Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) rozdzielić/rozdzielać (się), rozłączać, skazywać na rozłąkę; rozstąpić/rozstępować (się), rozsunąć/rozsuwać; rozejść/rozchodzić się; rozerwać/rozrywać; rozchylić/rozchylać; odstąpić/odstępować; przerwać znajomość;
be parted - rozstać się;
part one’s hair - robić sobie przedziałek;
part with sb - rozstać się z kimś, odejść od kogoś;
part with sb - rozstać się z kimś, odejść od kogoś;

(Noun) udział; strona; okolica; partia; przedziałek; część, porcja; rata; odcinek; rola; zapis nutowy;
spare parts - części zapasowe/zamienne;
parts and labour - części i robocizna;
one part of water to two parts of flour - jedna część wody na dwie części mąki;
in parts - miejscami;
take sb’s part - brać/wziąć czyjąś stronę;
do one’s part - (Verb) zrobić, co do kogoś należy; zrobić swoje;
in these parts - tutaj, w tym rejonie;
on the part of sb - z czyjejś strony;
parts - (Noun) strony; uzdolnienia, talenty;
piano part - zapis nutowy partii fortepianowej, partia fortepianowa;
take sth in good part - przyjmować coś w dobrej wierze;
tenor part - partia tenorowa;
parts of the body - części ciała;
play the part of - grać rolę;
violin part - zapis nutowy partii skrzypcowej, partia skrzypcowa;
act a part - udawać, zgrywać;
the greater part - większa część/porcja;
for your part - dla nas, co do nas, z naszej strony;
principal parts of a verb - części mowy; lingwistyka główne części czasownika;
constituent parts - części składowe;
in great part - w znacznej mierze;
for her part - dla niej, co do niej, z jej strony;
our parts of the world - nasze strony;
centre part - przedziałek w środku;
right part - przedziałek po prawej stronie;
take part (in sth) - brać (w czymś) udział;
play a part in - mieć wpływ na, odgrywać rolę w;
be part of sth - być częścią czegoś, stanowić część czegoś;
private parts - (Noun) organy płciowe;
the worst part of it is that… - Najgorsze jest to, że…;
for the best part of - przez większą część;
part of speech - (Noun) lingwistyka część mowy;
in part - po części, częściowo;
for the best part of - przez większą część;
part of speech - (Noun) lingwistyka część mowy;
in part - po części, częściowo;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
część
(portion) część, porcja
(majority): the greater ~większa część
(usually): for the most ~przeważnie, na ogół
in ~ częściowo.
2.
(equal division) część.
3.
(instalment) część, rata, partia: the magazine comes out in monthly ~s co miesiąc przychodzi kolejna część magazynu.
4.
(component) część.
5.
(gram): ~s of speech części mowy: principal ~s ofa verb główne części czasownika.
6.
(share, contribution) rola, udział
to take ~ in brać udział
she has done her ~zrobiła swoje.
7.
(actor's role or lines) rola, epizod: she is only playinga ~ gra małą rolę.
8.
(side in dispute etc.) strona
for my ~dla mnie, co do mnie
she took my criticism in good ~odebrała moją krytykę z dobrej strony.
9.
(region) strona, część
in our ~ of the world w naszych stronach
he's a stranger in these ~s jest tutaj obcy.
10.
(mus) partia, zapis nutowy. 1
1.
(pl, abilities):

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

część, udział, obowiązek (do spełnienia), strona (w pertraktacjach), rola (w teatrze), ustęp (w książce), partia (wokalna itp.)
rozdzielać (się), rozchodzić (się), rozłączać, rozstawać się, odchodzić, rozgraniczać, czesać się z przedziałkiem
in/round these/those ~s (pot.) w tych okolicach
~ with rozstawać się z czymś, pozbywać się czegoś
do one's ~ wykonywać swoją część (pracy, zadania)
for one's ~ ze swej strony
for the most ~ przeważnie
in large ~ w dużym stopniu, w przeważającym stopniu
in ~ częściowo
on the ~ of ze strony (kogoś)
good/ large ~ of sth duża część czegoś
the better/greater ~ of sth lepsza/większa część czegoś
take ~ in sth brać udział w czymś
play a ~/act the ~ odgrywać rolę (w czymś)
take sb's ~ wspomagać kogoś
for my ~ jeśli chodzi o mnie
take sth in good ~ nie obrażać się
~ one's hair rozdzielić włosy na przedziałek
~ company (with sb) oddzielić się, odłączyć się

