Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zamiłowanie, słabość, upodobanie, skłonność;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U: ~ for sth zamiłowanie, upodobanie, skłonność do czegoś

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(for) skłonność (do)

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UPODOBANIE

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

skłonność

zamiłowanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

on behalf of the UEN Group. - (PL) Mr President, for some time now we have been aware of the Russian company Gazprom's worrying penchant for collecting former leaders of European Union countries.
w imieniu grupy UEN. - Panie Przewodniczący! Od jakiegoś czasu obserwujemy bulwersujący obyczaj kolekcjonowania byłych premierów państw Unii Europejskiej przez rosyjski Gazprom.

statmt.org

My penchant for clean cars, and the fact that I don't smoke.
Że lubię czyste samochody i że nie palę.

In light of the defendant's penchant for international travel, no bail will be set.
Ze względu na skłonność oskarżonego do podróży, kaucja nie zostanie ustalona.

Of course. I noticed in your records you have a penchant for tardiness.
Ach, oczywiście Zauważyłem w twoich papierach, że masz tendencje do spóźniania się

Guys have a real penchant for fiction, don't you?
Naprawdę macie upodobanie do fikcji.

Let's say he has a penchant for it.
Ma do tego zamiłowanie.

Retired after his penchant for killing people threatened his cover.
Wywalony za zamiłowanie do zabijania tylko grożących jego przykrywce.

Charles had a penchant for getting in trouble.
Charles miał talent do pakowania się w kłopoty.

You have a gift for corruption and a penchant for betrayal.
Masz godny podziwu talent do zdrady i korupcji.

Mr. Paquette, what would you call a man with an insatiable penchant for women?
Panie Paquette. Jak nazwałby pan mężczyznę, który ma nienasycony pociąg do kobiet?

A reference to your people's penchant for money-getting.
Nawiązuję do upodobania twoich ludzi do gromadzenia pieniędzy.

His penchant for conquests is well documented.
Jego zamiłowanie do podbojów jest dobrze udokumentowane.

Now, we've heard that Mrs Arness has a penchant for thriftiness.
Wszyscy słyszeliśmy, że pani Arness ma upodobanie do oszczędzania.

Trotting Ashley out, considering Salvador's penchant for exotic women.
Okazywanie zainteresowania Ashley, biorąc pod uwagę upodobanie Salvadora do egzotycznych kobiet.

Has a penchant for French restaurants
Ma słabość do Francuskich restauracji

See, I've always had this penchant... ...for what I call kamikaze women.
Cóż, zawsze miałem skłonność do... ...kobiet, które nazywam kamikadze.

Mm. Well, I have a penchant for acquiring things... ..that are well guarded.
Mam skłonność do zdobywania rzeczy... które są dobrze chronione.

Far from favouring its own nationals and encouraging the European research and excellence it needs, the European Union is again favouring those from outside the EU and exhibiting its penchant for immigration on a huge scale.
Zamiast skupić się na faworyzowaniu swoich obywateli i wspieraniu tak potrzebnych Europie badań i doskonałości, Unia Europejska ponownie faworyzuje obywateli krajów trzecich i podkreśla, jakie znaczenie ma dla niej imigracja na szeroką skalę.

on behalf of the UEN Group. - (PL) Mr President, for some time now we have been aware of the Russian company Gazprom's worrying penchant for collecting former leaders of European Union countries.
w imieniu grupy UEN. - Panie Przewodniczący! Od jakiegoś czasu obserwujemy bulwersujący obyczaj kolekcjonowania byłych premierów państw Unii Europejskiej przez rosyjski Gazprom.