Wordnet angielsko-polski

narkodolar
synonim: narco-dollar