Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia parafia, parafianie; obwód administracyjny/parafialny; administracja odpowiednik hrabstwa w Luizjanie, gmina;
parish register - religia księga metrykalna, księga parafialna;
council parish - parafia; gmina; rada parafialna/gminna;

(Adjective) administracja parafialny;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (eccles) parafia
(civil) gmina
~ council rada parafialna, gminna

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

parafia, parafianie, obwód administracyjny/parafialny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

n
1. parafia
2. US hrabstwo w Luizjanie

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s parafia
gmina

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARAFIALNY

OBWÓD ADMINISTRACYJNY ORGANIZACJI OPIEKI SPOŁECZNEJ

PROBOSTWO

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N parafia
Adj parafialny

Wordnet angielsko-polski


1. (the local subdivision of a diocese committed to one pastor)
parafia


2. (a local church community)
parafia: :

Słownik internautów

parafia

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

parafia, hrabstwo (w Luizjanie)

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gmina

Słownik religii angielsko-polski

parafia f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(FI) Mr President, Commissioner, my thanks go to Mr Parish for this debate.
(FI) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Dziękuję panu posłowi Parishowi za tę debatę.

statmt.org

Mr President, I would like to congratulate Mr Parish on bringing this forward.
Panie przewodniczący! Chciałbym pogratulować panu posłowi Parishowi, że poruszył tę kwestię.

statmt.org

This is the double zero tolerance which I believe is the essence of Mr Parish's proposal.
To jest podwójna zerowa tolerancja, które moim zdaniem jest esencją wniosku pana posła Parisha.

statmt.org

National governments will be reduced to the status of a parish council.
Rządy krajowe zostaną zredukowane do statusu rady parafialnej.

statmt.org

I share Mr Parish's concern about the welfare of the animals.
Podzielam obawy pana posła Parisha dotyczące dobrostanu zwierząt.

statmt.org

parish officials in Louisiana have reported a number of fish kills in areas affected by the spill and Plaquemines parish reported this week that large numbers of fish had died around Bayou Chaland on the west side of the Mississippi river.

www.guardian.co.uk

I became a deaconess when I was in my mid-20s and worked as a parish worker and university chaplain in Bristol.

www.guardian.co.uk

A parish collection raised just Â?1.

www.guardian.co.uk

Father Graeme Rowlands, the parish priest of St Silas the Martyr, the church she attended regularly until she was too ill, said: "She had a way with words, and a carefully tuned sense of what would work.

www.guardian.co.uk

Did you not have all that at your last parish?
Nie miałeś tego w poprzedniej parafii?

Then why is everybody in the parish talking about this?
Więc dlaczego dzisiaj rano wszyscy w parafii rozmawiają o tym?

When I took over the parish two years ago, it had no school.
Gdy objąłem parafię dwa lata temu, nie miała szkoły.

You expect less of the people because they live in a poor parish.
Oczekujesz mniej od tych ludzi bo żyją w biednej parafii.

They moved him out of that parish ten years ago.
Przenieśli go z tej parafii, dziesięć lat temu.

This is one of the things Parish made me build for him.
To jest jedna z tych rzeczy które Parish chcił abym zbudowała.

And I came here to hide in my old parish.
I zdecydowałem się schować ją w mojej starej parafii.

And someone ought to visit every house in the parish as a take leave.
I naprawde ktoś powinien odwiedzić każdy dom w parafii zanim opuścimy to miejsce.

If you want to get inside Parish's head, he's the answer.
Jeśli chcesz się dostać do głowy Parisha on jest odpowiedzią.

Eleven years ago, there was a fire at the parish.
Iat temu w parafii był pożar.

Yeah, I was curious, how much money did this parish bring in last year?
Yyyy, ciekawy jestem ile zarobiłeś na parafii w zeszłym roku?

I have not yet reached a decision regarding the future of this parish.
I nie osiągnęły jeszcze decyzji dotyczące przyszłości tej parafii.

We'll see what he can do for the youngsters in our parish.
Zobaczymy, co może zrobić dla młodych z naszej parafii.

Must be a dozen tales like her in every parish.
Musi być sporo takich historii w każdej parafii.

God would want us to save His parish, not destroy it.
Bóg chciałby żebyśmy ocalili jego parafię, nie zniszczyli.

