Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) najwyższy władca;

(Adjective) najważniejszy, o kapitalnym znaczeniu; znakomity, kapitalny; ogromny;
be paramount - być nadrzędnym/najważniejszym;
paramount concern - najbardziej paląca kwestia;
of paramount importance - najwyższej/pierwszorzędnej wagi, o kapitalnym znaczeniu;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj nadrzędny: her influence was ~jej wpływ był najważniejszy

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

najważniejszy, znakomity, ogromny, kapitalny
of ~ importance o kapitalnym znaczeniu

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

adj. nadrzędny, pierwszorzędnej wagi paramount goal nadrzędny cel of paramount importance pierwszorzędnej wagito be paramount mieć kapitalne znaczenie

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj najważniejszy, główny

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GŁÓWNY

NAJDONIOŚLEJSZY

Słownik internautów

najwyższy

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nadrzędny

zasadniczy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Effective education in the home and in school from primary school up is paramount.
Kluczowe znaczenie ma skuteczna edukacja domowa i szkolna już od szkoły podstawowej.

statmt.org

This alone makes it paramount that we let this part of the EU budget through today.
Choćby z tego powodu najważniejsze dzisiaj jest udrożnienie tego działu budżetu Unii.

statmt.org

It is the Council's turn to adopt this package of paramount importance to the Union.
Teraz z kolei Rada musi przyjąć ten pakiet o kluczowym znaczeniu dla Unii.

statmt.org

I see it as being of paramount importance for all of us and for the future of Europe.
W mojej opinii ma ona najwyższe znaczenie dla nas wszystkich i dla przyszłości Europy.

statmt.org

Paramount importance must be given to how personal data are in fact to be used.
Najwyższą uwagę należy poświęcić sposobom rzeczywistego wykorzystania danych osobowych.

statmt.org

Its chief executive, Haroon Lorgat, said on Friday: "We have been clear that we will not tolerate any sort of corruption in the sport and upholding the integrity of cricket is paramount and fundamental to every single one of us.

www.guardian.co.uk

"People have tended to think that as Stonehenge reached its peak, it was the paramount monument, existing in splendid isolation.

www.guardian.co.uk

Every neighbourhood has a night market at least once a week, and a big favourite is to head out on a Sunday evening to Taman paramount in the suburb of Petaling Jaya.

www.guardian.co.uk

Stacked with recently retired generals and closely aligned with the 77-year-old paramount leader, Senior General Than Shwe, the USDP took as many as 80% of the available seats for parliament, a senior party official told Reuters.

www.guardian.co.uk

I just found out the reason for all those phone calls from Paramount.
Dowiedziałem się właśnie jaki jest powód tych wszystkich telefonów z Paramount.

To see if you're making a picture Paramount can actually release.
Chcę wiedzieć, czy robisz film, który Paramount będzie mógł wypuścić.

Therefore, once the decision to run has been made, dedication is paramount.
Zatem, jeśli zdecydowałeś się biec, poświęcenie jest największe.

For me the safety of consumers on the market is paramount.
Dla mnie nadrzędne znaczenie ma bezpieczeństwo konsumentów.

My aunt sent me to the Paramount as a dance girl.
Ciotka wysłała mnie do Paramount, jako dziewczynę do tańca.

We have got to make sure that the safety of the passengers is paramount.
Musimy zadbać o to, aby bezpieczeństwo pasażerów było najwyższym priorytetem.

The importance of access to high-speed internet for everyone is paramount.
Najważniejsze znaczenie ma zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu wszystkim obywatelom.

They have acted according to the principle that safety is paramount.
Ich działania były zgodne z zasadą, według której bezpieczeństwo jest najważniejsze.

The interests of the local economy are paramount here.
W tym względzie niezmiernie ważne są interesy gospodarki lokalnej.

Paramount importance must be given to how personal data are in fact to be used.
Najwyższą uwagę należy poświęcić sposobom rzeczywistego wykorzystania danych osobowych.

That is of paramount importance and must be done.
Jest to niezwykle ważne i należy to uczynić.

In fragile states the link between governance, development and security is paramount.
W państwach niestabilnych pierwszorzędnie znaczenie ma związek pomiędzy zarządzaniem, rozwojem i bezpieczeństwem.

Incredibly, there; d been some more of those urgent calls from Paramount.
Może się to wydawać niewiarygodne... było więcej tych pilnych telefonów z Paramount.

In this sense, import and export rules are of paramount importance.
W tym sensie przepisy importu i eksportu są pierwszorzędnej wagi.

Public access to such resources is of paramount importance.
Publiczny dostęp do tego rodzaju zasobów jest niezmiernie ważny.

Due to the shortcomings mentioned, we believe that two things are of paramount importance.
Naszym zdaniem, ze względu na wspomniane ograniczenia, dwa aspekty mają największe znaczenie.

It is absolutely paramount to focus this support in the areas most affected by land abandonment.
Kwestią o podstawowym znaczeniu jest skoncentrowanie tego wsparcia na obszarach najbardziej dotkniętych zjawiskiem odłogowania gruntów.

In this context, cooperation with Greece is of paramount importance.
W tym kontekście pierwszorzędną wagę ma współpraca z Grecją.

