Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka cząstka, cząsteczka; drobina, odrobina, krztyna; lingwistyka partykuła; prawniczy klauzula, artykuł;
particle of dust - pyłek kurzu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(small part) cząstka, drobina
a ~ of dust pyłek kurzu.
2.
(gram) partykuła

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

cząstka, cząsteczka, drobina, odrobina

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pyłek

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

cząstka f, cząsteczka f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s cząsteczka

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n cząstka (także fiz.)
gram. partykuła

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZĄSTECZKA

ODROBINA

DROBINA

KRZTA

OKRUSZYNA

PARTYKUŁA

ZIARNKO

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

cząstka
partykuła

Wordnet angielsko-polski


1. (a function word that can be used in English to form phrasal verbs)
partykuła


2. ( (nontechnical usage) a tiny piece of anything)
atom: : synonim: atom
synonim: molecule
synonim: corpuscle
synonim: mote
synonim: speck

Słownik internautów

cząstka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

drobny

odrobić

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chem. cząsteczka; fiz. cząstka
~, activated - cząstka pobudzona
~, aerosol - cząstka aerozolu
~, air - cząstka atmosfery, cząstka powietrza
~, airborne - cząstka powietrza
~, alpha - cząstka alfa
~, atmospheric - cząstka atmosfery, cząstka powietrza
~, atomic - cząstka atomowa
~, charged - cząstka naładowana
~, dust - cząstka pyłu
~, elementary; ~, fundamental - cząstka elementarna
~, ionized - cząstka zjonizowana
~, metallic - cząstka metalu
~, non ionized - cząstka niezjonizowana
~ of matter - cząstka materii
~, particulate - cząstka pyłu
~, radioactive - cząstka promieniotwórcza
~, soil - cząstka gleby
~, solid - cząstka stała
~, suspended - cząstka zawieszona
~, water vapour - cząstka pary wodnej

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

fiz. cząsteczka
cząstka
drobina
~, charged - cząstka naładowana
~, colloidal cząstka koloidalna
~, floating cząstka pływająca
~, ionized cząstka zjonizowana
~, mineral cząstka mineralna
~, soil cząsteczka gleby
~, solid cząstka stała
~, suspeneded cząstka zawieszona

Słownik techniczny angielsko-polski

1. cząstka f (elementarna)
2. punkt materialny, cząstka materialna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It's a bit like YouTube, but instead of featuring cats falling into lavatories, it has short, cutting-edge talks by the world's leading neuroscientists, behavioural economists, video artists, philosophers, particle physicists, rocket scientists, endurance athletes, Aids researchers- you name it, it's been at TED.

www.guardian.co.uk

The international particle physics laboratory in Geneva is the birthplace of the world wide web and now home to the Large Hadron Collider, the 17-mile particle accelerator that smashes protons together to recreate the moments after the big bang.

www.guardian.co.uk

The attacks were similar to the assassination in January of Masoud Ali Mohammadi, an expert on particle physics, killed by a remote-control bomb strapped to a motorcycle as he was leaving his Tehran home on his way to work.

www.guardian.co.uk

"I think the danger from particle accelerators is extremely small, but there will be other areas that will cause major existential risks and we need to learn how to deal with these situations in a rational way.

www.guardian.co.uk

And that was done with a particle from my shirt.
Materiałem tym była cząsteczka mojej koszuli.

We try to isolate what some people called God particle.
Próba wyizolowania czegoś, co niektórzy nazywają boską cząsteczką.

Each note if, you like, describes a different particle. B.
Jeśli tylko chcecie, każdy ton odpowiada za inną cząstkę.

But it may only be a particle of preanimate matter.
Ale mogą to być tylko cząsteczki nieożywionej materii.

It could be the result of a high-yield particle impact.
Może to być efekt działania silnej wiązki cząstek.

The only way to reinforce it is with another layered particle field.
To warstwowe pole cząstek. Można je wzmocnić tylko poprzez inne warstwowe pole cząstek.

Unlike the you don't have to compensate for particle drift.
W przeciwieństwie do nie musisz kompensować dryfu.

Uh, a theoretical particle which explains why matter has mass.
Teoretyczna cząsteczka wyjaśniająca, dlaczego materia ma masę.

In addition, we have to work with a realistic approach that takes into account dust particle concentration.
Ponadto musimy przyjąć realistyczne podejście w naszej pracy, uwzględniające gęstość cząsteczek pyłu.

But he is one of the foremost experts on particle metaphysics.
Ale jest jednym z najlepszych ekspertów w metafizyce cząsteczek.

Women, children, and light can be two things at once. A particle. A wave.
Kobiety, dzieci i światło mogą być dwiema rzeczami jednocześnie. Cząsteczką. Falą.

We need a particle physicist, Carter, and he's the most promising one out there.
Potrzebny nam fizyk cząstek, Carter, a on jest najbardziej obiecujący.

Crossing from particle to wave, from the physical to energy.
Przechodzenie od cząsteczki do fali, ze sfery fizycznej do energii.

