Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pieszy; przeciętny, niczym się niewyróżniający, zwykły, zwyczajny, bez polotu, nieszczególny; przyziemny, prozaiczny;
pedestrian footpath - alejka dla pieszych;

(Noun) pieszy, piechur(ka), przechodzień;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C pieszy.adj
1.
(of or for walking) dla pieszych.
2.
(fig, prosaic) zwykły, zwyczajny
bez polotu, przeciętny.~ cpds~ crossing n przejście dla pieszych
~~footpath n alejka dla pieszych.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przechodzień, pieszy
prozaiczny, przyziemny, nudny, nieinteresujący, nieciekawy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nieszczególny

bez polotu

niczym się niewyróżniający

zwykły

zwyczajny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj pieszy
przen. przyziemny, nudny
s pieszy, przechodzień, piechur

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROZAICZNY

NUDNY

PRZYZIEMNY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N przechodzień
Adj przyziemny
N Comp przejście dla pieszych

Wordnet angielsko-polski

(a person who travels by foot)
pieszy
synonim: walker
synonim: footer

Słownik internautów

pieszy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przeciętny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. pieszy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

At the moment the pedestrian is hit, the engine cover automatically rises.
W momencie uderzenia w pieszego, maska silnika automatycznie unosi się.

statmt.org

On the other hand it will lessen the consequences of collisions between pedestrians and motor vehicles.
Z drugiej strony zmniejszy to konsekwencje kolizji między pieszymi a pojazdami silnikowymi.

statmt.org

Every year, 8,000 participants in road traffic as pedestrians or cyclists die in road accidents.
Co roku 8 000 uczestników ruchu drogowego będących pieszymi lub rowerzystami ginie w wypadkach drogowych.

statmt.org

In 1986, they erected a 12-meter-high stele with a lead coating on a pedestrian bridge in Hamburg-Harburg.
W roku 1986 na moście w Hamburgu-Harburgu wznieśli 12-metrowy obelisk w ołowianej powłoce.

Goethe Institut

And this is a great protection of a pedestrian zone, and the repurposing of some colonial cannons to do that.
To jest świetna ochrona strefy pieszej i nowe zastosowanie kolonialnych armat.

TED

Fabio Capello was lucky that the blaze of excitement over Gerrard's finishing will have blinded everyone, temporarily at least, to the pedestrian work that made up so much of the night.

www.guardian.co.uk

And so it was that a 117-metre four-lane, three-span, twin-concrete-box girder bridge with dedicated pedestrian and cycle pathways ended up being named after Australia's finest exponents of bookish guitar pop.

www.guardian.co.uk

No stiles; just pedestrian gates.

www.guardian.co.uk

"The pedestrian density is important.

www.guardian.co.uk

Especially, if the pedestrian you hit is dressed up like that.
Szczególnie jeśli przechodzień w którego uderzysz jest ubrany jak on.

I put up pretty pedestrian numbers. 60 thou a year, domestic.
Podam Ci trochę pedantyczne numery W tym roku 60 lotów krajowych

What, for cars? A pedestrian tunnel, an excellent place to kill someone.
Tunel dla pieszych, świetne miejsce żeby kogoś zabić.

This was one of the first regulations in the world that related specifically to pedestrian protection.
Było to pierwsze uregulowanie prawne na świecie traktujące konkretnie o ochronie pieszych.

At the moment the pedestrian is hit, the engine cover automatically rises.
W momencie uderzenia w pieszego, maska silnika automatycznie unosi się.

What happened with the pedestrian?The cops talk to him?
Co stało się z pieszym? Czy policjanci porozmawiali z nim?

Even a pedestrian on the pavement is on the critical list.
Nawet jakiś pieszy jest w stanie krytycznym.

Unfortunately I feel that in my country there are three main factors why pedestrian accidents occur.
Niestety według mnie w moim kraju istnieją trzy czynniki przyczyniające się do wypadków z udziałem pieszych.

Currently there are no effective structural systems for pedestrian safety on the market, but some years hence they may be developed.
Obecnie nie dostępne na rynku skuteczne systemy strukturalne zapewniające bezpieczeństwo pieszym, lecz za kilka lat być może ktoś takowe opracuje.

But the traffic jam was caused by a pedestrian.
Ale korek spowodował jakiś pieszy potrącony przez samochód.

Inconsistent and a tad pedestrian at times, but good.
Nierówny i odrobinę prozaiczny, ale dobry.

Geoff never liked my recipe. Thought it was pedestrian.
Geoff nigdy nie lubił mojego przepisu.

I'm a Red Sea pedestrian and proud of it!
Jestem sprinterem Morza Czerwonego i jestem z tego dumny!

I'm on the Board of Overseers. I know you punched the pedestrian.
Ally jestem w radzie i wiem że nakrzyczałaś na pieszego.

