Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) psychologia narcyzm, egotyzm;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

egotyzm, narcyzm

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NARCYZM

Wordnet angielsko-polski

(an exceptional interest in and admiration for yourself
"self-love that shut out everyone else")
narcyzm, samouwielbienie, autofilia, idolatria, samozachwyt
synonim: self-love
synonim: narcism

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

psych. narcyzm
(bezkrytyczna) miłość samego siebie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And my score on the Narcissism Personality Index, or the NPI-16, is a reassuring 0,:,31.
A moja punktacja w Skali Osobowości Narcystycznej, czyli NPI-16, to pocieszające 0,31.

TED

We will not be able to rise to those opportunities unless we leave aside all narcissism and treat Serbia as a peer.
Nie uda nam się skorzystać z tych możliwości, jeżeli nie odrzucimy wszelkiego narcyzmu i nie spojrzymy na Serbię jak na równorzędny kraj.

statmt.org

But I might just be shining a light on my own narcissism.
Ale mogę być po prostu zaślepiony światłem mojego własnego narcyzmu.

I don't know where my anger issues begin and her narcissism ends.
Nie wiem gdzie zaczynają się mój gniew, a kończy jej narcyzm.

I mean, as a study in pathological narcissism, the man's quite fascinating.
To znaczy, jako studium patologicznego narcyzmu, facet jest całkiem fascynujący.

Low self-esteem, high narcissism, chronic feeling of emptiness, identity disturbance.
Niedowartościowanie, wysoka narcystyczność, chroniczne poczucie pustki, ciągły niepokój.

I tried to appeal to his narcissism.
Starałem się odwołać się do jego narcyzmu.

With the almost lunatic narcissism peculiar to his curious calling,
Niemalze obłąkany narcyzmem szczególnym dla jego ciekawego zawodu,

He has what I call malignant narcissism.
Cierpi na coś takiego co ja nazywam złośliwy narcyzm.

We are playing into pure narcissism here.
Mamy tu do czynienia z czystym narcyzmem.

I thought narcissism meant you loved yourself.
Myślałam że narcyzm oznacza że kochasz sam siebie.

We will not be able to rise to those opportunities unless we leave aside all narcissism and treat Serbia as a peer.
Nie uda nam się skorzystać z tych możliwości, jeżeli nie odrzucimy wszelkiego narcyzmu i nie spojrzymy na Serbię jak na równorzędny kraj.

What's the connection between narcissism and homicidal tendencies?
Jaki jest związek pomiędzy narcyzmem a chęcią zabijania?

A victim of her own narcissism.
Ofiara własnego narcyzmu.

You said malignant narcissism was not evil.
Twierdzi pan, że złośliwy narcyzm nie jest złem.

Pick whichever reason feeds your narcissism better.
Wybierz który powód bardziej pasuje do twojego narcyzmu.

Possibly because of your monumental narcissism.
Być może to przez twój monumentalny narcyzm.

Elitists like you call it narcissism.
Elitaryści tacy jak ty zwą to narcyzmem.

Think about it, it's pure narcissism.
Pomyśl o tym, to czysty narcyzm.

It's all opinion and narcissism.
To wszystko to jakieś opinie i narcyzm.

Did I wound your narcissism?
Czy ja zraniłem twój narcyzm?

The deep, almost lunatic narcissism.
Głęboki, prawie obłąkany narcyzm..

Narcissism is sexy.
Narcyzm jest seksowny!

Specializing in psychopathy, malignant narcissism disorder-
Specjalizuję się w psychopatii, złośliwym zaburzeniu narcystycznym...