Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) paginować; wywoływać przez głośniki; przywoływać pagerem; przywołać, wezwać/wzywać; służyć w charakterze gońca;
paging mr hopkins - pan Hopkins proszony jest o zgłoszenie się do recepcji;
page through - przejrzeć, przeglądać, przekartkować;

(Noun) karta, strona, kartka; informatyka strona; informatyka strona; historia stronica; historia giermek, paź; goniec hotelowy; rozdział;
front page - (Noun) strona tytułowa, pierwsza strona;
pages - (Noun) strony;
turn the page on sth - spuścić na coś zasłonę;
back page - ostatnia strona;
over the page - na następnej stronie;
sports page - dział sportowy;
turn the page - przewrócić kartkę/stronę;
blank page - pusta strona, czysta/niezapisana kartka; wakat;
financial page - dział finansowy;
on page eleven - na stronie jedenastej;
on page eleven - na stronie jedenastej;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (of a book, newspaper) strona, stronica, karta

n C (boy servant, attendant) boy, goniec
(hist) giermek, paź.vt przywoływać, wzywać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

strona, stronica, karta, rozdział (historii), paź
przywoływać (kogoś przez głośnik lub drogą radiową)

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

peIdZ(też page boy) n Jeden z chłopców usługujących pannie młodej (podczas ślubu) She was accompanied by some rather mature page-boy (Towarzyszył jej raczej wyrośnięty już chłopiec) - John Mortimer (1988)

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

goniec m

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

młodysz pracownik administracyjny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s stronica

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

peIdZn (W biurze kongresmena) Pos3aniec; goniec Hank's father started out as a page (Ojciec Hanka zaczyna3 jako goniec) - Student University of Tennessee (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - n stronica
komp. page reader - czytnik arkuszowy
to be on the same page - mieć wspólny pogląd, zgadzać się (z kimś w jakiejś sprawie)

2. - n paź
vt wzywać (przez głośnik)
kontaktować się za pomocą pagera

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PAŹ

GIERMEK

GONIEC

PIKOLAK

BOY

STRONICA

STRONA

KARTA W HISTORII

KARTKA

WEZWAĆ KOGOŚ PRZEZ MEGAFON

PAGINOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N strona
N paź

Wordnet angielsko-polski

(one side of one leaf (of a book or magazine or newspaper or letter etc.) or the written or pictorial matter it contains)
strona, stronica

Słownik internautów

strona
goniec
młodszy pracownik administracyjny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

hist. paź
(stronica) strona

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przyzywać

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

strona
stronica
~, job - strona z ofertami pracy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

hist. paź

Słownik techniczny angielsko-polski

klin drewniany (w odeskowaniu)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

To fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
Aby rozwiązać te problemy, sprawdź kod HTML strony i wykonaj następujące kroki:

Google

We had full-page advertisements, some 30 years, 25 years ago when this canal came.
Mieliśmy całostronicowe reklamy, jakieś 30, 25 lat temu, kiedy ten kanał powstał.

TED

Documents: 1,024,000 characters, regardless of the number of pages or font size.
Dokumenty: 1 024 000 znaków, bez względu na liczbę stron czy rozmiar czcionki.

Google

It's very good -- "Levels and Trends in Child Mortality" -- except this page.
Jest bardzo dobry - "Poziomy i Trendy w umieralności dzieci" - oprócz tej strony.

TED

On a Facebook page set up to try to help find Yeates, one friend, Bec Wood, wrote: "Rest in peace Jo.

www.guardian.co.uk

What of the writers who can't, or don't want to? Those for whom the words on the page are the thing, not their talent for doing a turn? In the past few years, the incursions into what writers might have optimistically thought of as their private space have multiplied, with publishing's shakier finances dictating that authors find themselves on the road, or in front of a class of creative writing students, rather more frequently than before.

www.guardian.co.uk

Their Facebook page already has thousands of friends - including, they say, many from the Strip.

www.guardian.co.uk

This is a page of nonsense! Mina agrees, but for her writing nonsense can make lots of sense.

www.guardian.co.uk

I only read the first 30 and the last page.
Ja czytam pierwszych 30 stron i ostatnią.

I can page him to your office if you want.
Mogę wezwać go do twojego biura.

On page 132 is a pretty good picture of me.
Na stronie 132 jest moja całkiem niezła fotka.

I have never known him not to answer a page.
Nigdy nie zdarzyło się by nie odpowiadał na wiadomość.

He already has the page 140 years And is now only known?
On już ma stronę 140 lat I teraz tylko jest znany?

Open your books to page 27 if you have them.
Otwórzcie książki na stronie 27 jeśli je macie.

Just look at the morning paper. Turn to any page.
Tylko spójrz w poranną gazetę. przewróc dowolną stronę.

You read the last page of a book first, too?
Najpierw czytasz ostatnią stronę książki?

I don't need to see myself on the front page.
Nie jestem jak Litton, Jackie, nie muszę oglądać się na pierwszej stronie.

