Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) własność osobista, przywilej osobisty; religia parafia wyjęta spod jurysdykcji biskupa diecezjalnego;

(Adjective) dziwny, osobliwy; szczególny, specjalny, swoisty, specyficzny, indywidualny, charakterystyczny; typowy, właściwy;
be peculiar to sb|sth - być typowym dla kogoś|czegoś;
of peculiar interest - cieszący się szczególnym zainteresowaniem;
feel peculiar - dziwnie się czuć;
it is peculiar that… - Dziwne, że…;
it is peculiar that… - Dziwne, że…;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(to) właściwy, szczególny, osobliwy, dziwaczny, specyficzny, indywidualny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. szczególny
2. osobisty

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj szczególny, specyficzny
osobliwy, dziwny
właściwy (to sb, sth komuś, czemuś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WŁASNY

OSOBLIWY

INDYWIDUALNY

SPECYFICZNY

WŁAŚCIWY

SZCZEGÓLNY

DZIWNY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

osobliwy
dziwaczny
właściwy

Słownik internautów

osobliwy, dziwny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

miejsce wyjęte spod jurysdykcji biskupa
adj. osobliwy
szczególny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

własność osobista, przywilej osobisty
szczególny, osobisty

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dziwaczny

osobisty

swoisty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Cyber weapons have this peculiar feature: they can be used without leaving traces.
Cyberbronie mają tę właściwość, że mogą być używane bez pozostawiania śladów.

TED

At the same time, Mr President, we would like to point out a peculiar paradox.
Jednocześnie, panie przewodniczący, chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczególny paradoks.

statmt.org

However, deforestation projects have a peculiarity: they are very difficult.
Jednak projekty związane z wylesianiem mają pewną wadę: są bardzo trudne.

statmt.org

Not that peculiar -- there were only three women out of the 16 White House Fellows.
I nie ma w tym nic dziwnego - wśród 16 asystentów były tylko 3 kobiety.

TED

We're all thought to have something very distinctive, if not peculiar.
Uważa się, że każde z nas ma w sobie coś charakterystycznego czy nawet dziwnego.

TED

Or maybe I'd end up like my Uncle Ted, a peculiar man who preferred breeding toads to breeding children.

www.guardian.co.uk

"They are not telling us that we should not write like Robert Browning (or George Crabbe or Henry James or Muriel Spark), still less that Browning should not write like Browning - that he should choose to apprehend the universe in this one peculiar fashion.

www.guardian.co.uk

Writing is a peculiar balancing act between freedom and discipline.

www.guardian.co.uk

That "end" bit has a peculiar resonance.

www.guardian.co.uk

I, for one, have never come across a situation so peculiar to itself.
Nigdy nie spotkałem się z tak osobliwą sytuacją.

A lot of peculiar things have happened in that house.
Wiele osobliwych rzeczy wydarzyło się w tym domu.

I think he also loved her, in his peculiar way.
Myślę , że on też ją kochał, na swój szczególny sposób.

And perhaps we live in a peculiar state of grace.
Ale być może przyszło nam żyć w stanie szczególnej łaski

And I think your peculiar methods might work for me.
I myślę, że twoje osobliwe metody pomogą mi.

We like original, curious people who are a bit peculiar.
Lubimy oryginalnych, ciekawych ludzi, którzy są odrobinę specyficzni.

You know, Julie says that sister is kind of peculiar.
Wiesz, Julie mówi, że ta siostra jest jakaś osobliwa.

It has a peculiar way of unexpectedly becoming the present.
W dziwny sposób przyszłość staje się teraźniejszością.

Mr President, it is rather a peculiar day for us.
Panie przewodniczący! Dla nas to dość szczególny dzień.

His voice is in my head, saying peculiar things.
Jego głos jest w mojej głowie, wygaduje dziwactwa.

I will when the time comes Find anything peculiar?
Tak zrobię... w odpowiednim czasie. Znaleźliście coś szczególnego?

You're just lucky that I happen to be peculiar and love monsters.
Macie szczęście, że jestem dziwna i kocham potwory.

I noticed a peculiar smell in the air, as if something were burning.
Poczułem dziwny zapach w powietrzu, jakby się coś paliło.

Did your crime scene guys find any peculiar blood?
Czy wasi ludzie na miejscu znaleźli jakąś dziwną krew?

I can't imagine what that peculiar gesture of yours was all about.
Domyślam się, że twój szczególny gest był wykonany nie bez powodu.

I find it peculiar that she hadn't been told.
Jest dla mnie dziwne, że nie zostało jej to powiedziane.

I s a peculiar one, but not that bad.
Jest trochę niezwykła, ale nie taka zła. Przekonasz się.

