Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przeszłość; lingwistyka czas przeszły;
one cannot undo the past. - nie można cofnąć przeszłości;
in the past - dawniej, kiedyś, w przeszłości;

(Preposition) po; za, obok, ponad; poza; koło;
it’s past understanding. - [object Object];
past belief - (Preposition) nie do wiary; niewiarygodne;
past hope - beznadziejny;
march past - defilować;
roll past - przetoczyć się;
past description - (Adjective) nie do opisania;
be past its best - być niepierwszej świeżości, być za starym, mieć za sobą swoje najlepsze lata;
past comparison - nie do porównania;
the fridge’s past it - lodówka jest już do niczego;
past the church - za kościołem;
run past the corner - pobiec za róg;
past bearing - nie do wytrzymania;
past the park - za parkiem;
quarter past one - kwadrans po pierwszej;
go past - mijać;
just past - tuż za;
twenty past one - dwadzieścia po pierwszej;
woman past 50 - kobieta po pięćdziesiątce;
past work - już niezdolny do pracy;
past midnight - po północy;
past work - już niezdolny do pracy;
past midnight - po północy;

(Adverb) obok; mimo;
weeks went past - mijały tygodnie;
years went past - mijały lata;
three years past - trzy lata temu;
three years past - trzy lata temu;

(Adjective) miniony, ostatni, zeszły, ubiegły; lingwistyka przeszły; były, dawny, wcześniejszy, poprzedni;
be past - skończyć się;
her troubles are past. - Skończyły się jej kłopoty.;
past president - były prezydent;
in years past - w dawnych czasach;
past champion - były mistrz;
for some time past - przez pewien czas, od pewnego czasu;
what’s past is past. - Co było, minęło.;
summer is past. - Lato się skończyło.;
that is all past and done with. - To już minęło, to już należy do przeszłości.;
past tense - lingwistyka czas przeszły;
in days long past - w dawnych czasach, dawno temu;
that is all past and done with. - To już minęło, to już należy do przeszłości.;
past tense - lingwistyka czas przeszły;
in days long past - w dawnych czasach, dawno temu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
przeszłość
in the ~w przeszłości
one cannot undo the ~ nie można cofnąć przeszłości.
2.
(gram, ~ tense): czas przeszły.adj (bygone) miniony, ostatni: that is all ~ history to miniona historia
(pred, gone by) były, miniony
the time for that is ~ to minęło
that is all ~ and done with to już minęło, to już należy do przeszłości
what's ~ is ~ co było, minęło

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przeszłość
przeszły, uprzedni, poprzedni, miniony, dawny, ubiegły, zeszły
za, poza, po, obok
be/get ~ it nie być w stanie robić czegoś co dawniej
I wouldn't put it ~ him nie dam za niego głowy
the ~ miniony czas, przeszłość

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przeszły (czas)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

przeszły adj

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj miniony, przeszły
ubiegły
s przeszłość
praep za (czymś)
obok
po
ten ~ two dziesięć (minut) po drugiej
a man ~ forty mężczyzna po czterdziestce
adv obok, mimo
to march ~ defilować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BYŁY

PRZESZŁY

MINIONY

UBIEGŁY

CZASU PRZESZŁEGO

DAWNY

DOTYCHCZASOWY

MIMO

ZA CZYMŚ W PRZESTRZENI

PRZED CZYMŚ W PRZESTRZENI

OBOK CZEGOŚ W PRZESTRZENI

GODZINA: PO GODZINIE W CZASIE

Wordnet angielsko-polski


1. (the time that has elapsed
"forget the past")
przeszłość
synonim: past times
synonim: yesteryear

2. (a earlier period in someone's life (especially one that they have reason to keep secret)
"reporters dug into the candidate's past")
przeszłość: :

3. (a verb tense that expresses actions or states in the past)
czas przeszły: : synonim: past tense

(earlier than the present time
no longer current
"time past"
"his youth is past"
"this past Thursday"
"the past year")
zeszły, ubiegły, miniony, przeszły

Słownik internautów

miniony
przeszłość
poza
obok, mimo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

defilada

poprzedni

przebyty

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

przeszłość
~, glorious - sławna przeszłość, chlubna przeszłość
~, criminal - przeszłość kryminalna
~, distant - przeszłość odległa
~, national - przeszłość narodu
~, personal - przeszłość osobista

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is not to rewrite the past, as several critics of this matter have claimed.
Nie służy to pisaniu historii na nowo, jak stwierdziło kilku krytyków tej sprawy.

statmt.org

So every tool that we've ever had in the past has eventually become ineffective.
Każde rozwiązanie, po które sięgaliśmy, stawało się więc w końcu nieskuteczne.

TED

It seems to me that scant notice was taken of appeals by fishermen in the past.
Wielu rybaków może odejść z zawodu, co może rozregulować tą całą gałąź gospodarki.

statmt.org

The proceedings of the past few weeks and months have not always been honourable.
Przebieg wydarzeń ostatnich kilku tygodni i miesięcy nie był zawsze świetlany.

statmt.org

This past August 27, I was surveilling the defendant, as he is a known felon.
27 sierpnia ubiegłego roku, śledziłem oskarżonego - znanego policji rzezimieszka.

OpenSubtitles

In Red Dust Road (Picador) the poet and novelist Jackie Kay tells of her tense reunions with her birth parents, whom she finds again in mid-life - her mother has Alzheimer's, and her father, a born-again Christian desperate to forget past sins, wants to keep her a secret from his Nigerian family.

www.guardian.co.uk

Over the past year the Punjab provincial government has repeatedly vowed to crack down on the militant networks following attacks on the visiting Sri Lankan cricket team, intelligence and police buildings, and busy market places.

www.guardian.co.uk

Over the past month the Guardian has published more than 200 articles based on the trove of US diplomatic dispatches obtained by WikiLeaks, and 739 of the cables themselves.

www.guardian.co.uk

Long pause in which Brown struggles to think of a film he might have seen in the past year.

www.guardian.co.uk

We should also continue to focus on important issues from the past.
Nadal powinniśmy skupiać się ponadto na ważnych zagadnieniach z przeszłości.

