Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) stronnik/stroniczka, zwolennik/zwolenniczka; militarny partyzantka/partyzant; militarny partyzana;

(Adjective) stronniczy; tendencyjnie nastawiony; partyzancki;
partisan forces - siły partyzanckie;
partisan struggle - walka partyzancka, partyzantka;
partisan struggle - walka partyzancka, partyzantka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(zealous supporter) zwolennik.
2.
(resistance fighter) partyzant

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

stronnik, zwolennik, partyzant
stronniczy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

partyzancki

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

stronnik m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s partyzant

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zwolennik
stronnik
partyzant
adj stronniczy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STRONNIK

ZWOLENNIK

POPLECZNIK

PARTYZANT

ADHERENT

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj stronniczy
N stronnik
N partyzant

Wordnet angielsko-polski


1. (an ardent and enthusiastic supporter of some person or activity)
entuzjasta
synonim: enthusiast
synonim: partizan

2. (a pike with a long tapering double-edged blade with lateral projections
16th and 17th centuries)
partyzana: : synonim: partizan

Słownik internautów

partyzant
stronnik

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

stronnik
zwolennik

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

partyzant; hist.uzbr. partyzana

Przykłady użycia

The Ombudsman must be an independent, non-partisan and impartial public servant.
Rzecznik musi być niezależnym, bezpartyjnym i bezstronnym urzędnikiem publicznym.

statmt.org

The economy for the economy's sake leads to abuses, exploitation and partisan interests.
Gospodarka dla gospodarki prowadzi do nadużyć, wykorzystywania i stronniczych interesów.

statmt.org

It is an issue about fair elections in a European country and that cannot be a partisan issue.
Chodzi tu o uczciwe wybory w europejskim kraju, a to nie może być kwestia partyjna.

statmt.org

In the Philippines, both the Moro Islamic Liberation Front and communist partisans are active.
W kraju działa Muzułmański Front Wyzwolenia Moro i komunistyczna partyzantka.

statmt.org

I am also against improper political divides in partisan terms.
Sprzeciwiam się również niewłaściwym podziałom politycznym w kategoriach partyjnych.

statmt.org

The anger among senators applied across partisan lines.

www.guardian.co.uk

When he blasted CNN's dog-pit-style political pundit-fight Crossfire programme back in 2004, saying it was "hurting America" with its mindless, partisan bickering, the show was eventually cancelled, with Stewart's criticism cited as one of the reasons.

www.guardian.co.uk

It is not as if he is a Conservative or Liberal Democrat appointment to the bank, so the idea that he is a partisan is wrong".

www.guardian.co.uk

Republicans will now be able to use their position of power to wage a guerrilla war against Obama in the remaining two years of his presidential term - the next 24 months are likely to be marked by rancorous partisan bickering and little in the way of new legislation.

www.guardian.co.uk

I read one partisan hid in the basement throughout the whole war.
Czytałem o jednym partyzancie który ukrywał się w piwnicy przez całą wojne.

Do you think that big sergeant spotted him as a Partisan?
Myślisz, że ten gruby sierżant, rozpoznał w nim partyzanta?

I am also against improper political divides in partisan terms.
Sprzeciwiam się również niewłaściwym podziałom politycznym w kategoriach partyjnych.

I lived there 3 years as a partisan, officer of Jiri's 15th district.
Ja żyłem tam trzy lata jako partyzant... oficer z 15 okręgu Jiri.

Yesterday however, with its partisan decision, it chose a different path, although perhaps this was just for the benefit of the media.
Wczoraj jednak podjęto partyzancką decyzję, aby podążyć inną drogą, jakkolwiek być może chodziło jedynie o zadowolenie mediów.

You'il find no more loyal partisan in all of Italy than myself.
W całych Włoszech nie znajdziesz bardziej lojalnego zwolennika.

Perhaps it is a partisan position, but one can never be too careful when interpretations have considerable economic significance.
Być może jest to stanowisko stronnicze, lecz nigdy nie można być nadmiernie ostrożnym, gdy interpretacja przepisów ma poważne znaczenie ekonomiczne.