All in all, she said, it was a very peculiar evening.
W końcu stwierdziła, że to był bardzo osobliwy wieczór.

For a guy with no principles... sometimes you act kind of peculiar.
Jak na faceta bez zasad... czasami zachowujesz się dosyć dziwnie.

We find ourselves living through peculiar circumstances in which, unfortunately, the financial crisis is now also affecting the real economy.
Żyjemy w ciekawych czasach, w których niestety, kryzys finansowy dotyka już także gospodarki realnej.

Why the hell is Goebbels doing stuff so damn peculiar?
Czemu Goebbels miałby robić coś tak cholernie przedziwnego.

It's a peculiar thing, what happiness does for people.
Jest taka typowa rzecz, jaką robi z ludźmi szczęście.

Did you notice anything peculiar or unusual about him?
Czy zauważyłaś w nim coś niezwykłego?

He that always sees women from odd angles, ends up a little peculiar.
Ten, który patrzy na kobiety pod dziwacznym kątem, kończy zawsze dość szczególnie.

Mr. Thomas, you have the most peculiar sense of timing.
Panie Thomas, ma pan szczególne wyczucie czasu.

There are also endogenous reasons, peculiar to these two countries, especially in the case of Chad.
Są jeszcze wewnętrzne tego przyczyny, właściwe dla każdego z tych państw, a zwłaszcza dla Czadu.

Revolutions are peculiar in that they always seem inevitable after the fact but impossible before it.
Rewolucje są szczególne w tym sensie, że po fakcie zawsze wydaje się, że były nieuniknione, ale przed faktem wydają się niemożliwe.

And a peculiar troll language spoken in the last place his cage was opened.
Mówili językiem troli, a ostatnie miejsce, gdzie się go używa,

Yeah, excuse me, Penny, but in this room, you're the one who's peculiar.
Wybacz, Penny, ale w tym pokoju, to ty jesteś szczególna.

I hear people here are a little peculiar.
Słyszałam, że ludzie są tu nieco ekscentryczni.

What a peculiar place to have a party.
Dość dziwne miejsce na przyjęcie.

If there’s any other peculiar pairings or groupings, you let me know.
Jeśli napotkacie jakieś inne dziwne pary lub większe grupy, dajcie mi znać.

There was a peculiar sound, and Xi saw a most amazing animal approaching.
To był osobliwy dźwięk i Xi zobaczył najbardziej dziwaczne zwierzę które się zbliżało.

It is to that peculiar circumstance that I draw your attention.
I to właśnie ta szczególna okoliczność, na którą pragnę zwrócić twoją uwagę.

Look, there she goes That girl is so peculiar
Spójrz, tam idzie Ta dziewczyna jest taka dziwna

I just have a peculiar taste in books.
Mam po prostu osobliwy gust, jeśli chodzi o książki.

My, it's a peculiar party, not that that surprises me.
Bardzo dziwne przyjęcie. Choć mnie to nie dziwi.

Whatever happened to that peculiar figure of yours?
Co się stało z twoją dziwaczną sylwetką?

Someone who struck you as peculiar, personable or just plain puzzling?
Czy spotkałyście ostatnio nieznajomego? Kogoś, kto wydał wam się osobliwy, niezwykły, intrygujący?

You have some peculiar masses near your heart.
Masz kilka osobliwych mas w pobliżu serca.

The peculiar thing is that... you can actually calculate with these imaginary values.
Szczególne jest to, że... możesz właśnie liczyć z pomocą tych liczb nierzeczywistych.

There was a young woman from Ealing... who had a peculiar feeling.
Była sobie raz w Ealing kobietka mała... co dziwne uczucie miała.

He has a peculiar effect on the inmates.
Ma na nich szczególny wpływ.

It left very peculiar tracks, as if two enormous snakes had slithered past.
Zostawiło bardzo osobliwe ślady, jakby dwa ogromne węże przepełzły obok.

At the same time, Mr President, we would like to point out a peculiar paradox.
Jednocześnie, panie przewodniczący, chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczególny paradoks.

This committee that I sit on is a peculiar committee of Parliament.
Komisja, w której zasiadam, jest bardzo szczególną komisją Parlamentu.

Yet, we are doing something really peculiar.
Tymczasem postępujemy dość osobliwie.

So naturally she starts to act very peculiar.
Więc zaczęła się zachowywać bardzo dziwnie.

But the Peripheral has made it pretty peculiar.
Ale obwód musiał zrobić coś... absolutnie osobliwego.

There is something mighty peculiar going on here.
Coś bardzo dziwnego się tu dzieje.