My first parish was way out in the country, a desolate area.
Moja pierwsza parafia była daleko od kraju, spustoszony rejon.

What luck for them to find a parish so close to Barton.
Co za szczęście, że znaleźli parafię tak blisko Barton.

Take my word for it, finest horse in the parish.
Wierz mi, to najlepszy koń w gminie.

National governments will be reduced to the status of a parish council.
Rządy krajowe zostaną zredukowane do statusu rady parafialnej.

Then she went back to the old parish priest as instructed.
Potem poszła do starego księdza jak kazał.

What about God's stamp of approval on you and this parish?
Co Bożą pieczęć aprobaty na was i tej parafii?

He now works out of his parish near Chicago.
Pracuje obecnie na terenie swojej parafii w pobliżu Chicago...

In the meantime, you can send your congregation over to my parish.
Na razie może ksiądz wysyłać wiernych do mojej parafii.

A few months in this parish, you'il be a lot less certain.
Kilka miesięcy w tej parafii i będziesz o wiele mniej pewien.

If Parish is keeping him locked in that farmhouse, he must be important.
Jeśli Parish trzyma go na tej farmie, musi być ważny.

It seems that Parish doesn't use him in that way.
Parish go do tego nie wykorzystuje.

Andre, for 1,5 years I've served this parish as a model of devotion.
Andre, przez półtora roku służyłem w tej parafii jako wzór oddania.

I was with the Bishop this afternoon, and he's transferring me to another parish.
Byłem dziś u biskupa, przenosi mnie do innej parafii.

If you think this is bad, wait till you see your new parish!
Jeśli myślisz że tu jest źle, to poczekaj aż zobaczysz swoją nowa parafię!

This, Inspector Parish, is your first day off in months.
To, Inspektorze Parish, jest twój pierwszy dzień wolny od miesięcy.

Miss Smith for your sterling work in the parish.
Smith, oczywiście, za waszą pracę w parafii.

Oh, I thought Parish was only using him to store sentimental stuff.
Oh, Myślałem że Parish używał go do przechowywania sentymentalnych myśli.

I want a report on living conditions, on parish benefits, housing, all of it.
Chcę raportu dotyczącego warunków życia, dochodów parafii, Warunków mieszkalnych, wszystkiego.

Why not let the town be his parish?
Dlaczego w mieście nie miałoby być pastora parafii?

Someone close to us is working with Parish.
Ktoś nam bliski pracuje z Parishem.

Father Boudreault and I came back early from parish business.
Ja i ojciec Boudreault wcześniej załatwiliśmy sprawy w parafii.

I've written to every parish, both Catholic and Protestant, within 20 miles.
Napisałem do wszystkich parafii, Katolickich i Protestanckich, w zasięgu 20 mil.

He and I must be... the busiest people in the parish.
On i ja musimy być... najbardziej zajętymi ludźmi w parafii.

This is your third parish in five years.
To twoja trzecia parafia w ciągu pięciu lat.

As parish priest, I have to satisfy myself that the teacher in question
Jako proboszcz tej parafii, muszę mieć przekonanie, co do nauczyciela, który...

You do this to all of Parish's people?
Robisz to wszystkim ludziom Parisha?

It's on the way to your new parish.
To po drodze do pańskiej nowej parafii.

A well-wisher advises you to seek a transfer to another parish.
Życzliwy radzi ci starać się o przeniesienie do innej parafii.

You are single-handedly holding this school and this parish back!
Siostra własnoręcznie powstrzymuje tę szkołę i parafię.

You ought to go to the parish church.
Trzeba iść na plebanię. Po co?

We both know how Parish can twist people's loyalties.
Obaj wiemy, jak Parish potrafi przekabacać ludzi.

Father Saji from my village has asked our parish to pray for the victims, but we can do more than that.
Ojciec Saji z mojej wsi poprosił parafian o modlitwę za ofiary, ale my możemy zrobić coś więcej.

I want to talk a couple of minutes about Le Salle parish.
Chciałbym zająć parę minut mówiąc o okręgu w Le Salle .

Mr. Parish, I came a long way to see you.
Przebyłem długą drogę, by się z panem zobaczyć.

I go to a priest in my parish.
Ja chodze do ksiedza z mojej parafii.