Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) szczególnie, w szczególności, zwłaszcza;
not particularly - niespecjalnie, nieszczególnie, nie bardzo, niezbyt;
be not particularly bright - nie być zbyt błyskotliwym;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv (especially) szczególnie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adv. szczególnie, w szczególności particularly audacious larceny szczególnie zuchwała kradzieżparticularly dangerous cirumstances okoliczności szczególnie niebezpieczne

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adv szczególnie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OSOBLIWIE

ZWŁASZCZA

SPECJALNIE

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

szczególnie, w szczególności
particularly audacious larceny: kradzież szczególnie zuchwała
particularly dangerous circumstances: okoliczności szczególnie niebezpieczne
particularly grave accident: wypadek szczególnie ciężki
particularly justified case: wypadek szczególnie uzasadniony

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

szczegółowo

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This applies particularly in regard to possible regulations for social services.
Odnosi się to w szczególności do możliwych dyrektyw w sprawie usług społecznych.

statmt.org

These criminal acts concern believers of all religions, particularly Christians.
Te czyny przestępcze dotyczą wyznawców wszystkich religii, zwłaszcza chrześcijan.

statmt.org

This is an exceptionally live issue, particularly with the Olympic Games coming up.
Temat ten jest wyjątkowo aktualny, zwłaszcza w kontekście igrzysk olimpijskich.

statmt.org

All contributions, particularly those made by parliamentarians, are welcome.
Wszystkie wystąpienia, a zwłaszcza wystąpienia parlamentarzystów, są mile widziane.

statmt.org

This is particularly the case given the entry into force of the Treaty of Lisbon.
To właśnie umożliwia wejście w życie traktatu lizbońskiego. Panie rzeczniku!

statmt.org

"Some universities are quite cavalier in seeking to attract students, particularly international ones," says Behrens.

www.guardian.co.uk

While landslides are relatively common in Colombia's Andean regions, this year's downpours have been particularly torrential, blamed on the La Ni??a weather phenomena.

www.guardian.co.uk

One industry insider calls him an "odious character about whom I have heard nothing but bad things, particularly concerning his recruitment techniques and the way he treats female employees".

www.guardian.co.uk

If Ireland was held up at the beginning of the year by economists across Europe as a role model in how to cut fast and efficiently, the country is increasingly being showcased, particularly by the left in the UK, as a cautionary tale in the perils of cutting too much, too fast.

www.guardian.co.uk

I'm not sure that God particularly wants us to be happy.
Nie jestem pewien czy Bóg chce żebyśmy byli szczęśliwi.

I don't particularly want to talk to you right now, Paul.
Nie bardzo chcę z tobą teraz rozmawiać, Paul.

What particularly interests me at present is why was I brought here?
Szczególnie interesuje mnie obecnie to, dlaczego mnie tu przywieziono?

This house is quite large and I don't particularly care to check every room.
Ten dom jest trochę spory i nieszczególnie mam chęć sprawdzać każdy pokój.

They have been particularly important during recent difficult economic times.
Były szczególnie ważne w ostatnich trudnych gospodarczo czasach.

Why do you particularly want to sell it to me?
Dlaczego chce je pan sprzedać właśnie mnie?

I and particularly my wife, have a special interest in spiritual questions.
Ja, a szczególnie moja żona jesteśmy wyjątkowo zainteresowani zagadnieniami spirytystycznymi.

I'm told my father was particularly proud of the department.
Muszę powiedzieć, że mój ojciec był dumny z działu informatycznego.

This is particularly true in the area of energy policy.
Jest to szczególnie prawdziwe pod względem polityki energetycznej.

This is particularly important for young people and school children.
Ma to szczególne znaczenie dla młodzieży i uczniów.

This will particularly be the case during the current economic situation.
Odnosi się to w szczególności do obecnej sytuacji gospodarczej.

He said Never kill a man, particularly if it means taking his life.
Gdzie on to powiedział: Nie wolno zabijać człowieka zwłaszcza jeśli to odbierze mu życie.

Not that there's ever a good time, but this would be particularly bad.
Nie żeby kiedykolwiek był dobry czas, ale ten byłby wyjątkowo zły.

There is a need for change here, particularly in the Council.
W tym kontekście istnieje potrzeba zmian, a w szczególności dotyczy to Rady.

We have some points to raise which are particularly important.
Pewne bardzo istotne kwestie wymagają teraz omówienia.

This is particularly the case when it comes to personal data.
Dotyczy to zwłaszcza przypadków związanych z danymi osobowymi.

My father has had a particularly rough couple of days.
Mój ojciec miał ostatnio kilka ciężkich dni.