That blip we're picking up might only be a radioactive particle.
Ten ostry pik który odbieramy może być tylko radioaktywną cząstką.

The gun - it's not set for reversing the particle ionisation.
Działo - nie jest nastawione na odwrócenie jonizacji cząstek.

We could reverse the particle flow through the gate.
Możemy odwrócić przepływ cząstek przez bramę.

Particle Magazine sent me to get a story.
Pismo Particle wysłało mnie, bym napisała artykuł.

I suppose it could be a particle of pre-animate matter, caught in the matrix.
To może być jeszcze nie ożywiona cząstka materii, która dostała się do matrycy.

My scans are no longer detecting any particle emissions from the device.
Moje skanery nie wykrywają już emisji cząsteczek z urządzenia.

But Penny has no interest in subatomic particle research.
Ale Penny nie interesuje się badaniami subatomowych cząstek.

Particle and theoretical physics, that's the real mind, Candy.
Cząstki i fizyka teoretyczna, to prawdziwe wyzwanie, cukiereczku.

Right, because only dumb people believe in something beyond tachyons and particle accelerators.
Ponieważ tylko idioci wierzą w coś poza tachionami i akceleratorami cząstek.

Last year, our ion particle accelerator took first place.
W ubiegłym roku nasz jonowy akcelerator cząsteczek zajął pierwsze miejsce.

We have four generators creating a layered particle field that will contain the explosion.
Cztery generatory tworzą warstwowe pole, które powstrzyma wybuch.

Particle density at the measured coordinates was 1415 per cubic meter.
Gęstość cząsteczek radiogenicznych w zmierzonych współrzędnych wynosi 1415 na metr sześcienny.

There are many other things. You've heard many of the bigproblems in particle physics.
Jest też wiele innych rzeczy. Słyszeliście sporo onajwiększych problemach fizyki cząstek.

Particle beam is operating at 112% of predicted efficiency.
Miotacz cząsteczek działa na 112% przewidywanej wydajności.

See, any particle that reflects ultra indigo won't move along with the normal spectrum.
Każda cząstka, która odbija ultra indygo, nie będzie poruszać się razem z normalnym widmem.

My head filled with dreamsof particle physics and candy.
Moja głowa była wypełniona marzeniami o fizyce cząstek elementarnych... i cukierkami.

This new Directive means that the Member States will also have to set up particle sampling points in urban areas.
Nowa dyrektywa oznacza, że państwa członkowskie będą zobowiązane do utworzenia punktów pomiarowych pyłów w ośrodkach miejskich.

Hunt you down with another particle beam?
Wyceluje w ciebie kolejną wiązkę ?

An airborne particle whose sweet scent inspires deep inhalation.
Zawieszone w powietrzu cząsteczki, których słodka woń pobudza wdychanie.

The report will see a reduction of the particle mass by 66% and NOx emissions by 80%.
W sprawozdaniu przewiduje się obniżenie masy cząstek stałych o 66% i emisji NOx o 80%.

When we include these, each matter particle has twodifferent spin charges, spin-up and spin-down.
Kiedy je wliczymy, każda cząstka materii posiada dwaładunki spinów, spin górny i spin dolny.

It was a complete particle reversal.
To była całkowita przemiana cząsteczkowa.

It has a power in it. A force. Even a... particle.
Ma w sobie potęgę,.. moc .. nawet .. najmniejsza cząstka.

Well, did you check the particle physics lab at Las Cruces University?
Sprawdziłeś już laboratorium fizyki cząstkowej na Uniwersytecie w Las Cruces?

A supersymmetric particle net with a portable launcher.
Super symetryczna siatka cząsteczek z podręczną wyrzutnią.

Because it's one particle.
Bo to jest tylko jedna cząsteczka.

Uh... We can use a supersymmetrical particle net.
Możemy użyć super symetrycznej siatki cząsteczek.

Particle beam would have been overkill.
Wiązka laserowa była by przesadą.

There's a microscopic radioactive particle inside.
W środku jest mikroskopijna drobina radioaktywna.

For every particle of matter, there's a particle of antimatter.
Dla każdej cząsteczki materii istnieje cząsteczka antymaterii.

I have the particle detectors!
Mam detektor cząsteczek.

That's... what this particle decelerator is for.
To.. Do tego służy opóźniacz cząstek.

One particle... in 3,000 different locations.
Jedna cząsteczka w 3000 różnych położeniach.

Number seven: particle accelerator mishap.
Numer siedem: Wypadek przy akceleratorze cząstek.

Technically, it's that every particle attracts...
To zależy jak mocno jest przyciągane...

His focus... obsession... was particle acceleration.
Jego... obsesją było przyśpieszenie cząsteczkowe.

It is therefore right to make it compulsory for European authorities to take account of, for example, CO2 and particle emissions when they are about to invest in new vehicles.
Dlatego uzasadnione jest wprowadzenie dla organów europejskich obowiązku uwzględniania na przykład emisji CO2 i cząstek stałych przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach w nowe pojazdy.