Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) mieć za partnera/partnerkę, być czyimś partnerem; partnerować, współpracować z, być partnerem/wspólnikiem;
partner sb with sb - (Verb) wyznaczać komuś kogoś jako partnera; sport połączyć w parę;
partner up - (Verb) kojarzyć w parę / pary;

(Noun) współuczestnik/współuczestniczka; wzmocnienia międzypokładnikowe; współmałżonek; biznes wspólnik/wspólniczka, partner(ka), udziałowiec; kolega/koleżanka; stary;
junior partner - (Noun) biznes młodszy wspólnik;
tennis partner - partner(ka) do gry w tenisa;
dormant partner - (Noun) biznes cichy wspólnik;
active partner - biznes wspólnik rzeczywisty;
general partner - (Noun) biznes wspólnik w spółce jawnej; biznes wspólnik odpowiadający całym swoim majątkiem;
golf partner - partner(ka) do gry w golfa;
limited partner - biznes komandytariusz, partner;
chief partner - biznes główny udziałowiec;
senior partner in the firm - biznes starszy wspólnik w firmie;
poland’s nato partners - partnerzy Polski w NATO;
senior partner - biznes starszy wspólnik główny udziałowiec;
marriage partners - współmałżonkowie;
trade partner - biznes kontrahent, partner handlowy;
trade partner - biznes kontrahent, partner handlowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(cards, dancing etc.) partner.
2.
(comm) wspólnik
senior ~ in the firm starszy wspólnik w firmie.
3.
(spouse) partner, współmałżonek.vt
1.
partnerować, współpracować.
2. to
~ sb with sb wyznaczać komuś kogoś jako partnera (w grze), połączyć w parę

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

partner, wspólnik, udziałowiec
być partnerem/wspólnikiem

Nowoczesny słownik angielsko-polski

osoba towarzysząca

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n wspólnik, udziałowiecpartner's capacity to perform acts in law zdolność wspólnika do działań prawnych partner's contribution wkład wspólnikapartner's share udział wspólnika active partner wspólnik rzeczywisty bankrupt partner wspólnik upadły deceased partner zmarły wspólnik junior partner młodszy wspólnik limited partner komandytariusz managing partner wspólnik zarządzający spółką nominal partner wspólnik nominalny senior partner starszy wspólnik sleeping partner cichy wspólnik to buy out a partner wykupić partnera

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

wspólnik m, udziałowiec m, strona f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s partner
wspólnik, współuczestnik
vt być czyimś partnerem (np. w tańcu)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TOWARZYSZ

TOWARZYSZKA

WSPÓLNIK

UDZIAŁOWIEC

WSPÓŁPARTNER

MAŁŻONKA

MAŁŻONEK

DAMA

WSPÓŁGRACZ

PARTNER: BYĆ PARTNEREM

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N partner
N wspólnik
V być wspólnikiem

Wordnet angielsko-polski


1. (a person's partner in marriage)
lepsza połowa
synonim: spouse
synonim: married person
synonim: mate
synonim: better half

2. (a person who is a member of a partnership)
wspólnik, partner: :

3. (an associate in an activity or endeavor or sphere of common interest
"the musician and the librettist were collaborators"
"sexual partners")
partner: : synonim: collaborator
synonim: cooperator
synonim: pardner

Słownik internautów

partner
wspólnik

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

partner

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

małżonek, małżonka, towarzysz, wspólnik, partner, udziałowiec
bankrupt partner: wspólnik upadły
consent of all the partners: zgoda wszystkich wspólników
co-operation of partners: współdziałanie wspólników
deceased partner: zmarły wspólnik
entitled partner: wspólnik umocowany
limited partner: komandytariusz
managing partner: wspólnik zarządzający spółką
nominal partner: wspólnik nominalny
partner in a crime: współsprawca przestępstwa
partner's capacity to perform acts in law: zdolność wspólnika do działań prawnych
partner's share: udział wspólnika
sleeping partner: cichy współuczestnik

