Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (wy)brukować, wykładać kamieniami, układać nawierzchnię; utwardzać/utwardzić; (wy)betonować;
streets paved with gold - ulice prowadzące do bogactwa;
paved over - (wy)brukowany;
pave the way - torować drogę;
paved road - droga utwardzana;
the road to hell is paved with good intentions. - Droga do piekła jest wybrukowana dobrymi intencjami.;
the road to hell is paved with good intentions. - Droga do piekła jest wybrukowana dobrymi intencjami.;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt brukować, utwardzać, betonować
~d road droga utwardzana
our proposal ~d the way for an understanding nasza propozycjautorowała drogę dla zrozumienia

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

brukować, wykładać kamieniami, układać nawierzchnię
~ the way for torować drogę do/ku
streets ~d with gold ulice prowadzące do bogactwa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WYBRUKOWAĆ (ULICĘ)

BRUKOWAĆ

PŁYTA: WYKŁADAĆ PŁYTAMI

TAFLOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

utwardzać
A toruje drogę B

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

torować

wykładać

wyłożyć

Słownik techniczny angielsko-polski

układać nawierzchnię drogową, brukować

Przykłady użycia

It adopts a declaration on the future of the Union paving the way for major reform.
Rada przyjmuje deklarację na temat przyszłości Unii torując drogę do znacznych reform.

europa.eu

The package must pave the way for sustainable public finances and economic growth.
Pakiet musi utorować drogę do stabilności finansów publicznych i wzrostu gospodarczego.

statmt.org

The report by Mr Arif is paved with good intentions, as is the road to hell.
Sprawozdanie pana posła Arifa pełne jest dobrych intencji tak samo jak droga do piekła.

statmt.org

The report paves the way towards achieving the goal that has been set.
Przedmiotowe sprawozdanie umożliwia podjęcie dalszych starań o wyznaczony cel.

statmt.org

The proposed changes pave the way for social dialogue to be torpedoed.
Proponowane zmiany torują drogę do torpedowania dialogu społecznego.

statmt.org

British and US forces are trying to pave the way for economic development by removing IEDs, patrolling the main roads and making it possible for bazaars to reopen and commerce to revive.

www.guardian.co.uk

Clarke said that the mediation settlement would help pave the way for an inquiry into claims against MI5 and MI6 headed by Sir Peter Gibson - a retired appeal court judge who privately monitors some activities of the intelligence agencies in his role as the intelligence services commissioner.

www.guardian.co.uk

In an interview last week with the Guardian through an intermediary, Mohammadi Ashtiani accused the Iranian authorities of lying about the charges against her to confuse the media in order to pave the way to execute her in secret.

www.guardian.co.uk

Among the OBEs are guitarist and songwriter Richard Thompson, once of Fairport Convention but also a writer of lyrics for Robert Plant and Elvis Costello; veteran lyricist Herbert Kretzmer, whose career encompasses newspaper, television and theatre criticism, songs for That Was the Week That Was, and the lyrics for the long-running musical version of Les Mis?©rables; and Manchester-born actor Burt Kwouk, the long-suffering manservant Cato in the Pink Panther movies, who is honoured for helping to pave the way for other actors from the Chinese community.

www.guardian.co.uk

That is why we want to pave the way to move in a different direction.
Dlatego chcemy torować drogę w innym kierunku.

This will also pave the way for cooperation in energy policy.
Utoruje to także drogę dla współpracy w kwestii energetyki.

Good. Because why should my money go to pave roads and build schools?
To dobrze, bo nie chcę by za moje pieniądze... budowano drogi i szkoły.

Eight days, and we dig up are enough stones to pave a road.
Osiem dni i jedyne, co wykopaIiśmy, to dość kamieni, żeby wybrukować drogę.

We must pave the way for revision of driving and rest times.
Musimy wytyczyć drogę dla korekty czasów jazdy i odpoczynku.

My ambition is to pave the way to even more progress.
Moim celem jest utorowanie drogi dla jeszcze większych postępów.

This would be economically sound and can pave the way for others to join later.
Byłoby to logiczne z gospodarczego punktu widzenia i mogłoby utorować drogę innym, którzy dołączą później.

If I had half the money they get, I'd pave it all.
Jeśli miałbym połowe pieniędzy, które oni dostają.. wyłożyłbym to wszystko..

This would be a very good result which will pave the way to the so-called 'general alignment'.
Byłby to bardzo dobry rezultat, który utoruje drogę do tak zwanego "ogólnego dostosowania”.

The aim of the proposed legislation is, indeed, to pave the way for better health care across Europe.
W rzeczy samej celem proponowanego aktu prawnego jest utorowanie drogi do lepszej opieki zdrowotnej w całej Europie.

