Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) niejednolity, nieregularny; niepełny, fragmentaryczny, wyrywkowy; niespójny; prowizoryczny; upstrzony, niejednorodny; nierówny; plamisty, różnorodny, pstry, pstrokaty, w plamy, łaciaty, łatany; wysepkowaty;
patchy work - niejednolita praca;
patchy work - niejednolita praca;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (fig, of uneven quality) niejednolity, nieregularny, nierówny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

niejednolity, różnorodny, pstry, pstrokaty, w plamy, łaciaty

Nowoczesny słownik angielsko-polski

niepełny

nieregularny

wyrywkowy

nierówny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

plamisty adj., łaciaty adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

plamisty, łaciaty

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RÓŻNORODNY

PSTROKATY

PSTRY

PLAMISTY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

łaciaty
dziurawy

Wordnet angielsko-polski

(irregular or uneven in quality, texture, etc.
"a patchy essay"
"patchy fog")
łaciaty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Our response to the recent events in Tunisia and Egypt has been patchy and slow.
Nasza odpowiedź na niedawne wydarzenia w Tunezji i Egipcie była fragmentaryczna i powolna.

statmt.org

We see, for example, that the infrastructure for CNG vehicles is still very patchy.
Widzimy, na przykład, że infrastruktura związana z tankowaniem CNG jest ciągle pełna dziur.

statmt.org

Solutions should not be patchy - consider that markets are global.
Rozwiązania nie powinny być doraźne; należy pamiętać, że rynki są zglobalizowane.

statmt.org

To date, our experience with the Ecolabel has been patchy.
Jak dotychczas nasze doświadczenia ze wspólnotowym programem oznakowania ekologicznego są niejednoznaczne.

statmt.org

In these areas, various European legislation exists, albeit patchy.
Istnieją różne europejskie regulacje w tych dziedzinach, ale nie obejmują one wszystkich istotnych kwestii.

statmt.org

Solutions should not be patchy - consider that markets are global.
Rozwiązania nie powinny być doraźne; należy pamiętać, że rynki są zglobalizowane.

The report also does so, although in a very patchy and, at times, ambiguous way, only to then support the policy of disaster.
Czyni się to również w tym sprawozdaniu, choć w nader fragmentaryczny, a czasami - niejednoznaczny sposób, by później poprzeć katastrofalną politykę.

To date, our experience with the Ecolabel has been patchy.
Jak dotychczas nasze doświadczenia ze wspólnotowym programem oznakowania ekologicznego są niejednoznaczne.

In these areas, various European legislation exists, albeit patchy.
Istnieją różne europejskie regulacje w tych dziedzinach, ale nie obejmują one wszystkich istotnych kwestii.

Where consumer laws have been transposed, enforcement is often patchy and haphazard.
W przypadkach, gdy przepisy zostały transponowane, wprowadzenie ich w życie jest często niejednolite i przypadkowe.

Integration in the Baltic region is patchy.
Integracja w rejonie bałtyckim jest niejednolita.

Our response to the recent events in Tunisia and Egypt has been patchy and slow.
Nasza odpowiedź na niedawne wydarzenia w Tunezji i Egipcie była fragmentaryczna i powolna.

Judicial protection is patchy in Europe.
Ochrona prawna w Europie jest fragmentaryczna.

We see, for example, that the infrastructure for CNG vehicles is still very patchy.
Widzimy, na przykład, że infrastruktura związana z tankowaniem CNG jest ciągle pełna dziur.

The way in which the whole Commission proposal is written is very patchy and it is very timid.
Cały wniosek Komisji jest napisany w sposób bardzo nierówny, i jest bardzo nieśmiało sformułowany.

I think EU governments have ducked the challenge of tackling substantive disparities in legal systems and the patchy respect for fair trial and human rights.
Wydaje mi się, że rządy uchyliły się przed wyzwaniem polegającym na likwidacji istotnych rozbieżności między systemami prawnymi oraz wybiórczego poszanowania rzetelnego procesu i praw człowieka.

The International Monetary Fund recently made public an analysis of the current state of the world economy, showing that the recovery process is still fragile and patchy.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował niedawno analizę obecnego stanu światowej gospodarki, z którego wynika, że proces odbudowy jest nadal kruchy i fragmentaryczny.

After all, the process of peace has been slow and patchy, and has resulted in numerous initiatives, numerous intergovernmental conferences - Madrid, Oslo and so on.
Przede wszystkim, proces pokojowy był powolny i niejednolity i doprowadził do powstania licznych inicjatyw, zorganizowania wielu konferencji międzynarodowych - Madryt, Oslo itd.

This manifests itself when you examine key legislation and, in particular, the implementation of such legislation in international law, which has been at best patchy and at worst downright protectionist.
Widać to, kiedy przeanalizuje się kluczowe prawodawstwo, a w szczególności jego wdrożenie do prawa międzynarodowego - w najlepszym przypadku bardzo wyrywkowe, a w najgorszym stanowiące oczywisty przejaw protekcjonizmu.

Unless we are clear about priorities, including funding in such key activities, half-hearted and patchy decision-making will continue to bring not only the problems mentioned, but also a reduction in the overall quality of projects.
Dopóki nie ustalimy jasno priorytetów, w tym finansowania takich kluczowych przedsięwzięć, decyzje będą nadal podejmowane od niechcenia i wyrywkowo, co poskutkuje nie tylko opisanymi problemami, ale też spadkiem ogólnej jakości projektów.

Current practice shows, however, that at a regional and local level, access to financial support for the initial stages of innovation and for supporting start-ups and small innovative companies is still very inadequate and patchy in the EU.
Jednak aktualna praktyka pokazuje, że na szczeblu regionalnym i lokalnym dostęp do pomocy finansowej na początkowym stadium innowacji oraz wsparcie dla firm rozpoczynających działalność i małych firm innowacyjnych jest wciąż w UE zdecydowanie niewystarczające i wyrywkowe.