Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) szlachcic, par, członek Izby Lordów; kompan, towarzysz(ka); równy/równa, rówieśnik/rówieśnica, rówieśniczka;
life peer - par dożywotni; dożywotni członek Izby Lordów;
sb’s peer - osoba równa komuś statusem/rangą;
peer of the realm - par z prawem zasiadania w Izbie Lordów;

(Verb) wyłaniać się, wyglądać; przyglądać się czemuś badawczo, przypatrywać się, wytężać wzrok, przyjrzeć/przyglądać się, spojrzeć/spoglądać;
peer into the distance - spoglądać w dal;
peer at sb|sth - wytężać wzrok, żeby kogoś|coś zobaczyć, patrzeć, wpatrywać się, wyglądać na kogoś|coś;
peer into sth - zaglądać do czegoś;
peer through the window - wyjrzeć przez okno;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(equal) równy, rówieśnik
you will not find his ~nie znajdziesz kogoś, kto mu dorówna
~ group grupa rówieśnicza.
2.
(noble) członek Izby Lordów

vi (look closely) przyglądać się czemuś badawczo, wytęać wzrok

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rówieśnik
równy (komuś), par (arystokrata - książę, markiz, baron itp.)
~ (at/into) przyglądać się, przypatrywać się
~ of the realm par z prawem zasiadania w Izbie Lordów

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'pI@n Arystokrata mający prawo zasiadać w izbie wyższej brytyjskiego parlamentu; par The Canadian-born chairman of the Telegraph Group, had to renounce his Canadian citizenship last year before he took up his peerage (Aby móc zasiadać w parlamencie, ten urodzony w Kanadzie dyrektor Telegraph Group musiał w zeszłym roku wyrzec się kanadyjskiego obywatelstwa) - Independent (2002)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

rówieśnik m, równolatek m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

rówieśnik, równolatek

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - vi (badawczo) patrzeć (at sb, at sth - na kogoś, na coś)
wpatrywać się
wyglądać (na zewnątrz)

1. - n bryt. par, lord
rówieśnik
(człowiek) równy drugiemu
to be sb's peer - dorównywać komuś

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZŁOWIEK RÓWNY RANGĄ

PAR

CZŁONEK IZBY LORDÓW

PRZYGLĄDAĆ SIĘ BACZNIE

WYZIERAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V przypatrywać się uważnie
N par (arystokrata)
N rówieśnik

Słownik internautów

arystokrata, par, szlachcic
rówieśnik, równy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

lord

papuga

Para

patrzenie

rówieśnik

równoprawność

równorzędność

równy

wygląd

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

For example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Na przykład, musimy się upewnić, że chroniony jest mechanizm wzajemnej kontroli.

statmt.org

In my lab, which we're peering into now, at MIT -- this is at the media lab.
w moim laboratorium w MIT, do którego właśnie zaglądamy, to jest w media lab.

TED

If they were peering over your shoulder, you wouldn't leap back, like that.
Gdyby jedno z nich wpatrywało się w was, nie wzdrygnęlibyście się jak ja teraz.

TED

Having a peer review seems to me to be really going in the right direction.
Wydaje mi się, że wzajemna ocena jest naprawdę krokiem w dobrym kierunku.

statmt.org

And so we peer through a legal microscope, and look at everything.
Tak więc bierzemy sprawę pod prawniczą lupę i analizujemy wszystko.

TED

When, the next day, Prescott is supposed to have asked for Mandelson's help in getting Blair to implement the deal and when the peer asked Blair was what going on he was told to calm down.

www.guardian.co.uk

One is that he thinks nothing of bandying around the notion of "breeding", as if poorer folk's families were out-of-control "litters" any decent country vet, sorry, imminent peer of the realm, would wish to put a stop to.

www.guardian.co.uk

Das is employed as a peer educator by a targeted intervention programme funded by the Orissa state Aids Control Society and run by Ekta, a local non-governmental organisation (NGO).

www.guardian.co.uk

Disgraced peer freed on bail is relaxed and polite as he appears in court, but judge says he must appear again next month.

www.guardian.co.uk

If I die, tell my parents it was peer pressure.
Jeśli umrę, powiedz moim rodzicom, że to była presja.

