Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) szczegóły, dokładne dane, szczegółowe informacje;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

szczegóły, dokładne dane, szczegółowe informacje

Nowoczesny słownik angielsko-polski

namiary

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

bliższe dane

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

pl bliższe informacje, dane full particulars szczegółowe danefurther particulars dalsze informacje

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

dane szczegółowe

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

dane pl

Słownik internautów

szczegóły

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

opisinformacje szczegółowe

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

bliższe informacje, dane
full particulars: szczegółowe informacje, dokładny opis
further particulars: dalsze informacje

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, the court held "the comment has to identify, at least in general terms, the matters on which it is based" so that "the reader can understand what the comment is about and the commentator can, if challenged, explain by giving particulars of the subject matter of his comment why he expressed the views that he did".

www.guardian.co.uk

And we spent all night long exchanging notes in particulars.
I spędziliśmy noc wymieniając notatki w szczegółach.

Even the particulars of the crime cannot be made out satisfactorily.
Nie można nawet zadowalająco określić szczegółów dotyczących przestępstwa.

I must record the specimen's particulars for my next update.
Muszę nagrać próbki na dane dla mojej następnej aktualizacji.

I need your personal particulars in order to give you your salary.
Potrzebuję twoich danych osobowych, żeby wypłacić ci pensję.

Now, here are the particulars. Time, place, so on.
Masz tu wszystko: czas, miejsce i tak dalej.

You don't have to give me no particulars.
Ja nie potrzebuję od ciebie żadnych szczegółów.

No. Scotty and I, we worked out the particulars on our own.
Scotty i ja, pracowaliśmy nad szczegółami umowy na własną rękę.

A thousand times smaller than these dust particulars.
Tysiąc razy mniejsze, niż cząsteczki tego pyłu.

For each problem, drop a silver dollar through my mail slot... with all particulars.
Za każdy problem wrzuć srebrnego dolara do mojej szczeliny na listy. Ze wszystkimi wytycznymi.

First name unknown, other particulars also unknown.
Nieznane imię, inne szczegóły także nieznane.

I shall not enter into particulars.
Nie będę wchodził w szczegóły.

Name, address and particulars unknown.
Nazwisko, adres i pochodzenie nieznane.

Some ancient Italian maxim... fits our situation... whose particulars escape me.
Jakaś starożytna włoska maksyma pasuje do naszej sytuacji, ale nie mogę sobie przypomnieć.

I e-mailed you the particulars.
Wysłałam ci szczegółowe wiadomości mailem.

Unless he told you... ...the particulars of my escape.
Chyba że... opowiedział ci... szczegóły mojej ucieczki.

He says his boss will hire him... ...but needs his passportto confirm his particulars.
Powiedział, że jego szef go zatrudni, ale potrzebuje paszportu, żeby spisać jego dane.

I therefore call on the Commission to promote the fundamental principles of public health protection and access to medicines when negotiating the technical particulars of the anti-counterfeiting trade agreement.
W związku z tym wzywam Komisję do działania na rzecz fundamentalnych zasad ochrony zdrowia publicznego i dostępu do leków podczas negocjowania szczegółów technicznych Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi.

The particulars provided by Mr Barrot, within the context of the Green Paper, seem to suggest that, on the contrary, the Commission is very well equipped with technical information.
Szczegółowe informacje przedstawione przez panią poseł Barrot w kontekście zielonej księgi wydają się sugerować, że wprost przeciwnie, Komisja Europejska dysponuje odpowiednim zasobem informacji merytorycznych.

In the Annual Report and its related annexes, the European Commission has included, for the first time, particulars of the specific and detailed treatment of infringements relating to petitions.
W rocznym sprawozdaniu i załącznikach do niego, Komisja Europejska po raz pierwszy zawarła dokładne informacje dotyczące szczegółowego traktowania naruszeń związanych z petycjami.

For instance, it proved necessary to spell out the particulars of cooperation between OLAF and EU Member States and with the European Union's institutions, bodies and organisations.
Na przykład konieczne okazało się doprecyzowanie kwestii współpracy OLAF-u z państwami członkowskimi Unii oraz z instytucjami, organami i organizacjami Unii Europejskiej.

I therefore believe that, in view of the fact that it was not supposed to detail down to the finest particulars the implementation of the Stockholm Programme, but only to formulate general outlines, this document is certainly a positive step.
Dlatego, moim zdaniem, jako że dokument ten nie miał uszczegóławiać wdrażania programu sztokholmskiego, a jedynie formułować ogólne zarysy, jest on z pewnością krokiem pozytywnym.