Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) korytarz, przejście;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przejście, korytarz

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pasaż

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n korytarz poprzeczny

Słownik internautów

korytarz

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bud. przejście

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przedpokój

przejście

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

przejście

Słownik techniczny angielsko-polski

korytarz poprzeczny (na statku)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Then the passageway narrowed, so he couldn't turn his head back toward Eve.
Wtedy przejście zwężało się, więc nie mógł obrócić swojej głowy w stronę Eve.

OpenSubtitles

What about if I put a thermal sponge in the middle, in the passageway between where the air has to move between hot and cold?
Co jeśli włożyłbym pomiędzy cieplną gąbkę, w miejscu gdzie powietrze musi się przemieścić pomiędzy ciepłem i zimnem?

TED

Police said the passageway quickly turned into a bottleneck, describing it as being like trying to get through "the eye of a needle".

www.guardian.co.uk

He entered a dank passageway and tipped the body on to a cement floor beside the curled, naked form of Marie Ren?©e.

www.guardian.co.uk

We've got to go through a very low passageway. boys and girls.
Musimy przejść przez bardzo niskie przejście. chłopców i dziewcząt.

Is it just me, or have we been down this passageway before?
Czy tylko mi się tak wydaje, czy byliśmy już w tym korytarzu?

Why the hell didn't you tell me about that passageway?
Czemu nie powiedziałaś mi o tym przejściu?

According to the map, there should be a passageway right here.
Zgodnie z mapą, właśnie tutaj Powinno być przejście.

Who's to say she didn't use this as a passageway out into the woods?
A kto powiedział, że nie używała tego, jako przejścia do lasów?

If there is a secret passageway in here, I'm finding it.
Jeśli jest tu jakieś ukryte przejście, znajdę je.

Then the passageway narrowed, so he couldn't turn his head back toward Eve.
Wtedy przejście zwężało się, więc nie mógł obrócić swojej głowy w stronę Eve.

Maybe other way out of room, secret passageway perhaps.
Może jest inna droga. Na przykład tajne przejście.

There's gotta be another passageway that leads to the surface.
Musi być inna droga, prowadząca na powierzchnię.

Someone must have told him about our secret passageway.
Ktoś musiał ich powiadomić o istnieniu tajnego wejścia.

I just wanted to ask you if you knew about the secret passageway.
Chciałam się tylko zapytać, czy wiedziałeś o sekretnym przejściu.

You go down the wrong passageway and you get your head chopped off?
Wchodzisz w niewłaściwy korytarz i obcina ci głowę?

Who puts a secret passageway in their own house?
Kto umieszcza sekretne przejście w swoim domu?

I would say... a passageway most likely lies behind this wall.
Powiedziałbym... że przejście najprawdopodobniej kryje się za tą ścianą.

Can I talk to you in the passageway?
Możemy porozmawiać, na korytarzu?

It's some kind of passageway for dead people.
Jakieś przejście dla zmarłych.

There's supposed to be a secret passageway, though.
Chociaż jest chyba jakieś sekretne przejście.

All right, the secret passageway in the library.
Dobrze, tajemne przejście w bibliotece.

That could have a false bottom... and hide a passageway.
To mogło miec fałszywe dno... i ukryty kanał.

You ever hear of a secret passageway?
Nigdy nie słyszałaś o sekretnych korytarzach?

Through the passageway to the right.
Korytarzem, po prawej.

He's in that passageway over the fireplace.
Jest w tym przejściu za kominkiem.

The passageway to the other side.
Przejście na drugą stronę.

There must be a passageway inside.
W środku musi być jakieś przejście.

How could there be a passageway?
Jak mogłoby się tu znaleźć przejście?

Barricade the kitchens, secure the passageway to the stables.
Zabarykadować kuchnię, zabezpieczyć korytarze do stajni.

There's a secret passageway behind the sphinx.
Jest tajne przejście za sfinksem.

You unlock the passageway to the other dimension
Otwiera się przejście do innego wymiaru.

Where did you enter that passageway?
Którędy weszłaś do tego korytarza?

Two people died when a passageway collapsed...
Dwóch ludzi zginęło, kiedy korytarz się zawalił.

There is a secret passageway.
Istnieje tajemne przejście.

You can exit the passageway?
Może pani wyjść na korytarz?

Must be an underground passageway.
Jakieś podziemne przejście.

Surely a Secret Archive has an attendant secret passageway.
Zapewne Tajne Archiwa mają nadzorowane tajne przejście.

There's got to be a... A secret door or a... Passageway or something.
Muszą tu być jakieś ukryte drzwi, albo... tajemne przejście.