Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) poruszać się pasażem;

(Noun) przejście, wejście, przejazd, przeprawa; miejsce; opłata za przejazd; rejs; anatomia przewód; przeprowadzenie; uchwalanie, zatwierdzenie, akceptacja; zajście, wydarzenie; korytarz, kanał, upływ; fragment; ustęp; pasaż; prawniczy prawo przejazdu; podróż; opłata za bilet;
deny sb passage - nie zezwolić komuś na przejazd;
nasal passages - anatomia przegrody nosowe;
birds of passage - przyroda ptaki wędrowne/przelotne;
passage of arms - potyczka, starcie;
urinary passage - anatomia moczowód;
rite of passage - rytuał przejścia;
work one’s passage - utorować sobie drogę/przejście; odpracowywać przejazd statkiem;
outward passage - podróż tam;
ear passages - anatomia przegrody słuchowe;
passage money - opłata za przejazd;
outward passage - podróż tam;
ear passages - anatomia przegrody słuchowe;
passage money - opłata za przejazd;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C
1.
(going by) przejście, przejazd
the ~ of time upływ czasu
(going across, over): a bird of ~ ptak wędrowny/przelotny.
2.
C (corridor) korytarz, przejście.
3.
(alley) pasaż.
4.
(passing of law etc.) wejściew ycie (ustawy) .
5.
(crossing by ship etc.) podróż
have you booked your ~? zarezerwowałeś bilet (na statek) ?
6.
(anat) przewód (np. s)
(rectum): back ~odbyt.
7.
(literary extract) ustęp, fragment.
8.
(mus) pasaż.~ cpd ~way n korytarz, przejście, pasaż

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przejście, przejazd, rejs, wejście, upływ, korytarz, kanał, fragment, ustęp (w książce), miejsce, akceptacja, zatwierdzenie, pasaż (muz.)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ciąg

Słownik architektury angielsko-polski

pasaż m, upływ

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. przejazd, przejście
2. przeprowadzenie, uchwalenie
3. fragment, ustęp passage money opłata za przejazd passage of an act uchwalenie ustawy passage of ownership przejście własności right of passage prawo przejazdu

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

upływ m, ustęp m, uchwalenie n, przejazd m, przejście n, prawo przejścia

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

przejście n, tranzyt jelitowy, pasażowanie n

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s przejście, przejazd, przeprawa
korytarz
ustęp (w książce)
pasaż
~ of command przekazanie dowodzenia (odpowiedzialności)
~ lanes drogi podejścia
~ of lanes przejście przez linie ugrupowania
~ point punkt przejścia

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n przejście, przejazd
korytarz
ustęp (w książce)
pasaż
birds of passage - ptaki przelotne

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZEJŚCIE

PRZEJAZD

PRZELOT

PRZEPŁYNIĘCIE

PRZEPRAWA

PRZEMASZEROWANIE

PRZEPUST

UPŁYW (CZASU)

ULATYWANIE

PODRÓŻ

KORYTARZ

USTĘP

WYJĄTEK

ULICZKA

GANEK

URYWEK

MIJANIE

PRZEŁAZ

PRZECHODZENIE

PRAWO PRZEJŚCIA

PASSUS

PASAŻ

WYROBISKO

WYPRÓŻNIENIE

PODRÓŻ: ODBYWAĆ PODRÓŻ

Wordnet angielsko-polski


1. (a section of text
particularly a section of medium length)
ustęp, passus


2. (a short section of a musical composition)
okres: : synonim: musical passage

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

przejście
liter. ustęp

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

uchwalenie, przyjęcie, podpisanie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fragment