Nowoczesny słownik angielsko-polski

częściowy

partia (np. wokalna)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n częśćparts list wykaz części, specyfikacja rodzaju i ilości materiałów niezbędnych do wykonania określonego zadania lub zlecenia

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

część, sztuka

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n część, udział
obowiązek

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

częściowo, w części

rozdział m, część f, element m

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

część f

oddzielać vt, rozdzielać vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

część, oddzielać, rozdzielać

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s część
udział
rola
strona
pl ~s okolica, strony
spare ~s części zapasowe
for my ~ co do mnie
for the most ~ przeważnie, w większej części
in great ~ w znacznej mierze
in ~ częściowo
on my ~ z mojej strony, co do mnie
to do one's ~ zrobić swoje
to take ~ brać udział, pomagać (in sth w czymś)
vt dzielić, rozdzielać
rozrywać
to ~ company rozstawać się
vi rozdzielić się
rozstać się (from sb z kimś, with sth z czymś)

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

pArtn Przedzia3ek (we w3osach) Would you like a center or side part? (Chciałbyś przedziałek pośrodku czy na bok?) - Student University of Tennessee (1999)

pArtv Zaczesywać włosy w przedziałek Real soldiers don't part their hair in the middle (Prawdziwi żołnierze nie robią sobie przedziałków na środku) - Paul Dickson (1994)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n część
udział, rola
strona (sporu)
pl pot. parts - okolica, strony
for my part - z mojej strony, co do mnie
on sb's part - z czyjejś strony
for the most part - przeważnie, w większej części
in great part - w znacznej mierze
in part - częściowo
to do one's part - zrobić swoje
to take part - brać udział (in sth - w czymś)
to take sth in good part - brać coś za dobrą monetę
gram. part of speech - część mowy
this is not my part - to nie moja rzecz
vt rozdzielać
rozrywać
form. to part company - rozstawać się (with sb - z kimś)
vi rozdzielać się, rozłączać się
rozchodzić się
rozstępować się
rozstawać się (from sb - z kimś,
with sth - z czymś)
adv trochę
I was part angry, part amused - byłem trochę zły, a trochę rozbawiony

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZĘŚĆ

OBOWIĄZEK

UDZIAŁ

ROLA W FILMIE

PARTIA (WOKALNA)

GŁOS

ZAKĄTEK

STRONA

STRONA W SPORZE

POŁOWA

PRZEDZIAŁEK WE WŁOSACH

PRZEDZIELAĆ

ROZŁĄCZAĆ

ROZGARNIAĆ

ROZSUNĄĆ

ROZTRĄCAĆ

ROZCZESAĆ

ODERWAĆ

ROZDZIELAĆ SIĘ

ROZSTAĆ SIĘ Z KIMŚ CZYMŚ

Wordnet angielsko-polski


1. (a line of scalp that can be seen when sections of hair are combed in opposite directions
"his part was right in the middle")
przedziałek
synonim: parting

2. (an actor's portrayal of someone in a play
"she played the part of Desdemona")
rola, kreacja: : synonim: character
synonim: role
synonim: theatrical role
synonim: persona

3. (an actor's portrayal of someone in a play
"she played the part of Desdemona")
rola: : synonim: character
synonim: role
synonim: theatrical role
synonim: persona

4. (assets belonging to or due to or contributed by an individual person or group
"he wanted his share in cash")
udział, wkład: : synonim: share
synonim: portion
synonim: percentage

5. (an item that is an instance of some type
"he designed a new piece of equipment"
"she bought a lovely piece of china"
"my dog swallowed a Lego part")
egzemplarz, egz.: : synonim: piece

