Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) nieobecny; zgaszony; nie do przyjęcia, niemodny, wykluczony; nieczynny, zużyty, wyczerpany, zepsuty; niedokładny, błędny; opublikowany; strajkujący; nie u władzy; w opozycji, opozycyjny; skończony; jawny; nieprzytomny; stratny; zdeterminowany; rozkwitły;

(Noun) wyjście, furtka; wymówka; wykluczenie z gry, opuszczenie;

(Adverb) na zewnątrz, zewnętrzny, na dworze, poza domem; dalej, w obiegu; do końca; na aut, na aucie; odległy; przez; precz;
cry one’s eyes out - wypłakiwać sobie oczy;
five times out of ten - pięć razy na dziesięć;
out there - tam;
be fully out - być w pełni rozwiniętym;
out of doors - na zewnątrz, na dworze, na świeżym powietrzu, pod gołym niebem; poza domem;
be out of work - być bez pracy;
feel out of it - czuć się nieswojo;
out and away - bez porównania; o niebo, bez dwóch zdań;
out of the way - załatwiony, rozwiązany, z głowy;
out of - poza, za, bez, na;
be out $1,000 - być stratnym 1000 dolarów;
out of place - nie na miejscu, niestosowny; nie na swoim miejscu;
they are out. - Oni strajkują.;
be out of it - nie być zaproszonym, nie być zainteresowanym, nie być zaangażowanym; być opuszczonym; być nieprzytomnym, nie kontrolować się;
pull sth out - wyciągnąć coś;
from this out - odtąd;
be all out - dawać z siebie wszystko, robić, co się da;
further out - dalej;
out of the blue - nagle, nieoczekiwanie; ni stąd, ni zowąd;
out and out - całkowicie, całkiem;
out of fear - ze strachu;
be out - (Verb) wypaść z gry; wyjść na jaw; wyjść z mody, być niemodnym; kwitnąć; świecić na niebie; sport zostać wyeliminowanym; być całkowicie zamroczonym; nie wchodzić w grę/rachubę;
you’re well out of it. - [object Object];
be out for sth - być zainteresowanym czymś; uganiać się za czymś, polować na coś;
read out loud - czytać głośno/na głos;
be tired out - być wykończonym;
be outed - zostać zdemaskowanym;
hear sb out - wysłuchać kogoś do końca;
be out and about - prowadzić normalne życie;
out here - tutaj;
trousers with the knees out - spodnie z dziurami na kolanach;
get out of control - wymykać się spod kontroli;
speak out loud - mówić głośno/na głos;
be out and about - prowadzić normalne życie;
out here - tutaj;
trousers with the knees out - spodnie z dziurami na kolanach;
get out of control - wymykać się spod kontroli;
speak out loud - mówić głośno/na głos;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

pred adj and adv (for phrasal vv see relevant v entries)
1.
(away from home, office, room, usual place etc.) na zewnątrz: he is ~ nie ma go
he is/was ~ for lunch wyszedł na lunch
let's have dinner ~ zjedzmy lunch poza domem
it was the maid's night ~ tego wieczoru służąca miała wychodne
(of the library) : the book was ~ książka byławypożyczona
(of school) : the children are ~ early today dzieci wcześnie skończyły dziś lekcje
(of expulsion) the crowd were shouting 'Stevens ~ !' tłum krzyczał "
Precz ze Stevensem!"

the workers are ~ (on strike) robotnicy strajkują
(at tennis) aut.
2.
(~ of doors) poza domem
he was ~ and about all day był na nogach cały dzień
(fig, intent) : they are ~ to get him szukają go
he is ~ for my blood jest żądny mojej krwi.
3.
(open) otwarty: the blossom is ~ kwiat rozkwitł
(visible) widoczny: the moon came ~ wzeszedł księżyc
the stars are ~ widać gwiazdy

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

na zewnątrz, poza, z, od
wyłączony, nieczynny, nieaktualny, niewłaściwy
be ~ and about prowadzić normalne życie (po przebytej chorobie)
~ and ~ całkowity
cry one's eyes ~ wypłakiwać oczy
be ~ for być zainteresowanym czymś, otrzymaniem czegoś
be ~ to + bezokolicznik = próbować, mieć nadzieję, np.: be out to capture próbować uchwycić
all ~ całą mocą, ze wszystkich sił
be ~ of it nie być zaproszonym, nie być zainteresowanym, nie być zaangażowanym (w coś)