We need to be able to help the victims and to pave the way for restoring the affected areas.
Musimy być w stanie pomóc ofiarom i określić działania dla rekultywacji zniszczonych obszarów.

The package must pave the way for sustainable public finances and economic growth.
Pakiet musi utorować drogę do stabilności finansów publicznych i wzrostu gospodarczego.

But in the meantime, let this pave the way in my direction.
Ale w międzyczasie, - niech to wybrukuje moją drogę.

They will then pave the way for a successful first-reading agreement with the Council.
Przyjęcie tych poprawek umożliwi osiągnięcie skutecznego porozumienia z Radą podczas pierwszego czytania.

The proposed changes pave the way for social dialogue to be torpedoed.
Proponowane zmiany torują drogę do torpedowania dialogu społecznego.

At the same time this gives us in Europe the opportunity to pave the way for a more dynamic and open agricultural sector.
Jednocześnie daje nam to możliwość utorowania w Europie drogi dla bardziej dynamicznego i otwartego sektora rolnego.

I believe that we should maintain our relations with Russia and use them to pave the way for a privileged partnership.
Uważam, że powinniśmy utrzymywać stosunki z Rosją i wykorzystywać je w celu stworzenia uprzywilejowanego partnerstwa.

I am convinced that, in this spirit, you can pave the way for the emergence of a balanced solution, soon.
Jestem przekonana, że w tym duchu możemy wkrótce wytyczyć drogę do zrównoważonego rozwiązania.

With a view to negotiating the future financial perspective from 2014, these measures will pave the way for the Europeanisation of research.
Uważam, że w związku z negocjacjami dotyczącymi przyszłych perspektyw finansowych na okres po 2014 roku, te działania utorują drogę do europeizacji badań

This would pave the way for them to access financial markets while encouraging a speedier economic recovery.
To utorowałoby im drogę do dostępu do rynków finansowych, jednocześnie sprzyjając szybszej odbudowie gospodarczej.

Pave them with the five ways.
Wybrukujmy w nich te pięć dróg.

Some of them could very well pave the way for a swifter compromise among the Member States.
Niektóre z nich mogłyby bardzo skutecznie utorować drogę do szybszego osiągnięcia kompromisu wśród państw członkowskich.

This could pave the way for some political endorsement and, if needed, a possible legislative proposal, for example, at the end of the year.
To mogłoby utorować drogę do pewnego politycznego poparcia i, w razie potrzeby, do ewentualnego wniosku legislacyjnego na przykład pod koniec roku.

This is the only way to pave the way towards better, more realistic relations in the interests of both parties.
Jest to jedyny sposób na wytyczenie drogi w kierunku lepszych, bardziej realistycznych relacji w interesie obu partnerów.

Instead, it must take the position of an impartial broker, in order to bring about dialogue and pave the way for a long-term political solution.
Powinna raczej przyjąć stanowisko bezstronnego pośrednika w celu umożliwienia dialogu i utorowania drogi długoterminowym rozwiązaniom politycznym.

Adopting the text as it stands would send a clear message to the Council and pave the way for the final adoption of the proposal.
Przyjęcie tekstu bez poprawek stanowić będzie jasne przesłanie dla Rady i utoruje drogę ostatecznemu przyjęciu wniosku.

Let us pave the way for the abolition of quotas by 2015 - this is what farmers are waiting for.
Określmy ścieżkę dojścia do likwidacji kwot w 2015 r. - na to czekają producenci rolni.

Our objective is to pave the way towards a European wide consensus on a social vision for the 21st century:
Naszym celem jest nakreślenie drogi dojścia do ogólnoeuropejskiego konsensusu w sprawie wizji społecznej XXI wieku:

Monetary union is the next logical step after economic union, and should also pave the way for deeper European integration.
Unia walutowa jest kolejnym logicznym krokiem następującym po unii gospodarczej i powinna również utorować drogę do głębszej integracji europejskiej.

I hope that our agreement on the six-pack will pave the way for these instruments to be eventually converted into the Community-based ones.
Mam nadzieję, że nasze porozumienie co do "sześciopaku” otworzy drogę do ostatecznego przekształcenia tych instrumentów w narzędzia wspólnotowe.

I am firmly convinced that the European Union must commit itself further in order to pave the way for positive developments to be made.
Żywię głębokie przeświadczenie, że Unia Europejska powinna bardziej się zaangażować, by utorować drogę do przemian na lepsze.

It is this certainty of punishment that can help to prevent similar actions in the future and pave the way for reconciliation following violent clashes.
Nieuchronność kary służy zapobieganiu podobnym czynom w przyszłości oraz toruje drogę do pojednania po aktach agresji.