Much more should have been done in the past years.
W minionych latach powinna ona była zrobić o wiele więcej.

But these people are wrong and they live in the past.
Ludzie ci są jednak w błędzie i żyją w przeszłości.

Or a line of something going past one at a time.
Albo jakaś bariera wznosząca się raz na jakiś czas.

If you won't try to take the past with us.
Ale gdybyś nie próbowała zabrać przeszłości z nami.

But I can't make a decision based on past performance.
Ale nie mogę podjąć decyzji bazując na przeszłych osiągnięciach.

And his past may have a great deal to do with our future!
A jego przeszłość może mieć niedługo wpływ na naszą przyszłość!

Then they'd have to get past three of our best guys.
A potem musieliby przejść koło naszych trzech najlepszych ludzi.

Without a past, every day would be a new beginning.
Bez przeszłości każdy dzień byłby nowym początkiem.

To not let the past get in the way of the future.
Bym nie pozwolił przeszłości stawać na drodze przyszłości.

Did I do something to you in a past life?
Czy ja ci coś zrobiłam w moim poprzednim wcieleniu?

Why do we remember the past, but not the future?
Dlaczego pamiętamy tylko przeszłość a nie przyszłość?

You've called us every week for the past five months.
Dzwoniła pani do nas co tydzień w ciągu ostatnich pięciu miesięcy.

And never told a single human being about her past.
I nigdy nie powiedziała ani jednej istocie ludzkiej... o swojej przeszłości.

Went past me up the street about five minutes ago.
Jechał w drugą stronę jakieś pięć minut temu.

I'm the girl in your bed the past two months.
Jestem dziewczyną w twoim łóżku przez ostatnie dwa miesiące.

I'm done thinking about the past and what could be.
Koniec z myśleniem o przeszłości, o tym jak mogło być.

I've thought a lot about God these past few days.
Myślałem dużo o Bogu przez tych ostatnich kilka dni.

Best way to get over the past is to start something new.
Najlepszym sposobem by zerwać z przeszłością to zacząć coś nowego.

You get nothing from the past. And who knows what the future is?
Nic nie macie z przeszłości, a kto wie co przyniesie przyszłość.

I don't want my husband to know about our past.
Nie chcę by mąż wiedział o naszej przeszłości.

I don't really have time to think about the past.
Nie masz czasu myśleć o przeszłości.

No one can change the past or stop the future.
Nikt nie może zmienić przeszłości lub stop przyszłości.

Well, of course I want to live in the past.
No, pewnie, że chciałbym żyć w przeszłości.

I put my past behind me, and never looked back.
Pożegnałem się z przeszłością i nigdy do niej nie wracałem.

We've spent a lot of time together over the past few days.
Przez ostatnie kilka dni spędziliśmy ze sobą dużo czasu.

I believe in the past and future of my people.
Wierzę w przeszłość i przyszłość swych ludzi.

I remember our past when we were in the autumn days.
Wspominam z przeszłości jesienne dnie gdy byliśmy razem.

So at some point, look past my bad start, give me another chance.
Zaczynając od początku... zostawiając w przeszłości mój zły start, daj mi inną szansę.

We know each other too well to continue playing past the end game.
Znamy się zbyt dobrze aby kontynuować tą zakończoną zabawę.

But if you change the past, I do so too.
Ale jak ty zmieniasz przeszłość, to ja też.

But I can live in the present, and think about the past.
Ale mogę żyć teraźniejszością i rozmyślać o przeszłości.

Cause he was the only one who knew about your past.
Bo był jedyną osobą, która wiedziała o twojej przeszłości.

We've been here every day for the past three years.
Byliśmy tu każdego dnia przez ostatnie 3 lata.

I've been very good to you these past few years.
Byłem dla ciebie bardzo dobry przez ostatnie lata.

He was one of the few people who knew about my past.
Był jednym z niewielu, który wiedział o moim pochodzeniu.

Thanks, but you have me in the past enough help.
Dzięki, ale masz mnie w przeszłości wystarczająca pomoc.

One looks to the future and the other to the past.
Jedna patrzy w przeszłość, a druga w przyszłość.

People had a different take on things in the past.
Ludzie mieli inne zdanie na ten temat w przeszłości.

We need to look more to the future and less to the past.
Musimy patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość.

No matter how small, never change anything in the past.
Nieważne co i jak... nigdy nie zmieniaj niczego w przeszłości. Niczego.

We're not living in the past or the present any more.
Nie żyjemy w przeszłości ani w teraźniejszości.

So no one would believe you because of your past?
Nikt by panu nie uwierzył z powodu pańskiej przeszłości?

Take my word, she can see into the past and the future.
Potrafi zobaczyć przeszłość i przyszłość. Może powinnyśmy ją odwiedzić.

Do they let you go back in time and change the past?
Pozwalają cofnąć się w czasie i zmienić przeszłość?

Just drive right past me like I'm not even here.
Przejedź koło mnie, jakby mnie tu nie było.

These past few days must have been hard on you.
Te kilka dni musiało być dla ciebie bardzo ciężkich.

We learn about the future by looking at the past.
Uczymy się o przyszłości, spoglądając w przeszłość.

In 2010 that will be a thing of the past.
W 2010 r. będzie to już przeszłość.

How can we understand the present without understanding the past?
Jak możemy zrozumieć teraźniejszość, nie rozumiejąc przeszłości?