Only my aunt advised me not to be too partisan in my choice.
Tylko że moja ciocia doradziła mi, bym nie była zbyt stronnicza w moim wyborze.

It is an issue about fair elections in a European country and that cannot be a partisan issue.
Chodzi tu o uczciwe wybory w europejskim kraju, a to nie może być kwestia partyjna.

The economy for the economy's sake leads to abuses, exploitation and partisan interests.
Gospodarka dla gospodarki prowadzi do nadużyć, wykorzystywania i stronniczych interesów.

He was a fierce communist, a partisan of Mt.
Był zatwardziałym komunistą, partyzantem z Mt.

I understand there was a ruckus over my Partisan Review article.
Rozumiem, że była sprzeczka dotycząca mojego artykułu w Partisan Review. Znajdź go, Lee.

This has always been about partisan politics.
To zawsze o partyzanckich polityce.

No more partisan ulterior motives compelling countries with different sensitivities to work together.
Koniec ze stronniczymi ukrytymi motywami, zmuszającymi państwa o różnych opiniach do wspólnego działania.

I would ask everyone to play their part in ensuring that this partisan national attitude has no future as we work to solve this problem.
Apelowałbym do wszystkich, by interesy krajowe nie dochodziły do głosu, gdy będziemy pracowali nad rozwiązaniem przedmiotowego problemu.

I deeply regret the exploitation for partisan ends of the disaster that has struck Japan.
Głęboko ubolewam nad wykorzystywaniem w partykularnych celach katastrofy, która dotknęła Japonię.

It is because they are an opportunity for us to move beyond our national selfishness and our partisan prejudices.
Dlatego, że dają nam możliwość wykroczenia poza nasz narodowy egoizm i nasze tendencyjne uprzedzenia.

I therefore think that Parliament's taking such a strong, one-sided position may harm these negotiations and render us partisan.
Dlatego też sądzę, że przyjęcie przez Parlament zdecydowanego jednostronnego stanowiska może zaszkodzić tym negocjacjom i sprawić, że będziemy stronniczy w tej kwestii.

We strongly suspect that the European institutions have been intentionally misled for reasons connected with partisan interests.
Posiadamy silne podejrzenie, że instytucje europejskie zostały świadomie wprowadzone w błąd z przyczyn związanych ze stronniczymi interesami.

Once the Partisan courier of the Karst on duty.
Tak. Kiedyś partyzancki pilot Karsty na służbie.

I was a Red partisan!
Byłem czerwonym partyzantem!

A successful attractive female partisan one?
Atrakcyjna kobieta sukcesu i stronnicza? - Och, tak.

Mr Hearst is not a partisan in territorial rivalries, Commissioner.
Pan Hearst nie jest uczestnikiem terytorialnych rozgrywek, delegacie.

Let's talk to your partisan.
Porozmawiajmy z partyzantem.

The representatives of the European people had gone beyond partisan divisions in order to end this anachronism of the opt-out.
Przedstawiciele narodów europejskich wyszli ponad podziały istniejące między zwolennikami różnych opcji w celu położenia kresu temu anachronizmowi, jakim jest opt-out.

This reveals your real partisan bias.
Obnaża to Wasze prawdziwe wywrotowe nastawienie.

Therefore, the passing of Amendment 3 renders this resolution partisan and seriously undermines the rest of the text.
Dlatego przyjęcie poprawki numer 3 czyni przedmiotową rezolucję stronniczą i poważnie osłabia wartość reszty tekstu.

So yes to the defence of the liberty of the press in Europe, but no to this Parliament being used for purely partisan and national ends.
Mówimy więc "tak” obronie wolności prasy w Europie, a "nie” instrumentalnemu traktowaniu tego Parlamentu w celach wyłącznie stronniczych i narodowych.

This decision therefore constitutes a scathing rejection of the partisan tactics that deprived me of parliamentary immunity.
W związku z tym przytoczone orzeczenie stanowi zjadliwe odrzucenie stronniczej taktyki, która pozbawiła mnie immunitetu parlamentarnego.