6. (the melody carried by a particular voice or instrument in polyphonic music
"he tried to sing the tenor part")
głos: : synonim: voice

Słownik internautów

rozdział
udział, rola
część

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. część
cząstka
część

2. udział

3. rola

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

część~ per volume część objętościowa~ per weight część wagowa~, replacement tech. część zamienna

Słownik audio-video Montevideo

rola [w filmie, teatrze]
część, sztuka, egzemplarz, udział, strona
dzielić, rozdzielać, oddzielić

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

odcinek

połać

Rola

rozstawać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

część; odcinek; udział
~, adjustable - tech. część nastawna
~, after - żegl. część tylna
~, body - biol. część ciała
~, bow - żegl.,mar. część dziobowa
~ by weight - fiz. część wagowa
~, component; ~, constituent - część składowa
~, damaged - część uszkodzona
~, detachable - część odłączana, część zdejmowana
~, equipment - część wyposażenia
~, forward - część przednia, część wysunięta
~, immersed - część zanurzona
~, integral - część nierozdzielna
~, middle - część środkowa
~, moving - część ruchoma
~ of a gas-mask, facial - część twarzowa maski
~ of the armed forces, component - część składowa sił zbrojnych
~ per million - chem.,fiz. część na milion
~ per volume - fiz. część objętościowa
~, projecting - część wystająca
~, rear - część tylna
~, replaceable - część wymienna, część zamienna
~, spare - część zapasowa
~, stern - żegl.,mar. część rufowa
~, surfaced - część wynurzona
~, tail - lotn. część ogonowa
~, unserviceable - część nie nadająca się do wykorzystania
~, weapon - część uzbrojenia
~, worn - część zużyta

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

część
~, worn - część zużyta

Słownik techniczny angielsko-polski

1. oddzielać
2. oddzielać się, rozchylać się

część m, udział m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.
Komisja może zaakceptować liczne poprawki w całości, w części lub co do zasady.

statmt.org

Lessons can be drawn from these reactions, which form part of the ICC's legacy.
Z tych reakcji można wyciągnąć wnioski, które będą stanowiły spuściznę trybunału.

statmt.org

Some courses can be studied part-time, in the evenings or by distance learning.
Możesz uczęszczać na kursy wieczorowe lub skorzystać z kształcenia na odległość.

europa.eu

(Mr Guerrero indicated that it did indeed affect the second part of paragraph 34)
(Poseł Guerrero potwierdził, że faktycznie dotyczy ona drugiej części ustępu 34)

statmt.org

What I can say is that we are trying to achieve this as part of our CFP reform.
Mogę jedynie powiedzieć, że staramy się to osiągnąć jako element reformy WPRyb.

statmt.org

As part of this, he wants to boost the numbers of UK nationals in the corridors of power at Brussels.

www.guardian.co.uk

She's taken time out from her formal duties to enlighten the masses on the steps of the British Museum in London, part of the day's "teach out" (see 10.

www.guardian.co.uk

"But we are planning for all outcomes, and as part of this process we're planning for the possible loss of life as a result of what's occurred underground.

www.guardian.co.uk

but we think he will take part in the tournament - and we haven't called in any other players, so that says everything.

www.guardian.co.uk

We have done our part, now God can do his.
Wykonaliśmy swoją część, teraz Pan Bóg może wykonać swoją.

We have to ask them also to do their part.
Musimy poprosić drugą stronę o wykonanie swoich zadań.

But she's about to be a part of your family.
Ale chyba stanie się częścią twojej rodziny.

Yeah. And the best part is we can all go back.
A najlepsze jest to, że możemy wszyscy tam wrócić.

And then we'll start the other part of the process.
A potem zaczniemy inną część terapii.

Because she was a part of your life and now she's gone.
Bo była częśćią twojego życia, a teraz jej nie ma.

Perhaps they had a right to a part of the decision.
Być może mieliby oni prawo do części decyzji.

I just want to be a part of your life.
Chcę być częścią twojego życia.

I plan on being with you until death do us part.
Chcę być z tobą, dopóki śmierć nas nie rozłączy.