upływ

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

przechodzenie; przejście; przekraczanie, przekroczenie; przemarsz; opłynięcie; przepłynięcie; przeprawa; upływ; (przekazywanie) nadawanie
~, blocked - przejście zablokowane
~, current - el. przepływ prądu
~, electricity - el. przepływ prądu
~, innocent - żegl.,mar. przejście swobodne
~, mid ocean - nawig. przejście przez środek oceanu
~, military - przejście wojsk
~, missile - przelot pocisku
~, North East - geogr. przejście północno wschodnie
~ of a ship - przejście statku
~ of birds - przelot ptaków
~ of events - przebieg wydarzeń
~ of lines - przekraczanie linii (obrony innych jednostek)
~ of tanks - przejście czołgów
~ of the Alps - przekroczenie Alp
~ of time - przemijanie czasu, upływ czasu
~ of troops - przejście wojsk, przemarsz wojsk
~, river - przeprawa przez rzekę
~ round Cape Horn - żegl. opłynięcie Przylądka Horn
~, safe - przejście bezpieczne
~, sea - podróż morska
~, submarine - przejście okrętu podwodnego
~, subterranean - przejście podziemne
~ through a minefield - przejście przez pole minowe
~, transit - przeprawa tranzytowa
~, trans-ocean - przepłynięcie oceanu
~, troop - przejście wojsk
~ under the North Pole, undersea - przepłynięcie pod Bieguem Północnym
~, underground - przejście podziemne
~, unhindered - przejście bez przeszkód

Słownik techniczny angielsko-polski

1. przejście n (czynność)
2. przejście n, korytarz m, kanał m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

After five days of crossing the Drake Passage, we have finally arrived at Antarctica.
Pięć dni po przekroczeniu Cieśniny Drake’a nareszcie dotarliśmy na Antarktydę.

TED

(Laughter) But let me just read you a couple of random passages from page 217.
(Śmiech) Ale pozwólcie że przeczytam kilka losowych wersów ze strony 217.

TED

As a result, we now have a text which contains too many ambiguous passages and gaps.
W rezultacie dysponujemy teraz tekstem, który zawiera zbyt wiele wieloznaczności i luk.

statmt.org

What is happening today is an important event, a passage to adulthood.
To, co dzieje się dziś jest ważnym wydarzeniem, przejściem do dorosłości.

statmt.org

As the craft swept into the atmosphere, hot gases generated by its passage through the atmosphere poured into the ship and eventually broke it apart.

www.guardian.co.uk

From the age of 16, I got into the habit of memorising passages of poetry and compiling detailed indexes in the backs of books of prose.

www.guardian.co.uk

So if there was a passage I couldn't remember, I would spend hours going through my books, seeking it out.

www.guardian.co.uk

He had been eager to create a passage of music with ping-pong players keeping time, like a metronome, for the musicians.

www.guardian.co.uk

The most interesting passage is what she says about Iraq's ability to mount a chemical or biological (CB) attack.

www.guardian.co.uk

If you need anything, my room is at the end of the passage.
Jeślibyś czegokolwiek potrzebował, mój pokój jest na końcu korytarza.

That last passage would be of particular interest to you.
Ostatni ustęp by cię zainteresował.

I will come later, you don't usually give me a passage.
Przyjdę później, nie zawsze dajesz mi przejście a passage.

You, of all people here, should know who wrote that passage.
Akurat ty powinieneś wiedzieć, kto to napisał.

And in April 1912, you would have paid over $3,000 to book your passage.
And w April 1912, zapłaciłbyś przez $3,000 zarezerwować twoje przejście.

And how did you know the passage beneath the church?
I skąd wiedziałeś o korytarzu pod kościołem?

They'll have to support him in exchange for safe passage.
Będą musieli go poprzeć za bezpieczne przejście.

He came to the gave them everything in exchange for safe passage.
Przyszedł do oferując im wszystko w zamian za bezpieczeństwo.

No doubt one of us will find the secret passage.
Jedno z nas znajdzie to przejście.

The time to prepare a passage for all of us was gone.
Nie było czasu, aby przygotować przejście dla wszystkich.

With the passage of time, however, he did start talking about socialism.
Jednakże z upływem czasu zaczął on mówić o socjalizmie.

Find it in your hearts to leave our friends passage.
Odnajdźcie w swoich sercach przejście dla naszych przyjaciół.

The parliamentary passage of this report is not over, therefore.
Parlamentarny etap prac nad tym sprawozdaniem nie jest więc zakończony.

There must be a passage, a tunnel, or several of them.
Musi tam być przejście, tunel, albo coś takiego.

He says I can bunk with him, you know, for passage.
Powiedział, że mogę zabrać się z nim, na rejs.

All right. Where's this stupid magic passage she needs to open?
Dobra, gdzie jest to całe durne magiczne przejście?