Mommy says bushy eyebrows are pedestrian, but I think yours are pretty.
Mama mówi, że krzaczaste brwi są przeciętne, ale pańskie są ładne.

With 1.2 million road accidents in Europe every year, regrettably some citizens will be victims of a car accident, as a driver, passenger or pedestrian.
Niestety, przy liczbie 1,2 miliona wypadków drogowych w Europie każdego roku, niektórzy obywatele staną się ich ofiarami, występując w roli kierowcy, pasażera lub pieszego.

Watch where you're going, crazy drunk pedestrian.
Patrz, gdzie leziesz, zwariowany pijany pieszy.

Pedestrians account for 65% of deaths and 35% of pedestrian deaths are children.
W wypadkach drogowych ginie 65% pieszych, z czego 35% stanowią dzieci.

Could a fabric be more annoyingly pedestrian?
Czy jakiś materiał może być bardziej denerwująco przeciętny?

Introducing intelligent systems that prevent collisions and minimise their consequences has the greatest potential for improving pedestrian safety.
Wprowadzenie inteligentnych systemów zapobiegania kolizji i zmniejszanie ich konsekwencji to kwestie najważniejsze, które mogą poprawić bezpieczeństwo pieszych.

They can't threaten my license over a pedestrian...
Nie mogą zawiesić mojej licencji przez jakiegoś pieszego.

I admire you and you're insufferably pedestrian.
Podziwiam cię a ty jesteś nieznośnie zwyczajna.

The regulation brings together the tests required to prove adequate pedestrian protection by vehicles and frontal protection systems.
Rozporządzenie wprowadza zarówno testy wymagane do udowodnienia odpowiedniego poziomu ochrony pieszych danego pojazdu oraz przednie układy zabezpieczające.

The pedestrian entrance is there.
Wejście dla pieszych jest tam.

The existing legal provisions on pedestrian protection acknowledge that, in certain circumstances, it can be difficult to fulfil the requirements laid down in them.
Istniejące postanowienia prawne w sprawie ochrony pieszych przyznają, że w pewnych przypadkach może być trudno spełnić te zapisane wymogi.

is the home of the pedestrian right-of-way law.
jest domem prawa dla pieszych.

Car versus pedestrian.
Samochód kontra pieszy.

Pedestrian's got contusions, broken ribs.
Pieszy ma kontuzje, połamane żebra.

Location, you know, pedestrian traffic...
Lokalizacja, wiecie, ruch pieszy.

you want me to do the cop for 1 month? -choose, cop or pedestrian.
Chce pan, żebym był gliną? Gliną albo pieszym, proszę wybierać.

In addition, provisions on pedestrian protection will now also apply to off-road vehicles, also known as SUVs.
Dodatkowo przepisy dotyczące ochrony pieszych będą miały również zastosowanie do pojazdów terenowych, zwanych również SUV (sport-utility vehicles).

He's not pedestrian, he's stupid.
On nie jest ludzki, on jest głupi.

And knocked a pedestrian... ...through a storefront window.
Potrąciła pieszego, który przeleciał przez sklepową szybę.

Improvements to vehicle design and improved car systems, including the pedestrian 'crumple zone' at the front of a car, are positive moves which need to be encouraged.
Ulepszone modele samochodów i systemów samochodowych, łącznie ze strefą zgniotu z przodu pojazdu, stanowią pozytywne kroki, do których należy zachęcać.

He was found guilty of manslaughter in very suspicious circumstances and sentenced to four years in an open prison for running over a pedestrian in July this year.
Uznano go winnym zabójstwa w bardzo podejrzanych okolicznościach i skazano na cztery lata w zakładzie karnym o złagodzonym rygorze za przejechanie pieszego w lipcu tego roku.

ambulance versus pedestrian... ...and we were the ambulance.
Wypadek, karetka kontra przechodzień. My byliśmy karetką.

The Electronic Pedestrian Protection system (EPP) is an excellent solution. It reduces the severity of the consequences of colliding with a vehicle.
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest system EPP (Electronic Pedestrian Protection), który pozwala złagodzić skutki kolizji z autem.

This proposal brings improvements to the front sections of cars, which manufacturers must accommodate so that in a potential collision between a vehicle and pedestrian the injuries to the pedestrian are minimised.
Wniosek wnosi zmiany w przedniej części pojazdów, które producenci muszą dostosować, tak aby w potencjalnym zderzeniu pieszego z pojazdem ten pierwszy odniósł jak najmniejsze obrażenia.

As far as roads are concerned, it is true that in certain locations, especially where we know that there is a lot of pedestrian traffic, we also try to upgrade the roadside verges and include accident prevention in our road safety projects.
W odniesieniu do dróg prawdą jest, że w niektórych miejscach, a szczególnie tam, gdzie wiemy o nasilonym ruchu pieszym, próbujemy ulepszać pobocza oraz wprowadzać rozwiązania zapobiegające wypadkom do projektów bezpieczeństwa na drogach.