Słownik audio-video Montevideo

wspólnik, udziałowiec
partner, kontrahent

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

uczestnik

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

partner
~, coalition - partner koalicyjny
~, wartime - partner czasu wojny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This gave no incentive to our trading partners to offer concessions themselves.
Nie dało to naszym partnerom handlowym zachęty, żeby też zaproponować ustępstwa.

statmt.org

EU law guarantees for your non-registered partner or dependent relatives that they:
Prawo UE gwarantuje Twojemu partnerowi lub krewnym pozostającym na utrzymaniu:

europa.eu

It will need support from a range of partner organisations if it is going to work.
Jeśli ma się sprawdzić, potrzebuje poparcia różnych organizacji partnerskich.

statmt.org

The partners define priorities for facilitating the establishment of the FTA:
W celu ułatwienia wdrożenia strefy wolnego handlu określono następujące priorytety:

europa.eu

It engages with a huge range of partners, mostly through free trade agreements.
Współpracuje z różnymi partnerami, najczęściej w ramach umów o wolnym handlu.

europa.eu

I was not the favourite to win; in fact my professional dance partner James Jordon and I were the underdogs in the bookies' stakes - yet our being eliminated in the penultimate round was apparently a surprise to many.

www.guardian.co.uk

"The attack on the flotilla occurred in international waters, which directly violated many parts of international law as well as international public and criminal law," said Ramazan Ariturk, a partner at Elmadag Law Office, the Turkish legal body that is representing the Turkish victims and the human rights group IHH.

www.guardian.co.uk

3 million married couples - those where there is one partner on a low to middle income and the other does not earn.

www.guardian.co.uk

She heads off into town with friends while I breathlessly tell my partner the news.

www.guardian.co.uk

However, we must be able to ask questions of a good partner.
Dobry partner to jednak taki partner, któremu można zadawać pytania.

Because my partner said he might fire me if I don't!
Bo mój partner powiedział że, mnie wyleje jeśli tego nie zrobię!

I just want to partner up on a project with him.
Chcę być tylko jego wspólnikiem przy projekcie

I want to talk to you about your training partner.
Chcę z tobą porozmawiać o twoim partnerze treningowym. - Kim?

Why did you let him be a partner. but turn us down?
Dlaczego pan Qin jest pana wspólnikiem, a my nie możemy?

And probably be killed in the process just like your partner.
I prawdopodobnie zostać zabity, tak jak twój partner. Nie!

Why do you think I was looking for a training partner?
Jak myślisz, dlaczego szukałem partnera do przybyczenia?

I will make you a partner in my new business.
Jeśli podzielisz się wpływami, uczynię cię partnerem w moich interesach.

Let's see if we can find out who his partner was.
Może uda się dowiedzieć, kto był jego partnerem.

You should hear all the questions I get about my old partner.
Powinieneś usłyszeć, jak mnie wypytują o mojego dawnego partnera.

I came to ask if you would like a partner.
Przyszłam zapytać, czy chciałbyś mieć partnera.

You can't get your partner here to look inside my head?
Twój partner nie może zajrzeć mi do głowy?

Now, you get your job done and find my partner.
Bierz się za swoją robotę i znajdź mojego partnera.

Although I am going to find a partner, and we will win.
Chociaż mam zamiar znaleźć partner, a my wygramy.

So what do you say to taking on a partner?
Co byście powiedzieli na nowego wspólnika?

Six months ago, you wanted me to be your partner.
Jeszcze pół roku temu chciałeś mnie na wspólnika.

I didn't get the money because my partner is black.
Nie dostałem forsy, ponieważ mój wspólnik jest czarny.

They just tried to get your partner in his own home.
Prawie dorwali twojego partnera w jego własnym domu.

I heard they got the guy who killed your partner.
Słyszałem, że złapali gościa, który zabił twojego partnera.

