Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna patologia; medycyna diagnostyka laboratoryjna; medycyna anatomia patologiczna;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U patologia

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

patologia

Nowoczesny słownik angielsko-polski

patomorfologia

diagnostyka laboratoryjna

anatomia patologiczna

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

patologia f

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n patologia

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

medycyna patologiczna

Wordnet angielsko-polski

(the branch of medical science that studies the causes and nature and effects of diseases)
patologia

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

med. patologia
~, war(time) - patologia wojenna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Huge demand for organs for transplantation may lead to pathology or, indeed, crime.
Ogromne zapotrzebowanie na organy do transplantacji może prowadzić do patologii czy wręcz zbrodni.

statmt.org

States with extensive tort reform still suffer all these pathologies.
Nawet te stany z szeroko zakrojoną reformą prawa cywilnego, nadal cierpią z powodu tych wszystkich patologii.

TED

Very unsettling for people working in pathology labs.
Dla pracowników kostnicy to niepokojący widok.

TED

Age not at all as pathology; age as potential.
ku mądrości, pełni i autentyczności.

TED

Gradually those changes at the molecular and cellular level accumulate and accumulate and eventually they start to get in the way of metabolism, and that's where pathology comes.

www.guardian.co.uk

Adolf Loos's confusion of ornament and degeneracy is perhaps more an indicator of his own dodgy pathology than a tenable aesthetic position but the endurance of the accretive urge does, after a century of modernism, seem coarse though hardly puzzling.

www.guardian.co.uk

Ageing involves the process of metabolism, and then deterioration, and then pathology - is that right?.

www.guardian.co.uk

The character's pathology is extreme.

www.guardian.co.uk

I need to talk to you about the pathology report.
Muszę z tobą pogadać o wynikach patologii.

We think, when you were diagnosed four years ago, the pathology was wrong.
Myślimy, kiedy byłaś zdiagnozowana cztery lata temu, patologia była mylna.

Your associate was down in Pathology looking at the body this morning.
Twój wspólnik był rano w kostnicy i oglądał zwłoki.

Does your mother's insurance company require copies of the and pathology reports?
Czy zakład ubezpieczeń twojej matki wymaga kopii... ...wyników patologii i rezonansu magnetycznego?

This is not just the pathology of being possessed by ghosts.
To nie jest tylko patologia bycia opętanymi przez duchy.

You should know that being bummed isn't necessarily a pathology.
Powinieneś wiedzieć, że obijanie się niekoniecznie jest patologią.

What looks like pathology to us may actually be a usefuladaptation in some circumstances.
Co dla nas wygląda na patologię może w rzeczywistości byćużyteczną adaptacją w pewnych okolicznościach.

Since the pathology on the pericardium won't be back until after they remove it.
Ponieważ wyniki badań zmian osierdzia nie będą gotowe zanim ich nie usuną.

We always get these wrinkled, old guys in pathology.
Na patologii wiecznie mamy te stare, pomarszczone ciała.

And waste one of the best minds in pathology?
Marnując w ten sposób jeden z najlepszych umysłów w dziedzinie patologii?

Knows more about avian anatomy and pathology than any man alive.
Wie więcej o ptasiej anatomii i patologii niż ktokolwiek żyjący.

Well, we just got back the pathology report.
Cóż, właśnie dostaliśmy wyniki z patologii.

We don't have time to biopsy, wait for the pathology report, and resect.
Nie mamy czasu na biopsję, czekać na raport patologiczny...

But his pathology is a thousand times more savage and more terrifying.
Ale jego patologia jest po tysiąckroć okrutniejsza i bardziej przerażająca.

Because you have contributed a Iot to my pathology.
Bardzo się przyczyniłaś do mojej patologii.

My particular interest... is sexual pathology and its associated catastrophes.
Szczególnie zajmuje mnie... patologia seksualna oraz związane z nią katastrofy.

It's the preliminary pathology from the blood work.
To wstępna patologia z badania krwi.

Wrap him up and get him down to Pathology.
Zapakujcie go i odwieźcie na dół na Patologię.

I gotta believe there's some genuine pathology beneath it.
Musi mieć jakieś prawdziwe objawy, nie sądzisz?

Huge demand for organs for transplantation may lead to pathology or, indeed, crime.
Ogromne zapotrzebowanie na organy do transplantacji może prowadzić do patologii czy wręcz zbrodni.

I am doctor Chung, the head of the Pathology Department.
Jestem doktor Chung, szef Wydziału Patologii.

No lesions, fat, cirrhosis, or pathology of any kind.
Brak uszkodzeń, tłuszczu, martwicy, lub jakiejkolwiek patologii.

Medical Research Bureau is backing me. Fisher will do the pathology.
Wspiera mnie, Biuro Badań Medycznych i Fisher patolog z Filadelfii.

He's down in pathology, if you're interested.
Jest na patologii, jeśli oczywiście masz ochotę.

Radiologists always overread babies' X-rays, especially if they're asked to rule out a pathology.
Radiolodzy zawsze nadinterpretują zdjęcia dzieci, szczególnie, jeżeli pyta się ich o patologie.

He who cannot take pathology seriously cannot take life seriously.
Ten, kto nie potrafi brać patologii poważnie nie potrafi brać też życia poważnie.

Dr. Hart, what is your recommendation if our pathology was a pseudo aneurysm?
Dr Hart, jakie są twoje zalecenia jeśli nasza patologia była pseudo tętniakowa?

There's a pathology to today's internet techno-bred minds.
Jest jakaś patologia w dzisiejszym świecie internetu.

Don't take it personally, it's his pathology.
Nie bierz tego do siebie, to jego patologia.

Sara, you see deafness as a pathology.
Sara, ty traktujesz głuchotę jako patologię.

This gathers together nine European honey bee research groups specialising in honey quality, pathology, genetics and behaviour.
Zgromadził on dziewięć europejskich grup badających pszczoły miodne, specjalizujących się w jakości miodu, patologii, genetyce i zachowaniach.

Ennis's pathology was consistent with sexual abuse.
Patologia Ennisa była z tym spójna.

Her pathology necessitates controlling the game.
Jej patologie wymagają kontrolowania gry.

Prepare the lab for pathology.
Przygotujcie laboratorium do sekcji zwłok.

I-I know nothing of forensic pathology.
Nie wiem nic o patologii.

There's this actual pathology called factitious disorder.
Ten rodzaj patologi nazywany jest sztuczne zaburzenia

You'd only cheat at pathology.
Tylko byś oszukiwała na patologii.

Books on psychology, pathology?
Książki o psychologii, patologii?

Age as pathology.
Wiek jako patologia.

This it Pathology Room No. 1.
To sala patologii numer 1.

Biology determining pathology.
Biologia determinuje patologię.

Forensic pathology: principles and practice,
Medycyna sądowa w teorii i praktyce,

But these utterances are completely involuntary... ...caused by a neurological pathology.
Ale te słowa są całkowicie nieumyślne, spowodowane przez patologię neurologiczną.