Having a peer review seems to me to be really going in the right direction.
Wydaje mi się, że wzajemna ocena jest naprawdę krokiem w dobrym kierunku.

I asked him to write a peer recommendation for me.
Pace, poprosiłam Dawsona, żeby napisał dla mnie rówieśniczą rekomendację.

Hubble allows us peer back almost to the beginning of time itself.
Hubble pozwala nam zaglądać w przeszłość, aż do początków czasu.

The peer review method, involving seven experts, is one step.
Metoda wzajemnej weryfikacji z udziałem siedmiu ekspertów to jeden etap.

Ah, here's the alcohol and drug peer pressure Mother warned me about.
No i mamy alkohol i narkotyki, przed którymi ostrzegała mnie mama.

They could peer inside a fellow, even when they were small.
Nawet jak byli mali to potrafili przejrzeć człowieka na wylot.

Sandy, you must try not to peer at people.
Sandy, musisz spróbować wgapiać się w ludzi.

Stage 3 is new and is made up of peer reviews.
Etap 3 to nowość, która obejmuje wzajemną weryfikację.

If we all learn to exercise peer pressure, we will be able to achieve results.
Jeśli wszyscy nauczymy się wywierać nacisk na siebie nawzajem, osiągniemy konkretne rezultaty.

For example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Na przykład, musimy się upewnić, że chroniony jest mechanizm wzajemnej kontroli.

But how can I peer into your heart?
Ale jak mogę spojrzeć do twojego serca?

I will be happy to enter into further formal discussions with Parliament before the peer review takes place.
Z chęcią podejmiemy dalsze formalne dyskusje z Parlamentem, zanim nastąpi weryfikacja wzajemna.

She needs a point-to-point peer network with a range extender.
Ona potrzebuje sieci point-to-point z przedłużaczem zasięgu.

I must draw your attention to the fact that such peer reviews are usually carried out under the third pillar but not within Community law.
Muszę zwrócić uwagę pani poseł, że takie wzajemne oceny przeprowadza się na ogół w ramach trzeciego filaru, a nie na mocy prawa wspólnotowego.

Given the wide interest in this matter the Commission believes that it would be useful to subject these reports to a limited peer review process.
W związku z dużym zainteresowaniem tą kwestią, Komisja uważa, że w ograniczonym zakresie należało by poddać te sprawozdania procesowi wzajemnej weryfikacji.

Through the education training 2010 work programme, it has used the open method of coordination to develop good practice and peer learning on early school-leaving.
Poprzez program "Edukacja i szkolenie 2010” Komisja korzystała z otwartej metody koordynacji, aby rozwijać dobre praktyki i partnerskie uczenie się w odniesieniu do problemu porzucania nauki.

My mom is very susceptible to peer pressure.
Moja mama jest bardzo wrażliwa na punkcie presji równieśników.

Yeah, I'd peer through the telescope and... search the universe.
Tak, patrzyłem przez teleskop i ... przeszukiwałem wszechświat.

He can peer into your soul... and use the fear he sees against you.
On może zajrzeć w twoją duszę... i wykorzystć twój strach przeciwko tobie.

You were the same at Chasalgaon, only there it were peer chests.
Tak samo jak pod Chasalgaon, Tylko, że tam chodziło o skrzynie.

I would add that the European Union is very interested in the peer review process within the G20.
Chciałbym dodać, że Unia Europejska jest bardzo zainteresowana procesem wzajemnej oceny w ramach G-20.

You've never bowed to peer pressure before.
Nigdy przedtem nie ulegałeś takiej presji.

Peer at the monitor, Be judgmental, and Jot it down.
Patrz w monitor, Bądź krytykancki i Notuj.

I just want to stress that Parliament is very interested in the outcome of the ongoing peer review at the Court.
Chciałbym jedynie podkreślić, że Parlament jest nadzwyczaj zainteresowany wynikami trwającego w Trybunale niezależnego przeglądu.

Similarly, the EU's financial systems must be closely tied to peer review processes.
Na podobnej zasadzie, systemy finansowe UE muszą być ściśle powiązane z procesami wzajemnej weryfikacji.