It is paramount we achieve this and we will need everyone's support to do so.
Osiągnięcie tego celu ma kluczowe znaczenie, i w związku z tym potrzebujemy wsparcia każdego z was.

I know we are living in days when security is paramount; however, citizens' freedoms should not suffer because of this.
Wiem, że żyjemy w czasach, kiedy bezpieczeństwo jest nadrzędne, nie powinny jednak z tego powodu cierpieć swobody obywatelskie.

As the race approaches, it is paramount that all distractions disappear.
Gdy zbliża się czas wyścigów, jest niesamowicie ważne by wszystkie rozproszenia znikły.

I can't believe Paramount is paying to fly us to England.
Nie wierzę, że Paramount płaci nam za wyjazd do Anglii.

The effectiveness of aid must be paramount in this.
Nadrzędna w tym zakresie musi być skuteczność pomocy.

At present, solidarity between Member States is of paramount importance.
Obecnie najważniejsze znaczenie ma solidarność między państwami członkowskimi.

Therefore, international cooperation is of paramount importance to Europe.
Dlatego też kapitalne znaczenie dla Europy ma współpraca międzynarodowa.

I think that the production of nuclear energy in safe conditions is of paramount importance.
Uważam, że wytwarzanie energii jądrowej w bezpiecznych warunkach ma niezwykle istotne znaczenie.

These may seem silly, but your candor is paramount.
Pytania wydadzą się głupie, ale twoja szczerość jest bardzo ważna.

Therefore the exchange of experience, the support and the opportunities to learn from each other are of paramount importance.
A zatem wymiana doświadczeń, wsparcie i możliwości uczenia się od innych posiadają zasadnicze znaczenie.

Children's safety has to be our paramount consideration and I hope that the toy industry will take heed.
Bezpieczeństwo dzieci musi być dla nas najważniejsze i mam nadzieję, że przemysł zabawkarski weźmie to pod uwagę.

This is of paramount importance to my country, Bulgaria.
Jest to szczególnie ważne dla mojego kraju - Bułgarii.

What is of paramount importance is who counts the votes.
Najważniejsze, kto liczy głosy.

They only care if they made profits at Paramount.
Obchodzi ich tylko, czy dorobili się w Paramount.

In my line of work, discretion is paramount.
W mojej profesji, dyskrecja jest najważniejsza.

A language is a symbol of paramount importance to the people who speak it, the basis for their self-identity.
Język jest symbolem pierwszorzędnej wagi dla ludzi, którzy nim mówią, podstawą ich tożsamości.

I had an original story kicking around Paramount.
Miałem oryginalną historię kitrając się do Paramount.

No. But in my business, privacy is paramount.
Nie, ale w tym biznesie dyskrecja to podstawa.

These talks with China are of paramount importance.
Te rozmowy z Chinami mają najwyższą wagę.

As legislators, it is paramount, in the midst of a massive economic downturn, that we work on results for green energy technology.
W okresie znacznej recesji gospodarczej naszym nadrzędnym celem jako legislatorów powinno być działanie na rzecz technologii energii ekologicznej.

I believe that it is of paramount importance for us to give the Union the budget which it needs during this crisis period.
Uważam, że zapewnienie Unii budżetu, którego potrzebuje w okresie obecnego kryzysu, ma dla nas fundamentalne znaczenie.

Effective education in the home and in school from primary school up is paramount.
Kluczowe znaczenie ma skuteczna edukacja domowa i szkolna już od szkoły podstawowej.

It is of paramount importance that our group promotes a balanced approach to resolving the global financial crisis.
Sprawą o zasadniczym znaczeniu jest promowanie przez naszą grupę zrównoważonego podejścia do pokonania globalnego kryzysu finansowego.

It happened at Paramount three years ago.
Tak się stało w Paramount trzy lata temu.

The interests of citizens and the health of citizens is paramount!
Najważniejsze są dobro i zdrowie obywateli!

It is the Council's turn to adopt this package of paramount importance to the Union.
Teraz z kolei Rada musi przyjąć ten pakiet o kluczowym znaczeniu dla Unii.

But it's paramount we get there first.
Ale to kluczowe, byśmy dotarli tam pierwsi.

Safeguarding the social and human element of EU decision making is paramount.
Ochrona społecznego i humanitarnego aspektu podejmowania decyzji w UE ma podstawowe znaczenie.

The new regulation is a legislative instrument of paramount importance to the European Union energy market.
Nowe rozporządzenie jest instrumentem prawnym o kapitalnym znaczeniu dla rynku energii w Unii Europejskiej.

I also think that it is of paramount importance to offer people with disabilities access to Europeana's digital content.
Sądzę też, że ogromne znaczenie ma zaproponowanie dostępu do cyfrowej zawartości Europeany obywatelom niepełnosprawnym.

However, we must emphasise once again that it is policy that is paramount.
Musimy jednak jeszcze raz podkreślić, że to polityka jest najważniejsza.

When it comes to understanding sociopathic behavior, understanding the warrior gene is paramount.
Jeśli chce się zrozumieć zachowanie socjopaty, trzeba zrozumieć, że gen wojownika jest nadrzędny.