Only she never gets her name on the front page.
Tyle, że jej nazwisko nigdy nie pojawia się na pierwszej stronie.

But writing about what you do each day doesn't take even a page.
Ale zapisanie tego, co każdego dnia co robisz, nie zajmuje nawet 1 strony.

And now more than ever, we need to be on the same page.
A teraz bardziej niż kiedykolwiek, musimy być po tej samej stronie.

I want you to read a page from this book.
Chcę, zebyś mi przeczytała jedną stronę z tej książki

I do not want to see you on the front page like the others.
Nie spieprz tego. Nie chcę cię oglądać na okładkach.

Yes, cancer has just been one page in my life.
Owszem, rak jest jedną stroną mojego życia.

It's time to turn the page and close the book.
Potrafisz to zrobić? Pora przewrócić stronę i zamknąć książkę.

I thought that we were all on the same page.
Sądziłam że jesteśmy po tej samej stronie.

That photo was on every front page in the world.
To zdjęcie było na okładkach gazet na całym świecie.

In 24 hours it will be on every front page.
Za 24 godziny będzie to na każdej pierwszej stronie.

There's enough information here to get us on the front page.
Jest tu dość informacji, abyśmy dostali się na stronę tytułową.

You made the front page. Only a name, and no picture?
Sherlock Holmes można osiągnąć na pierwszej stronie. tylko nazwa, nie zdjęcie?

I spent 300,000 for the cover page, and what do you guys give me?
Wydałem 300,000 na okładkę, a wy mi za to co dajecie?

I could not do that on the first page to see everything so soon.
Przecież nie mogę wszystkiego wyjawić na pierwszej stronie. Rozumiem.

The information you're probably most interested in is on page four.
Informacje, które zapewne najbardziej panów interesują, znajdująsię na stronie 4.

Listen, you two need to be on the same page.
Słuchajcie, wy dwaj powinniście być po tej samej stronie.

You look all hours to that page, There is nothing.
Spoglądasz wszystkie godziny do tej strony, Nie jest nic.

And, you should all be on page 50 by Friday.
I powinniście być na stronie 50 do Piątku.

Look, all the words you heard were written down on that page.
Popatrz, wszystko co słyszałeś jest na tej kartce!

If he was there he'd tell us so we don't have to page him.
Gdyby tam był, to by nam powiedział, żebyśmy go nie ścigali pagerem.

We're on page 4 of 54, and I have patients to see.
Jesteśmy na stronie 4 z 54, a ja mam pacjentów.

I bought you that book two months ago, and you're on the third page.
Kupiłam ci tą książkę dwa miesiące temu a ty jesteś na trzeciej stronie.

I have decided to write at least one page in my journal every day.
Zdecydowałam, by pisać w moim dzienniku przynajmniej jedną stronę każdego dnia.

Finish the page and leave one space at the bottom.
Dokończ stronę, lecz na dole zostaw trochę miejsca.

I had to read through every one to find the relevant page.
Muszę przeczytać każdą, żeby znaleźć istotną stronę.

Miss Page claims she was in the control room the whole time.
Panna Paige twierdzi, że przez cały czas była w centrali.

But I gave you a precise time at which to page me.
Dałem ci dokładny rozkład godzin, w których masz dzwonić.

I hope that this page is not a defence secret.
Mam nadzieję, że ta kartka nie ma klauzuli Ściśle Tajne.

But don't kid yourself that this is the last page of the story.
Ale nie oszukuj się, że to już ostatnia strona tej historii.

And now I'm getting the feeling that somehow we're not on the same page.
A teraz mam wrażenie, że nie nadajemy na tych samych falach.

What do you think happened With the page from the fire has been achieved?
Jak myślicie, co się stało ze stroną, która została wyciągnięta z ognia?

You can have one of the nurses page us when you've made a decision.
Proszę złościć się do jednej z pielęgniarek, która nas wezwie, kiedy podejmiecie decyzję.

It's too bad the baby pictures don't go on the front page.
Szkoda, że zdjęcia dziecka nie pójdą na pierwszą stronę.

I really wanted to call you on the diary page.
Naprawdę chciałem zadzwonić do ciebie na stronie pamiętnika.

Back page of the Standard is worth its weight in gold.
Ostatnia strona Standard jest warta swojej wagi złota.

Whatever pops in my head goes right to the page.
Cokolwiek siedzi w mojej głowie, przechodzi na stronę.

Daniel, please start reading from the top of page 25.
Daniel, proszę zacznij czytać od strony 25.

Or if you want it to be a surprise, just don't read that page.
Albo jeśli chcesz mieć niespodziankę, po prostu omiń tą stronę.

Ben, I really don't think we're going to find anything on this page.
Ben, naprawdę nie wydaje mi się, żebyśmy coś na niej znaleźli.

I'm surprised your father didn't put it on the front page.
Jestem zaskoczony, że twój ojciec nie dał tego na pierwszej stronie.

The first page just says you're here to do research on violent crime.
Na pierwszej stronie napiszcie, że robicie badania nad przestępczością.