Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) notatka, ustęp, wzmianka; krótki artykuł, felieton; znak końca akapitu; nowy wiersz, akapit;
full stop, new paragraph - kropka, od nowego wiersza;

(Verb) dzielić na akapity, dzielić na ustępy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C akapit, ustęp

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

akapit m

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

akapit m, ustęp m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s paragraf
ustęp (w książce)
akapit

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ustęp (w książce)
akapit

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

USTĘP

FELIETON DZIENNIKARSKI

PARAGRAF

Wordnet angielsko-polski

(one of several distinct subdivisions of a text intended to separate ideas
the beginning is usually marked by a new indented line)
akapit

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

paragraf, punkt artykułu

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

urywek

ustępliwy

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

akapit

Słownik częstych błędów

Rzeczownik paragraph oznacza akapit. Kiedy mamy na myśli paragraf prawa, ustawy itp., używamy terminu clause, np. The clause in our contract is illegal (Ten paragraf naszej umowy jest niezgodny z prawem)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The same concept is already covered by paragraph 199 on which I voted in favour.
To samo zagadnienie jest już ujęte w ust. 199, za przyjęciem którego głosowałem.

statmt.org

(Mr Guerrero indicated that it did indeed affect the second part of paragraph 34)
(Poseł Guerrero potwierdził, że faktycznie dotyczy ona drugiej części ustępu 34)

statmt.org

That is why I have a problem with paragraphs 2 and 4 in the Virrankoski report.
Dlatego też mam problem z ustępami 2 i 4 sprawozdania pana posła Virrankoskiego.

statmt.org

We could not therefore vote on paragraph 47, as we have voted on Amendment 27.
Nie mogliśmy zatem głosować nad ustępem 47, ponieważ zajmowaliśmy się poprawką 27.

statmt.org

In my view, the wording of that amendment was better than the original paragraph.
Moim zdaniem sformułowanie poprawki było lepsze niż to użyte w pierwotnym ustępie.

statmt.org

"I am writing to Chris Bryant indicating that the relevant paragraph is both wrong and defamatory and asking him not to repeat it.

www.guardian.co.uk

The first paragraph of this article is lifted verbatim from the town's original sales brochure from 1996, written by Disney's famous "Imagineering" team.

www.guardian.co.uk

You go from a jocular paragraph or two about "underpants worn outside the trousers", via the obligatory reference to Alan Moore's Watchmen and a cap-doffing to Art Spiegelman's Holocaust epic Maus, before rounding off with an overenthusiastic payoff.

www.guardian.co.uk

"A racing car," reads the manifesto's fourth paragraph, "whose hood is adorned with great pipes, like serpents of explosive breath - a roaring car that seems to ride on grapeshot - is more beautiful than The Victory of Samothrace.

www.guardian.co.uk

"We will sing," reads paragraph 11, "of the vibrant nightly fervour of arsenals and shipyards blazing with violent electric moons; greedy railway stations that devour smoke-plumed serpents; factories hung on clouds by the crooked lines of their smoke; bridges that stride the rivers like giant gymnasts, flashing in the sun with a glitter of knives; adventurous steamers that sniff the horizon; deep-chested locomotives whose wheels paw the tracks like the hooves of enormous steel horses bridled by tubing; and the sleek flight of planes whose propellers chatter in the wind like banners and seem to cheer like an enthusiastic crowd.

www.guardian.co.uk

I would also like to see some changes in paragraph 16.
Chciałbym również wprowadzić pewne zmiany w punkcie 16.

I would also like to hear where we stand on the human rights paragraph.
Chciałabym również dowiedzieć się, jaką mamy sytuację odnośnie do ustępu dotyczącego praw człowieka.

You have paragraph 59 on the screen at the moment.
Ust. 59 mają państwo cały czas na ekranie.

In fact, you called out to vote on the original paragraph.
Istotnie wezwał pan do głosowania nad pierwotną wersją ustępu.

I am thinking of a paragraph on culture, education and religion.
Mam tu na myśli zawarty w nim ustęp dotyczący kultury, edukacji i religii.

If it's going to be 300 pages need more than one paragraph.
Jeśli ma to być 300 stron, musi pan mieć więcej niż jeden akapit.

I think paragraph 127 of this report cannot be accepted.
Uważam, że ust. 127 sprawozdania nie może zostać przyjęty.

There were the calls for the gender thought police in paragraph 9.
W ustępie 9 są przykłady wzywania do utworzenia policji nadzorującej informacje związane z płcią.

We were voting on paragraph 44, as I told you.
Głosowaliśmy nad ustępem 44, tak jak Państwu powiedziałem.

That is the idea expressed in paragraph 9 of the report.
Jest to myśl wyrażona w pkt. 9 tego sprawozdania.

We therefore need to drop paragraph 73 from the report.
W związku z tym musimy ze sprawozdania usunąć ust. 73.

Paragraph 26 of the report states that we need to know the causes.
Paragraf 26 sprawozdania mówi, że musimy znać przyczyny.

I ask myself whether we should really be ruling out certain things now in paragraph 12.
Zastanawiam się, czy naprawę powinniśmy teraz wykluczyć pewne kwestie z ustępu 12.

I only have to write one paragraph on an emotion.
Muszę tylko napisać wypracowanie na temat uczuć.

Okay, so why are we still arguing about paragraph 2B?
Czemu nadal kłócimy się o paragraf 2B?