Well, part of me wanted to go off with him.
Cóż, część mnie chce lecieć z nim.

Part of me did not want him to learn language.
Część mnie nie chciała nauczać go tego języka.

What part of the government does he work for exactly?
Dla jakiego rządu on właściwie pracuje?

The best part is you already know all about him.
Dobra wiadomość to ta, że już wszystko o nim wiesz.

Where exactly were you in the early part of the 16th century?
Gdzie byłaś dokładnie w pierwszej połowie wieku?

I'm very happy to see him as a part of our team.
Jestem szczęśliwy, że widzę go, jako część naszej grupy.

I'm coming down to your part of town right now.
Jestem właśnie w części twojego miasta. Dobra, zobaczymy się wkrótce.

Here is a part of my life which you have made for me.
Jest tu teraz część mego życia, które dla mnie stworzyłeś.

If he wants to be part of the meeting, great.
Jeśli chce brać udział w spotkaniu, to w porządku.

John, I had no part in what they tried to do.
John, nie brałem udziału, w tym co chcieli zrobić.

When do we get to the part about the $20 million?
Kiedy dojdziemy do części z 20 milionami dolarów?

What part of talk to me don't you guys understand?
Której części: mówcie do mnie nie rozumiecie?

What part of stay with her did you not understand?
Której części zostań z nią nie zrozumiałeś?

You still have a part to play in God's plan.
Masz do odegrania rolę w boskim planie.

One day you might also be part of our family?
Może pewnego dnia, również będziesz częścią mojej rodziny.

Maybe he's gone out to get a part or something.
Może wyszedł po jakieś części albo coś takiego.

No matter what she does, a part of me always will.
Nieważne co zrobi, część mnie zawsze będzie ją kochać.

Didn't you ever want to be a part of something different?
Nie chciałaś nigdy zostać częścią czegoś innego?

Is he no longer a part of our social group?
Nie jest już częścią naszej grupy?

You don't own any part of me or my baby!
Nie masz ani części mnie, ani mojego dziecka!

Don't ask me what I mean by the last part.
Nie pytajcie mnie o co mi chodziło w ostatniej części.

They want to work, study and be a part of society.
One chca pracować studiować i być częścią społeczeństwa.

They are a part of us and we have to live with them.
One są częścią nas i musimy nauczyć się z nimi żyć.

Made me feel like I was part of something important.
Sprawił, że uważałem się za część czegoś ważnego.

I want someone to play the part of my wife.
Szukam kogoś, kto by zagrał rolę mojej żony.

You know what the best part of my day is?
Wiesz jaka jest najlepsza część mojego dnia?

He has a part to play in the war to come.
W nadchodzącej wojnie ma swą rolę do odegrania.

You were always the most important part of his life.
Zawsze byłaś najważniejszą częścią jego życia.

I always wanted to be part of the real world.
Zawsze chciałem być częścią realnego świata.

What happened to the part about how much I help people?
A co sie stało z częścią mówiącą o tym jak bardzo pomagam ludziom?

How do you feel about part 1 of my new film?
A co ty myślisz o pierwszej części mojego nowego filmu?

And how much of your money do you want to part with?
A z jaką sumą chce się pan rozstać?

He was more than just a part of my team.
Był więcej niż tylko część mojego zespołu.

But I don't want to be a big part of their lives.
Chcę być częścią twojego życia, ale nie ich.

I'd like you to be a part of our family.
Chciałabym, żebyś był częścią naszej rodziny.

Part of me even wanted you to, but then what?
Część mnie też tego chciała. Ale co później?

So I wanted to give her a part of me.
Dlatego postanowiłem dać jej część siebie.

Part two of your plan is just to lead them right to her?
Drugą częścią Twojego planu jest doprowadzenie ich prosto do niej?

And more important, she became a part of our family.
I co ważniejsze stała się częścią naszej rodziny.

But each and every one of us played our part.
Jednak każde z nas miało swój udział.

But his death is a part of your life now.
Jego śmierć to część twojego życia.