Jak państwo jednak wiedzą, propozycja ta jest nadal nierozstrzygnięta.

They will, naturally, be relocated around the country pending legal examination of their case.
Zostaną oni oczywiście przeniesieni do innych miejsc w całym kraju w trakcie oczekiwania na rozpatrzenie ich sprawy.

The outcome of the then pending Irish referendum was uncertain.
Wynik mającego się wtedy odbyć wkrótce irlandzkiego referendum był niepewny.

We will now proceed to a roll-call vote to close an issue that has been pending for almost 30 years.
Przeprowadzimy teraz głosowanie imienne w celu zamknięcia sprawy, która trwa już prawie 30 lat.

I also support the provisional implementation of the agreement pending its entry into force.
Popieram również tymczasowe stosowanie umowy przed jej wejściem w życie.

You thought that didn't go to be pending?
Myślałeś, że nie zajmę się twoim biurem?

There will be a provisional government pending free elections.
Tymczasowy rząd rewolucyjny zostaje powołany do czasu wolnych wyborów, które będą nadzorowane przez

Pending this, there is much we can do.
W oczekiwaniu na to możemy wiele zrobić.

However, this is an issue that is still pending.
Mimo to, jest to zagadnienie nadal nierozwiązane.

If she's stable, she goes to jail, pending trial.
Jeśli jest stabilna, trafi do więzienia w oczekiwaniu na proces.

Pending any other findings, I'il formally accept your certificate of death.
Do czasu innych ustaleń, zaakceptuję formalnie twoje świadectwo zgonu.

Identification of the body is pending further investigation.
Identyfikacja ciała wymaga dalszych dochodzeń.

She's asking $75 million... but I don't like negotiating with your appeal pending.
Ona żąda 75 milionów dolarów... ale ja nie lubię negocjacji do czasu apelacji.

That fox has a pending lawsuit against the duff brewery.
Ten lis ma nierozstrzygnięty proces przeciw do niczego browarowi.

We still hear all too often about complaints that were lodged years before and are still pending.
Nadal zbyt często słyszymy o skargach, które zostały wniesione wiele lat temu i nadal pozostają bez odpowiedzi.

Lauren's only out of the program pending disability.
Lauren tylko wyleciała z programu do czasu niepełnosprawności.

The Rutherford Diet, patent pending, is based on scientific research.
Dieta Rutherforda, która wkrótce otrzyma patent, jest wynikiem badań.

Suddenly, I was out on bail, pending appeal.
Nagle, wyszedłem za kaucją, podczas apelacji.

Pending approval, I have taken upon myself to, uh... put a plan in motion.
W oczekiwaniu na autoryzację, pozwoliłem sobie... wprowadzić w życie pewien plan.

And respectfully request our clients' release on their own recognizance, pending trial.
Uprzejmie prosimy o zwolnienie ich z aresztu ze zobowiązaniem się do stawiennictwa na procesie.

This was aimed at aligning pending proposals for secondary legislation to the new treaty.
Miało to na celu dostosowanie do nowego traktatu znajdujących się w procesie legislacyjnym wniosków dotyczących prawodawstwa wtórnego.

That was done pending a review, but that review is most bizarre.
Tak też się stało do czasu ponownego rozpatrzenia sprawy, które przebiega jednak w niezwykle kuriozalny sposób.

I have some evidence pending. When I know something, you'll know.
Mam pewien dowód do sprawdzenia, jeśli się czegoś dowiem, dam ci znać.

Our victim, Spencer Howard, has three lawsuits pending against him for medical malpractice.
Nasza ofiara, Spencer Howard, miał rozpoczęte sprawy w sądzie za błędy lekarskie.

Colonel Bampfylde, you're under close arrest pending court martial.
Pułkowniku Bampfylde, jest pan aresztowany do czasu postawienia pana przed sądem wojennym.

We have criminal charges pending against them.
Są przeciwko nim kryminalne oskarżenia w toku.

Then somebody suddenly called from Commissioner Frattini's office telling me a different story, saying that the letter was still pending.
Następnie, ktoś niespodziewanie zadzwonił z biura komisarza Frattiniego i powiedział coś innego, informując, że list ciągle jest w przygotowaniu.

We must protect their human rights pending examination of the question of whether they are asylum seekers or not.
Musimy chronić należne im prawa człowieka podczas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku czy udzielony im zostanie azyl, czy też nie.

Ajudge holding a press conference regarding a pending case:
Ajudge trzymający się konferencja prasowa odnośnie do czasu przypadku:

This defendant can stay free pending sentencing.
Oskarżony pozostaje wolny do czasu ustalenia wymiaru kary.

Temporary clearance to security level two, pending verification.
Tymczasowo wyczyszczono bezpieczeństwo do poziomu drugiego, do nadejścia weryfikacji.

I'm relieving you of duty, pending an investigation.
Zawieszam cię w obowiązkach do czasu wyjaśnienia sprawy.

His case is pending for chopping cars.
Jego sprawa dotyczy cięcia samochodów.