Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) szczególny, konkretny, specjalny; szczegółowy, dokładny, drobiazgowy; wymagający; poszczególny, indywidualny; wybredny;
be not particular about sth - nie przywiązywać wagi do czegoś;

(Noun) szczegół, szczegóły, konkrety (czegoś), zagadnienia/kwestie szczegółowe; opis;
in one particular - pod jednym względem;
in all particulars - we wszystkich szczegółach;
sb’s particulars - czyjeś dane;
in every particular - w każdym szczególe/ detalu, pod każdym względem;
in particular - w szczególności, szczególnie, zwłaszcza;
in several particulars - pod kilkoma względami;
please send me full particulars - proszę mi przesłać szczegółowe informacje;
nothing in particular - nic szczególnego;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
szczegół
in ~w szczególności, zwłaszcza.
2. (
pl, information) szczegółowe dane.adj
1.
(specific, special) szczególny, konkretny.
2.
(detailed) szczegółowy, dokładny.
3.
(fastidious) drobiazgowy, wymagający
he is not ~ about his dress nie przywiązuje wagi do swojego ubioru

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

szczegół, detal
szczególny, poszczególny, określony, specyficzny, specjalny, indywidualny, wymagający, wybredny
in ~ w szczególności
looking for anything/anyone in ~ szukać coś/kogoś szczególnego/określonego

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. poszczególny, specjalny, określonyparticular amnesty amnestia częściowa particular characteristic of the wrong doer właściwość szczególna sprawcy particular legal succession szczególne particular opinion pogląd osobisty

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

specyficzyny, szczegółowy

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

w szczególności

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj szczególny, specjalny, specyficzny
szczegółowy, dokładny
wybredny
wymagający (about sth pod względem czegoś)
in ~ w szczególności
s szczegół

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZCZEGÓLNY

SZCZEGÓŁOWY

OKREŚLONY

OSOBLIWY

SPECJALNY

SPECYFICZNY

INDYWIDUALNY

GRYMAŚNY

WYBREDNY

DROBIAZGOWY

Wordnet angielsko-polski

(exacting especially about details
"a finicky eater"
"fussy about clothes"
"very particular about how her food was prepared")
kapryśny, grymaśny, humorzasty, chimeryczny, rozkapryszony
synonim: finical
synonim: finicky
synonim: fussy
synonim: picky

Słownik internautów

poszczególny, szczególny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dokładny

konkretny

niezwyczajny

partykularny

prywatny

szczegół

uważny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This applies particularly in regard to possible regulations for social services.
Odnosi się to w szczególności do możliwych dyrektyw w sprawie usług społecznych.

statmt.org

You picked a particular breed, you learned some new information about the breed.
Wybierali konkretną rasę psów i dowiadywali się nowych informacji na jej temat.

TED

How well are these principles served by the proposal in this particular report?
Na ile służy tym zasadom propozycja przedstawiona w tym konkretnym sprawozdaniu?

statmt.org

For small countries in particular, however, the 250 km minimum is rather extreme.
Jednakże odległość 250 km jest raczej ekstremalna, zwłaszcza dla małych państw.

statmt.org

It is not a question of nationality or of belonging to a particular ethnic group.
Nie jest to kwestia narodowości czy przynależności do określonej grupy etnicznej.

statmt.org

We cannot say whether a particular spill is from one cause or another.

www.guardian.co.uk

  The millstone grit (remnants of discarded round millstones) also draw lots of people to the site - in particular climbers looking for a challenging surface.

www.guardian.co.uk

By pushing the keys, you get a particular chord for the drone.

www.guardian.co.uk

What's the best World Cup beer on that list? In the absence of Belgium, I'd go for, in no particular order, all of them Quilmes, Brooklyn Lager and Palo Santo Marron.

www.guardian.co.uk

I wanted to talk to you about one of them in particular.
Chciałem cię spytać o jedno z nich.

One of them in particular is the key to our story.
Jeden z nich jest kluczem do naszej opowieści.

Go off with someone who needs everyone, but no one in particular?
Żeby być z kimś, kto potrzebuje wszystkich?

Why I may be feeling a particular way on a certain day.
Czemu czuję się tak a nie inaczej w taki a nie inny dzień

Any particular reason you didn't give him my blue letter?
Jest jakiś powód, dla którego nie wręczyłeś mu mojego niebieskiego listu?

But what I do have are a very particular set of skills.
Mam za to... szczególny zestaw umiejętności.

Was there any particular reason for the party last night?
Czy był jakiś szczególny powód, by wydać przyjęcie?

No, I get to ask the questions in this particular situation.
Mam prawo zadawać pytania w tak konkretnej sytuacji.

Common to 90% of the people from one particular island.
Spotykany u 90% ludzi z jednej szczególnej wyspy.

In this particular case but one thing to go by.
W tym konkretnym przypadku liczyło się co innego.

