Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) prawniczy karalny grzywną; pieniężny, finansowy, dotyczący pieniędzy;
pecuniary loss - finanse strata finansowa;
pecuniary loss - finanse strata finansowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj pieniężny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

finansowe

finansowa

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

pieniężny~ advantages korzyści finansowe ~ aid pomoc finansowa ~ difficulties trudności finansowe

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. pieniężnypecuniary affairs sprawy finansowe pecuniary claims roszczenia finansowe pecuniary compensation zadośćuczynienie pieniężne pecuniary loss strata pieniężna pecuniary offence przestępstwo karane grzywną pecuniary prejudice szkoda majątkowapecuniary request żądanie pieniężne pecuniary resources źródła pieniężnepecuniary value wartość pieniężna

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj form. pieniężny
finansowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FINANSOWY

MATERIALNY

PIENIĘŻNY

Słownik internautów

finansowy, pieniężny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

pieniężny, finansowy
karany grzywną
non-pecuniary pension: renta niepieniężna
pecuniary claim: roszczenie finansowe
pecuniary claim profferred in criminal proceedings: roszczenie finansowe dochodzone w procesie karnym
pecuniary compensation: zadośćuczynienie pieniężne
pecuniary damages: odszkodowanie pieniężne
pecuniary indemnity: odszkodowanie pieniężne
pecuniary obligation: zobowiązanie pieniężne
pecuniary offence: przestępstwo karane grzywną
pecuniary penalty: grzywna, kara grzywny, kara pieniężna
pecuniary prejudice: szkoda majątkowa
pecuniary receivable debt: wierzytelność pieniężna
pecuniary responsibility: odpowiedzialność materialna
pecuniary value: wartość pieniężna
pecuniary value of a performance: wartość majątkowa świadczenia

Przykłady użycia

Acts of the Council, of the Commission or of the European Central Bank which impose a pecuniary obligation on persons other than Member States shall be enforceable.
Akty Rady, Komisji lub Europejskiego Banku Centralnego, które nakładają zobowiązanie pieniężne na podmioty inne niż Państwa Członkowskie stanowią tytuł wykonawczy.

EU Constitution

uk, suggested: "Section 2 of the Fraud Act 2006 makes it a criminal offence, punishable by up to 10 years in prison, to dishonestly make a false representation with the intention of putting someone at risk of pecuniary loss or with the intention of making a pecuniary gain for another.

www.guardian.co.uk

The Commission's proposal is welcome, above all because it seeks to simplify the procedures for granting pecuniary advances to citizens in difficulty.
Propozycja Komisji znajduje aprobatę przede wszystkim dlatego, że zmierza do uproszczenia procedur udzielania pomocy finansowej obywatelom doświadczającym trudności.