Our game is bad We're without peer
Nasza gra jest zła, Nie mamy sobie równych

I'm portraying someone who succumbs to peer pressure.
Odgrywam kogoś kto ulega presji rówieśników.

After all, young people are susceptible to peer pressure and, in addition, the harmful effects on health are greater in this group.
W końcu młodzi ludzie są szczególnie podatni na presję otoczenia, a także szkodliwe skutki dla zdrowia są dużo większe w tym przedziale wiekowym.

A very intense peer review process.
Bardzo intensywny proces inspekcji.

I, to do hab's with somebody peer.
Mam do czynienia z kimś kto mi dorównuje

My peer counselor says I need to look into... my emotional responsibility,
Mój psycholog twierdzi, że muszę... spojrzeć w swoją emocjonalną dojrzałość.

Peer pressure, they call it.
Nacisk społeczny Tak to się nazywa.

When I'm tempted by peer pressure, I turn to God. He helps me.
Kiedy sama nie daję sobie rady, zwracam się o pomoc do Boga.

It sounds kinda like peer pressure.
To mi wygląda na presję rówieśników.

Peer over your shoulder carefully.
Jestem tu. Ostrożnie zerkaj przez ramię.

Once the individual proposals have been received in response to the calls, they are evaluated by expert peer reviews using a standard set of evaluation criteria.
Po wpłynięciu poszczególnych wniosków w odpowiedzi na zaproszenia zostają one wzajemnie ocenione przez ekspertów przy użyciu standardowego zestawu kryteriów.

It is left to the Member States and peer review supported by monitoring by the Commission.
Pozostawiono go państwom członkowskim oraz procedurze wzajemnej oceny, wspieranym przez prowadzony przez Komisję monitoring.

We will not be able to rise to those opportunities unless we leave aside all narcissism and treat Serbia as a peer.
Nie uda nam się skorzystać z tych możliwości, jeżeli nie odrzucimy wszelkiego narcyzmu i nie spojrzymy na Serbię jak na równorzędny kraj.

This is peer pressure.
To jest presja rówieśników!

He's an old friend, colleague, peer.
Jest starym przyjacielem, kolegą rówieśnikiem.

Peer into the enchanted waters.
Wejrzyj w zaczarowane lustro wody.

Peer review is the process by which independent experts in a scientific discipline - the peers - critically assess a scientific paper reporting on research.
Wzajemna kontrola to proces, w ramach którego niezależni eksperci z danej dziedziny naukowej recenzują prace naukowe przedstawiające wyniki badań.

The peer review system is critical for the scientific community as it is an important quality control mechanism and can influence scientific careers.
System wzajemnej kontroli jest niezwykle ważny dla środowiska naukowego, ponieważ jest istotnym mechanizmem kontroli jakości i może mieć wpływ na kariery naukowe.

There is a momentum, and this scoreboard is generating peer pressure among the Member States to improve performance.
Przedsięwzięcie nabrało już rozmachu, a dzięki tej tablicy powstają naciski wśród państw członkowskich, aby poprawiać wyniki.

Peer pressure has lacked teeth, good times were not used to reduce public debt, and macro-economic imbalances were ignored.
Wzajemne naciski między krajami okazały się być zbyt słabe, dobre czasy nie zostały wykorzystane do zmniejszenia długu publicznego; zignorowano ponadto nierównowagę makroekonomiczną.

It happens in school, at work, in peer groups, in public and also in private family life, or life with a partner.
Dochodzi do niej w szkołach, w pracy, wśród znajomych, w miejscach publicznych, a także w zaciszu rodziny, czy ze strony partnera.

In Finland, for example, there is a lack of peer support and suitable centres offering day care and longterm care.
Przykładowo w Finlandii brak jest wzajemnego wsparcia i odpowiednich ośrodków oferujących opiekę dzienną czy długoterminową.

I can't believe that a general Count of Morcerf and peer of France...
Nie mogę uwierzyć że generał, Hrabia de Morcerf i Par Francji...

I'm missing your peer recommendation... ...from The person who knows you best.
Brakuje mi twojej rekomendacji od rówieśnika, który zna cię najlepiej.