Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) oryginał, autentyk;

(Adjective) pierwotny, początkowy; oryginalny, autentyczny; pomysłowy, niezwykły; twórczy;
original sin - religia grzech pierworodny;
original jurisdiction - prawniczy jurysdykcja sądu pierwszej instancji;
original cost - koszt pierwotny, koszt nabycia;
original member - członek założyciel;
original evidence - prawniczy dowód autentyczny;
he’s original. - [object Object];
original invoice - biznes oryginał faktury;
original invoice - biznes oryginał faktury;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(primary) oryginał.
2.
(eccentric) dziwak.adj
1.
(first, earliest) pierwotny, oryginalny
~ sin grzechpierworodny
the ~ inhabitants pierwotni mieszkańcy.
2.
(archetypal, genuine) oryginalny.
3.
(constructive, inventive) twórczy.
4.
(novel, fresh) nowoczesny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pierwotwór

Słownik finansowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

pierwopis

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

adj.
1. początkowy, pierwotny
2. autentyczny
3. niezwykły original acquisition of a right nabycie prawa pierwotne original act oryginał aktu prawnego original capital kapitał zakładowy o wartości nominalnej original cost koszt pierwotny, koszt nabycia original debtor pierwotny dłużnik original document autentyczny dokument original evidence dowód autentyczny original impossibility of performance niemożność świadczenia pierwotna original invoice oryginał faktury original jurisdiction US jurysdykcja sądu pierwszej instancji original law prawo pierwotne original maturity pierwotny termin zapadalności original member członek założycieloriginal process pierwsze wezwanie sądowe original strategy początkowa strategia original work utwór pierwotny, utwór oryginalny corresponding to the original zgodny z oryginałe

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

1. początkowy, pierwotny 2. prawdziwy, autentyczny, oryginalny

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj oryginalny
początkowy, pierwotny
s oryginał

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PIERWOTNY

PRA-

ORYGINALNY

NIEBANALNY

OSOBLIWY

CUDAK

DZIWAK

ORYGINAŁ

AUTENTYK

PIERWOWZÓR

Wordnet angielsko-polski

(being or productive of something fresh and unusual
or being as first made or thought of
"a truly original approach"
"with original music"
"an original mind")
oryginalny

Słownik internautów

autentyczny, oryginalny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

oryginał, pierwotny, autentyczny
corresponding to the original: zgodny z oryginałem
original acquisition of a right: nabycie prawa pierwotne
original act: oryginał aktu prawnego
original debtor: pierwotny dłużnik
original document: dokument autentyczny
original evidence: dowód autentyczny
original (fundamental) impossibility of carrying out performance: niemożność świadczenia pierwotna
original jurisdiction: jurysdykcja sądu pierwszej instancji
original (fundamental, basic) law: prawo pierwotne (oryginalne)
original process: sądowe wezwanie do stawienia się pozwanego w sądzie, pierwsze wezwanie sądowe
original signature: podpis autentyczny
original text: oryginał, wersja oryginalna, tekst oryginalny
original work: utwór pierwotny, utwór oryginalny

Słownik audio-video Montevideo

oryginał
pierwotny, początkowy, oryginalny, autentyczny, osobliwy, niezwykły

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kolor

naturalny

plan

początkowy

rdzenny

samorodny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

oryginał; pierworys; adj. oryginalny

Słownik techniczny angielsko-polski

funkcja oryginalna, oryginał m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In my view, the wording of that amendment was better than the original paragraph.
Moim zdaniem sformułowanie poprawki było lepsze niż to użyte w pierwotnym ustępie.

statmt.org

So the goal of the original game Zen Bound is to wrap a rope around a wooden form.
Celem oryginalnej gry Zen Bound jest obwiązanie liny wokół drewnianego kształtu.

TED

In the original Zen Bound game, you play it by scrolling your fingers over the pad.
W oryginalnej wersji gry Zen Bound gra się przez przesuwanie palców po ekranie.

TED

How many straight lines can I draw through the point but never meet the original line?
Ile prostych mogę przeprowadzić przez ten punkt, by nigdy nie przecięły danej prostej?

TED

Another original idea, the cartoon film Despicable Me, was also a huge hit.

www.guardian.co.uk

The success of these films, and a few others, even prompted the New York Times to write a feature hailing the dawn of a new era of originality in big budget movies.

www.guardian.co.uk

Hollywood bigwigs opined that "originality" and "quality" were the next big thing.

www.guardian.co.uk

"We think the future is about film-makers with original voices.

www.guardian.co.uk

original is good and good is commercial," Amy Pascal, Sony's co-chairwoman, said.

www.guardian.co.uk

Mary Somerville then set out to write a completely original book, On the Connexion of the Physical Sciences in 1834.

www.guardian.co.uk

In its original letter to Fitwatch's website hosting service - JustHost.

www.guardian.co.uk

He said institutions that downplayed the importance of teaching students were "in danger of losing sight of their original mission".

www.guardian.co.uk

What if you never come up with your original idea?
A co będzie, jeśli nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego?

I spent a lot of time here working on the original case.
Spędziłem tu mnóstwo czasu, pracując nad oryginalną sprawą.

I can see the future, but does not seem very original.
Ja sayobserver. widzę przyszłość, ale nie wydają się bardzo oryginalny.

I did the design and put together the original model.
Ja zrobiłem projekt i złożyłem oryginalny model.

Here I just brought it back to its original state.
Tutaj przywróciłem ją do stanu pierwotnego.

You only came to live there, from your original home.
Wy tylko przybyliście, by tu zamieszkać, ze swojego pierwotnego domu.

