Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) papugować, powtarzać jak papuga;

(Noun) biologia papuga;
sick as a parrot - jak struty, chory jak kot; bardzo rozczarowany;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (bird) papuga.vt powtarzać jak papuga, papugować.~ cpd ~-fashion adv jak papuga

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

papuga
powtarzać jak papuga

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s papuga
vi mówić jak papuga
vt powtarzać (coś) jak papuga

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PAPUZI

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N papuga
V powtarzać jak papuga

Wordnet angielsko-polski


1. (usually brightly colored zygodactyl tropical birds with short hooked beaks and the ability to mimic sounds)
papuga


2. (a copycat who does not understand the words or acts being imitated)
papuga: :

Słownik internautów

papuga

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

papugować

powtarzać

Słownik środowiska angielsko-polski

papuga f zool.

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We have more sharks, more biomass of snappers, more biomass of herbivores, too, like these parrot fish that are like marine goats.
Jest więcej rekinów, lucjanów, roślinożerców również, np. papugoryb. ~~~ To rodzaj morskich kóz.

TED

That was actually caused by a school of parrot fish that had started eating it, though luckily, they lost interest before killing it.
Winę za to ponosi ławica papugoryb, które zaczęły go podjadać, ale na szczęście nie zjadły aż tyle, aby go zabić.

TED

I really am getting quite sick of hearing presidencies endlessly parrot European values but claim that they cannot deliver accountability for human rights abuses inside the EU.
Naprawdę robi mi się niedobrze, gdy słyszę, jak prezydencje bez końca głoszą wartości europejskie, lecz utrzymują, że nie mogą odpowiadać za naruszanie praw człowieka w UE.

statmt.org

The second area is the lack of necessary implementation of adequate health checks in the increasing international trade of live birds, especially parrots from third countries.
Drugi obszar dotyczy braku wdrożenia niezbędnych kontroli zdrowotnych w rozwijającym się międzynarodowym handlu żywymi ptakami, a w szczególności pochodzącymi z krajów trzecich papugami.

statmt.org

If he was a parrot from southern Africa we'd have made more progress.

www.guardian.co.uk

One of the running jokes beloved of my colleagues on the Fiver about this period is to parrot the Bill Shankly-inspired line that "118 years of history and tradition isn't for sale" - before adding "except when it is".

www.guardian.co.uk

When the Liberals adopted a sort of stylised yellow bird as their logo, one of her speechwriters produced a passage based on Monty Python's parrot sketch - "this parrot is no more, it has shuffled off this mortal coil and gone to join the choir invisible .

www.guardian.co.uk

The New York-based Carey was shortlisted for parrot and Olivier in America, his sprawling, funny account of a French aristocrat and his English servant's picaresque journey to 19th century America.

www.guardian.co.uk

You're living with a talking parrot who won't even speak to you.
Ty mieszkasz z gadająca papugą, która nawet nie chce z tobą gadać...

I don't need you to parrot everything this guy says.
Nie musisz powtarzać wszystkiego, co mówi ten facet.

What's the point of having a parrot if he doesn't talk?
Jaki jest sens posiadania papugi, jeśli nie mówi?

I know for a fact she's still paying on the last parrot she bought.
Wiem na pewno, że wciąż płaci za papugę, którą kupiła.

That house, where you called about the parrot, was robbed last night.
Ten dom, do którego dzwoniłaś w sprawie papugi, został zeszłej nocy okradziony.

I swear that parrot is the equal of a man.
Przysięgam, że ta papuga jest równa mężczyźnie.

One might as well be talking to a parrot.
To jak rozmowa z papugą.

Bought me a really expensive parrot, too, from Brazil or something.
Kupił mi drogą papugę, z Brazyli czy coś w tym stylu.

That doesn't mean I want you to seduce my parrot!
To nic nie znaczy Chcę pokazać ci mojego ptaszka!

So he trained the parrot to talk for him.
Obcięto mu język, więc nauczył mówić za siebie papugę.

I can be a pirate, just sail the world, have a parrot.
Mógłbym być piratem i żeglować przez cały świat. Mieć papugę.

Look for a man with a peg leg and a parrot on his shoulder.
Rozejrzeć się za człowiekiem z drewnianą nogą i papugą na ramieniu.