I prayed for safe passage from Atlanta and you provided.
Modliłam się o bezpieczną drogę z Atlanty, a ty mnie wysłuchałeś.

In exchange for a pledge of his own safe passage.
W zamian za obietnicę bezpiecznego przejścia.

We also consider the passage on access to redress important.
Uważamy też za istotny fragment dotyczący dostępu do rekompensaty.

When all is said and done, this piece of legislation has had a very difficult passage through Parliament.
Dziś można już powiedzieć, że ów akt prawny odbył szczególnie trudną drogę przez Parlament.

Tell him that you support passage of the amendment as a military necessity.
Powiedzcie mu, że popieracie poprawkę... ...jako konieczność wojskową.

We may have to wait two weeks for passage.
Może przyjdzie czekać nam dwa tygodnie na rejs.

I can't find any references that relate to this passage.
Nie mogę znaleźć żadnych informacji o tym fragmencie.

And you didn't carve the numbers of that passage into his chest?
I nie wyciął pan numeru katalogowego tej książki na jego piersi?

It is the only path and passage into the vortex.
To jest jedyna ścieżka i przejście do Wiru.

He'd won passage to earth as payment for a gambling debt.
Wygrał przelot na Ziemię jako zapłatę za długi hazardowe. Datak.

They asked us once what our favorite passage was.
Zapytano nas kiedyś, jaki jest nasz ulubiony cytat.

And there's a passage in it which I would love to sharewith you.
Jest w niej fragment, którym chciałbym się z wamipodzielić.

So Darvell gave the map and passage to your mother?
Więc Darvell dał mapę i wskazał przejście twojej matce?

It's either for protection against evil spirits or safe passage to the other side.
Ma chronić przed złymi duchami i zabezpieczać przejście na drugą stronę.

I came through a passage in the cave wall.
Przybyłam przez korytarz w ścianie jaskini.

This could be a passage which leads us outside.
To może być przejście, które doprowadzi nas na zewnątrz.

With the passage of time, even the strongest bonds become fragile.
Z czasem nawet najsilniejsze więzi stają się kruche. Świetne.

He came down the passage a minute later and I don't see...
A ja myślę, że to był on, przyszedł w minutę później i...

An ancient Egyptian rite of passage between life and death.
Starożytny egipski rytuał przejścia od życia do śmierci.

This must be what your scout reported, a subterranean passage.
To musi być to, o czym donosili twoi zwiadowcy. Podziemne przejście.

This passage should lead us to the chamber of Zeus.
To przejście powinno zaprowadzić nas do komnaty Zeusa.

Jesus, is suicide a female rite of passage or something?
Jezu, czy samobójstwo to jakiś obrzęd dla kobiet?

I have done what I can to ease your passage.
Zrobiłam, co mogłam, by ułatwić ci przejście.

This is fundamental and we should therefore be having a debate about that instead of just one passage being devoted to it in a report.
To kwestia podstawowa i powinniśmy dyskutować właśnie o niej, zamiast poświęcać jej zaledwie wzmiankę w sprawozdaniu.

If we focus them, we can dig a passage big enough for one person.
Jeśli je skupimy, uzyskamy przejście dla jednej osoby.

I want a doctor and safe passage to France.
Chcę lekarza i bezpiecznej drogi do Francji.

My witch friend will open the passage for you.
Wiedźma otworzy dla ciebie przejście.

Remember, this is a vision quest, a rite of passage.
Zapamiętaj, to jest poszukiwanie wizji , obrządek inicjacyjny.

He needs time and safe passage across the plains of Gorgoroth.
Frodo potrzebuje czasu i bezpiecznej drogi przez Gorgoroth.

And I wanted to read you this one closing passage about onepatient.
I chciałem przeczytać wam ten końcowy fragment o jednympacjencie.

I'm supposed to do a job to work my passage to Los Angeles.
Mam się zająć jakąś pracą w zamian za transport do Los Angeles.

I'm not sure the pints of blood passage is strictly necessary.
Nie wydaje mi się, aby fragment z litrami krwi był konieczny.

There should be an emergency access terminal 50 meters down this passage.
Idąc tym korytarzem, jakieś 50 metrów, powinniśmy trafić na terminal awaryjny.