There will be no change to the record, in the original language, of what everybody has said.
Nie zostanie dokonana zmiana w sposobie zapisu w języku oryginalnym, o czym wszyscy mówili.

We'll follow our original plan and go through the front.
Jednak zastosujemy nasz pierwotny plan i wchodzimy od frontu.

They only have an eye in the middle, the original, head.
Oczy mają tylko na środkowej. To z nią się rodzą.

It had to be someone who knew about the original note.
To musiał być ktoś, kto wiedział o oryginalne notatki.

Four of them and the original negative were sent to Washington.
Cztery z nich i negatyw zostały wysłane do Waszyngtonu.

If I consider my original goal, your way might be the right one.
Jeśli rozważę mój pierwotny cel, twoje postępowanie może być właściwe.

I have nothing more to add to my original statement.
Nie mam nic do dodania w sprawie mego zeznania.

Okay, but we still have the original murder from 10 years ago.
Ale ciągle mamy oryginalne morderstwo sprzed 10-ciu lat.

From what I can tell, you weren't part of his original agenda.
Mogę powiedzieć, że nie byłeś częścią jego oryginalnego porządku dnia.

After that everything starts growing back to its original size.
Po tym czasie wszystko zaczyna roznąć spowrotem do normalnego rozmiaru.

It was my original version, before I asked you for help.
To była moja oryginalna wersja, już przed poproszeniem cię o pomoc.

We found evidence it could be the original crime scene.
Znalazłyśmy dowód, że to mogło być miejsce zbrodni.

Other than that, not even a photograph showing the body in its original state.
Oprócz tego nie ma nawet zdjęcia zwłok w pierwotnym stanie. - Rozumiem, Abbs.

Everybody wanted a piece of Roman because the work was so original.
Każdy chciał kawałek Romana ponieważ praca był tak oryginalny.

He was asking me about his original vision for the club.
Pytał mnie o jego oryginalną wizję klubu.

We're giving away a house to the couple with the most original wedding.
Nagrodą dla pary z najbardziej oryginalnym ślubem będzie dom.

Too bad you can't travel back in time to the original crime scene.
Żałuję, że nie można przenieść się w czasie. na pierwotne miejsce zbrodni.

I just want to check to make sure it's the original machine.
Zrobione. Tylko sprawdzę, czy to oryginalna machina.

It is still possible that we can keep to the original timetable.
Wciąż możliwe jest dotrzymanie pierwotnego harmonogramu.

In fact, you called out to vote on the original paragraph.
Istotnie wezwał pan do głosowania nad pierwotną wersją ustępu.

What makes you worthy of an Original like my sister?
Co sprawia, że jesteś godny takiego Pierwotnego jak moja siostra?

Which means the original people knew the secret of the day ring.
Elijach porusza się w ciągu dnia, co oznacza, że Pierwotni znali tajemnicę pierścienia dnia.

And the original footage, not the stuff you cut together here.
I oryginalne materiały a nie te rzeczy które tutaj poskładałeś razem.

It's on the computer in the lab. with the original test subject.
Jest komputerze w laboratorium. Wraz z pierwotnym przedmiot testowym.

Every Earth is a variation of this one, the original.
Każda Ziemia stanowi wariację właśnie tej, pierwotnej.

It's the back part of the original ten with a dining room.
To tylna część pierwotnej dziesiątki z jadalnią.

The problem is, therefore, that the only Members listening to you are those who can do so in the original language.
Problem polega na tym, że słuchają państwa jedynie ci posłowie, którzy posługują się tym samym językiem.

It will be there in all the original languages, as before.
Jak dotąd będą one przedstawiane w oryginalnej wersji językowej.

Oh, if I have the original virus, not a problem.
Jeśli będę miał oryginalnego wirusa, nie będzie problemu.

So there's an original video to make a copy from? Yes.
Więc istniała oryginalna kaseta z której zrobiono kopię?

I'm looking for it in the original Greek, if possible.
Szukam greckiego oryginału, jeśli to możliwe.

It's very important to be original in this game, Jimmy.
W tej grze najważniejsze to być oryginalnym, Jimmy.

Since this proposal went through there was no vote on the original report.
Ponieważ propozycja ta przeszła, nad pierwotnym sprawozdaniem nie głosowano.

It should be made possible for them to vote in their original place of residence.
Należy umożliwić im głosowanie w pierwotnym miejscu zamieszkania.

We can't accept a copy when the court already has the original.
Nie możemy zaakceptować kopii, skoro sąd widział już oryginał.

They still want the original source, which puts us back at square one.
On nadal chce znać pierwotne źródło, wracamy więc do punktu wyjścia.

So I'll be able to use this just like the original, huh?
Więc będę go mógł używać tak samo jak oryginału, tak?

It's got all the original furniture that was built for the house.
Wszystkie meble są oryginalne i zostały zrobione specjalnie dla tego domu.

The result is thus a great improvement on the original proposal.
Wynik stanowi więc ogromne osiągnięcie w stosunku do pierwotnego wniosku.

And if that's a fake, then where is the original?
A jeśli ten jest podróbką to gdzie jest oryginał?

We'd like the duplicate and the original back in two days.
Chcemy otrzymać oryginał i kopię za dwa dni.

Four decades ago, samples were taken from the original Council.
lat temu... pobraliśmy próbki od wszystkich członków Rady.

I don't know who is worse, him or the original singer.
Nie wiem, co było gorsze, on czy wersja oryginalna.

Look, his family was a client of the original partners.
Proszę posłuchać, jego rodzina była, naszym pierwotnym partnerem.