This can serve as a basis for improving understanding of each other's concerns and can pave the way for finding common solutions.
Może to służyć za podstawę do lepszego zrozumienia obaw innych i może torować drogę do znalezienia wspólnych rozwiązań.

The Belgian Presidency has been committed to moving forward with its implementation, so as to pave the way for sustainable economic recovery.
Prezydencja belgijska zaangażowała się w jej wdrożenie, by utorować drogę do trwałego ożywienia gospodarczego.

In the longer term, they pave the way to recovery, increase competitiveness and are crucial for reducing exclusion and promoting greater social equality.
W dłuższej perspektywie otwierają drogę do ożywienia, wzrostu konkurencyjności i mają kluczowe znaczenie w redukcji wykluczenia i propagowaniu równości społecznej.

Love pave hurdles in your Iife...
Miłość twardo rządzi w twoim życiu...

I welcome the fact that this work has eventually allowed the committee to pave the way for liberalising the spare parts aftermarket in the whole Community.
Cieszę się z faktu, że praca w końcu pomogła komisji w otwarciu drogi do liberalizacji rynku wtórnego części zamiennych w całej Wspólnocie.

They correspond to the Slovenian presidency's compromise text and they pave the way for a first-reading arrangement.
Są one zgodne z kompromisowym dokumentem prezydencji słoweńskiej i umożliwiają wyznaczenie pierwszego czytania.

When the Treaty comes into force, this will pave the way for reforming the European Union, providing the institutional capability to take action.
Gdy traktat wejdzie w życie wyznaczy drogę ku zreformowaniu Unii Europejskiej, zapewniając zdolność instytucjonalną do podejmowania działań.

How will the Spanish Presidency and the Commission pave the way for a binding climate agreement in Mexico?
Jak prezydencja hiszpańska i Komisja mają zamiar przetrzeć szlak dla wiążącego porozumienia klimatycznego w Meksyku?

In so doing, it will be a step forward, but it should pave the way not for more competition but for more cooperation.
Dzięki takiemu działaniu zostanie zrobiony krok naprzód, natomiast powinno to utorować drogę nie do większej konkurencji, lecz do większej współpracy.

The Bali conference was supposed to pave the way for a post-Kyoto consensus, but Kyoto itself has failed.
Celem konferencji na Bali miało być otwarcie drogi dla konsensusu po konferencji w Kioto, lecz nawet Kioto zawiodło.

It is astonishing to note how little cooperation still takes place, and I believe this package will pave the way for better cooperation among public authorities too.
Zdumiewające jest, jak niewielki jest istniejący zakres współpracy i wierzę, że pakiet ten także utoruje drogę do lepszej współpracy między organami publicznymi.

I am looking forward to more debate with you, now hoping that this can pave the way to your favourable opinion on our proposal in the vote tomorrow.
Oczekuję dalszych debat z udziałem państwa, a teraz mam nadzieję, że może to utorować drogę do uzyskania od państwa korzystnej opinii w sprawie naszego wniosku w czasie jutrzejszego głosowania.

Such a decision would pave the way for funds to be allocated on a sectoral basis, thereby creating an undesirable precedent for this.
Taka decyzja utorowałaby drogę możliwości przydzielania funduszy w oparciu o podstawę sektorową, tworząc tym samym niepożądany precedens.

This is, of course, only a small step, but hopefully a meaningful one, which could pave the way, at least a little, for the development of our cooperation.
Jest to oczywiście tylko mały krok, lecz mam nadzieję, że jest to krok znaczący, który pomoże utorować drogę, choć w niewielkim stopniu, dla rozwoju naszej współpracy.

Now I want to encourage the country to implement its own plans and thus pave the way for a positive recommendation from the Commission in the coming autumn.
Obecnie chciałbym zachęcić kraj do realizacji swoich własnych planów, a w ten sposób nakreślić drogę do uzyskania jesienią tego roku pozytywnej rekomendacji ze strony Komisji.

The Swedish Presidency's role was to pave the way for the implementation of the Lisbon Treaty's provisions.
Zadaniem prezydencji szwedzkiej było utorowanie drogi do wprowadzenia traktatu lizbońskiego w życie.

Scientific cooperation is undoubtedly a key element of the European Research Area and will pave the way for access to the global networks in this sector.
Współpraca naukowa stanowi bez wątpienia kluczowy element europejskiej przestrzeni badawczej i otworzy drogę do dostępu do światowych sieci w tym sektorze.

The determination to promote relations with Latin American countries could pave the way to resolving the whole issue of European investors' rights, in an appropriate manner.
Decyzja o promowaniu stosunków z krajami Ameryki Łacińskiej może utorować drogę właściwemu rozwiązaniu całokształtu problematyki praw inwestorów europejskich.