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adv na zewnątrz
precz
poza domem, na dworze
~ with him! precz z nim
~! łączn. koniec!
he is ~ nie ma go
the fire is ~ o-gień zgasł
the book is ~ książka wyszła drukiem
praep w połączeniu z of: poza
bez
z
przez
~ of curiosity z ciekawości
~ of date przestarzały, niemodny
~ of doors na świeżym powietrzu
~ of place nie na miejscu
~ of reach poza zasięgiem
~ of sight poza zasięgiem wzroku, niewidoczny
adj zewnętrzny
s pl ~s nieobecni
ci, któ-rych już nie ma (w urzędzie, grze itd.)
vt wyrzucić

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

aUtadj Niesprawny
niedziałający
popsuty All the phones in the area are out (Wszystkie telefony na tym terenie wysiadły) - Live at Five [program WBIR-TV Knoxville] (2000)

aUtadv W zachodnich stanach USA; do zachodnich stanów USA; na Zachodzie; na Zachód We moved out to California when I was a little (Kiedy byłem mały, wyjechaliśmy na Zachód, do Kaliforni) - Student University of Tennessee (1999)

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZEWNĄTRZ: NA ZEWNĄTRZ

AUT

POZA CZYMŚ

PRZE-

Słownik audio-video Montevideo

poza, na zewnątrz
koniec, wyjście [sygnału]

oznaczenie gniazda antenowego wyjściowego [por.: radio frequency]

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

zawiany, zaprawiony, zalany, ululany, ubzdryngolony, urżnięty, nadziabany, napruty, uwalony, narąbany, nawalony, zapluty, nalany, wlany, zapity, zapijaczony, pijany

niemodny

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Hen

jawnie

opuszczony

otwarty

poza

Precz

won

wynocha

zewnętrzny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I therefore urge the Commission to carry out a study to evaluate their effects.
Dlatego wzywam Komisję do przeprowadzenia badania służącego ocenie ich skutków.

statmt.org

In 2009, only EUR 37 million were mobilised, out of a possible EUR 500 million.
W 2009 roku z dostępnych 500 milionów euro uruchomiono zaledwie 37 milionów euro.

statmt.org

Click Edit for Email addresses to swap out your old email address for a new one.
Kliknij link Edytuj obok adresów e-mail, aby zamienić stary adres e-mail na nowy.

Google

They failed to carry out such screening, which, in our view, was a requirement.
Nie przeprowadziły wspomnianego przeglądu, który naszym zdaniem stanowił wymóg.

statmt.org

(RO) It is true that air transport is the safest out of every form of transport.
(RO) To prawda, że transport lotniczy jest najbezpieczniejszą formą transportu.

statmt.org

Mark Watson's new novel, Eleven, is out now and appears in 12 countries next year, in case you're reading this in Poland or something.

www.guardian.co.uk

To watch these three athletes, my friends, go out that way, it was the hardest thing.

www.guardian.co.uk

I tried to keep the image of my mother in my mind - I thought about her attending my funeral.

www.guardian.co.uk

I thought about cutting myself, trying to write something on my arm.

www.guardian.co.uk

" Suddenly he was rigging up a heart-monitoring machine on my chest and pointing out my supposedly irregular heartbeat arrowing up and down the page.

www.guardian.co.uk

The crash wiped out almost half of Poland's leadership.

www.guardian.co.uk

For the same reason, some issues have been left out.
Z tych samych względów pominięte zostały niektóre zagadnienia.

I can read the whole thing out if you want.
Mogę przeczytać całość, jeśli sobie tego państwo życzą.

From my experience, I would point out a few things to them.
Chciałbym podzielić się z nimi kilkoma spostrzeżeniami wynikającymi z mojego doświadczenia.

We need more time to find out what it is all about.
Potrzebujemy więcej czasu na przeanalizowanie sytuacji.

Not a single word has been added or left out.
Ani jednego słowa nie dodano, ani nie usunięto z tekstu.

I should like to single out several points in my report for particular attention.
Na kilka punktów mojego sprawozdania chciałbym zwrócić szczególną uwagę.

I am sorry, but we have run out of time.
Przepraszam, ale czas się skończył.

The 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
12 punktów wymienionych w sprawozdaniu stanowi jasny program przyszłych działań.

However, things have changed now, and the money is running out.
Obecnie jednak sytuacja uległa zmianie, a pieniądze się kończą.

I would like to single out what in my view is the most important point.
Chciałabym podkreślić to, co ja osobiście postrzegam za najważniejsze.

We now have to find a way out of this situation.
Musimy zatem znaleźć wyjście z tej sytuacji.