Cut the top paragraph and paste it into page 5.
Wytnij 1 akapit i skopiuj na 5 stronę.

I was somewhat surprised to read paragraph 3 in particular.
Z niejakim zdumieniem przeczytałem zwłaszcza punkt 3.

I would also like to contest the vote on paragraph 9.
Chciałbym zakwestionować głosowanie nad ust. 9.

I should like the vote on the first part of the original paragraph to be repeated.
4 w głosowaniu podzielonym. Chciałabym powtórzenia głosowania nad pierwszą częścią pierwotnego brzmienia ustępu.

Both with just one paragraph, which I unfortunately committed to memory.
Obie zawierały po jednym akapicie, który niestety wrył mi się w pamięć.

Paragraph 48 is highly critical of the common agricultural model.
Zawarty w nim ustęp 48. w niezwykle krytyczny sposób odnosi się do wspólnego modelu rolnego.

Larry, I'm looking at your campaign, page 18, paragraph 3.
Larry, patrzę do pańskiej książki, str.1 8, 3 akapit.

In paragraph 20, you also talk at length about flexibility.
W ustępie 20 omawia się szczegółowo zagadnienie elastyczności.

I hope that this paragraph will be saved in tomorrow's vote.
Dlatego mam nadzieję, że ustęp, który o tym mówi, nie zostanie odrzucony w jutrzejszym głosowaniu.

I think the answer lies in the paragraph quoted above.
Uważam, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w zacytowanym wcześniej ustępie.

That is why this additional paragraph has to be adopted.
Dlatego należy przyjąć przedmiotowy dodatkowy akapit.

I urge colleagues to vote against the third part of paragraph 71.
Wzywam kolegów i koleżanki do głosowania przeciwko trzeciej części pkt. 71.

The amendment to paragraph 3 would destroy the entire report.
Poprawka do punktu 3 zepsułaby całe sprawozdanie.

Commissioner, I approved your last but one paragraph on what the car industry should be.
Panie komisarzu, zgadzam się z pańskim przedostatnim akapitem dotyczącym tego, jak powinna wyglądać branża motoryzacyjna.

I would therefore like us to be able to vote separately on this paragraph.
Dlatego chciałbym, abyśmy mogli głosować oddzielnie nad tym ustępem.

I refer in particular to paragraph 24, which talks about the control systems.
Nawiązuję w szczególności do ust. 24, w którym mowa jest o systemach kontroli.

Because he doesn't want anyone reading the first paragraph.
Bo nie chce, by ktoś przeczytał pierwszą część.

I would like to start with a partial quote from paragraph 12 in the report.
Gratuluję panu posłowi Anderssonowi doskonałego sprawozdania.

And this paragraph, why not move it down here.
A ten akapit, dlaczego nie przesuniesz go na dół.

The final point I have is on the famous, or perhaps infamous, paragraph 22 of this report.
Ostatni punkt dotyczy sławnego, lub też raczej cieszącego się złą sławą, ust. 22 tego sprawozdania.

Amendment 8 has been withdrawn, and as a result you cannot vote on paragraph 36.
Poprawka 8 została wycofana, w wyniku czego nie możemy głosować w sprawie ustępu 36.

For example, in paragraph 20 unreasonable demands are made of a democratic party.
Na przykład w punkcie 20 wysuwane są nieuzasadnione żądania wobec demokratycznej partii.

I might move it down a paragraph, though. Thanks.
Mogłam chociaż przenieść to niżej. Dzięki.

I wish that paragraph had been a little longer.
Szkoda, że ten akapit nie był trochę dłuższy.

Before the vote on the first part of paragraph 32
Przed głosowaniem w sprawie pierwszej części ust. 32.

I think it is paragraph 48 that refers to the death penalty.
Bodajże ustęp 48 dotyczy kary śmierci.

Two months later, you responded and merely repeated the paragraph.
Po dwóch miesiącach odpowiedział pan, zaledwie cytując ten ustęp.

I would just like to point out that when we get to paragraph 31, there is an oral amendment.
Chcę tylko zaznaczyć, że mamy poprawkę ustną do ustępu 31.

I am sorry to see the quite unnecessary mention of nuclear power in paragraph 16.
Z żalem odnotowuję całkiem niepotrzebne zawarcie w pkt. 16 odniesienia do energii jądrowej.

Paragraph 61 dispenses sound sense on this point: the fight must begin at home.
W ustępie 61 wzywa się do zdrowego rozsądku w tym względzie: żeby coś zmienić, musimy zacząć od siebie.

We have an amendment to paragraph 22, and I would like to ask you very warmly for your support.
Mamy poprawkę do ust. 22 i chciałbym serdecznie prosić o jej poparcie.

I therefore say to the rapporteur that paragraph 28 in the report should go.
Powiem zatem posłowi sprawozdawcy, że ust. 28 sprawozdania musi zniknąć.

Mr President, were we not required to vote on paragraph 6?
Panie przewodniczący! Czy nie wymagało się od nas głosowania nad ust.

The same concept is already covered by paragraph 199 on which I voted in favour.
To samo zagadnienie jest już ujęte w ust. 199, za przyjęciem którego głosowałem.

Paragraph 49 is important and it recognises the need for ongoing consumer education.
Ustęp 49 jest ważny i uznaje konieczność prowadzenia edukacji konsumentów.