Today I understood that you are the parrot and he.. is the king.
Dziś zrozumiałem, że jesteś papugą, a on .. jest królem.

This is about the old maid and the parrot.
Ten jest o pewnej starej pannie.

It's a blue parrot, and I wanna get one just like it.
Niebieską papugę. Chcę mieć taką samą.

Ferrari wants you to work for him at the Blue Parrot.
Sam, Ferrari chce, byś pracował dla niego w Błękitnej Papudze.

Last year she wanted a talking parrot and Coco just cackles.
W zeszłym roku chciała gadającą papugę a Coco tylko ćwierka.

Another one is a small parrot... but I don't know exactly what it's called.
Inny to mała papuga, ale nie wiem dokładnie, jak się nazywa.

He moved into Val’s small apartment with her two cats and parrot...
Przenieśli się do mieszkania Valerii z dwoma kotami i papugą Brianem.

So the parrot says, I only got one question:
A papuga na to: Mam tylko jedno pytanie:

No, the... the parrot is always in the window for you, man.
Dla ciebie papuga zawsze jest w oknie.

He's got a girl up at the Blue Parrot.
Ma dziewczynę w Błękitnej Papudze.

Outside this room, I pay you to parrot.
Poza tym pokojem powtarzasz za mną.

Or does it just parrot what it's heard?
Czy papuguje to, co usłyszy?

If these gentlemen are gay, then I'm a one-legged parrot.
Jeśli oni homo, to ja jestem jednonogą papugą.

Tea, coffee, mend the plumbing, give the parrot his medicine.
Herbata, kawa! Naprawić rurę! Dać papudze lekarstwo!

Get a cat and a parrot and live alone in single blessedness.
Kupię sobię kota i papugę i będę żyła w staropanieństwie.

Even if a beautiful parrot chooses to enter my sanctuary...
Nawet jeśli piękna papuga chciałaby wejść do mego sanktuarium...

But where arewe going to find... a trumpet and a talking parrot?
Ale gdzie znajdziemy... trąbkę i gadającą papugę?

What are you, some kind of parrot?
Co ty, jakaś papuga jesteś?

If I strangle the parrot, the king die.
Jeśli uduszę papugę, król umrze.

You expected me to end up in that parrot cage with Cloquet, didn't you?
To ja miałem skończyć w klatce z Cloquetem, tak?

How can you leave me sitting there like that, chattering to myself like some silly parrot?
Jak możesz mnie zostawiać siedzącego tam i gadającego do samego siebie jak jakaś papuga?

I got a nice cuttlefish when you wake up, Polly Parrot!
Mam dla Ciebie wspaniałe śniadanko, tylko się obudź, Polly Papużko!

Captain Quin, he don't signify any more than my parrot or lapdog.
On nie znaczy dla mnie więcej niż moja papużka czy piesek.

That's what I call a dead parrot.
To się nazywa martwa papuga.

Mr. Irwin was giving the parrot a shower when the cat attacked.
Pan Irwin kąpał papugę, kiedy zaatakował kot.

The parrot you sold me doesn't talk.
Papuga, którą mi sprzedaliście, nie mówi.

It's probably just a parrot or something.
To jest prawdopodobnie tylko papuga lub coś.

What are you,a parrot,telling me what I said?
Będziesz mi mówił, co powiedziałem?

We could've arrested him at the Blue Parrot.
Mogliśmy aresztować go w Papudze.

The finest parrot to sail the seven seas.
Najlepszej papudze, która żeglowała po siedmiu morzach.

A parrot can be taught to sing, Your Eminence.
Papugę też można nauczyć śpiewać, Eminencjo. Tak.

Is the parrot in the window?
A widzisz papugę w oknie?

Did you just eat my parrot?
Czy ty właśnie zjadłeś moją papugę?

I mean, she wasn't even a parrot.
To znaczy, nawet nie była papugą.

She'il wait at the Parrot until it closes, then she'il go to his place.
Będzie czekała do zamknięcia lokalu, a potem pójdzie do jego mieszkania.

You're feeling lonely because you're the only Amazon parrot within a hundred-mile radius.
Czujesz się samotny ponieważ jesteś jedyną amazońską papugą w promieniu stu mil.

There's a parrot driving this car.
Tu jest papuga kierująca samochodem.

You sound like a damn parrot.
Cholerna papuga. Proszę?