I would point out that only in China do such things happen.
Chciałabym zwrócić uwagę, że takie rzeczy zdarzają się jedynie w Chinach.

We will work that out in the next few weeks.
Rozstrzygnięcie nadejdzie w ciągu następnych kilku tygodni.

There is no need for me to read out all the questions.
Nie ma potrzeby, abym czytał całość pytań.

In 11 out of 12 countries that is what has happened.
W 11 z 12 państw tak właśnie się stało.

Now, finally, the door will open for them to get out.
Teraz otworzą się przed nimi wreszcie drzwi, by mogli wydostać się na zewnątrz.

If you do not speak out the truth, then who will?
Jeśli wy nie powiecie, jak wygląda prawda, to kto to zrobi?

You must stop trying to talk your way out of it.
Komisja musi przestać się wykręcać.

However, we will all lose out in the end as a result.
Jednakże w efekcie końcowym wszyscy przegramy.

We all know very well that time is now running out.
Wszyscy dobrze wiemy, że czas ucieka.

So let us share out the support for them in Europe.
Udzielmy więc im wspólnie wsparcia w Europie.

The second area I want to point out is taxes.
Drugim obszarem, na który chciałabym zwrócić uwagę, są podatki.

We have set out one or two very specific rules here.
Określiliśmy tutaj jedną lub dwie bardzo ważne zasady.

The data we have been given are out of date.
Dane, które otrzymaliśmy, są nieaktualne.

I am not sure that it is going to work out.
Nie jestem pewna, czy to się uda.

Despite this, the House will continue to work and point out areas where we have not done well.
Pomimo tego nasza Izba będzie kontynuować pracę i wskazywać na obszary, w których nie mamy osiągnięć.

But I know you will still have your work cut out tomorrow.
Ale jak wiem, jutro jeszcze pracujecie.

If truth be told, nothing more came out of it.
Prawdę mówiąc, nic więcej z niej nie wynika.

Anyone who goes it alone will lose out in the long run.
Każdy, kto będzie podążał nią samotnie, na dłuższą metę straci.

We must agree on how to share out those efforts.
Musimy zdecydować, jak rozdzielić te wysiłki.

And we will find that way out, of this I am certain.
I znajdziemy to rozwiązanie, jestem tego pewien.

The truth is that you have run out of our money.
Prawda jest taka, że skończyły się panu nasze pieniądze.

On this note, I would like to point out two things.
Tutaj chciałbym wspomnieć o dwóch kwestiach.

She says that eight times what we put into those countries goes out.
Mówi, że z tych krajów wypływa osiem razy więcej, niż w nie wkładamy.

If you have no time, walk out that door now.
Jeżeli nie ma pan czasu, to proszę natychmiast wyjść tymi drzwiami.

Please now get on with trying to sort it out.
Proszę, aby już teraz zacząć go rozwiązywać.

I ask you to do so out of respect for democratic rights.
Proszę, by uczynił Pan tak z szacunku dla praw demokracji.

Violence against women must finally be brought out into the open and put to a stop.
Należy w końcu wyprowadzić kwestię przemocy wobec kobiet na światło dzienne i położyć jej kres.

Let me also point out the responsibility of the media.
Proszę mi pozwolić wspomnieć również o odpowiedzialności mediów.

We do not know where it will be paid out.
Nie wiemy, gdzie trafią środki.

That is all well and good, so let us see how it works out.
Wszystko jest doskonale przemyślane, zobaczymy, jak wyjdzie.

We therefore need to look into this in order to find out why.
My musimy się temu przyjrzeć, by dowiedzieć się dlaczego.

We have to put an end to this and get out of it.
Musimy to zakończyć i wyplątać się z tej sytuacji.

Coming out of an election campaign, we know what this is all about.
Po kampanii wyborczej wiemy, o co w tym wszystkim chodzi.

I will check it out and let you know the situation in writing.
Sprawdzę ją i poinformuję państwa o sytuacji na piśmie.

When that was found out, then, of course, the individual had to pay.
Kiedy to wychodziło na jaw, wówczas oczywiście dana osoba musiała płacić.

If we do, three million people in our country are going to lose out on this.
Jeśli tak się stanie, stracą na tym trzy miliony ludzi w naszym kraju.

After all, we cannot just save our way out of the problem.
Przecież same oszczędności nie wystarczą, by pozbyć się problemu. Panie Przewodniczący Barroso!

But a little late for you to be out alone.
Ale czy nie za późno na samotne przechadzki?

I'm going to find out what my mother was doing here.
Ale ja zamierzam się dowiedzieć, dlaczego moja mama tu była