Would it cause trouble if I saw something in particular?
Jeśli zobaczyłabym coś szczególnego, to spowodowałoby to jakieś problemy?

There is one in particular that may buy us some time.
Zwłaszcza jedna z nich może kupić nam trochę czasu.

No, I wasn't looking at you in any particular way.
Nie patrzyłam na ciebie w żaden szczególny sposób.

If the country takes care of itself, nothing in particular will happen.
Jeżeli jakiś kraj sam się o siebie troszczy, nic szczególnego się nie dzieje.

I would like to look at one point in particular.
Chciałbym zwrócić uwagę w szczególności na jeden punkt.

I wouldn't be able to pay it back to you this particular moment.
Nawet, jeśli bym miał, nie mógłbym jej wam oddać w tak nadzwyczajnym momencie.

Could be a particular position or activity that set it off.
Jakaś pozycja lub czynność mogła go wywołać.

Anyway, on this particular day, we had a problem with a body.
W każdym razie, w tym szczególnym dniu, mieliśmy problem z ciałem.

I love it, but I'm not that particular about my space.
Kocham ją, ale nie potrzebuję przestrzeni tylko dla siebie.

Is there a particular song you would like to hear?
Może jest jakaś piosenka, którą chciałby pan usłyszeć?

Do you feel this generally or about certain patients in particular?
To odczucia ogólne, czy masz na myśli jakiegoś szczególnego pacjenta?

So how does that particular case factor into all of us?
Więc jak ta sprawa ma się do każdego z nas?

I should like to single out several points in my report for particular attention.
Na kilka punktów mojego sprawozdania chciałbym zwrócić szczególną uwagę.

That is not the reason why we have made any particular decision.
Nie jest to powód, dla którego podjęliśmy właśnie taką decyzję.

I am thinking in particular of the Council working groups.
Myślę tu zwłaszcza o grupach roboczych Rady.

I'm not sure if we have any more pieces of that particular china set.
Nie wiem, czy mamy więcej części tego szczególnego zbioru porcelany.

That particular group of young people needs to be involved in future Community programmes.
Ta szczególna grupa młodzieży powinna zostać objęta wspólnotowymi programami realizowanymi w przyszłości.

Young people, in particular, are especially hard hit by the current crisis.
Bieżący kryzys szczególnie ciężko doświadcza młodych ludzi.

I do not think there is any particular reason for this.
Nie sądzę, aby było to podyktowane jakąś szczególną przyczyną.

There is still quite a lot to be done, in particular for us.
Musimy jednak wykonać jeszcze wiele pracy.

I do not think that this will bring about any particular result.
Nie sądzę, żeby dało to jakikolwiek szczególny efekt.

One particular point of concern to my group is security.
Kwestią, która szczególnie niepokoi moją grupę, jest bezpieczeństwo.

However, there are two things we need in particular to do that.
W tym celu potrzebujemy jednakże dwóch elementów.

In this particular case, I do not see any added value being created.
W tym konkretnym przypadku nie widzę tworzenia żadnej wartości dodanej.

That is, unless you're going after something in particular yourself.
Chyba, że oczywiście ty nie masz ich na oku.

That particular story would be worth five grand to any news service.
Ile? Szczegółowy artykuł byłby wart pięć kawałków dla każdego serwisu.

Does he have any particular marks I can look for?
Może ma jakieś szczególne znaki?

Let's just say that when it comes to men, she's very particular.
Powiedzmy, że jeżeli chodzi o mężczyzn, jest bardzo wybredna.

Did the girl tell you if he was sitting anywhere in particular?
Ta dziewczyna powiedziała, gdzie konkretnie siedział?

A challenge this particular firm might not be up to.
Wyzwanie tej szczególnej firmy może nie być dobre.

I wanted to bring to your attention a particular concern of mine.
Chciałbym aby zwrócił pan uwagę na bardzo ważną dla mnie sprawę.

A particular time and day of the week, even clothing.
Szczególna pora dnia, szczególny dzień tygodnia, nawet ubranie...

I would like to stress the following points in particular.
Chciałbym w szczególności podkreślić następujące sprawy.

That is what you can expect in this particular area.
To jest to, czego możemy oczekiwać w tej konkretnej dziedzinie.

I would like to draw attention to two cases in particular.
Pragnę szczególnie zwrócić uwagę na dwie sprawy.

The rest has gone to developed countries, European ones in particular.
Reszta została przeznaczona dla krajów uprzemysłowionych, w szczególności na kontynencie europejskim.

Support must be given in particular to small family businesses.
Wsparcie należy zapewnić przede wszystkim małym przedsiębiorstwom rodzinnym.

Let me draw your attention to two points in particular.
Chciałabym w szczególności zwrócić pańską uwagę na dwie kwestie.

They must be defined according to each country's particular situation.
Reformy te powinny zostać opracowane z uwzględnieniem konkretnej sytuacji każdego kraju.