Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) częściowo, stronniczo, tendencyjnie;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

częściowo

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

częściowo ~ recovered debt dług częściowo odzyskany

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adv. częściowo partially executed contract częściowo wykonana umowa partially legally incapacitated częściowo ubezwłasnowolniony

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

stronniczo, częściowo
partially legally incapacitated: częściowo ubezwłasnowolniony

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

poniekąd

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Black Sea has indeed become a partially internal sea of the European Union.
Morze Czarne istotnie stało się po części wewnętrznym morzem Unii Europejskiej.

statmt.org

"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."
„Projekt dobry dla osób niewidomych i niedowidzących będzie dobry dla wszystkich”.

ECB

The issue of providing visa-free travel is only partially a technical one.
Wprowadzenie ruchu bezwizowego jest jedynie po części zadaniem technicznym.

statmt.org

You're not partially pregnant or thinking about being pregnant or something of that sort.
A fajnym aspektem bycia w ciąży jest to, że albo się jest albo się nie jest w ciąży.

TED

Seeking its causes in the economic crisis is only partially justified.
Szukanie jej przyczyn w kryzysie gospodarczym jest tylko w części zasadne.

statmt.org

The sign is partially obscured in the picture but appears to read: "[Liu Xiao]bo awarded 2010 Nobel peace prize.

www.guardian.co.uk

The strike started on the same day the government approved plans to partially privatise the company that runs Spain's airports.

www.guardian.co.uk

The A165 Reighton bypass has been partially blocked.

www.guardian.co.uk

Saudi Arabia and the US, two of Pakistan's oldest and closest allies (and, just to remind ourselves, the countries at least partially responsible for Pakistan's many raging battles), have together promised Pakistan $600m in flood aid.

www.guardian.co.uk

What if I told all of you that you're partially blind?
Co jeśli wam powiem, że jesteśmy częściowo ślepi?

The Commission's earlier work programmes were only partially realised according to plan.
Wcześniejsze programy prac Komisji były realizowane jedynie częściowo zgodnie z planem.

In particular, I am thinking about the question of the partially sighted.
W szczególności myślę o kwestii osób niedowidzących.

I can partially agree with what the previous speaker said.
Częściowo mogę się zgodzić z twierdzeniami mojego przedmówcy.

Systems in this area continue, however, to be assessed as only partially effective.
W tym obszarze jednak systemy nadal ocenia się jako zaledwie częściowo skuteczne.

Let us say this frankly - the examination result is partially good.
Powiedzmy wprost - ten egzamin wypadł połowicznie dobrze.

However, the price is high, and it has only partially been divulged.
Jednakże cena jest wysoka i została tylko częściowo ujawniona.

Commissioner, you have responded partially, but I hope there will be other measures.
Pani komisarz, częściowo odpowiedziała pani na tę kwestię, jednak mam nadzieję, że to dopiero początek działań.

However, the reality of the situation, so to speak, required that the scope be partially reduced.
Jednak tak zwane realia wymagały częściowego okrojenia zakresu uregulowań.

And if my heart is gooey, you're at least partially responsible for that.
I jeśli moje serce jest wrażliwe, to częściowo jest pani za to odpowiedzialna.

Nevertheless, legal requirements remain complex and control systems continue to be only partially effective.
Niemniej jednak nadal istnieją złożone wymogi prawne, a systemy kontroli wciąż są jedynie częściowo skuteczne.

I'm sure it's, you know, at least partially my fault.
Jestem pewny, że to przynajmniej częściowo moja wina.

Seeking its causes in the economic crisis is only partially justified.
Szukanie jej przyczyn w kryzysie gospodarczym jest tylko w części zasadne.

Should be another partially filled one in here somewhere.
Gdzieś tu powinno być jeszcze jedno.

The act functions only partially in several other Member States.
Omawiany akt prawny funkcjonuje jedynie częściowo w kilku państwach członkowskich.

But Doctor says it's okay to tell you because, partially, I have no choice.
Doktor zgodziła się, bym ci powiedziała. Nie mam też wyboru.

Even you, the gods will one day judge partially.
Nawet ty. Pewnego dnia bogowie surowo cię osądzą.

This morning, I ate eggs that were only partially powdered.
Dzisiaj rano jadłem jajka, które były tylko częściowo zmielone.

In order to overcome the present challenges, culture should be partially funded by the private sector.
Aby stawić czoła obecnym wyzwaniom, kultura powinna być częściowo finansowana przez sektor prywatny.

I think it is only right that we have today at least managed to partially resume flights.
Uważam, że całkowicie słuszne jest przynajmniej częściowe przywrócenie lotów od dzisiaj.

In my home country of Germany, the samples showed that all the control systems there which had been tested were only partially effective.
W mojej ojczyźnie, Niemczech, próbki pokazały, że wszystkie przebadane systemy kontroli były jedynie częściowo skuteczne.