Particularly when you haven't had your bow out for some time.
Szczególnie kiedy nie masz swojego smyczka przez jakiś czas.

They were such fine young men, and so particularly attached to me!
To tacy zacni młodzieńcy i tak przywiązani do mnie.

In the future, however, it will be important to spend more money, particularly on research.
W przyszłości należy jednakże wydawać większe kwoty, szczególnie na badania.

This is a problem of which we are particularly aware.
Jest to problem, którego jesteśmy szczególnie świadomi.

Two points are particularly important to me in this respect.
W tym kontekście dwie kwestie mają dla mnie szczególne znaczenie.

This is a problem throughout Europe, but particularly in my own country.
Jest to problem który dotyczy całej Europy, ale w szczególności mojego kraju.

It is, however, a political decision, not mine particularly to make.
Jest to jednak decyzja polityczna i nie mnie jest ją podejmować.

I couldn't wait two years for anything, particularly a bride like you.
Na nic nie mógłbym tak długo czekać. Szczególnie na taką pannę młodą, jak ty.

It's a lot to ask of anyone, particularly a kid.
To dużo jak na kogokolwiek, szczególnie dzieciaka.

I always got the impression you didn't particularly like that job.
Zawsze miałem wrażenie, że niespecjalnie lubisz tę pracę.

This is particularly important where these products are also said to be 'natural'.
Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy produkty są uznawane za "naturalne”.

We particularly need the political will to respond to the current economic situation.
Aby zmierzyć się z obecną sytuacją gospodarczą, potrzebujemy głównie woli politycznej.

Now, this is particularly relevant to women. And especially their relationship with the family.
Teraz, To jest szczególnie istotne dla kobiet. w szczególności w odniesieniu do rodziny.

It can be pretty serious and terrible, particularly if it's not the right person.
Może zrobić się poważnie i strasznie, zwłaszcza jak trafi się na niewłaściwą osobę.

Having said that, I would like to be sure they are speaking the same language, and particularly on three major issues.
Mówiąc to chciałabym mieć pewność, że rozmawiają tym samym językiem i w szczególności o trzech ważnych sprawach.

You are absolutely right, particularly when it comes to Africa.
Z zadowoleniem przyjmuję pana sprawozdanie.

I would particularly like to thank everyone for the support and faith shown in me.
Chciałabym szczególnie podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie i pokładali we mnie wiarę.

For us in a country with a small internal market, this is particularly important.
Dla nas, żyjących w kraju o małym rynku wewnętrznym, jest to szczególnie ważne.

This will particularly apply in the case of families with several members.
Sytuacja taka będzie miała miejsce zwłaszcza w przypadku rodzin składających się z kilku członków.

It is also a particularly significant sign in the current context.
Jest to również znak o szczególnej wymowie w obecnym kontekście.

This is particularly important given the support it received during the crisis.
Jest to szczególnie ważne ze względu na wsparcie, jakie otrzymał w czasie kryzysu.

Every weekend, I meet business people who cannot get credit, particularly in my country.
W każdy weekend spotykam ludzi biznesu, którzy nie mogą dostać kredytu, szczególnie w moim kraju.

I would like to point out a couple of areas that were particularly important to us during the debate.
Chciałbym wskazać na kilka obszarów, które w trakcie tej debaty były dla nas szczególnie ważne.

There are several particularly important areas which I would like to point out specifically.
Istnieje kilka szczególnie ważnych obszarów, na które pragnę zwrócić konkretnie uwagę.

Young people from vulnerable social groups are particularly at risk.
Młodzi ludzie ze słabszych grup społecznych są szczególnie zagrożeni.

Cause, you know why I'm particularly fond of the black man?
Bo wiecie dlaczego tak szczególnie lubię czarnych kolesi?

These include particularly the question of climate change and the financial crisis.
Chodzi tu zwłaszcza o zmiany klimatyczne i kryzys finansowy.

Today, we are experiencing a particularly important point in time.
Dzień dzisiejszy ma dla nas szczególne znaczenie.

That must be seen as a positive thing, particularly in an Arab country.
Należy to uznać za pozytywną oznakę, zwłaszcza w kraju arabskim.

I would particularly like to know who can trigger them and when.
Szczególnie chciałbym się dowiedzieć, kto je uruchamia i kiedy.

I believe we must be particularly clear about these free trade agreements.
Sądzę, że musimy szczególnie wyraźnie formułować umowy o wolnym handlu.

The situation is particularly difficult for graduates, older people and women.
W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się absolwenci, osoby starsze oraz kobiety.

The debate we are dealing with today is particularly important.
Debata, którą dziś toczymy, jest szczególnie ważna.