Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) opiekunka, niania; babcia, babunia;

(Verb) niańczyć;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n niania.~ cpd ~-goat n koza

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

niania

Nowoczesny słownik angielsko-polski

piastunka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIAŃKA

Wordnet angielsko-polski


1. (a woman who is the custodian of children)
niania, niańka
synonim: nursemaid
synonim: nurse

2. (female goat)
koza: : synonim: nanny-goat
synonim: she-goat

Słownik internautów

opiekunka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

babcia

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

niania, niańka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They read in the paper about the... well, about your first nanny, so they sent you another.
Dowiedzieli się z gazet... o pierwszej opiekunce i przysłali następną.

OpenSubtitles

I'm afraid, sir, that some of our young nannies, they get homesick, or they have boyfriend problems.
Niestety, niektóre z naszych młodszych niań tęsknią za domem, miewają kłopoty natury sercowej.

OpenSubtitles

A prohibition policy is always counterproductive and my job is to represent people, not nanny them.
Polityka prohibicji nigdy nie będzie przynosić efektów, a moim zadaniem jest reprezentować ludzi, a nie zapewniać im opiekę.

statmt.org

This is the nanny state gone mad.
Wygląda na to, że "państwo niańczące” oszalało.

statmt.org

The new law extends the range of childcare facilities and introduces several new forms of care: children's clubs, day carers, legal nannies and workplace nurseries.
Nowe prawo poszerza gamę placówek wprowadzając nowe formy opieki, tj. klubiki dziecięce, dziennych opiekunów, legalne nianie i przyzakładowe żłobki.

statmt.org

But the nanny left us. She got a part in a movie.
Ale niania zostawiła nas dla roli w filmie.

One day I was in the park talking with another nanny.
Któregoś dnia byłam w parku i rozmawiałam z inną nianią.

Now we're going to have to find a new nanny.
Teraz musimy znaleźć nową nianię.

Maybe the nanny didn't tell she took him to your house.
Może niania nie powiedział że zabiera go do swojego domu.

I turn around, find you putting it to the nanny.
Odwracam się, a ty już zabawiasz się z nianią.

No, I was actually just trying to take a little break from nanny duties.
Nie, po prostu próbowałam zrobić sobie małą przerwę od obowiązków niani.

Anna is just the nanny who ran over my daughter!
Anna jest nianią, która rozjechała moją córkę!

My son and his nanny are travelling up to join me.
Mój syn i jego niania przyjada tu zeby do mnie dolaczyc.

Because he's attracted to the dynamic between nanny and child.
Bo pociąga go więź między nianią a dzieckiem. To może być środek zaradczy.

Nanny Brussels likes to be in control of everything, including what we eat.
Niania Bruksela lubi mieć kontrolę nad wszystkim, łącznie z tym, co jemy.

You bought this to spy on the nanny when I was a kid.
Kupiłeś to, żeby szpiegować nianię, jak byłem mały.

The entire point of the seminar is that everybody brings their nanny.
Cały sens tego seminarium jest w tym, aby każdy przyprowadził swoją nianię.

Don't worry, the nanny will be here. Harry's just not back from playing golf.
Nie martw się, niania będzie za chwilę, Harry gra w golfa z chłopakami.

We've been through every nanny reality show on television.
Byliśmy już w każdym programie telewizyjnym o nianiach.

Oh,let's pray to the nanny gods that we find someone today.
Módlmy się do bogów opiekunek, żebyśmy dzisiaj kogoś znaleźli.

Gay neighbors, the nanny, how do they figure into your new plot?
Sąsiedzi geje, niania, jak oni wplatają się w twoją nową fabułę?

But that girl right there is not your nanny.
Ale ta dziewczyna to nie twoja niańka.

Nanny, I've decided to take a few days off.
Nianiu, postanowiłam wziąć parę dni wolnego.

A nanny caring for the six-year-old daughter of family friends.
Niańka dla 6 letniej córki przyjaciół rodziny.

You need not be nanny, only to receive it.
Nie musisz się nią opiekować. Jest bardzo samodzielna.

I shall go to the agency this afternoon and hire a new nanny.
Po południu będę musiał iść do agencji i wynająć nową nianie.

They didn't give me this medal for being a Yank nanny.
Dano mi medal nie za to żebym mieszkał z Jankesami.

Like Lanyard said, kind of a cosy relationship for a nanny.
Miała z Alexandrem zbyt dobre stosunki jak na nianię.

Apparently, she was a nanny for some rich family.
Ponoć była ona nianią w jakiejś bogatej rodzinie.

You've protected Boston for decades, but she treats you like her nanny.
Ochraniałeś Boston, przez dekady, a ona traktuje cię jak nianię.

There's enough money here to hire a nanny and sitters.
Tu jest wystarczająco dużo pieniędzy by zatrudnić nianię.

In his case it began when a nanny he hated died of measles.
Jego przypadek się zaczął, kiedy niania, której nienawidził, zmarła na odrę.

Someone had to take care of Nanny, but you just did as you pleased.
Ktoś musiał się zająć Nanny, ale ty robiłaś, na co miałaś ochotę.

I was wondering if i could speak with your nanny, please.
Zastanawiam się czy mógłbym porozmawiać z państwa nianią.

There was an article on the suicide, your nanny thatjumped.
Jest artykuł o samobójstwie waszej niani.

I had to watch that nanny like a hawk.
Musiałam przyglądać się tej niani jak jastrząb.

No offense, Dalia, but why does someone your age need a nanny anyway?
Bez urazy Dalia, ale kto w Twoim wieku potrzebuje niani?

I have no idea, dear. She was the nanny.
Nie mam pojęcia, była tylko nianią.

You made quite a nanny goat of yourself yesterday.
Wczoraj zrobiłaś z siebie niezłą babcię kozę.

Well, I'm feeling confused, because I don't understand why you became a nanny.
Czuję się zdezorientowany, bo nie rozumiem dlaczego została pani nianią.

My sister's under the impression that you were humping your nanny.
Moja siostra jest pod wrażeniem jak pan przyginał nianię.

Oh, she was a nanny on the West Side.
Była nianią w West Side.

Maybe she was more than just a nanny.
Może była kimś więcej niż nianią.

You had no right to fire my nanny.
Nie miałaś prawa zwolnić niani!

Another nanny and a kid just disappeared in Los Angeles.
Kolejna niania i dziecko zniknęli w

Nanny always said sweet tea was the thing for frayed nerves.
Niania zawsze mówiła, że na skołatane nerwy najlepsza jest słodka herbata.

I told the nanny to take you inside.
Powiedziałem niani, żeby wzięła cię do środka.

Your son needs a father, not a nanny.
Twój syn potrzebuje ojca, nie niani.

It took months to find a good nanny.
Bo zajęło nam mnóstwo czasu znalezienie dobrej niani.

I think she's your nanny because of Joe.
Myślę, że to sprawka Joe, że jest tu nianią.

Apparently, he was working with Mona, but just her Internet nanny.
Najwyraźniej pracował z Moną ale tylko jako jej internetowa niania.

That's a lot of information on a nanny.
To mnóstwo informacji jak na nianię.

I have a nanny that looks after her.
Mam nianię, która się nią opiekuje. - A pańska żona?

No, I'm just the nanny, but come on in.
Nie, ja jestem tylko nianią, ale wejdź proszę.

And you have no job, a nanny, a cook and a housekeeper.
A ty nie pracujesz i masz nianię, kucharkę i gosposię.