There are times when environmental well-being, protection of natural heritage and human welfare generally manage to gain the upper hand even over economic and partisan interests.
Są momenty, w których stan środowiska naturalnego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz dobro ludzi zasadniczo biorą górę nawet nad interesami gospodarczymi i partyjnymi.

Seventeenth Partisan Regiment.
Siedemnasty pułk partyzancki.

The country is exhausted and impoverished by endless partisan wars and separatist fighting and people are suffering from extreme poverty.
Kraj jest wyczerpany i doprowadzony na skraj nędzy bezustannymi wojnami partyzanckimi oraz walkami separatystycznymi, a obywatele cierpią niewyobrażalną biedę.

For all that, I find it particularly scandalous that legitimate concerns aroused by this period of crisis should be exploited for partisan ends.
Mimo tego uważam, że to skandal, iż uzasadnione obawy, jakie obudził ten kryzys, wykorzystuje się do prywatnych celów.

Under these circumstances, the debate that has been organised in this House is nothing other than a petty political and partisan scheme to upset a political opponent.
W tych okolicznościach debata zorganizowana w tej Izbie nie jest niczym innym niż małostkową, polityczną i stronniczą próbą obalenia przeciwnika politycznego.

We had a very strange hacker attack on independent internet media: on Charter 97, Radio Liberty and the Belarus Partisan.
Mieliśmy do czynienia z bardzo dziwnym atakiem hakerów na niezależne media internetowe: Kartę-97, Radio Swaboda i Białoruskiego Partyzanta.

On this subject, President Mbeki argues objectively, whereas on the subject of Zimbabwe he tends to adopt a more partisan stance.
W tej kwestii pan przewodniczący przedstawia obiektywne argumenty, podczas gdy w kwestii Zimbabwe ma tendencję do zajmowania bardziej stronniczego stanowiska.

The bodies concerned have an excellent administrative track record and this partisan decision jeopardises structures that have been working for years to integrate the poorest people in society.
Wyniki prac administracyjnych organów zainteresowanych są bardzo dobre, a ta stronnicza decyzja naraża bezpieczeństwo struktur, które pracowały latami nad integracją najbiedniejszych osób z resztą społeczeństwa.

At the same time, it is extremely important that the Greek people understand that in the face of such difficult circumstances a national consensus is necessary: a national consensus and not short-sighted partisan politics.
Jednocześnie Grecy muszą koniecznie zrozumieć, że w obliczu takich trudności niezbędna jest zgoda narodowa. Zgoda narodowa, a nie krótkowzroczna polityka partyzancka.

I am therefore following the totally anti-democratic, partisan and sectarian logic of Mr Corbett and the originators of this plan and am drawing their attention to the pernicious effects of texts like this.
Biorąc pod uwagę całkowicie antydemokratyczną, stronniczą i sekciarską logikę pana Corbetta i inicjatorów tego planu, zwracam ich uwagę na szkodliwe efekty tego tekstu.

And how can you, ladies and gentlemen on the left of this Parliament, be credible after yesterday's dreadful farce concerning Italy, where you demonstrated a sectarian and partisan spirit the like of which has never been seen before?
A jak wy, panie i panowie reprezentujący lewicę w tym Parlamencie, czy możecie być wiarygodni po wczorajszej ohydnej farsie dotyczącej Włoch, kiedy to okazaliście sekciarskiego i partyzanckiego ducha, jakiego nie widziano nigdy dotąd?

By having one quarter of the countries as a minimum condition for launching an initiative, we are also creating a trans-European and pan-European movement, because it is much more difficult to be taken over by lobbies or by partisan interests.
Wymagając dla uruchomienia inicjatywy udziału co najmniej jednej czwartej krajów, tworzymy również ruch transeuropejski i paneuropejski, znacznie trudniejszy do przejęcia przez lobby czy interesy partyjne.

Now, more than ever, we need a strong Europe and a strong European Commission - a strong Commission, let us be frank, has to be a political Commission - but a political Commission must not be a partisan Commission.
Obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy silnej Europy i silnej Komisji Europejskiej - silna Komisja, powiedzmy sobie szczerze, musi być Komisją polityczną - ale Komisja polityczna nie może być Komisją partyjną.