Just a guy with a partner standing right behind you.
Za gościa z partnerem stojącym za tobą.

In other words, life is hard, so you better find someone who will be your partner.
Innymi słowy, życie jest ciężkie, więc lepiej znajdź sobie kogoś kto będzie twoim partnerem.

I wasn't sure if you and your partner would show up here.
Nie byłem pewien, czy ty i twój partner się tu pojawicie.

A year after the death of your father I found a new partner.
Rok po śmierci twojego ojca znalazłem nowego wspólnika i przeniosłem się tutaj.

Since you are going to be my life partner, why not start now?
A skoro zamierzasz być moją życiową partnerką, dlaczego nie zacząć teraz?

Our goal must be to become an important security partner in the world.
Musimy dążyć do tego, by stać się ważnym partnerem w dziedzinie światowego bezpieczeństwa.

I take note of the human rights situation in partner countries.
Zdaję sobie sprawę z sytuacji pod względem praw człowieka w krajach partnerskich.

And that little girl means more to me than even a partner.
I ta mała dziewczynka znaczy dla mnie nawet więcej niż partner.

But I made my partner kill the other one in cold blood.
Jednego z nich, ja i partner zabiliśmy z zimną krwią.

You are the best partner that a man could ever have.
Jesteś najlepszym partnerem, jakiego można mieć.

Can you believe I had to partner with that guy for two years?
Możesz uwierzyć, że musiałam być jego partnerką Przez dwa lata?

I don't want to be a guy who can't back up his partner.
Nie chcę być tym, który nie może osłonić partnera.

Don't you have a partner to talk to about all this?
Nie masz partnerki, żeby o tym rozmawiać?

It doesn't open again until you give my partner something!
Nie otworzą się dopóki nie powiesz czegoś mojemu partnerowi!

Don't let your partner put you in that same kind of position.
Nie pozwól by twój partner, doprowadził do tego samego.

Ok, my partner and I will meet you there in an hour.
Ok, mój parter i ja spotkamy się tam z tobą za godzinę

You should know your partner here tried to kill us.
Powinieneś wiedzieć, że twoj partner próbował nas zabić.

I heard you were having trouble looking for a partner.
Słyszałem, że miałaś kłopoty z doborem partnera.

Your partner's killed you, and I have done for him.
Twój kumpel cię załatwił, a ja załatwiłem jego.

While i'm waiting i may as well check into my new partner.
W międzyczasie mógłbym równie dobrze sprawdzić mojego nowego partnera.

I mean, the whole department was involved and, of course, my partner.
Cały wydział był zaangażowany, i mój partner.

For me, the perfect partner is one where I never have to be myself.
Dla mnie, doskonały partner to ktoś, z kim nigdy nie muszę być sobą.

Well, let me talk it over with my business partner.
Dobrze, pozwól przedyskutować mi to z moim partnerem.

I am your partner, and you cannot keep going on like this!
Jestem twoim partnerem, i nie możesz dalej tak funkcjonować!

We're here to make sure your partner doesn't get you into trouble.
Jesteśmy tu, żeby upewnić się, że twój partner nie wpakuje cię w żadne kłopoty.

I have a partner who doesn't want to be rich.
Mam partnera, który nie chce być bogaty.

He had a partner in the west, even his father knew about it.
Miał wspólnika na zachodzie, o którym wiedział nawet jego ojciec.

I had no idea your partner's life meant so much to you.
Nie miałem pojęcia, że życie twojego partnera tak wiele znaczy dla ciebie.

It's just so important to have a true partner in life.
To jest takie ważne miec prawdziwego partnera w życiu.

So I can end up like that guy, and be a partner some day.
Żebym skończył, jak ten facet i został jego partnerem pewnego dnia.

Europe, on its turn, has no better partner than America.
Europa nie ma z kolei lepszego partnera niż Ameryka.