I believe the time has come for a major development policy for the land, partially supported by investment.
Uważam, że nadszedł czas dla wprowadzenia w życie zakrojonej na szeroką skalę polityki rozwoju naszego regionu, która będzie częściowo wspierana przez inwestycje.

Found the house partially flooded, girlfriend hiding in the basement.
Mieszkanie było częściowo zalane, jego dziewczyna ukrywała się w piwnicy.

The Framework Programme is only partially a solution for that.
Program ramowy oferuje tylko częściowe rozwiązanie problemu.

The second pillar of this structure is regulation, which lies partially in your hands.
Drugim filarem tej struktury są uregulowania prawne, które częściowo spoczywają w państwa rękach.

I think the time has come to partially change focus and devote resources to the security of the European Union.
Myślę, że nadszedł czas, by częściowo zmienić nacisk i poświęcić środki na bezpieczeństwo Unii Europejskiej.

The issue of providing visa-free travel is only partially a technical one.
Wprowadzenie ruchu bezwizowego jest jedynie po części zadaniem technicznym.

The numerous international conventions have shown that they can only partially deal with the problems related to adoption.
Liczne konwencje międzynarodowe pokazały, że tylko częściowo umożliwiają one poradzenie sobie z problemami związanymi z adopcją.

But the door was closed, and I was partially undressed.
Ale ponieważ drzwi były zamknięte, a ja półnaga...

And maybe it was partially because of how we
I tak sobie myślałem, może poniekąd związane to było z--

However, the results are consistent with the Court's assessment, in both years, that systems are only partially effective.
Wyniki są jednak w obu latach zgodne z wydaną przez Trybunał oceną, że systemy są efektywne jedynie częściowo.

Fayed has to be at least partially state supported.
Fayed na pewno po części wspierany jest przez jakieś państwo.

One night only, two seats left, partially obstructed view.
Tylko jedna noc, częściowo zasłonięty widok.

The Maldives will partially disappear if we cannot solve the climate problem.
Malediwy częściowo znikną, jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać problemu zmian klimatycznych.

And that means the tea is partially covered while itcompletes the brewing.
I w ten sposób herbata jest częściowo zalana wodą i możezaparzyć się do końca.

And she said it was partially her fault.
No i ona powiedziła, że częściowo to też jej wina.

So your partial blindness makes you partially cool, Frank.
Połowiczna ślepota czyni cię częściowo spoko.

Being blind or partially sighted is a disability that makes it impossible to see the world through one's eyes.
Bycie niewidomym lub niedowidzącym jest upośledzeniem uniemożliwiającym oglądanie świata własnymi oczami.

The idea of funding based on national contributions, albeit even partially, was not a good idea.
Idea finansowania oparta na środkach krajowych, chociażby częściowo, nie była dobrą ideą.

However, the fact that civil society could partially organise itself politically is welcome, notwithstanding the difficulties.
Należy jednak z zadowoleniem przyjąć fakt, że pomimo trudności społeczeństwo obywatelskie mogło się częściowo zorganizować politycznie.

Thirdly, as regards the information channels, I partially agree with your amendments.
Po trzecie, w odniesieniu do kanałów przekazywania informacji, po części zgadzam się z proponowanymi poprawkami.

We see it, at least partially, as a precondition that we should stick to.
Naszym zdaniem przynajmniej częściowo jest to warunek wstępny, którego powinniśmy się trzymać.

The success of treatment partially depends on a patient's trust in his doctor or in the health establishment.
Powodzenie leczenia zależy po części od zaufania jakim pacjent darzy lekarza lub instytucję służby zdrowia.

It is also partially mentioned in the Larosière report, which is a fine piece of work.
Są one również częściowo wspomniane w świetnie przygotowanym sprawozdaniu pana Larosiera.

It is true that in France, it has been only partially transposed into national law.
To prawda, że we Francji transponowano ją do prawa krajowego tylko częściowo.

I was partially responsible for them too.
Częściowo też jestem za nią odpowiedzialny.

Listen, Jake, I'm partially responsible for letting that sword get out.
Posłuchaj, Jake, jestem częściowo odpowiedzialna za to, że skradziono ten miecz.

And the key word there is partially.
Słowem kluczowym jest 'częściowo'.

Prices in the poultry sector are above the long-term average and appear to be at least partially offsetting the increased food costs.
Ceny w sektorze drobiu są wyższe od długookresowej średniej i wydaje się, że przynajmniej częściowo rekompensują zwiększone koszty paszy.

So, if security is provided partially, it is financed by the European Union.
Jeśli więc bezpieczeństwo jest częściowo zapewnione, środki na ten cel pochodzą z Unii Europejskiej.