Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dziedziniec przed domem, patio, taras, odkryty taras;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C taras, patio

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

patio, odkryty taras

Nowoczesny słownik angielsko-polski

taras

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n patio

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PATIO

WIRYDARZ

Wordnet angielsko-polski

(usually paved outdoor area adjoining a residence)
patio
synonim: terrace

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

His explanation was that he had found Billie-Jo lying unconscious on the patio floor, bent over her and then cradled her, and that as he did so Billie-Jo breathed out, sending out a fine spray of blood.

www.guardian.co.uk

Billie-Jo had been battered around the head with a metal tent peg at least nine times and left to die on the blood-spattered patio of the Jenkins family home in Hastings, where she had been alone painting the patio doors.

www.guardian.co.uk

Behind La Casa's modest frontage lie three colourful guest rooms, a characteristic internal patio and an outdoor plunge pool that becomes a huge asset when the sun hits its peak.

www.guardian.co.uk

Billie-Jo was found battered to death with a metal tent peg on the patio of her foster family's home in February 1997.

www.guardian.co.uk

Turn around. I am looking at you on the patio.
Obróć się, widzę cię na tarasie.

From the office we can jump down on the patio.
Z biur do ulicy nie jest wysoko. Moglibyśmy skakać...

I was so proud when you buried the list in the patio.
Byłem z ciebie taki dumny, kiedy zakopywałeś listę.

I have arranged breakfast for you on the east patio.
Glorio, zorganizowałem ci śniadanie na wschodnim tarasie.

We thought about patio doors, but I fancy a picture window myself.
Myśleliśmy, żeby zrobić drzwi nado patio, ale mi osobiście podoba się okno panoramiczne.

Put In a new garden wall, a fountain, a patio.
Zrobiłem nowy ogród i fontannę na patio

I didn't know they had a patio up here.
Nie wiedziałam, że mają tu patio.

Remember that summer I built that patio at your house?
Pamięta pan to lato, gdy budowałem u was werandę?

So I'll pencil you in to work the patio.
To zapiszę Cię ołówki do pracy w patio.

And you can entertain yourself on your patio by drawing with chalk!
A rozerwiesz się na swoim patio rysując kredą.

You must be very careful as you cross the patio.
Musi pan być ostrożny przechodząc przez patio.

Out on the patio? -Before my bartender leaves his wife.
Zanim mój barman rozwiedzie się z żoną.

One day, I came home and I was sitting on my patio.
Pewnego dnia po powrocie do domu siedziałem na patio.

Then I open a door Ieading onto a huge patio.
Potem otwieram drzwi wiodące na ogromny taras.

If Dad finds you, he'll bury you under the patio!
Jak Tata Cię tu zobaczy, zakopie Cię pod tarasem.

Sometimes we see tar Coming out in the cracks in the patio.
Czasami widzimy... jak smoła wychodzi ze szczelin na patio.

Go bring the laundry in from the patio.
Pójdż i przynieś mi pranie z tarasu.

Patio door, a glass shower stall in your fancy marble bathroom.
Szklane drzwi na patio czy kabina w luksusowej łazience.

Your neighbours are growing snapdragons and goldenrod on their patio.
Twoi sąsiedzi uprawiają lwie paszcze i natłocie na patio.

And that idiot is me, in the patio.
A ta idiotka, to ja na podwórku.

Instead he broke in through the patio doors.
Zamiast tego włamuje się przez drzwi do patio.

You can all go to the patio.
Możecie wszyscy jechać do patio.

They took him out on his patio.
Wzięli go na patio i wyrzucili przez balkon.

Yeah, life is like a patio door.
Życie jest jak drzwi do patio.

The rooftop patio one building over from ours.
Tamci. Taras na dachu budynku tuż obok naszego.

Let's go out to the patio.
Chodźmy na patio.

Just go through the patio door.
Poprostu wejdź przez drzwi na patio.

degrees by day, red wine on the patio in the evening.
stopnie w dzień, czerwone wino wieczorami na patio.

It was mostly the side patio.
To był taras po tej stronie.

I put them in the patio.
Umieściłam ich w patio.

Mom, we were on the patio.
Byliśmy na patio.

We therefore oppose such things as bans on patio heaters and tax concessions for building demolitions.
Dlatego sprzeciwiamy się takim pomysłom jak zakaz używania grzejników tarasowych i ulgom podatkowym dla wyburzania budynków.

Some very comfortable patio furniture in the backyard...
Bardzo wygodne meble ogrodowe na podwórku...

Many landlords have now acted shrewdly and have put up these patio heaters outside.
Wielu właścicieli zareagowało przebiegle i umieściło ogrzewacze tarasów na zewnątrz.

This sturdy and portable hammock from Swingway turns any patio into a tropical paradise.
Ten mocny, przenośny hamak od Swingway zamieni każde patio w tropikalny raj.

I knew a Patio del Tango, years ago in Guayaquil.
Znałem jedno Patio del Tango, to było lata temu, w Guayaquil.

He's not on the patio.
Nie ma go na patio.

The report must be regarded as an incentive for industry to develop more energy-efficient appliances - patio heaters, for example.
Sprawozdanie powinno być uważane jako zachęta dla przemysłu, aby opracował bardziej wydajne energetycznie urządzenia - na przykład grzejniki tarasowe.

Our report also urges the Commission to set a timetable for taking completely off the market some very energy-inefficient items of equipment, such as patio heaters.
W sprawozdaniu również apelujemy o to, by Komisja ustanowiła harmonogram całkowitego wyeliminowania z rynku niektórych bardzo nieenergooszczędnych urządzeń, jak na przykład grzejniki ogrodowe.

A specific reference is made to patio heaters or Heizpilze - 'heat toadstools', as some people call them in Germany.
Dotyczy to konkretnie ogrzewaczy tarasów lub Heizpilze - "grzejące muchomory”, jak niektórzy nazywają to w Niemczech.

Pried open a patio door in Birmingham... used a glass cutter in Atlanta.
Wszedł przez drzwi od patio w Birmingham a w Atlancie użył diamentu do szkła.

Turn on the patio lights... again.
Zapal światła na patio... raz jeszcze.

Leonard, lock up the patio
Leonard, zamknij patio.

The patio was my stadium...
Patio było moim stadionem...

Welcome to Patio del Tango.
Witam w Patio del Tango.

ls your patio door open?
Czy drzwi od twojego patio są otwarte?

I have no problem with investigating ways of making 'space heaters' more efficient, but I am not in favour of banning 'patio heaters'.
Nie wyrażam zastrzeżeń co do badania sposobów mających na celu zwiększenie energooszczędności "grzejników przestrzennych", lecz jestem przeciwny zakazowi stosowania grzejników tarasowych.

Thus the VVD opposes a ban on patio heaters, but supports innovative solutions to combat inefficiency.
Dlatego VVD sprzeciwia się zakazowi sprzedaży grzejników tarasowych, popiera natomiast innowacyjne rozwiązania podnoszące efektywność.

what about the patio at o'malley's?
Co powiesz o patio u O'Malleya?

What worries me is that it is a completely disproportionate measure to ban the use of these patio heaters, which contribute less than 0.1% to CO2 emissions.
Martwi mnie to, że zakaz stosowania grzejników tarasowych, które wytwarzają poniżej 0,1% emisji CO2, jest środkiem całkowicie nieproporcjonalnym.